DORUČENÍ ZDARMA pro objednávky s produktem v hodnotě vyšší než 1 400,00 Kč
17341 produktů přidaných dnes.  Zobrazit
NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ na

PODMÍNKY A PRAVIDLA SLUŽBY “CLEAN OUT”

POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ REMIX GLOBAL EAD

(v platnosti od 22/03/2024)

 

 

I. Definicie pojmů

Všechny pojmy a jejich odvozeniny použité v těchto Podmínkách v souvislosti se službou „Clean Out“, poskytovanou společností Remix, se používají a vykládají v souladu s definicemi uvedenými v tomto oddíle. Všechny pojmy, jež nejsou výslovně definovány v těchto Podmínkách služby „Clean Out“, mají význam uvedený v  Podmínkách použití na stránkách www.remixshop.com.

 

PRODÁVAJÍCÍ znamená osobu, která si u společnosti REMIX objednala službu Clean Out.

 

DOHODA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY znamená dohodu uzavřenou na dálku o poskytnutí služby „Clean Out“, která je uvedena v plném znění v těchto Podmínkách služby „Clean Out“; 

 

ZBOŽÍ (a/nebo jednotlivá položka) znamená oděv, obuv a/nebo doplňky ve vlastnictví PRODÁVAJÍCÍHO.

 

LHŮTA PRODEJE ZBOŽÍ znamená období 90 kalendářních dnc ode dne zveřejnění Zboží na webových stránkách společnosti Remix, během kterého by mohl Zboží zakoupit koncový kupující.

 

PLATBA znamená peněžní částku, kterou Prodávající obdrží za prodej dané položky v rámci služby „Clean Out“.

 

„CLEAN OUT KIT“ znamená nákladní list  a/nebo obal s nákladním listem, vygenerované na účtu Prodávajícího. Tyto budou doprovázet balení, v němž bude Zboží odesláno společnosti Remix.

 

II. Obecná ustanovení 

 1. „Clean Out“ (nebo Služba) je služba, v rámci které určitý Prodávající pověřuje Remix a Remix souhlasí – za odměnu a na základě svých standardů kvality – prohlédnout si, ohodnotit a zveřejnit na svých webových stránkách Zboží, jejichž majitelem je Prodávající, a také prodat toto Zboží koncovým kupujícím svým jménem, anebo za určitých podmínek Zboží odkoupit.

 

 1. Ohledně všech záležitosti týkajících se služby „Clean Out“, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, platí Podmínky použití na stránkách www.remixshop.com. Objednáním služby „Clean Out“ Prodávající rovněž souhlasí a přijímá Podmínky použití na stránkách www.remixshop.com. Podmínky užívání a Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie z webových stránek www.remixshop.com budou do těchto Podmínek služby „Clean Out“ začleněny formou odkazu. 

 

 1. Tyto Podmínky služby „Clean Out“, jakož i všechny výše zmíněné dokumenty začleněné odkazem, představují Dohodu o poskytnutí služby, uzavřenou mezi Prodávajícím a společností Remix. Z důvodu, že se každá položka hodnotí samostatně, má se za to, že pro každou Položku byla uzavřena samostatná Dohoda o poskytnutí služby. 

 

 1. Aby mohl využívat službu „Clean Out“, musí Prodávající mít registrovaný účet na webových stránkách společnosti Remix.

 

 1. Před objednáním služby „Clean Out“ musí Prodávající:
 •                 Zkontrolovat své údaje a v případě potřeby je upravit. Prodávající má možnost kdykoli opravit chyby v údajích;
 •                 Seznámit se s těmito Podmínky služby „Clean Out“;
 •                 Dát svůj výslovný souhlas k předchozímu plnění Dohody o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení z Dohody a přijmout, že jestli bude Služba poskytnuta v plném rozsahu během lhůty pro odstoupení, Prodávající již nemůže od dohody odstoupit;
 •                 Přečíst si Zásady používání osobních údajů a souborů cookie.

 

III. Jak služba „Clean Out“ funguje?

 1. Prodávající může objednat „Clean Out Kit“ v nabídce služby „Clean Out“ nebo objednat obal Clean Out společnosti Remix při finalizaci objednávky  na webových stránkách společnosti pomocí příslušné funkce stránek. Příslušná verze Podmínek pro Službu vstoupí v platnost od data odeslání příslušné sady Clean Out Kit do Remixu.

 

 1. Prodávající musí zaslat společnosti Remix Zboží v příslušném obalu, na kterém je nalepen nákladní list „Clean Out Kit“, a to prostřednictvím kurýrní společnosti vybrané společností Remix a na náklady společnosti Remix. V případě, že Prodávající nezašle Zboží společnosti Remix, Dohoda nevstoupí v platnost a veškerá práva a povinnosti Stran budou považována za neplatná a neaplikovatelná, respektive Strany nebudou dlužit žádné platby ani sankce.

 

 1. Dohoda o poskytnutí služby bude považována za platnou a její zpracování bude zahájeno v okamžiku, kdy společnost Remix obdrží Zboží.

 

 1. Poté co bude zásilka Prodávajícího zpracována, obdrží Prodávající oznámení e-mailem. Pak může Prodávající:

- zkontrolovat Zboží schválené k prodeji na základě Podmínek schválení a ve lhůtě 48 hodin přezkoumat a změnit katalogové ceny nabízené společností Remix za Zboží schválené k prodeji. V případě, že Prodávající cenu nezmění, bude navržená cena zveřejněna jako katalogová cena pro příslušnou položku. Tím, že nezmění katalogovou cenu, Prodávající pověřuje společnost Remix k dalším úpravám ceny a Remix pak bude moct cenu Položky měnit dle svého uvážení. Prodávající může kdykoli v průběhu Lhůty prodeje zboží dotyčné pověření odvolat, jak je popsáno v bodě 6 níže.

- Do pěti dnů od oznámení může Prodávající požádat o vrácení Zboží neschváleného k prodeji a to tak, že uhradí za to 119 Kč (slovy: sto devatenáct korun českých). Částka musí být uhrazena předem elektronicky. Všechny neschválené Položky, u kterých nebyla vyžádána služba vrácení, budou Remixem odkoupeny ihned po uplynutí pětidenní lhůty, a to za cenu 1 Kč (slovy: jednu korunu českou) za kilogram. Společnost Remix a Prodávající se dohodli, že zde uvedené částky jsou odůvodněné a přiměřené s ohledem na stav neschváleného Zboží a na skutečnost, že toto Zboží každopádně neodpovídá schváleným Podmínkám schvalování a Dohodě o poskytnutí služby společnosti Remix.

 

 

 1. Pokud nebylo Zboží přidáno do nákupního košíku koncového kupujícího, může být prodejní cena Zboží měněna v průběhu celé Lhůty prodeje zboží, nepřesahuje-li prodejní cena katalogovou cenu, za kterou byla příslušná Položka zveřejněna na Stránkách, a není-li nižší, než minimální prodejní cena dané Položky, jak je uvedena v příslušné funkci účtu Prodávajícího. Prodávající může volit mezi těmito možnostmi: buď změnit prodejní cenu sám, nebo nechat společnost Remix prodejní cenu upravit podle vlastního uvážení.

 

 1. Pokud Prodávající pověří společnost Remix kontrolou ceny, může Remix měnit ceny Zboží, v t. č. zveřejňovat reklamy a zařazovat Zboží do všech druhů slevových akcí na základě svého odborného posouzení v oblasti řízení prodeje.

 

 1. Jestli Prodávající tuto možnosti odvolá, společnost Remix se bude vyhýbat zařazování Zboží do slevových akcí. Všechny aktualizace cen ze strany Prodávajícího provedené do 20:00 hodin budou zveřejněny týž den a veškeré aktualizace cen ze strany Prodávajícího provedené po 20:00 hodině budou zveřejněny následující den.

  

 1. Každá změna ceny může ovlivnit částku kterou Prodávající obdrží. Lhůtа prodeje zboží, která činí 90 dní, začíná běžet okamžikem zveřejnění Zboží na Stránkách. Za Zboží prodané během Lhůty prodeje zboží obdrží Prodávající Platbu. Lhůta prodeje zboží začne běžet nadále po zbytek 90denního období, jakmile bude Zboží znovu zveřejněné po vrácení koncovým kupujícím ve 14denní lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy.

  

 1. Kdykoli během Lhůty prodeje může Prodávající požádat o zaslání Zboží zpět pokud je zboží inzerované k prodeji ale nebylo přidáno do nákupního košíku koncového kupujícího za 39 Kč.(slovy třicet: devět korun českých) na Položku a [čáska] 119 Kč (slovy: sto devatenáct korun českých) za každou položku. Společnost Remix a Prodávající se dohodli, že tato částka zohledňuje náklady na poskytnutí Služby a na dopravu vzniklé ve chvíli vrácení.

  

 1. Pokud nebude Zboží prodáno ve Lhůtě prodeje zboží a zároveň nevyžádal Prodávající jeho vrácení, odkoupí společnost Remix Zboží za cenu 1 Kč (slovy: jednu korunu českou)
  za Položku, po uplynutí Lhůty prodeje zboží. Společnost Remix a Prodávající se dohodli, že tato částka je odůvodněna a přiměřená a že nebudou mít vůči sobě žádné nároky na cenu za tento prodej. Prodávající výslovně souhlasí s tímto převodem vlastnického práva na Zboží.  

 

IV. Právo na odstoupení od dohody na dálku

 1. Prodávající má právo odstoupit od Dohody do 14 dnů ode dne, kdy Remix obdržel Zboží. Pro uplatnění tohoto svého práva nemusí Prodávající uvádět důvod.

  

 1. Prodávající se má přihlásit ke svému účtu na webových stránkách společnosti Remix v sekci „Clean Out“, podsekci „Moje prodeje“, před uplynutím 14denní lhůty a pak vyžádat online vrácení každé položky z Clean Out. Elektronická žádost v osobním účtu Prodávajícího má účinky standardního formuláře pro uplatnění práva na odstoupení od dohody.

  

 1. Prodávající může rovněž vypracovat Žádost o odstoupení od smlouvy na papírovém dokladu. Prodávající může použít standardní formulář k odstoupení od dohody dostupný zde, nebo sepsat jednoznačné prohlášení a odeslat je emailem na adresu: cz@remixshop.com

 

 1. Žádost o vrácení Zboží zaslaná výše uvedeným způsobem bude společností Remix vyřízena do 14 dnů.

 

 1. Мožnost o podání žádosti o odstoupení od dohody online bude pro uživatele dostupná až po zpracování jeho  „Clean Out Kit“. Pro dřívější žádostí se uživatelé budou moci obrátit na Zákaznické centrum. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se odstoupení ze dohody, napište na cz@remixshop.com nebo volejte na telefonní číslo 22 104 2610.

  

V. Podmínky schválení

 1. Společnost Remix schvaluje pouze zboží, vyhovující přísným normám kvality. Zboží nebude schváleno k prodeji, pokud bude obsahovat jednu nebo více z následujících stop použití: 

 

Stopy po použití: 

Díra – látka Položky je poškozená nebo roztržena.

Nepatřičný odstín barvy – viditelné známky zabarvení. 

Rozšité švy – rozpárané, chybějící nebo poškozené.

Opotřebení – roztažená, ztenčená nebo sražená tkanina v důsledku nošení nebo praní. 

Zašpiněné Položky.

 

Dodatečné úpravy

Stopy korekcí – Položka byla upravována nebo vyrobená na míru.

Viditelná vada – chybějící nebo poškozené detaily. 

 

Jiné: 

Replika – Položka, napodobující určitou značku.

Položka mimo aktuální trendy – neslučitelný se současnými módními trendy. 

Nepřípustná kategorie – Položka z kategorie, kterou v současné době nepřijímáme.

 

 1. Odesláním Zboží Prodávající prohlašuje, že:

1) Prodávající je zákonným vlastníkem Zboží;

2) Prodávající nabyl vlastnictví ke Zboží zákonným způsobem; 

3) Prodávající dovezl Zboží do Evropské unie legálně (je-li to relevantní); 

4) Zboží je autentické a originální. 

 

 1. Pokud bude zjištěno, že Prodávající zaslal společnosti Remix Zboží, které neodpovídá výše uvedeným prohlášením, ponese Prodávající příslušnou odpovědnost a nahradí společnosti Remix veškerou škodu vzniklou v důsledku tohoto porušení nebo v souvislosti s ním.

 

VI. Platby

 1. Po prodeji Zboží a po uplynutí lhůty vrácení Zboží pro koncového kupujícího obdrží Prodávající do 1 dne platbu do Virtuální peněženky na svém účtu. Pak může Prodávající požádat o převod platby na jeho bankovní účet.

 

 1. Výše Platby je odvozena od prodejní ceny příslušného Zboží násobené příslušným procentem výplaty za tuto cenu. Prodejní cena Zboží se může lišit podle podmínek popsaných výše v Oddílu III tohoto dokumentu. Příslušné procento vyplacení je procento vyplacení platné ke dni odeslání každé jednotlivé položky do Remixu podle podmínek h Služby „Clean Out“.

 

 1. Procento vyplacení se vypočítá na základě následující stupnice: 

 

< 199 Kč

10%

199 - 399 Kč

25%

400 - 499 Kč

40%

500 - 799 Kč

45%

800 - 1,299 Kč

50%

> 1,299 Kč

55%

 

 1. Zbytek prodejní ceny bude představovat platbu pro Remix za plnění Dohody o poskytnutí služeb. 

 

 1. Vzhledem k tomu, že služby společnosti Remix jsou nabízeny v mnoha zemích Evropy, které mohou mít vlastní měnu, je běžnou praxí, že zboží Prodávajícího z jedné země bude zakoupeno koncovým kupujícím v jiné zemi. V takových případech bude nutný přepočet částky platby na měnu země, ve které je účet Prodávajícího na Stránkách registrován. Společnost Remix uhradí veškeré rozdíly vyplývající z přepočtu, tak, aby Prodávající obdržel Platbu podle částky vypočtené způsobem, popsaným v tomto oddíle. Remix provádí všechny Platby pouze v měně země, ve které je účet Prodávajícího registrován.

 

VII. Repliky značek. Odcizené Zboží 

 1. Pokud společnost Remix obdrží stížnost nebo žádosti o informace, či přímé reklamace týkající se pravosti, odcizeného zboží nebo zboží, které porušuje jiným způsobem platné zákony, bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a s vlastníky práv  příslušným značkám. 

  

 1. Prodávající nese odpovědnost za pravost Zboží, které nabízí k prodeji. Pokud společnost Remix nemůže potvrdit pravost určitého Položky nebo pokud Zboží jinak nesplňuje normy pravosti, vyhrazuje si společnost Remix právo odmítnout jejich schválení podle vlastního uvážení.

  

 1. Bude se pokládat, že Prodávající byl upozorněn na to, že kterákoliv Položka, kterou společnost Remix určí jako nepravou, nebude schválena k prodeji.

 

VIII. Vlastnictví k prodávaným položkám. Převod vlastnictví. Odpovědnost 

 1. Prodávající je vlastníkem Zboží inzerovaného k prodeji a bude jím i nadále, dokud nebude Zboží prodáno koncovému kupujícímu nebo dokud ho společnost Remix nenabude v souladu s těmito Podmínkami. Veškeré Zboží bude pokládáno za prodané koncovému kupujícímu, pokud ho tento kupující zakoupil a nevrátil společnosti Remix ve lhůtě pro vrácení. Vlastnické právo ke Zboží přechází na společnost Remix, pokud je Zboží vráceno koncovým kupujícím poté, co Remix zaplatil Prodávajícímu.

 

 1. Společnost Remix nenese odpovědnost za jakékoli poškození, ztrátu nebo odcizení Zboží, ať už částečné nebo úplné, způsobené okolnostmi mimo odpovědnost společnosti Remix, včetně jednání nebo opomenutí doručovatelské společnosti. V případě výskytu některých z výše uvedených okolnosti může Remix zaplatit Prodávajícímu náhradu ve výši 63 Kč  za jeden kg. (šedesát tři korun českých), ale maximálně 625 Kč (šest set dvacet pět korun českých) za zásilku. Nárok na tuto náhradu musí Prodávající uplatnit u společnosti Remix do 7 dnů ode dne oznámení utrpěné škody. V případě částečné ztráty, odcizení nebo poškození bude náhrada vyplacena do 14 dnů od podání žádosti Prodávajícího.

  

IX. Právní informace a kontaktní údaje.

 1. Oznamovací povinnost o daňovém výkaznictví

Podle platné daňové legislativy je společnost Remix za určitých okolností organizací, která je povinna oznamovat informace o Prodávajících. Proto v těchto případech bude společnost Remix vyžadovat, aby tito Prodávající poskytli údaje pro účely daňového výkaznictví. Neposkytnutí těchto údajů může mít za následek, že Remix odmítne zpracovat Zboží přijaté od daného Prodávajícího nebo i podnikne jiná opatření vyžadovaná zákonem.

  

 1. Změny v podmínkách služby „Clean Out“

Tyto podmínky platí na dobu neurčitou, dokud nebudou zrušeny nebo změněny, s výjimkou případů stanovených zákonem.  Remix si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravovat, měnit nebo doplňovat. Podmínky služby „Clean Out“, platné k datu v okamžiku odeslání  „Clean Out Kitu“, jsou použitelné pro Dohodu o poskytnutí služby pro daný „Clean Out Kit“. Zavedení změn Podmínek se netýká platných dohod, uzavřených před zavedením těchto změn.

  

 1. Elektronický formulář

Akceptováním těchto Podmínek služby Clean Out souhlasí Prodávající a společnost Remix s tím, že budou činit jakákoliv vyjádření a prohlášení týkající se služby Clean Out v elektronické podobě prostřednictvím svých úkonů na webových stránkách společnosti Remix. Veškerá ujednání a prohlášení mezi společností Remix a Prodávajícím týkající se služby „Clean Out“ budou učiněny v elektrnické podobě a budou považovány za podepsané Prodávajícím prostřednictvím jeho elektronického prohlášení. 

 

 1. Osobní údaje

Remix zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen Obecné nařízení o ochraně údajů). Podrobné informace o osobních údajích zpracovávaných společností Remix, o podmínkách, za kterých jsou údaje osob zpracovávány, a o tom, jak mohou tyto osoby uplatnit svá práva, naleznete v oficiálních Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie - https://remixshop.com/cz/site/policy-documents?type=CP.  

  

 1. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek poskytnutí služby „Clean Out“, můžete kontaktovat společnost Remix na e-mailové adrese cz@remixshop.com nebo poštou na adrese: blvd. Černý vrch 51, budova 1, 6. patro (kancelář společnosti Remix), město Sofie PSČ 1407.

celář společnosti Remix), město Sofie PSČ 1407.