DORUČENÍ ZDARMA za produkt nad 1 200 Kč.
19256 produktů přidaných dnes. Zobrazit
NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ na

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ A SOUBORY COOKIE

 

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Čl. 1. (1) „REMIX GLOBAL EAD“ a. s. (nazývaná pro krátkost dále jen Společnost) je akciová společnost, registrovaná v Obchodním rejstříku Agentury pro registraci pod DIČ 204052021, se sídlem a adresou vedení: Sofia, PSČ 1407, Bul. Černý Vrch č. 51, budova 1, patro 6, Bulharsko, s hlavním předmětem činnosti: internetový obchod s oblečením a doplňky z druhé ruky

(2) Společnost spravuje osobní údaje, přičemž zpracovává osobní údaje v souvislosti se svou činností a pouze určuje účel a prostředky jejich zpracovávání.

(3) Osobou zodpovědnou za osobní údaje je: Boryana Terzieva, e-mail: privacy@remixshop.com.

Čl. 2. Tato politika ochrany soukromí a soubory cookies (Politika) poskytuje informace o osobních údajích, které Společnost zpracovává, i o podmínkách a pravidlech, podle nichž uplatňují svá práva fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Čl. 3. O účelech této Politiky:

 1. „osobní údaje“ jsou jakékoli informace spojené s identifikací fyzické osoby nebo s fyzickou osobou, kterou lze identifikovat subjekt údajů); fyzická osoba, kterou lze identifikovat, je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, přesněji prostřednictvím identifikátorů jako např. jméno, identifikační číslo, údaje o místě, kde se nachází, on-line identifikátory nebo podle jednoho či více příznaků specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, duševní, ekonomickou, kulturní či sociální   identitu této fyzické osoby;
 2. „zpracovávání“ je jakákoli operace nebo soubor operací, prováděná s osobními údaji nebo souborem osobních údajů prostřednictvím automatických či jiných prostředků, jako je shromažďování, ukládání, organizování, strukturování, uchovávání, uzpůsobení nebo změna, extrahování, konzultování, použití, odhalování prostřednictvím předávání šíření nebo jiný způsob, jímž se údaje stávají dostupnými, jejich uspořádání nebo kombinace, omezování, vymazání nebo zničení;
 3. „omezení zpracování“ je označování uchovávaných osobních údajů za účelem jejich zpracování v budoucnosti;
 4. „pseudonymizace“ je zpracovávání osobních údajů takovým způsobem, aby osobní údaje nemohly být spojovány s konkrétním subjektem údajů, aniž by byly použity dodatečné informace, za podmínky, že se tyto informace uchovávají odděleně a jsou předmětem technických a organizačních opatření za účelem garantovat, aby osobní údaje nebyly spojovány s identifikovanou fyzickou osobou nebo s osobou, kterou lze identifikovat;
 5. „registr s osobními údaji“ je každý strukturovaný soubor osobních údajů, k nimž se přístup uskutečňuje v souladu s určitými kritérii bez ohledu na to, zda je centralizovaný, decentralizovaný nebo distribuovaný na funkčním nebo zeměpisném principu;
 6. „správce“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiná struktura, která sama nebo společně s jinými určuje cíle a prostředky pro zpracování osobních údajů; jsou-li cíle a prostředky tohoto zpracování určeny právem Evropské unie nebo právem členského státu, potom správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení mohou být stanoveni v právním systému Evropské unie nebo jejího členského státu;
 7. „zpracovatel osobních údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiná struktura, která zpracovává osobní údaje jménem správce;
 8. „příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiná struktura, před kterou se osobní údaje odhalují bez ohledu na to, zda jde o třetí stranu či ne. Zároveň nejsou považovány za příjemce ty veřejné orgány, které mohou získat osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřovaní v souladu s právním systémem Evropské unie nebo jejího členského státu; zpracování těchto osobních údajů splňuje platná pravidla o ochraně údajů podle účelu zpracování;
 9. „třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný orgán než subjekt údajů, správce, zpracovatel osobních údajů a osoby, které pod přímým vedením správce nebo zpracovatele osobních údajů mají právo zpracovávat osobní údaje;
 10. „souhlas subjektu údajů“ je každý konkrétní, svobodně vyjádřený, informovaný a jednoznačný výraz vůle subjektu údajů, prostřednictvím prohlášení nebo jasně potvrzujícím aktem, který vyjadřuje jeho souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovány;
 11. „porušení zabezpečení osobních údajů“ je porušení zabezpečení, které způsobí náhodné nebo protizákonné zničení, ztrátu, proměnu, nedovolené odhalení nebo přístup k osobním údajům, které jsou předávány, uchovávány nebo zpracovávány jiným způsobem;
 12. „dozorčí orgán“ je nezávislý veřejný orgán, vytvořený členským státem v souladu s § 51 Obecného nařízení o ochraně údajů.

Čl. 4. Principy spojené se zpracováváním osobních údajů jsou následující:

 1. princip souladu se zákony, dobré víry a transparentnosti zpracovávání osobních údajů – shromažďování osobních údajů musí mít nezbytný rámec. Informace se shromažďují zákonným a objektivním způsobem;
 2. princip minimalizování dat a omezování účelů a uchování – osobní údaje nesmějí být používány za jinými účely než jsou ty, pro které byly shromažďovány, kromě případů souhlasu osob nebo kromě případů výslovně uvedených zákonem. Osobní údaje musejí být uchovávány v období ne delším, než je období nezbytné pro účely zpracovávání osobních údajů;
 3. princip přesnosti – osobní údaje musejí být precizní, přesné, úplné a aktuální, nakolik je nezbytné pro účely jejich zpracování;
 4. princip celistvosti a důvěry – osobní údaje musejí být zpracovány způsobem, který zaručuje vhodnou úroveň zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před nedovoleným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, k čemuž se používají vhodná technická nebo organizační opatření.

Čl. 5. Osobní údaje fyzických osob – klientů elektronického obchodu Společnosti www.remixshop.com se zpracovávají v registru „Dodavatelé“, přesněji v subregistru „Uživatelé podle Zákona o ochraně spotřebitelů“, subregistru „Prodejci SFP“ a rejstřík "audionahrávky". 

II. SUBREGISTR „UŽIVATELÉ PODLE ZÁKONA NA OCHRANU SPOTŘEBITELŮ“

Čl. 6. (1) V subregistru „Uživatelé podle Zákona na ochranu spotřebitelů“ se zpracovávají následující kategorie osobních údajů:

 1. jméno a příjmení;
 2. e-mail;
 3. adresa;
 4. pohlaví;
 5. telefon;
 6. IP adresa – údaje o lokalitě;
 7. IBAN spotřebitele – pro vracení příslušných částek při reklamaci a/nebo při odstoupení od smlouvy.
 8. číslo objednávky spotřebitele

(2) Údaje podle odst. 1, bodů 1, 2, 3, 5, 7 a 8 se zpracovávají za účelem a na základě plnění distanční smlouvy, uzavřené mezi Společností a uživatelem, a na základě Zákona o účetnictví, Zákona o spotřebitelích, stejně jako za účelem uzavření této smlouvy.

(3) Údaje podle odst. 1, bodů 1, 2, 4, 5 a 6 se zpracovávají za účelem marketingových aktivit, na základě oprávněného zájmu Společnosti a pouze po předložení jejího výslovného souhlasu se zpracováním za účelem marketingových aktivit. Souhlas ve smyslu předchozí věty se uděluje elektronickou formou tak, že je vyznačen na domovské stránce Společnosti nebo v profilu uživatele v menu „Nastavení“. Souhlas uskutečněný podle tohoto ustanovení může uživatel kdykoli zrušit, a to označením na domovské stránce Společnosti nebo ve svém profilu v menu „Nastavení“.

(4) Když spotřebitel výslovně dá souhlas v elektronické formě označením na domovské stránce webové stránky Společnosti nebo z profilu spotřebitele v menu "Nastavení" ke zpracování svých osobních údajů za účelem marketingových činností, souhlasí tak, aby údaje uvedené v odst.3. byly zpracovány za účelem nabídky zboží a služeb spotřebiteli prostřednictvím e-mail-u, telefonicky a / nebo prostřednictvím bulletinu, poslaným na e-mail, za účelem zjišťování zájmu o nabízené zboží, tak i k uskutečňování obchodních analýz, zkoumání chování spotřebitelů, čemuž dávají přednost, a také za účelem reklamy na produkty a služby nabízené správcem, jakož i jeho partnerů.

(5) Společnost nemá přístup k údajům o kartách nebo k ověřovacím údajům při platbách kreditní nebo debetní kartou nebo prostřednictvím účtu na ePay.bg a žádným způsobem je neregistruje a neuchovává.

(6) Údaje podle odst. 1, bodu 6 se zpracovávají pro účely marketingových aktivit, na základě oprávněného zájmu Společnosti a pouze po výslovném souhlasu, který byl udělen ke zpracování za účelem marketingových aktivit použitím souborů cookies. Souhlas ve smyslu předchozí věty se uděluje elektronickou formou tak, že je označen na dolní liště domovské stránky Společnosti nebo z nabídky „Nastavení souborů cookies“. Souhlas udělený podle tohoto ustanovení může uživatel kdykoli zrušit, a to označením v nabídce „Nastavení souborů cookies“.

(7) Svým souhlasem se zpracováním jeho osobních údajů pro účely marketingových aktivit pomocí souborů cookies uživatel souhlasí s tím, že údaje, uvedené v odst. 6, lze zpracovávat za účelem sledování jeho chování, jeho preferencí nebo reklamy.

Čl. 7. (1) Osobní údaje v subregistru „Uživatelé ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele“ se zpracovávají na elektronickém nosiči.

(2) Osobní údaje podle čl. 6, odst. 2 Politiky jsou shromažďovány samotnými uživateli ve speciálně vyvinutém softwaru pro zakázky a jsou uchovány v elektronické podobě na serveru pronajatém Společností a nacházejícím se na území Bulharské republiky po dobu 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce vzniku příslušného právního vztahu, na základě čl. 12, odst. 1, bodu 2 Zákona o účetnictví. Po uplynutí doby uchování a za předpokladu, že neexistují žádné dokumenty, které by měly být předány Státnímu archivu, jsou všechny nosiče dat z registru zničeny vhodnou metodou, včetně odstranění záložních elektronických kopií.

(3) Osobní údaje podle čl. 6, odst. 3 (s výjimkou IP adresy) Politiky jsou shromažďovány  samotnými uživateli ve speciálně vyvinutém softwaru pro zakázky a jsou uchovávány pro období uvedená níže v čl. 9, čl. 10, čl. 11, čl. 12 a čl. 13 této Politiky. 

Čl. 8. (1) Správce ukládá zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, bodů 1-5 (včetně) a bodu 7 této Politiky v subregistru „Uživatelé podle Zákona o ochraně spotřebitelů“ osobám zaměstnaným v rámci pracovního poměru. Práva a povinnosti jednotlivých osob zpracovávajících údaje jsou uvedeny v příslušném popisu práce.

(2) Správce poskytne minimální objem osobních údajů podle článku 6 odst. 1 b.1, 3 a 5 pro účely kurýrních služeb k provádění smlouvy s nimi, licencovaným kurýrní společnosti v příslušné zemi, podle místa pobytu uživatele.
(3) Pro účely uchovávání a zpracování reklamace spotřebitelů v Německu a Rakousku a na základě plnění smlouvy s takovým subjektem Správce přiděluje zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, položky 1, 3 a 5 zpracovateli - Společnost se sídlem v Rakousku.

((4) Přístup k osobním údajům osoby z oddílu Spotřebitelé podle ZOS se umožňuje třetím osobám na základě příkazu příslušného evropského orgánu činného v trestním řízení, na nařízení soudu a / nebo na základě konkrétního předpisu.
Čl. 9. (1) Pro účely poskytování služeb virtuální telefonie nebo "cloudové telefonie" (Cloud based VoIP telephony) a zaznamenávání všech telefonních rozhovorů a zpráv vyměňovaných mezi společností a uživateli a na základě smluvního právního vztahu. mezi Společností a licencovaným poskytovatelem citovaných služeb, může Správce zveřejnit minimální množství osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, b.1, 2, 4 a 5 této Politiky poskytovateli virtuální nebo "cloudové" telefonie (Cloud based VoIP telephony).

(2) Údaje podle odst.1. se uchovávají v elektronické podobě na serverech, které se nacházejí v Německé spolkové republice za dodržování požadavků platného zákonodárství v EU a EHP v oblasti ochrany osobních údajů. Doba uchovávání údajů zpracovatelem je podle odst.1. 6 (šest) měsíců.
Čl. 10. (1) Pro účely zavedení tiketového systému v Zákaznickém centru / Zákaznickém servisu, včetně zaznamenávání elektronických zpráv od a k uživatelům a na základě smlouvy s takovým subjektem, Správce přiděluje zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, b. 1, 2, 4 a 5 této Politiky zpracovateli.

(2) Údaje podle odst.1. se ukládají v elektronické podobě na serverech, které se nacházejí v USA za dodržování požadavků platného zákonodárství v EU v oblasti ochrany osobních údajů a na základě standardních smluvních doložek. Doba uchovávání údajů zpracovatelem je podle odst. 1. 6 (šest) měsíců.
Čl. 11. (1) Pro účely průzkumu spokojenosti Zákazníků a na základě smlouvy o poskytování těchto služeb Správce přidělí zpracování minimálního objemu osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, b.1, 2 a 6 této Politiky svému zpracovateli - Společnost se sídlem v EU.

(2) Údaje podle odst. 1 se uchovávají v elektronické podobě na serverech nacházejících se v USA a v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie ve smyslu ochrany osobních údajů a na základě standardních smluvních doložek. Doba uchování údajů zpracovatelem podle odst. 1 je 90(devadesát) dny.

Čl. 12.  (1) Pro účely průzkumu spokojenosti Zákazníků a na základě smlouvy o poskytování těchto služeb Správce přidělí zpracování minimálního objemu osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, b.1, 2 a 8 této Politiky svému zpracovateli - Společnost se sídlem v EU.

(2) Údaje podle odst. 1 budou uloženy v elektronické podobě na serverech umístěných v Dánsku. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s požadavky platných právních předpisů v EU týkajících se ochrany osobních údajů a v případě jejich přenosu mimo EU - na základě standardních smluvních doložek. Lhůta pro uchovávání dat podle čl. 6, odst. 1, p. 2 je 30 dní a ostatní údaje se ze serverů budou automaticky odstraněny do 6 měsíců.

Čl. 13. (1) Pro účely poskytování funkcí vyhledávání na webových stránkách Společnosti (konkrétně: možnost vyhledání konkrétních položek s určitými parametry, snadný pozdější přístup a analýza zájmů spotřebitelů) na základě smluvního vztahu mezi Společností a Společností s takovým předmětem as předchozím výslovným souhlasem spotřebitele podle čl. 6, odst. 4 této Politiky, a to v elektronické podobě označením na domovské stránce webové stránky Společnosti nebo profilem uživatele v sekci "Nastavení", Správce přiděluje zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1 b. 6 svému zpracovateli - Společnost se sídlem v EU.

(2) Údaje podle odst. 1 se zpracovávají v elektronické podobě v rámci Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), v souladu s požadavky platných právních předpisů v EU týkajících se ochrany osobních údajů a možného používání standardních smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Lhůta uchovávání údajů pro uživatele ze strany zpracovatele podle par. 1 se shoduje s dobou platnosti smluvního právního vztahu mezi zpracovatelem a Společností.

Čl. 14. (1) Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa podľa čl. 6, ods. 4 tejto Politiky dôvernosti, a to v elektronickej podobe označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo profilom používateľa v sekcii „Nastavenia“ správca prideľuje spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6, ods. 1, bod 1, 2, bod 4 a bod 6 dokumentu Sosyo Plus Bilgi Bil. Techn. Dan. Hiz. Tic. A.Ş., so sídlom a adresou vedenia Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. No: 3 D: 1 Kağıthane / İSTANBUL, Turecko („Insider“) na základe zmluvného vzťahu medzi poslednou a Spoločnosťou s predmetom: poskytovanie marketingových služieb týkajúcich sa priameho marketingu (zasielanie správ o akciách, kampaniach alebo predajoch určitých tovar prostredníctvom informačného bulletinu prijatého e-mailom alebo dostávajúceho takéto informácie telefonicky), vykonávanie obchodných analýz a prieskum správania spotrebiteľov na webových stránkach spoločnosti. Služby programu Insider sú poskytované prostredníctvom technológií, ktoré zahŕňajú automatické rozhodovanie a profilovanie, aby sa zabezpečilo, že používatelia budú stránky využívať čo najpríjemnejšie a najefektívnejšie. Tieto technológie môžu mať tiež prístup k údajom súvisiacim s vekom používateľa, vybranými produktmi a tiež s ich hodnotou. Súhlas poskytnutý používateľom v súlade s týmto ustanovením môže užívateľ kedykoľvek odvolať označením na domovskej stránke webových stránok spoločnosti alebo na svojom účte v sekcii „Nastavenia“.

(2) Údaje podľa ods. 1 sa spracúvajú v elektronickej podobe v rámci Európskej únie, zmluvných štátov podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Termín uchovávania údajov pre používateľov sa zhoduje s obdobím, v ktorom existuje platná zmluva medzi Spoločnosť a spracovateľ. Program Insider môže zadávať subdodávky v Turecku alebo iných krajinách mimo EÚ a EHP. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a v prípade prenosu mimo EÚ - na základe štandardných zmluvných doložiek a pri uplatňovaní technicko-organizačných opatrenia na ochranu údajov.

Čl. 15. (1) Na základě výslovného souhlasu spotřebitele podle čl. 6, odst. 4 této Politiky důvěrnosti, a to - v elektronické podobě označením na domovské stránce webové stránky Společnosti nebo profilem uživatele v sekci "Nastavení" dostávají uživatelé oznámení o akcích, kampaních nebo prodejích určitého zboží prostřednictvím informačního bulletinu přijatého e-mailem nebo dostávat takové informace telefonicky, zkoumá se jejich chování na stránce a jejich preference.ou k dispozici na www.payu.pl. Společnost "Remix Global" AD ukládá pouze pseudonymní údaje o kartě uživatele, což nemůže vést k jeho identifikaci samotnou nebo k porušení jeho práv podle ONOOÚ.

 (2) Osoby, ktoré spracúvajú údaje na účely vykonania úkonov podľa ods. 1, s výnimkou osôb podľa v čl. 9 až čl. 15 sú tiež osoby zamestnané na základe pracovnej zmluvy so Spoločnosťou. Práva a povinnosti pri spracovaní údajov podľa predchádzajúcej vety sa stanoví v popise práce týchto osôb.

Čl. 16. (1) Marketingové činnosti spojené s analýzou chování spotřebitelů a reklamou s výslovným souhlasem podle čl. 6, odst. 6, a to v elektronické podobě označením v liště níže na domovské stránce webové stránky Společnosti nebo v sekci "Nastavení cookies". těchto Zásad se uskutečňují i zpracováním údajů, které neumožňují identifikaci jednotlivce (např. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa apod.), a prostřednictvím aktivity uživatele prostřednictvím prohlížeče prostřednictvím tzv. cookies nebo reklamní bannery, které obsahují následující informace:

1. události související s činností webové stránky Společnosti (počet stránek zobrazených na stránce, produkty zobrazené na stránce, vyhledávání na webové stránce Společnosti);
2. informace týkající se zařízení uživatele (typ zařízení, operační systém a verze);
3. přibližná poloha z IP adresy.

(2) Činnosti podle odst. 1 se provádějí prostřednictvím takzvaných "cookies", které používá Společnost nebo třetí strany - partneři Společnosti. Soubory cookie jsou malé balíčky informací odesílaných ze stránek webové stránky do prohlížeče uživatele a uloženy v jeho zařízení. Kromě souborů cookie může Společnost v některých případech používat i pixelové značky nebo jiné podobné technologie. Pixelové značky jsou miniatury, které mohou být obsaženy na webových stránkách, službách, aplikacích a zprávách společnosti a které obvykle fungují ve spojení s cookies. Všechny tyto technologie se v těchto zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie označují jako soubory cookie. 

(3) Společnost používá dva typy souborů cookie: nezbytné a funkční. Ve svém výslovném souhlasu s používáním souborů cookie podle čl. 6, odst. 6 té Politiky důvěrnosti, a to v elektronické podobě zaškrtnutím v liště níže na domovské stránce webových stránek Společnosti nebo ze sekce "Nastavení cookies". Poskytnutí nebo odvolání souhlasu se nevztahuje na použití potřebných cookies, protože bez nich webová stránka společnosti nemůže fungovat.

(4) Na zpracování údajů podle odst. 1 prostřednictvím souborů cookie a reklamních bannerů, které musí uživatel poskytnout

Čl. 17. Na základě výslovného souhlasu uživatele v elektronické podobě, vyplněním údajů pro debetní nebo kreditní kartu pro platby a stisknutím tlačítka "Zaplatit a uložit kartu" při výběru způsobu platby za objednávku, údaje pro platební karty jsou anonymizované ve formě tokenu, který se aktivuje automaticky pokud si přejete platit stejnými platebními prostředky za další nákupy, aby bylo možné splnit smlouvu na dálku, jakož i pro pohodlí uživatele. Při vyplňování údajů o vaší kartě a stisknutí tlačítka "Zaplatit a uložit kartu" bude celá částka údajů o kartě uživatele uložena a zpracována licencovaným operátorem bankovních a finančních služeb mimo společnosti, který je zároveň skutečným správcem přijatých údajů ke kartě uživatele. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů z jeho karty kontaktováním operátora a požadováním o vymazání podle jeho pravidel, které jsou dostupné na jeho oficiálních webových stránkách, nebo požádat o vymazání údajů o kartě z jeho profilu Remix v sekci "Nastavení". Všechny informace o pravidlech a způsobu zpracování osobních údajů uživatelů jsou k dispozici na www.payu.pl. "Remix Global AD uchovává pouze pseudonymní údaje o kartě uživatele, které nemohou vést k jeho identifikaci nebo k porušení jeho práv podle ORD."

Čl. 18. Nezbytné soubory cookies zajišťují funkčnost webových stránek tím, že umožňují přístup k účtu příslušného uživatele na webových stránkách a zpracovávají objednávky následujícím způsobem:

Číslo řádku Název souboru cookie Dodavatel Typ Doba uchování Místo uchování
1 debug remixshop.com HTML Neomezená Bulharsko
2 io remixshop.com HTTP Do vypršení platnosti relace Bulharsko
3 History.store remixshop.com HTTP Do vypršení platnosti relace Bulharsko
4 RX_SESS remixshop.com HTTP Do vypršení platnosti relace Bulharsko
5 __tld__ remixshop.com HTTP Do vypršení platnosti relace Bulharsko
6 _hjIncludedInSample remixshop.com HTTP Neomezená Bulharsko
7 em_cdn_uid remixshop.com HTTP 1 rok Bulharsko
8 em_p_uid remixshop.com HTTP 1 rok Bulharsko
9 rx_cpl remixshop.com HTTP 9 let Bulharsko
10 rx_fp remixshop.com HTTP 9 let Bulharsko
11 rx_sfp remixshop.com HTPP 9 let Bulharsko

Čl. 19. (1) Funkční soubory cookie shromažďují informace o preferencích, zájmech a chování uživatelů webu. To společnosti umožňuje přizpůsobit nabízený obsah a rychle identifikovat a eliminovat různé problémy. Prostřednictvím těchto souborů cookie společnost získává informace o tom, jak učinit stránky pohodlnější pro uživatele a zpříjemnit jejich pobyt na stránkách. Funkční soubory cookie jsou dvou hlavních typů - analytické a reklamní.

(2) Analytické soubory cookie shromažďují statistické informace o provozu na webu, jako je počet návštěv, popularita stránek, zdroje provozu, doba pobytu a opuštění webu. způsob, jakým uživatelé získávají provoz, abychom mohli vyhodnotit a zlepšit výkon našeho webu. Údaje shromážděné soubory cookie jsou zcela anonymizovány a nelze je použít k identifikaci uživatelů. Společnost shromažďuje informace prostřednictvím analytických souborů cookie za účelem zlepšení uživatelského zážitku ze stránky. Analytické cookies používané společností - jejími a třetími partnery - jsou následující:

 

Řada. číslo Název cookies Dodаvatel Typ Lhůta uložení Místo uložení
1 _ga google-analytics.com HTTP 2 roky Bulharsko
2 _gat google-analytics.com HTTP Do vypršení platnosti relace (1 minuta) Bulharsko
3 _gid google-analytics.com HTTP Do vypršení platnosti relace (1 minuta) Bulharsko
4 collect google-analytics.com Pixel Do vypršení platnosti relace  EU
5 I www.yandex.ru HTTP 1 rok EU
6 yandexuid www.yandex.ru HTTP 1 rok EU
7 yabs-sid www.yandex.ru HTTP Do vypršení platnosti relace  EU
8 __zlcmid  www.useinsider.com HTTPS 3 měsíce Irsko
9 ins-storage-version www.useinsider.com HTTPS 1 rok Irsko
10 ins-test-cookie www.useinsider.com HTTPS Do vypršení platnosti relace  Irsko
11 insdrPushCookieStatus www.useinsider.com HTTPS Jeden den Irsko
12 native-permission-impression www.useinsider.com HTTPS 1 rok Irsko
13 push-request-sent www.useinsider.com HTTPS 60 dní Irsko
14 migratedSDK www.useinsider.com HTTPS 60 dní Irsko
15 isVAPID www.useinsider.com HTTPS 1 rok Irsko
16 INSOPTOUT www.useinsider.com HTTPS 1 rok Irsko
17 customDataSet www.useinsider.com HTTPS 30 dní Irsko
18 ins-storage-version www.useinsider.com HTTPS 1 rok Irsko
19 first-permission-impression www.useinsider.com HTTPS 1 rok Irsko
20 ins-gaSSId www.useinsider.com HTTPS 30 minut Irsko
21 insdrSubsId www.useinsider.com HTTPS 60 dní Irsko
22 insdrSubsIdCreateDate www.useinsider.com HTTPS 60 dní Irsko
23 campaignId-countdownId-until www.useinsider.com HTTPS 1 hodina Irsko
24 insdrDH www.useinsider.com HTTPS 60 dní Irsko
25 insdrAuth www.useinsider.com HTTPS 60 dní Irsko
26 insdrPayloadComplete www.useinsider.com HTTPS 60 dní Irsko
27 ins-c www.useinsider.com HTTPS N/A Irsko

(3) Reklamní soubory cookie jsou vytvářeny společnostmi, se kterými Společnost pracuje na zvýšení efektivity svých reklamních kampaní. Prostřednictvím nich společnost získává informace o zájmech spotřebitelů s cílem zobrazovat uživatelsky přívětivé reklamy. Reklamní soubory cookie této stránky jsou následující:

Řada. číslo

Název cookies 

Dodavatel

Typ

Lhůta uložení

Místo uložení

1

ads/conversion/#

google.com

Pixel

Do vypršení platnosti relace 

EU

2

fr

facebook.com

HTTP

3 měsíce

Nizozemsko

3

IDE

doubleclick.net

HTTP

18 měsíců

EU

4

Impression.php

facebook.com

Pixel

Do vypršení platnosti relace 

Nizozemsko

5

mid

instagram.com

HTTP

20 let

Nizozemsko

6

rur

instagram.com

HTTP

Do vypršení platnosti relace 

Nizozemsko

7

test_cookie

doubleclick.net

HTTP

Do vypršení platnosti relace 

EU

8

tr

facebook.com

Pixel

Do vypršení platnosti relace 

Nizozemsko

9

impression.php

facebook.com

Pixel

Do vypršení platnosti relace 

Nizozemsko

10

wd

facebook.com

Pixel

Do vypršení platnosti relace 

Nizozemsko

11

dpr

facebook.com

Pixel

Do vypršení platnosti relace 

Nizozemsko

12

sb

facebook.com

Pixel

2 roky

Nizozemsko

13

datr

facebook.com

Pixel

2 roky

Nizozemsko

14

reg_fb_ref

facebook.com

Pixel

nepřetržitá

Nizozemsko

15

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Do vypršení platnosti relace 

EU

16

ads/user-lists/#

google.com

Pixel

Do vypršení platnosti relace 

EU

17

csrftoken

instragram.com

HTTP

1 rok

Nizozemsko

18

CAMPAIGN_LEAD

remixshop.com

HTTP

90 dní

Bulharsko

19

gp_s

glami.bg

Pixel

30 dní

Česká republika

20

gp_e

glami.bg

Pixel

30 dní

Bulharsko

21

glm_usr

glami.bg

Pixel

1 rok

Bulharsko

22

glm_usr_tmp

glami.bg

Pixel

1 rok

Bulharsko

23

u

creativecdn.com

HTTP

1 rok

Nizozemsko, USA

24

ts

creativecdn.com

HTTP

1 rok

Nizozemsko, USA

25

wph a

wp.pl

Pixel

2 roky

Poľsko

26

wph s

wp.pl

Pixel

30 dní

Poľsko

27

wph st

wp.pl

Pixel

24 hodín

Poľsko

28

atid2

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

29

ath2

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

30

atu

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

31

ats

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

32

att

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

33

side

seznam.cz

Pixel

30 dní

Česká republika

34

Click-[advertiser ID]   

seznam.cz

Pixel

30 dní

Česká republika

35

redirect-668

www.shopalike.hu

HTTP

60 dní

Nemecko

36

redirect-1071

www.shopalike.pl

HTTP

60 dní

Nemecko

37

__CK__WG__

remixshop.com

Pixel

1 rok

Bulharsko

 

Čl. 20. Používání webových stránek a jejich souborů cookie je dynamický proces, který se snaží dohnat a uspokojit spotřebitelské chování na internetu. Proto může Společnost v různých časech (kampaně, akciové období atd.) používat tyto webové stránky a jejich soubory cookie:

 • Split io. – služba webové analýzy nabízená společností Split Software, Inc., se sídlem: 10 California Street, Redwood City, CA 94063, která používá soubory cookie uložené v počítači nebo mobilním zařízení uživatele (Android Advertising Identifier or Advertising Identifier for iOS) k umožnění analýzy používání stránky uživateli. Informace o používání této stránky získané prostřednictvím souborů cookie přenáší společnost Split io. na serverech vlastněných Společností umístěných ve Spojených státech Amerických. Údaje, které se dostanou do Split io. jsou pseudonymizované na elektronické platformě společnosti podle čl. 12 odst. 1 písm. 1 této Politiky. Společnost na základě smluvního vztahu se společností Split io. využívá tuto službu k vyhodnocování používání stránky, k sestavování webových aktivit ak poskytování dalších služeb provozovateli stránky souvisejících s používáním stránky a s používáním internetu ke stránce společnosti. Ten zpracovává údaje v souladu s požadavky platné legislativy EU o ochraně osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se standardními smluvními doložkami.
 • Snowplow Analytics – služba webové analýzy nabízená společností Snowplow Analytics Ltd, se sídlem na adrese: Floor 6, 17 Bevis Marks, London, EC3A 7LN, United Kingdom, která používá soubory cookie uložené v počítači nebo v mobilním zařízení (Android Advertising Identifier or Advertising for iOS) uživatele k umožnění analýzy používání stránky uživateli. Informace o používání této stránky, získané prostřednictvím souborů cookie, jsou přenášeny službou Snowplow Analytics na servery, které vlastní Společnost se sídlem v Evropské unii. Údaje, které se dostanou do služby Snowplow Analytics, jsou pseudonymizovány na elektronické platformě společnosti dle čl. 2. 12 odst. 1 písm. 1 této Politiky. Na základě smluvního vztahu se společností Snowplow Analytics , Společnost využívá tuto službu k vyhodnocování používání stránky, k sestavování webových aktivit ak poskytování dalších služeb provozovateli stránky souvisejících s používáním stránky a s používáním internetu ke stránce společnosti. Ten zpracovává údaje v souladu s požadavky platné legislativy EU o ochraně osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se standardními smluvními doložkami.
 • Google Analytics - webová analytická služba nabízená společností Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Irsko, která používá cookies uložené v počítači nebo mobilním zařízení uživatele (Android Advertising Identifier or Reklama Identifier for iOS) na umožnění analýzy užívání stránky uživateli .. Informace o používání této stránky získané prostřednictvím souborů cookie přenáší a ukládá společnost Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland (zpracovatel dat) na serverech umístěných v Evropské unii. Údaje, které se dostanou do služby Google Analytics, jsou na elektronické platformě společnosti podle čl. 12, odst. 1 těchto Zásad. Na základě svého smluvního vztahu se společností Google Ireland Limited. Společnost ho pověřuje, aby tyto informace použil k vyhodnocení užívání stránky, na sestavení webových aktivit a na poskytování dalších služeb provozovateli stránky, které souvisejí s používáním stránky a používáním internetu na stránku společnosti. Google Ireland Limited. nebude spojovat IP adresu odeslanou prohlížečem uživatele prostřednictvím služby Google Analytics s jinými údaji uloženými společností Google Ireland Limited. Společnost Google LLC zpracovává údaje v souladu s požadavky platných právních předpisů EU o ochraně údajů a na základě standardních smluvních doložek. Podrobné informace o tom, jak společnost Google zachází s údaji, když používáte naši stránku nebo aplikaci, najdete na tomto odkazu: https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/partners/.
 • Google AdWords– služba pro remarketing a cílení na chování, poskytnutá společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Touto službou se reklamní činnost na www.remixshop.com spojí s reklamní sítí AdWords pomocí souborů cookie. Informace o využití těchto webových stránek, získané prostřednictvím souborů cookie, jsou předávány a ukládány společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zpracovatel údajů) na serverech, nacházejících se na území EU. Společnost Google LLC zpracovává data v souladu s požadavky právních předpisů Evropské unie o ochraně osobních údajů a na základě standardních smluvních doložek.
 • Facebook a Instagram– tato aplikace využívá sociální pluginy sociální sítě facebook.com a instagram.com, kterou spravuje společnost Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“). Pluginy jsou rozpoznány podle loga společnosti Facebook (bílé „f“ na modrém základě nebo „palec nahoru“) nebo bývají označeny jako „Facebook Social Plugin”.

Když uživatel zadá danou webovou stránku, jeho prohlížeč se okamžitě spojí se servery Facebooku. Obsah tohoto pluginu bude přímo z Facebooku předán prohlížeči uživatele, který ho spojí s danou webovou stránkou.

Spojením těchto pluginů získává Facebook informaci, že byla navštívena příslušná webová stránka Společnosti nebo platformy. Pokud se uživatel přihlásil ke svému účtu na Facebooku, Facebook může přiřadit tuto návštěvu k jeho profilu. Pokud je uživatel v součinnosti s těmito pluginy (např. klikne na tlačítko „To se mi líbí“ nebo napíše komentář), příslušná informace bude okamžitě přenesena z jeho prohlížeče na Facebook a tam bude uložena. Pokud uživatel nemá na Facebooku registraci, má Facebook opět možnost získat jeho IP adresu a uložit ji.

Tyto pluginy na Facebooku můžou provozovatelé stránek připojit k jejich vlastním webovým stránkám nebo platformám. Jedním kliknutím na tyto pluginy mohou uživatelé registrovaní na Facebooku automaticky zanechat zprávu na svém facebookovém profilu, že se jim líbí informace z odkazů provozovatele webové stránky. Plugin spojený s Facebookem s ním průběžně „komunikuje“ a při návštěvě webové stránky zasílá data Facebooku – dokonce i když uživatel na plugin nekliknul.

Prostřednictvím tzv. prvku ifram načítá prohlížeč kromě otevírané stránky i jednu další, menší „stránku ve stránce“, která obsahuje příslušný plugin. V případě, že plugin patří Facebooku, pochází tento prvek ifram nebo výchozí text výhradně z facebooku a nemůže být kontrolován nebo zpracováván Společností.

Pokud uživatel není přihlášen ke službě Facebook nebo tam vůbec není registrovaný, také je tam ponechán soubor cookie, který nemůže být rozeznán a je platný po dobu dvou let.

Pokud se prohlížeč později znovu připojí k serveru sociální sítě, soubor cookie je přenesen a může přispět k vyvtoření profilu. U uživatelů, kteří se registrují později, je také možné spojení s informací, kterou obsahuje soubor cookie.

Pokud je uživatel přihlášen k Facebooku v aktuální relaci, jsou přenášeny jak informace o stránce, tak i o souboru cookie – přičemž je možné, že tato informace o identifikaci relace bude přiřazena k příslušnému účtu.

Ohledně informací o právech a možnostech nastavení na ochranu osobních údajů by se měl uživatel obrátit na společnost Facebook Inc. nebo by měl postupovat podle pokynů k ochraně osobních údajů na Facebooku na následující adrese: https://www.facebook.com/policy.php

Pomocí doplňků Add-on může uživatel blokovat sociální pluginy Facebooku na svém prohlížeči tak, že použije např. blokování „Facebook Blocker”. Společnost Facebook Inc. zpracovává data v souladu s požadavky právních předpisů Evropské unie o ochraně osobních údajů a na základě standardních smluvních doložek.

 • Criteo – služba pro retargeting, analýzu návštěvnosti webových stránek Společnosti a tzv. technologie opakovaného cílení, nabízená na trzích Společnosti v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku společností Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie (zpracovatel údajů). Tato technika umožňuje uživatelům internetu, kteří již projevili zájem o obchod Společnosti a jeho produkty, získat vhodnou reklamu také na webových stránkách partnerů Společnosti. Používání tohoto reklamního přístupu je založeno na technologii souborů cookies a analýze předchozího chování. Tato forma reklamy je zcela pseudonymizovaná a nezpracovává údaje umožňující identifikaci fyzické osoby. Při používání webových stránek Společnosti jsou v prohlížečích uživatelů umístěny anonymní soubory cookie nebo může Criteo posílat své vlastní soubory cookies v souboru se soubory cookie uživatele. Kromě toho se údaje uživatelů ukládají v souborech cookie i po ukončení relace prohlížeče, takže mohou být znovu vyvolány při jejich příštích návštěvách webových stránek.
 • RTB House– služba pro retargeting, pro analýzu návštěvnosti webových stránek Společnosti a tzv. technologie opakovaného cílení, nabízená na trzích Společnosti v Bulharsku, Rumunsku a Řecku společností RTB House SA, se sídlem ve Varšavě, Polsko (PSČ: 00-819), Złota 61/101 (zpracovatel údajů). Tato technika umožňuje uživatelům internetu, kteří již projevili zájem o obchod Společnosti a jeho produkty, získat vhodnou reklamu také na webových stránkách partnerů Společnosti. Používání tohoto reklamního přístupu je založeno na technologii souborů cookies a analýze předchozího chování. Tato forma reklamy je zcela pseudonymizovaná a nezpracovává údaje umožňující identifikaci fyzické osoby. Při používání webových stránek Společnosti jsou v prohlížečích uživatelů umístěny anonymní soubory cookie nebo může Criteo posílat své vlastní soubory cookie v souboru se soubory cookie uživatele. Kromě toho se údaje uživatelů ukládají v souborech cookie i po ukončení relace prohlížeče, takže mohou být znovu vyvolány při jejich příštích návštěvách webových stránek.
 • Doubleclick by Google– služba pro remarketing a cílení na chování, poskytnutá společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. https://www.google.de/intl/en/policies Touto službou se reklamní činnost na www.remixshop.com spojí s reklamní sítí Doubleclick by Google pomocí souborů cookie.

Společnost Google LLC zpracovává data v souladu s požadavky právních předpisů Evropské unie o ochraně osobních údajů a na základě standardních smluvních doložek.

 • Yandex.Metrica- webová analytická služba, dále jen Yandex, nabízená společností Yandex Oy Limited Company s adresou ve Finsku, konkrétně: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finsko, která monitoruje a hlásí provoz na webu. Yandex.Metrica používá anonymní identifikátory prohlížeče, které jsou uloženy v cookies nebo podobných technologiích. Shromážděné údaje jsou anonymní a  nemohou vést k identifikaci uživatele. Pomáhají Společnosti zvyšovat efektivitu jejích webových stránek. IInformace jsou uloženy na serverech Yandexu v členských státech Evropské unie nebo jiných zemích, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Yandex zpracovává údaje v souladu s platným právem EU a případně na základě standardních smluvních podmínek. Úplné informace o Yandex.Metrica a problémech s osobními údaji naleznete na www.yandex.com 
 • Domodi- platforma, která spojuje spotřebitele s internetovými obchody, poskytuje informace a směruje jimi nabízené zboží a je spravována společností Domodi Sp. z o. o., se sídlem a adresou      vedení: Wrocław, ul. Jaworska 13, 53-612, součást skupiny Wirtualna Polska Holding S. A., s adresou: ul. Żwirki i Wigury 16. Platforma poskytuje spojení mezi uživateli a webem společnosti pro      polský trh. Společnost Domodi používá soubory cookie na svých webových stránkách k optimalizaci služeb, které poskytuje svým uživatelům, ke sledování jejich chování na platformě a k jejich        propojení s webem obchodů, jejichž položky si prohlížejí. Informace o cookies používaných na webových stránkách Domodi najdete na www.domodi.pl. Pixel, WP Pixel, je nainstalován na                webových stránkách společnosti pro Polsko, které se načtou, když se uživatel dostane na web společnosti prostřednictvím Domodi. WP Pixel se používá ke shromažďování údajů o interakci               uživatele s navštíveným webem, zejména údajů o chování, jako je adresa URL navštívené internetové adresy, návštěva konkrétní stránky webu, jakož i další parametry, jako je identifikační číslo     produktu, kategorie produktu, název produktu, typ zařízení, typ prohlížeče, přesný čas návštěvy stránky, čas strávený na stránce a geografická data - země, město, zeměpisná délka a šířka.          Implementace WP Pixel je zcela anonymizována. Společnost Domodi shromažďuje a zpracovává informace o produktech prohlížených a objednávaných prostřednictvím vyhledávače                        prostřednictvím WP Pixel a souvisejících cookies, aby přizpůsobila Domodi pro spotřebitele a zaslala jim požadované zboží. Veškerá data shromážděná a zpracovaná prostřednictvím WP Pixel a        doprovodných cookies jsou anonymní data a nemohou vést k identifikaci uživatele. Údaje jsou uloženy v Polsku v souladu s požadavky příslušných právních předpisů EU.
 • Glami- vyhledávač módních výrobků, který spojuje spotřebitele s internetovými obchody poskytováním informací a nasměrováním na zboží, které nabízí, spravované obchodní společností Inspigroup s.r.o. se sídlem a adresou vedení Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika IČ.: 24263532. Glami shromažďuje a zpracovává informace o produktech prohlížených a objednaných prostřednictvím vyhledávače prostřednictvím Glami piXel a souvisejících souborů cookie, aby personalizoval Glami pro zákazníky a získal jim požadované zboží. . Glami piXel a související soubory cookie shromažďují údaje o produktech sledovaných uživatelem podle jejich adresy URL; URL, která uživatele přivedla na příslušnou stránku; název příslušné stránky; rozdělená obrazovka na uživatelské obrazovce; údaje a obsah dotyčné stránky (např. název a identifikátor produktů obsažených na stránce); identifikátor a cena produktů vložených do košíku spotřebitele; celková cena a ID objednávky. Uživatelská data jsou po ukončení relace prohlížeče uložené v cookies, takže je lze načíst při následných návštěvách webových stránek. Všechna popsaná data, která lze shromažďovat a zpracovávat pomocí glamů GlamiPiXel a ukládat pro zadané údaje v článku 17 pro příslušný termín „soubory cookie“ je třeba mít na paměti, že v případě nákupu provedeného uživatelem budou data pro něj uložena na neurčito. Všechny údaje shromážděné a zpracované společností GlamiPixel a prostřednictvím nich a související „soubory cookie“ „Data jsou anonymní a nemohou vést k identifikaci uživatele. Inspigroup, s.r.o zpracovává data v souladu s požadavky platné legislativy EU.
 • Shopalike- platforma pro objevování módních produktů, která spojuje spotřebitele s internetovými obchody poskytováním informací a směrováním na jimi nabízené zboží, spravovaná společností Visual Meta GmbH, se sídlem a adresou Zimmerstraße 50, c / o Schützenstraße 15 -17, 10117 Berlín, Německo. Shopalike shromažďuje a zpracovává informace o online obchodu, ke kterému se uživatel dostal prostřednictvím vyhledávače, a také o produktech, které si prohlížel a objednával prostřednictvím cookies. Když uživatel navštíví portál, uloží se do jeho zařízení cookie relace. Platforma uchovává informace o datu a čase návštěvy a také pseudonymní IP adresu uživatele. Po kliknutí na produkt nabízený společností Remix je uživatel přesměrován na maďarskou nebo polskou stránku společnosti Remix. Relevantní informace o kliknutí uživatele se zaznamenávají na server Visual Meta GmbH, včetně IP adresy uživatele, který je přezdíván. Při nákupu na polském nebo maďarském webu Remix, když spotřebitel dosáhne položek zakoupených prostřednictvím Shopalike, obdrží Visual Meta GmbH informace o položkách zakoupených uživatelem, jejich samostatnou a celkovou čistou cenu, čísla produktů příslušných produktů a měnu, ve kterém spotřebitel zaplatil. Všechny popsané údaje, které lze shromažďovat a zpracovávat prostřednictvím systému Shopalike, se ukládají pro údaje uvedené v čl. 18 pro příslušný termín cookies. Veškerá data shromážděná a zpracovaná popsanými cookies a jejich prostřednictvím jsou anonymní data a nemohou vést k identifikaci uživatele. Společnost Visual Meta GmbH zpracovává data v souladu s požadavky příslušných právních předpisů EU.
 •  Seznam- vyhledávač, prostřednictvím kterého mohou spotřebitelé kontaktovat Společnost, kterou spravuje společnost Seznam.cz, as, se sídlem a adresou vedení: Praha, Radlická 3294/10,PSČ: 150 00, registrovaná pod Č.: 26168685. Platforma propojuje uživatele a webové stránky Společnosti pro trh v České republice. Při nakupování na českém webu Společnosti Seznam  shromažďuje a zpracovává informace o produktech prohlížených a objednávaných prostřednictvím vyhledávače prostřednictvím pixelu nainstalovaného na českém webu Společnosti a souvisejících souborů cookie nainstalovaných na webových stránkách Společnosti za účelem přizpůsobení Seznamu pro uživatele a dostat jim požadované zboží. Veškerá data shromážděná a  zpracovaná pixelem Seznamu a doprovodných cookies jsou anonymními daty a nemohou vést k identifikaci uživatele. Seznam.cz, a.s., zpracovává údaje v souladu s požadavky platné legislativy ЕU. Nainstalované cookies jsou aktivní až 30 dní a maximální doba ukládání dat ze Seznamu je až 540 dní. Data jsou uložena v České republice. Veškeré informace o cookies, se kterými Seznam pracuje, jsou k dispozici na www.seznam.cz.
 • Insider - služba webové analýzy nabízená společností Sosyo Plus Bilgi Bil. Tekn. Dan. Hiz. Tic.A.Ş. whose registered office is located at Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. No:3 D:1 Kağıthane/ İSTANBUL, Turkey, sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Insider používá anonymní identifikátory prohlížeče, které jsou uloženy po určitou dobu od 30 minut do 1 roku, v https cookies  zlcmid, ins-storage-version, ins-test-cookie, insdrPushCookieStatus, native-permission-impression, push-request-sent, migratedSDK, isVapid, Insoptout, customDataSet, ins-storage-version, first-permission-impression, ins- gaSSId, insdrSubsId, insdrSubsIdCreateDate, campaignId-countdownId-until, insdrDH, insdrAuth, insdrPayloadComplete, ins-c nebo v podobných technologiích. Shromážděné údaje jsou anonymní a nemohou vést k identifikaci uživatele. Pomáhají společnosti zlepšit efektivitu jejích webových stránek. Informace jsou uloženy na serverech Insider ve Spojených státech. Insider zpracovává údaje v souladu s požadavky platných právních předpisů v EU na základě standardních smluvních doložek. Úplné informace o Insideru a dotazy související s osobními údaji najdete na .www.useinsider.com.

III. SUBREGISTR "PRODÁVAJÍCÍ SFP"

Čl.21. V oddíle Prodávající SFP se zpracovávají údaje fyzických osob, které nabízejí Společnosti k prodeji své vlastní výrobky. Jejich údaje se zpracovávají na základě právních předpisů, plní povinnosti Společnosti, které vyplývají ze Zákona o účetnictví, Zákona o závazcích a smlouvách, Zákona o dani z příjmů fyzických osob, Zákona o dani z příjmů právnických osob.

Čl. 22. (1) V subregistru „Prodejci SFP“ se zpracovávají následující kategorie osobních údajů:

 1. jméno a příjmení;
 2. rodné číslo osob na území Bulharské republiky a den, místo a rok narození osob na území Německa, Rakouska, Polska a Rumunska;
 3. e-mail;
 4. poštovní adresa;
 5. pohlaví;
 6. telefon.

(2) Údaje podle 1. odst. se zpracovávají za účelem a na základě plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a prodávajícím a povinností Společnosti, stanovené v bulharském zákoně o účetnictví, Zákona o závazcích a smlouvách, zákoně o dani z příjmů fyzických osob a zákoně o dani z příjmů právnických osob,

Čl. 23. (1) Osobní údaje v subregistru „Prodejci SFP“ se zpracovávají na elektronickém nosiči.

(2) Osobní údaje podle čl.23 Politiky vkládají samotní prodávající do speciálně vypracovaného softwaru na webových stránkách Společnosti a tyto údaje se ukládají v elektronické formě do serveru, nacházejícího se v Bulharské republice, který Společnost pronajala na 10 let, počítajíc od 1. ledna roku, který následuje po roce vzniku příslušného právního vztahu, na základě Čl.12, odst.1., b.2. bulharského Zákona o účetnictví.

Čl.24. (1) Správce pověřuje zpracování osobních údajů podle čl.23., Odst.1., Této Politiky v oddíle Prodávající SFP osobám v pracovně-právním vztahu. Práva a povinnosti osob, které zpracovávají údaje, jsou uvedeny v příslušné charakteristice pracovní pozice.

(2) Pro účely zasílání zboží od prodávajícího k Společnosti Správce poskytne v minimálním množství osobní údaje podle čl. 23, odst. 1, b.1, 4 a 6 na základě smlouvy o kurýrní službě licencovaným operátorem kurýrních a poštovních služeb se sídly v EU.

(3) Pro účely skladování zboží, zasílaného prodejci v Německu a Rakousku a na základě uzavřené smlouvy s předmětem skladování zboží, správce přiděluje zpracování osobních údajů podle čl. 23, odst. 1, b. 1, 4 a 6 svému zpracovateli - Společnost se sídlem v Rakousku.

(4) Příjemcem údajů ze subregistru „Prodejci SFP“ je Státní agentura pro příjmy.

(5) Přístup k osobním údajům osoby ze subregistru „Prodejci SFP“ se uděluje třetím osobám na základě soudního příkazu a/nebo na základě konkrétního normativního aktu.

       IV. REGISTER "Audionahrávky"

Čl. 25. (1) Tato část se zabývá otázkami, týkajícími se typu údajů zpracovávaných v rejstříku "audionahrávky telefonních hovorů", zpracovatelů těchto údajů, příjemců údajů, způsobu a lhůty jejich uložení.

(2) V registru "audionahrávky telefonických hovorů" se zpracovávají osobní údaje, které by se mohly shromažďovat prostřednictvím nahraných telefonických hovorů mezi zaměstnanci Správce a fyzickými osobami, jakož i osobami zastupujícími spotřebitele ve smyslu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83 / EU z 25 . října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13 / EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44 / ES a zrušuje směrnice Rady 85/577 / EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7 / ES .

(3) Osobní údaje se zpracovávají v rejstříku "audionahrávky telefonických hovorů" na tyto účely:

 1. plnění závazků Společnosti vyplývajících z právního úkonu, a to: Zákon o účetnictví, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o dani z příjmů právnických osob;
 2. plnění závazků vyplývajících ze smlouvy na dálku uzavřené se spotřebitelem;
 3. pro účely oprávněných zájmů Společnosti, pokud takové zájmy nejsou převáží zájmy a základními právy dotyčné osoby.

(4) audionahrávky, prováděné Společností podléhají posouzení dopadu na ochranu údajů, připravené podle čl. 35, odst. 1 ze obecného nařízení o ochraně údajů.

Čl. 26. (1) V registru "audionahrávky telefonických hovorů" se zpracovávají tyto kategorie osobních údajů:

 1. audionahrávky jména a příjmení;
 2. audionahrávky e-mailu;
 3. audionahrávky adresy;
 4. audionahrávky telefonu.

(2) Údaje podle odst. 1 se zpracovávají na základě plnění smlouvy na dálku, uzavřené mezi Společností a spotřebitelem na základě splnění zákonných povinností podle bulharských zákonů: Zákona o závazcích a smlouvách, Zákona o účetnictví, Zákona o ochraně spotřebitele, které jsou dostupné na této internetové stránce: https: / /www.minfin.bg/en/998?p=1. a / nebo výkonu oprávněného zájmu Společnosti.

Čl. 27. Osobní údaje v rejstříku "audionahrávky telefonických hovorů" se zaznamenávají na elektronických nosičích, vytvořením souboru se zvukovým záznamem.

Čl. 28. (1) Pro účely poskytování služeb virtuální telefonie nebo "cloudové telefonie" (Cloud based VoIP telephony) a zaznamenávání všech telefonních rozhovorů a zpráv vyměňovaných mezi Společností a uživateli a na základě smluvního právního vztahu. mezi Společností a licencovaným poskytovatelem citovaných služeb, může Správce zveřejnit minimální množství osobních údajů podle čl. 27, odst. 1, této Politiky poskytovateli virtuální nebo "cloudové" telefonie (Cloud based VoIP telephony).

((2) Údaje podle čl. 24, odst. 1 se uchovávají v elektronické podobě na serverech nacházejících se ve Spolkové republice Německo a podléhají požadavkům platných právních předpisů EU a EHP o ochraně osobních údajů. Termín uchovávání údajů zpracovatelům podle odst. 1 je 6 (šest) měsíců.


Čl. 29. (1) Správce pověřuje zpracování osobních údajů podle čl. 24, odst. 1, ze současné politiky v rejstříku "audionahrávky telefonických hovorů" vlastním zaměstnancům.
(2) Přístup k osobním údajům osoby z registru "audionahrávky telefonických hovorů" se uděluje třetím osobám na základě rozhodnutí příslušného evropského orgánu činného v trestním řízení, soudu a / nebo na základě konkrétního normativního aktu.

       V. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A PRAVIDLA PRO JEJICH UPLATŇOVÁNÍ

Čl. 30. Subjekty osobních údajů mají následující práva týkající se jejich osobních údajů:

 1. právo na informaci;
 2. právo na opravu;
 3. právo na přenositelnost dat;
 4. právo na  vymazání (právo „být zapomenut“);
 5. právo požadovat omezení zpracování;
 6. právo na námitku proti zpracování osobních údajů;
 7. právo subjektu nepodléhat rozhodnutí, zakládajícímu se pouze na automatizovaném zpracování, zahrnujícím profilování.

Čl. 31. V souvislosti s právem podle čl. 31, b. 1 výše, každá jednotlivá fyzická osoba, subjekt osobních údajů, má právo obdržet informace o správci osobních údajů, tak jak i o zpracování jeho osobních údajů. Jsou to tyto informace:1. údaje identifikující správce, jakož i jeho kontaktní údaje, včetně kontaktních údajů osoby odpovědné za ochranu údajů;

 1. účel a právní základ zpracování;
 2. příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují;
 3. úmysl správce předat osobní údaje třetí straně (pokud lze uplatnit);
 4. dobu uchovávání osobních údajů;
 5. existenci automatického rozhodování, včetně profilování (pokud existuje);
 6. informace o všech právech subjektu a způsobech jejich uplatňování;;
 7. právo odvolat se k dozorčímu orgánu.

(2) Informace podle odst. 1 se neposkytují, pokud s nimi subjekt údajů již disponuje.

(3) Při podávání žádosti o informace od subjektu údajů podle odst. 1 Společnost společně s osobou zodpovědnou za ochranu údajů podle postupu uvedeného v čl. 23 této Politiky provede nezbytnou kontrolu a poskytne odpověď obsahující požadované informace ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne obdržení žádosti. V případě potřeby může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, s ohledem na složitost a počet žádostí od konkrétní osoby. Společnost informuje žadatele o každém takovém prodloužení lhůty do jednoho měsíce od obdržení žádosti s tím, že uvádí i příčiny zdržení. Žádost musí obsahovat identifikaci osoby (celé jméno a rodné číslo pro bulharského občana a pro všechny ostatní občany členských států EU - celé jméno a datum narození), vylíčení žádosti, žádanou formu poskytnutí přístupu k osobním údajům, podpis, datum, e-mail, adresu pro korespondenci a plnou moc s notářsky ověřeným podpisem, pokud žádost podává zmocněná osoba. Společnost není povinna odpovědět na žádost v případě, že není ve stavu identifikovat subjekt údajů. Žádost bude zapsána do samostatného registru společnosti a může být podána jedním z následujících způsobů a) elektronicky na následující e-mail: privacy@remixshop.com, b) na místě v kanceláři Společnosti, která se nachází na adrese: Sofie, Sofia, PSČ 1407, Bul. Černý Vrch č. 51, budova 1, patro 6) poštou na adresu vedení Společnosti: Sofia, PSČ 1407, Bul. Černý Vrch č. 51, budova 1, patro 6, Bulharsko.

(4) Potvrzení v jedné kopii dostává subjekt údajů zdarma. Za další popisy, požádány subjektem údajů nebo přílišné požadavky subjektu, zvláště kvůli jejich opakování, může Společnost žádat rozumný poplatek ve výši administrativních výdajů.

(5) Při poskytnutí kopie osobních údajů Společnost nemůže zveřejňovat následující kategorie údajů:

 1. osobní údaje třetích osob kromě případů, kdy s tímto tyto třetí osoby výslovně nesouhlasily;
 2. údaje, které představují obchodní tajemství, duševní vlastnictví nebo důvěrné informace;
 3. jiné informace, které nejsou chráněné, v souladu s platnými zákony.

(6) Opodstatněnost a přehnanost dané žádosti je Společností posuzována u každého případu zvlášť.

(7) V případě odmítnutí přístupu k osobním údajům Společnost zdůvodňuje své odmítnutí a informuje subjekt údajů o jeho právu odvolat se k dozorčímu orgánu.

Čl. 32. (1) Subjekty údajů mohou požádat, aby jejich osobní údaje, zpracovávané Společností, byly opraveny v případě, že jsou údaje nepřesné nebo neúplné.

(2) V případě, že je žádosti o opravu osobních údajů vyhověno, Společnost informuje příjemce údajů, u kterých tyto údaje byly odhaleny.

(3) Právo podle odst.1. probíhá podáním žádosti podle pokynů čl.32, odst.3. Politiky.

Čl. 33. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobních údajů, má právo žádat vymazání svých údajů, tzv. „právo být zapomenut“, pokud se nevyskytuje jedna z následujících podmínek:

 1. osobní údaje osoby již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány jiným způsobem;
 2. subjekt údajů odvolává svůj souhlas, na němž je založeno zpracování údajů a neexistuje žádný jiný důvod jejich zpracování;
 3. subjekt údajů má námitky proti zpracování a nemá legitimní důvody pro zpracování, které by měly přednost;
 4. osobní údaje nebyly zpracovávány zákonným způsobem;
 5. osobní údaje musejí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti podle práva Evropské unie nebo práva jejího členského státu, které se uplatňuje vůči správci;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informačních služeb dětem a souhlas byl poskytnut osobou mající vůči dítěti rodičovská práva.

(2) Právo podle odst.1. probíhá podáním žádosti podle pokynů čl.32, odst.3.

Čl. 34. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobních údajů, má právo omezit zpracování svých osobních údajů správcem, ale k tomuto účelu jsou nezbytné konkrétní podmínky, mezi které patří:

 1. subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů;
 2. zpracování je nezákonné, ale subjekt údajů si nepřeje, aby osobní údaje byly vymazány, a místo toho požaduje omezení jejich využití;
 3. správce již dále nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je vyžaduje kvůli zjištění, uplatnění nebo ochraně právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracovávání v očekávání ověření toho, zda zákonné důvody správce mají přednost před zájmy subjektu údajů.

(2) V případech podle odst. 1, bodu 1 je zpracování omezeno na dobu, která správci umožňuje ověřit přesnost osobních údajů.

(3) Právo podle odst.1. probíhá podáním žádosti podle pokynů čl.32, odst.3.


Čl. 35. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobních údajů, má právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl správci ve strukturované, široce použitelné a přizpůsobené k strojnímu čtení formě, a má právo na přenos nebo vyžádání přenosu tyto údaje na jiného správce bez překážek ze strany správce, kterému tyto osobní údaje poskytl, když zpracování se zakládá na souhlasu nebo smluvní povinnosti a uskutečňuje se automatizovaným způsobem.

(2) Právo podle odst.1. probíhá podáním žádosti podle pokynů čl.32, odst.3.

Čl. 36. (1) Subjekt údajů má právo podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů Společností, jsou-li údaje zpracovávány na základě jednoho z následujících důvodů:

 1. zpracování je nezbytné pro plnění úkolu veřejného zájmu nebo při vykonávání oficiálních pravomocí, které jsou poskytnuty správci;
 2. zpracování je nezbytné pro účely související s oprávněnými zájmy Společnosti nebo třetí strany;
 3. zpracování údajů zahrnuje profilování.

(2) Správce ukončí zpracovávání osobních údajů, pokud nemůže prokázat, že existují přesvědčivé zákonné důvody pro jeho pokračování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro zjištění, uplatnění nebo ochranu právních nároků.

Čl. 37. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobních údajů, má právo být informována, a Společnost je povinna informovat subjekt v případě porušení zabezpečení jeho osobních údajů, a pokud je pravděpodobné, že toto porušení představuje vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

(2) Informování podle odst. 1 musí být provedeno bez zbytečného odkladu po jeho zjištění a musí obsahovat popis povahy porušení zabezpečení osobních údajů, s uvedením povahy porušení, jména kontaktních údajů osoby odpovědné za ochranu údajů, následky porušení a opatření přijatá Společností pro vyřešení porušení a pro snížení případných nepříznivých následků.

Čl. 38. V případě porušení Vašich práv nebo platných zákonů o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informace na stránce ÚOOÚ: http://www.uoou.cz/

Verze z srpen 2022

Zde můžete spravovat nastavení souborů cookie.

Prodávejte levněji a jednodušeji než kdykoliv předtím!
Doručení je bezplatné, bez ohledu na hodnotu odeslaných produktů.
Prodejte Remixu
×