БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 50,00 лв.
17964 продукта добавени днес.  Разгледайте
ТОП РЕЙТИНГ в

УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА “CLEAN OUT” ПРЕДОСТАВЯНА ОТ “РЕМИКС ГЛОБЪЛ” ЕАД

(в сила от 28.06.2023)

 

I. Определения

Всички термини и техните производни, използвани в настоящите Условия на услугата “Clean Out”, предоставяна от “Ремикс Глобъл” ЕАД следва да се разбират и тълкуват съгласно дадените в настоящия раздел дефиниции. Всички термини, които не са изрично дефинирани в настоящите Условия на услугата “Clean out” следва да се разбират и тълкуват съгласно дефинициите, дадени в Общи условия за ползване на www.remixshop.com

ПРОДАВАЧ означава физическо лице, което заявява използване УСЛУГАТА “Clean out” от REMIX.

 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА означава договор от разстояние за използване на услугата “Clean out”, уреден изцяло чрез настоящите Условия на услугата “Clean Out”; 

 

СТОКИ (и/или отделна Стока) означава собствените на ПРОДАВАЧА дрехи, обувки и/или аксесоари 

 

ПРОДАЖБЕН ПЕРИОД означава период от 90 календарни дни от деня на публикуване на Стоките на Сайта на РЕМИКС, през който (период) Стоките могат да бъдат закупени от краен купувач. 

 

СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ е сумата, която Продавачът получава за продажбата на Стока чрез използване на Услугата “Clean Out”.      

CLEAN OUT KIT - опаковъчен комплект, който съдържа плик, в който Продавачът поставя Стоките, предмет на Договора за услуга, за да бъдат изпратени на Ремикс

 

II. Общи правила

 1. “Clean Out” (или Услугата) е услуга, при която Продавачът възлага на РЕМИКС и РЕМИКС приема да извърши срещу възнаграждение и съобразно стандартите си за качество следното: да прегледа, оцени и публикува за продажба на Сайта си собствените на Продавача Стоки, както и да ги продаде на краен купувач за своя сметка, или при определени условия да ги закупи. 

 

 1. За всички, неуредени в настоящите Условия на услугата “Clean Out” въпроси, ще се прилагат Общите условия за ползване на www.remixshop.com. С изпращането на опаковъчния комплект “Clean Out Kit” към РЕМИКС, Продавачът се съгласява с Общите условия за ползване на www.remixshop.com. Общите условия за ползване на www.remixshop.comПолитиката за защита на личните данни и за бисквиткитесе считат неразделна част от настоящите Условия на услугата “Clean Оut”. 

 

 1. Настоящите Условия на услугата “Clean Out”, заедно с Общите условия за ползване на www.remixshop.comи всички други документи, към които настоящите условия препращат, съставляват цялостният Договор за услугата “Clean Out”, сключен между Продавача и РЕМИКС. Тъй като всяка Стока се оценява отделно, следва да се счита, че за всяка отделна Стока е сключен отделен Договор за услугата “Clean Out”. 

 

 1. За да ползва Услугата “Clean Out”, Продавачът трябва да има регистрация в Сайта на РЕМИКС.

 

 1. Преди да заяви Услугата “Clean Out”, Продавачът трябва да:
 • да прегледа данните си и при необходимост да ги редактира. Продавачът има възможност по всяко време да коригира грешки във въведените данни;
 • се запознае с настоящите Условия на услугата “Clean Out”;
 • след като приеме Условията, да даде изрично съгласие за започване на предварителното изпълнение на Договора за услугата “Clean Out” преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ и да потвърди, че е запознат, че ако услугата бъде изпълнена изцяло по време този срок, Продавачът няма да може да се откаже от Договора за услугата “Clean Out”;
 • се запознае с Политиката за личните данни и за бисквитките.

 

III. Как работи услугата “Clean Out”?

 

 1. Договорът за услугата “Clean Out” се счита за сключен и обработването на стоките започва в момента на получаване на Стоките от РЕМИКС.

 

 1. Продавачът може да заяви Clean Out Kit от раздела Clean Out на Сайта или при завършване на покупка от Сайта чрез съответната функционалност. Приложимите Условия на услугата Clean Out са тези, валидни към момента на изпращане на Clean Out Kit. 

 

 1. Продавачът изпраща Clean Out Kit на РЕМИКС с куриер, избран от РЕМИКС, за сметка на РЕМИКС. В случай че Продавачът не изпрати Clean out Kit на РЕМИКС, всички права и задължения на страните ще се считат отпаднали с обратна сила и страните няма да носят отговорност за каквито и да е плащания или неустойки.

 

 1. След като Clean Out Kit, изпратен от Продавача, бъде обработен, Продавачът получава известие по имейл. След това Продавачът може: 
 • Да прегледа Стоките, одобрени за продажба    
 • В рамките на 48 часа - да прегледа и промени първоначалната цена, предложена от РЕМИКС за одобрените за продажба Стоки. В случай че Продавачът не промени предложената от РЕМИКС цена, предложената цена за съответната Стока ще бъде публикувана като първоначална цена за продажба на Сайта на Ремикс. В случай че Продавачът не промени предложената от РЕМИКС първоначална цена, се счита и страните приемат, че Продавачът възлага на РЕМИКС по-нататъшното управление на продажната цена и в този случай РЕМИКС ще може да променя продажната цена самостоятелно. По всяко време на Продажбения период Продавачът може да оттегли това възлагане по реда на точка 5 по-долу. 
 • В срок до пет дни – да поиска връщане на неодобрените за продажба Стоки срещу сумата от 5.49 лв.  Ремикс закупува неодобрените Стоки, за които не е заявено връщане по реда на предходното изречение на цена от 0.01 лв. на килограм в момента, следващ изтичането на 5-дневния срок. РЕМИКС и Продавачът се съгласяват, че тази сума е обоснована и разумна, като се има предвид, че неодобрените Стоки не отговарят на изискванията на Правилата на РЕМИКС за одобрение на Стоки и на Договора за услугата “Clean Out”.   

       

 1. Продажната цена на Стоките може да бъде увеличавана през целия Продажбен период до размера на обявената първоначална цена, на която съответната Стока е публикувана на Сайта и намалявана до минималната продажна цена, обявена чрез съответната функционалност в профила на Продавача, освен ако Стоките не са добавени в количката на Краен купувач. Продавачът може да избере да промени продажната цена самостоятелно или да възложи на РЕМИКС да изменя продажната цена по преценка на РЕМИКС. 
 • В случай че Продавачът възложи на Ремикс да определя цените на Стоките, РЕМИКС може да променя цените на Стоките, включително да ги рекламира и/или да ги включва в кампании за отстъпки, според професионалната преценка на РЕМИКС за управление на продажбите. 
 • В случай, че Продавачът отмени това възлагане, РЕМИКС ще се въздържи от включването на Стоките в каквито и да било кампании за отстъпки. Всички промени на цените, направени от Продавача преди 21:00 часа ще бъдат публикувани на съответния ден, а всички промени на цените, направени след 21:00 часа, ще бъдат публикувани на следващия ден. 
 • Всяка промяна на цената може да повлияе на размера на сумата за получаване.

 

 1. 90-дневният Продажбен период започва да тече от датата на публикуване на Стоките за продажба. За продадените в рамките на Продажбения период Стоки, Продавачът получава съответната Сума за получаване. От момента на повторното публикуване на Стоките след връщането им от краен купувач в рамките на 14-дневния срок за отказ от договора за покупка, Продажбеният период продължава да тече до изтичане на общия 90-дневен срок. 

Продавачът може да оттегли всяка една конкретна Стока от продажба срещу 2.99лв. на Стока и 5.49 лв. за всеки транспортен пакет стоки, освен ако Стоката е добавена в количката или закупена от краен купувач. Ремикс и Продавачът се съгласяват, че тази сума съответства на направените разходи за извършените дейности по предоставяне на услугата до момента на заявяване на оттеглянето за продажба и за транспорт.  

 

 1. В случай, че Стоките не бъдат продадени в рамките на Продажбения период и Продавачът не е заявил оттегляне на Стоките от продажба, РЕМИКС закупува Стоките на цена от 0,01 лв. на Стока в момента, следващ момента на изтичане на Продажбения период. РЕМИКС и Продавачът се съгласяват, че тази сума е обоснована и разумна и не възразяват срещу този размер. Продавачът изрично се съгласява с прехвърлянето на собствеността. 

 

IV. Право на отказ от сделка от разстояние

 1. Продавачът има право да се откаже от Договора за услугата “Clean Out” в рамките на 14 дни от датата, на която РЕМИКС е получило Стоките. Не е нужно Продавачът да сочи причина за решението си да упражни това си право. 

 

 1. Преди изтичането на 14-дневния период, Продавачът следва да влезе в своя акаунт на Сайта на РЕМИКС в секция “Clean Out”, подсекция “Моите продажби” и да поиска по електронен път връщането на съответните Стоки от “Clean Out” пакета. Електронният формуляр в личния акаунт на Продавача има силата на стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите.

 

 1. Продавачът също така може да упражни правото си отказ от Договора за услугата “Clean Out” чрез изпращане на заявление на хартия. Продавачът може да използва Стандартния формуляр за упражняване на правото предоставен тук

 

 1. Ремикс обработва получените заявления за упражняване на правото на отказ от Договора за услугата “Clean Out” в срок от 14 дни. 

 

 1. Продавачът може да използва опцията за електронно подаване на заявление за отказ след обработка на Clean Out kit. Преди това, за подаване на заявление Продавачът следва да се свърже с отдел Обслужване на клиенти.  При въпроси относно правото на отказ, Продавачът може да се обърне към bg@remixshop.com или към телефонен номер +359 2 4932555.

 

V. Условия за одобрение на Стоки

 1. РЕМИКС одобрява само артикули, които отговарят на строги стандарти за качество. Артикули, които притежават някое от изброените няма да бъдат одобрени:

Следи от употреба: 

 • дупки - Стоката е повредена или с дефекти в материята;
 • оцветяване - видими следи от оцветяване или изсветляване в материята; 
 • разшити шевове - разшити, липсващи или повредени шевове; 
 • износване - разтеглена, изтъняла или свита материя от износване или изпиране
 • Замърсяване

 

Допълнителни корекции: 

 • Следи от корекции - извършени корекции след покупка на Стоката;
 • Видими дефекти - липсващи или повредени детайли на Стоката 

 

Други: 

 • Реплики - Стоката имитира стока на определена марка 
 • Стоки, които не са актуални - несъвместимост с актуалните модни тенденции 
 • Стоки от неприемливи категории - стоки от категории, които в момента Ремикс не приема за продажба

 

 1. С изпращането на Стоките Продавачът декларира, че:

1) Продавачът е законният собственик на Стоките 

2) Продавачът е придобил собствеността върху Стоките законно;

3) Продавачът е внесъл стоките в Европейския съюз законно (ако е приложимо);

4) Стоките са автентични и оригинални.

 

 1. В случай че се установи, че Продавачът е изпратил до РЕМИКС Стоки в нарушение на направените по-горе декларации, Продавачът носи отговорност да обезщети РЕМИКС за всички вреди, произтичащи от или свързани с нарушението.

 

VI. Изплащане на Сумата за получаване

 1. В срок от 1 ден след като Стоките бъдат продадени и след като изтече срокът, в който крайният купувач може да упражни правото си на отказ от договора за покупка, Продавачът ще получи Сумата за получаване за осъществената продажба във Виртуалния портфейл в своя акаунт в Сайта на Ремикс. След това Продавачът може да поиска сумата да му бъде наредена по негова банкова сметка.

 

 1. Размерът на Сумата за получаване се определя като продажната цена се умножи по приложимия за тази продажна цена процент. Размерът на Сумата за получаване може да варира при условията на раздел III, т.5 по-горе. Приложимият процент се определя съгласно следната скала: 

 

                   < 15.00 лв. – 10%

 

    15.00 лв. – 29.99 лв. – 25%

 

30.00 лв. – 39.99 лв. – 40%

 

    40.00 лв. – 59.99 лв. – 45%

 

    60.00 лв. – 99.99 лв. – 50%

 

                    > 99.99 лв. – 55%

 

Приложимият процент е процентът, валиден към момента на изпращане на “Clean Out Kit”. 

 

 1. Остатъкът от продажната цена представлява дължимото на Ремикс възнаграждение за изпълнението на Договора за услугата “Clean out”. 

 

 1. Тъй като услугите на РЕМИКС се предлагат в много страни в Европа, които е възможно да имат собствена валута, обичайна практика е стоките на Продавач от една държава да бъдат закупени от краен купувач в друга държава. В тези случаи ще е необходимо Сумата за получаване на Продавача да се конвертира във валутата на държавата, в която е извършена регистрацията на акаунта му в Сайта на РЕМИКС. Всяка разлика, произтичащата от това конвертиране на валути ще бъде за сметка на Ремикс, така че Продавачът да получи Сума за получаване, изчислена съобразно описаните тук правила. Ремикс изплаща Сумата за получаване на Продавача във валутата на държавата, в която е извършена регистрацията на профила му. 

 

VII. Реплики на марки. Откраднати стоки

 1. В случай, че РЕМИКС е адресат на жалби или искания за информация, или директни искове, свързани с автентичност, незаконно притежание на стоки или стоки, които по друг начин нарушават приложимите закони, РЕМИКС ще сътрудничи напълно на правоприлагащите органи и на носителите на правата на съответните марки.

 

 1. Продавачът носи отговорност за автентичността на Стоките, които той предлага за продажба. Ако РЕМИКС не може да провери автентичността на Стока, или Стоките по друг начин не отговарят на Условията за одобрение на Стоки за продажба, РЕМИКС си запазва правото по свое усмотрение да откаже да ги одобри.

 

 1. Счита се, че Продавачът е бил информиран, че всеки артикул, който РЕМИКС е определил като неоригинален, няма да бъде одобрен за продажба. За повече информация, вижте Политиката на Ремикс за одобрение на Стоки за продажба.

 

VIII. Собственост върху продадените Стоки. Прехвърляне на собствеността. Отговорност

 1. Продавачът притежава публикуваните за продажба Стоки до момента, в който те са продадени на краен потребител или придобити от РЕМИКС в съответствие с настоящите Условия на услугата “Clean Out”. Стоките ще се считат продадени на краен купувач, когато са закупени от такъв и същият не е упражнил правото си на отказ от договора за покупка в законоустановения срок.

 

 1. Ремикс придобива собствеността върху Стоките в случай, че Краен купувач упражни правото си отказ и върне същите, след като Ремикс е изплатил на Продавача сумата за получаване.

 

 1. Ремикс не носи отговорност за частична или цялостна повреда, загуба или кражба на стоките, поради обстоятелства, които не могат да се вменят във вина на Ремикс, включително поради действия или пропуски на куриерски дружества. В такива случаи Ремикс може да компенсира Продавача със сума от 5 лева на килограм, но не повече от 50 лева на пратка. Продавачът следва да заяви претенцията си пред Ремикс в срок от 7 дни от уведомлението за настъпилата вреда, като компенсацията ще бъде изплатена до 14 дни от заявяването й.

 

IX. Правна информация и информация за контакт

 1. Задължения за данъчно отчитане

Съгласно приложимото данъчно законодателство, при определени условия Ремикс е задължен да предоставя на данъчната администрация информация относно Продавачите. Поради това, в тези случаи Ремикс ще изиска от тези Продавачи да предоставят необходимите данни за целите на това предоставяне на информация към данъчната администрация. В случай че необходимите данни не бъдат предоставени от Продавачите, това може да доведе до отказ на Ремикс да обработи получените Стоки или предприемане на други законоустановени действия. 

 

 1. Промени в Условията на услугата “Clean Out”

Настоящите условия на Услугата “Clean out” се прилагат безсрочно до отмяната или изменението им, освен в предвидените от закона случаи. РЕМИКС си запазва правото да променя настоящите Условия по всяко време.  Условията на услугата “Clean Out”, валидна към датата на изпращане на “Clean Out Kit” са приложими към Договора за услуга.

 

 1. Електронна форма

С приемането на настоящите Условия на услугата “Clean Out”, Продавачът и РЕМИКС се съгласяват да направят всички изявления, свързани с услугата “Clean out” в електронна форма чрез своите действия в интерфейса на уебсайта на РЕМИКС. Всякакви споразумения и заявления между Продавача и Ремикс относно услугата “Clean Out” ще се осъществяват в електронна форма и ще се считат подписани от Продавача по електронен път. РЕМИКС и Продавачът се съгласяват, че в отношенията им така описаните електронни изявления ще се считат приравнени и ще имат силата на саморъчен подпис в съответствие с местния закон в областта на електронните документи и електронните удостоверителни услуги. 

 

 1. Лични данни

РЕМИКС обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 109/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните). Информация относно обработваните от РЕМИКС лични данни и условията, при които се обработват данните на физическите лица и как тези лица упражняват правата си, можете да намерите в Политиката за защита на личните данни и за бисквитките.

 

 1. Контакти

Ако имате въпроси относно настоящите Условия на услугата “Clean Out”, свържете се с РЕМИКС на имейл bg@remixshop.com или на адрес: гр. София, 1407, бул. Черни връх 51, Сграда 1, ет. 6 (Офис Ремикс).