Írja be a kódot: ASAP további -10% extra pazar választékra Tovább a válogatásra! 12 900 Ft feletti megrendelésekre érvényes. További információ
×
INGYENES SZÁLLÍTÁS ha egy megrendelt termék értéke meghaladja a 16 200 Ft-ot
13158 mai napon hozzáadott termék.  Tekintse meg
TOP minősítés a

ADATVÉDELMI POLITIKA ÉS COOKIES SZABÁLYZAT

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Cikk 1. (1) REMIX GLOBAL KFT. részvénytársaság; RT. (a továbbiakban röviden: „A Társaság”) egy részvénytársaság, amelyet a [bolgár] Cégbíróság egyéni azonosító kód ID 204052021 számon regisztrált a Kereskedelmi regiszterben, a székhelye és igazgatási címe: Szófia 1407, Cherni vrah Blvd. 51, Épület 1, 6. emelet, Bulgária. és a főtevékenysége: használtruha és outlet termékek és kiegészítők online értékesítése.

(2) A társaság a személyes adatok kezelője és tevékenysége során a személyes adatok feldolgozásra kerülnek, de a cég csak a feldolgozás céljait és eszközeit határozza meg.

(3) A személyes adatok védelméért felelős munkatárs: Boryana Terzieva, e-mail cím: privacy@remixshop.com

Cikk 2. Jelen adatvédelmi politika és cookies szabályzat („A Politika”) információt biztosít a Társaság által kezelt személyes adatokról és az adatok tulajdonosi jogainak érvényesítési feltételeiről és rendjéről.

Cikk 3. A jelen Politika céljaival összefüggésben:

 1. a „személyes adatok" az összes olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik („érintett”); az azonosítható személy az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamilyen azonosító – név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, illetve a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, pszichikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságát illető egy vagy több – tényezője alapján beazonosítható;
 2. az „adatkezelés" a személyes adatokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, csoportosítás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés, illetve egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, vagy megsemmisítés;
 3. az „adatkezelés korlátozása" bizonyos tárolt személyes adatok megjelölése, jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából;
 4. az „álnevesítés" a személyes adatok olyan kezelése, amelynek következtében további információ felhasználása nélkül nem állapítható meg, hogy a személyes adat melyik konkrét érintettre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további informaciót külön tárolják, és technikai  és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azt az azonosított vagy azonosítható természetes személyhez többé nem lehet kapcsolni;
 5. a „személyes adatállomány" minden csoportosított adatösszesség, amelyhez a hozzáférés csak megfelelő kritériumok alapján biztosított, függetlenül attól, hogy az központosított, decentralizált, illetve funkcionális vagy földrajzi elv alapján szétosztott;
 6. az „adatkezelő" az a természetes vagy jogi személy, állami szervezet, ügynökség vagy más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amikor ennek a feldolgozásnak a céljait és eszközeit az Unió vagy adott tagállam jogi normái határozzák meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének speciális kritériumait az Unió vagy az adott tagállam jogi normái alapján állapítják meg;
 7. a „személyes adatok feldolgozója" az a természetes vagy jogi személy, állami szervezet, ügynökség vagy más szerv, amely a személyes adatokat az adakezelő nevében dolgozza fel;
 8. a „címzett" az a természetes vagy jogi személy, állami szervezet, ügynökség vagy más szerv, amely előtt ismertté válnak a személyes adatok, függetlenül attól, hogy az harmadik félként szerepel-e vagy sem. Ugyanakkor egy adott ügyben – az Uniós vagy a tagállami jogi normáknak megfelelően – személyes adatok szerzésére jogosult állami szervezetek nem tekintendők „címzetteknek”; az ilyen állami szervezetek által feldolgozott adatok megfelelnek az adatvédelmi rendelkezéseknek;
 9. a „harmadik fél" az a természetes vagy jogi személy, állami szervezet, ügynökség vagy más szerv, amelyek nem egyeznek meg  az érintettel, az adatkezelővel, a személyes adatok feldolgozójával és azokkal a személyekkel, akik – az adatkezelő vagy az adatok feldolgozójának irányítása alatt –  a személyes adatok kezelésére jogosultak;
 10. az „érintett egyetértése" minden olyan, az érintett részéről szabadon kifejezett konkrét, tájékoztató és félreérthetetlen útmutatás, amely kijelentés vagy világosan megrősítő cselekmény formájában kifejezésre juttatja az ő személyes adataival kapcsolatos kezelés iránti egyetértést;
 11. az „adatvédelmi incidens" a személyes adatok megsértése, amely a személyes adatok véletlen vagy jogtalan megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, nem megengedett felfedéséhez vagy hozzáféréséhez vezet és azok kezelése, tárolása vagy átadása eltérő módon történik;
 12. a „adatvédelmi biztos" az a független állami szervezet, amelyet egy adott tagállam létrehozott az Általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) 51-ik cikk értelmében.

Cikk 4. A személyes adatok kezelésének elvei:

 1. a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, jóhiszeműsége és átláthatósága – a személyes adatok gyűjtése a szükségesség keretein belül maradjon. Az információk törvényes és objektív módon gyűjthetők;
 2. az adatminimalizálás, valamint a célok és a tárolás korlátozása – a személyes adatokat nem szabad használni olyan célokra, amelyek eltérőek azoktól, amelyek érdekében gyűjtötték, kivéve, ha erre az érintett megadta az egyetértését, illetve a törvényben külön kiemelt esetekben. A személyes adatokat csak a feldolgozás céljainak megfelelő időtartamra szabad tárolni;
 3. a pontosság – a személyes adatoknak – a feldolgozás céljainak megfelelő formában – precíznek, pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük;
 4. az integritás és bizalmas jelleg – a személyes adatokat olyan módon kell kezelni, hogy a személyes adatok biztonságának megfelelő szintje garantálható legyen, beleértve a nem megengedett vagy jogszerűtlen feldolgozásuk, a véletlen elvesztésük, megsemmisítésük vagy sérülésük elleni védelmet, a szükséges műszaki vagy szervezési intézkedések alkalmazása révén.

Cikk 5. A Társaság webáruházában – www.remixshop.com – az ügyfelek (természetes személyek) személyes adatait a „Partnerek” nyilvántartási rendszerben, pontosabban a „ЗЗП felhasználók” [ЗЗП=bolgár Fogyasztóvédelmi törvény] és az „eladók”, "SZAKASZ "HAGFELVÉTELEK" nyilvántartási alrendszerekben.

 1. „ЗЗП FELHASZNÁLÓK“ ALRENDSZER

Cikk 6. (1) A „ЗЗП felhasználók” alrendszerben a következő személyes adatok feldogozása történik:

 1. keresztnév és családi név;
  2. e-mail cím;
  3. cím;
  4. nem;
  5. telefonszám;
  6. IP cím – helymeghatározás;
  7. Felhasználó IBAN – a megfelelő összegek visszafizetésére, reklamációk és/vagy szerződéstől való elállás esetében.
  8. fogyasztói rendelési szám

(2) Az 1. bekezdés 1., 2., 3., 5., 7. és 8 pontjában, illetve az Európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. b) pontjában említett, és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83 / EK IRÁNYELVE (2011. október 25.) a fogyasztói jogokról, a 93/13 / EGK tanácsi irányelv és az 1999/44 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, valamint a hatályon kívül helyezésről a 85/577 / EGK tanácsi irányelv és az Európai Parlament és a Tanács 97/7 / EK irányelve értelmében igénybe vett adatok feldolgozásának célja és alapja a Társaság és a felhasználó között létrejött távollévők közötti szerződés teljesítése. Az adatok a Társaság kötelezettségeinek teljesítése érdekében és a Bolgár Számviteli Törvény értelmében is, amely a következő weboldalon érhető el: https://www.minfin.bg/en/998?p=1q kerülnek feldolgozásra.

(3) Az (1) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontjában említett adatok feldolgozásának célja a marketing tevékenység, amely a Társaság jogos érdeke, és a feldolgozáshoz a Társaság az érintett kifejezett egyetértését megkapta. Az előző mondatban említett egyetértés elektronikus formában kerül megadásra vagy a Társaság honlapjának kezdő oldalán, vagy a Felhasználó profiljának „Beállítások” menűponton történő megfelelő megjelöléssel.

(4)  Ha a kifejezett hozzájárulását elektronikus formában adja meg a Társaság honlapjának kezdőlapján vagy a felhasználói profil menüben A felhasználó személyes adatainak marketingcélú feldolgozására vonatkozó „beállítások” , pontjában meghatározott adatok felhasználásához a felhasználó hozzájárul. 3 cikk értelmében az adatokat a megadott céllal kell feldolgozni áruk és szolgáltatások felajánlása a felhasználók részére e-mailben, telefonon, e-mailes hírlevélen keresztül, vagy felmérésen keresztül, valamint üzleti elemzések elvégzésére, felhasználók aktivitásának nyomon követésére , az utóbbi preferenciái, valamint az általa kínált hirdetések rendszergazdai termékek és szolgáltatások marketing célú felhasználására.

(5) A Társaság nem rendelkezik bankkártyák adataival, illetve (kredit vagy debit) bankkártyák, vagy ePay.bg számlák hitelesítési adataival, és ezeket semmilyen formában nem jegyzi vagy tárolja.

(6) Az (1) bekezdés 6-ik pontjában szerinti adatok feldolgozásának célja a marketing tevékenység, amely a Társaság jogos érdeke, és a feldolgozáshoz a Társaság – cookies (sütik) haszálatával – az érintett kifejezett egyetértését megkapta. Az előző mondatban említett egyetértés elektronikus formában kerül megadásra vagy a Társaság honlapjának kezdő oldalán (az alsó sávban), vagy a „Cookies beállítása” menűponton történő megfelelő megjelöléssel. A Felhasználó eme rendelkezés alapján megadott hozzájárulása bármikor visszavonható a „Cookies beállítása” menűpont megfelelő átállításával.

(7) Amennyiben a felhasználó kifejezetten elektronikus formában a Társaság honlapjának kezdőoldalán vagy a "Cookie-Beállítások" felhasználói fiókján található jelöléssel hozzájárult a személyes adatainak marketing tevékenység céljából – cookies alkalmazása mellett – történő feldolgozásához, a felhasználó egyben egyetértett azzal, hogy a (6)-ik bekezdésben felsorolt adatait a felhasználói magatartás és preferenciák megfigyelése, illetve reklám céljából kezeljék.

(8) Az (1) bekezdés 2. pontja szerinti adatok a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján kezelhetők a személyes adatok felhasználóinak alanyának azonosítása céljából, a személyes vagy egyéb adatok aktiválásával. A Társaság és a fogyasztó között létrejött távolsági szerződés számú irányelvet módosító 2011/83/EU AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2011. október 25-i, a fogyasztói jogokról szóló IRÁNYELVE értelmében a  93/13/ EGK, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint.

Cikk 7. (1) A „ЗЗП Felhasználók” alrendszerben található személyes adatokat elektronikus adathordozó segítségével kezelik.

(2) A „Politika” 6-ik cikk (2) bekezdésénél a személyes adatok gyűjtése a felhasználók által történik, speciálisan kidolgozott rendelési szoftver segítségével és elektronikusan kerülnek tárolásra a Társaság által 10 éves időszakra – a megfelelő jogviszony kialakulását követő év január 1-től, a bolgár Számviteli törvény 12-ik cikk (1) bekezdésének 2-ik pontja alapján, amely a következő weboldalon érhető el: https://www.minfin.bg/en/998?p=1 – bérelt szerveren, amely a Bolgár Köztársaság területén található. A tárolási időszak lejárta után – amennyiben nincsenek olyan okiratok, amelyeket kötelezően át kell adni a Bolgár Köztársaság Állami levéltárának – a rendszer minden adathordozója, beleértve a biztonsági elektronikus másolatokat, megsemmisítésre kerül megfelelő eljárás segítségével.(2) A „Politika” 6-ik cikk (2) bekezdésénél a személyes adatok gyűjtése a felhasználók által történik, speciálisan kidolgozott rendelési szoftver segítségével és elektronikusan kerülnek tárolásra a Társaság által 10 éves időszakra – a megfelelő jogviszony kialakulását követő év január 1-től, a Számviteli törvény 12-ik cikk (1) bekezdésének 2-ik pontja alapján – bérelt szerveren, amely a Bolgár Köztársaság területén található. A tárolási időszak lejárta után – amennyiben nincsenek olyan okiratok, amelyeket kötelezően át kell adni az Állami levéltárnak – a rendszer minden adathordozója, beleértve a biztonsági elektronikus másolatokat, megsemmisítésre kerül megfelelő eljárás segítségével.

(3) A „Politika” 6-ik cikk (3) bekezdése szerinti személyes adatok (az IP cím kivételével) gyűjtése a felhasználók által történik, speciálisan kidolgozott rendelési szoftver segítségével és tárolásuk a jelen „Politika” 9-ik, 10-ik, 11-ik, 12-ik és 13-ik cikk alapján – az alább magadott időszakokra – valósul meg.

Cikk 8. (1) Az Adatkezelő munkaviszony keretein belül megbízza azokat a személyeket, akikre hárul a személyes adatok jelen Politika 6-ik cikk, (1) bekezdésének 1-5., és 7. pontjai szerinti „ЗЗП felhasználó” alrendszerének feldolgozása. Az egyes adatfeldolgozó személyek jogait és kötelezettségeit a munkaköri leírásuk tartalmazza.

(2) Az adminisztrátor köteles a személyes adatok minimális mennyiségét megadni.cikk (6) bekezdés 1., 1., 3. és 5. tétel, futárszolgálat céljából az ilyen szerződés megkötésére, az engedéllyel rendelkező futárcégek számára a fogyasztó helye szerinti országban.
(3) A németországi és ausztriai fogyasztók panaszainak tárolása és feldolgozása céljából, valamint az ilyen tárggyal kötött szerződés teljesítése alapján az Adminisztrátor a személyes adatok feldolgozást végző az cikk (6) bekezdés 1. adatfeldolgozó 1., 3. és 5. pontja - Ausztriában székhellyel rendelkező társaság.

(4)Konkrét távollévők között kötött szerződés teljesítésével kapcsolatos információ kérésekor a „CPA Felhasználók” alrendszerhez a hozzáférés joga az illetékes európai bűnüldöző hatóságot, ügyvezető igazgatót és/vagy a Igazgatói tanács tagját illeti.

Cikk. 9. (1) Virtuális telefonos vagy "felhő" telefonos (Cloud based VoIP telephony) szolgáltatás nyújtása, valamint a Társaság és a felhasználók között létrejött összes telefonbeszélgetés és üzenet rögzítése, valamint szerződéses jogviszony alapján a Társaság és az idézett szolgáltatások engedélyezett szolgáltatója között az Adminisztrátor a személyes adatok minimális mennyiségét nyilvánosságra hozhatja az cikk. (6) bekezdés 1., 1., 2., 4. és 5. pontja a virtuális vagy "felhő" telefonálás (Cloud based VoIP telephony) szolgáltatójának.

(2) Az 1 bekezdés adatait elektronikus formátumban a Német Szövetségi Köztársaság [Németország] területén lévő szervereken tárolják, az EU és az EGT adatvédelmi törvénykezés betartása mellett. Az (1) bekezdés adatai feldolgozó általi tárolásának határideje 6 (hat) hónap.

Cikk. 10. (1) Az Ügyfélközpont / Ügyfélszolgálat részlegének ticket rendszerének megvalósítása céljából, beleértve a a felhasználóktól és a felhasználóktól érkező elektronikus üzenetek rögzítése és az ilyen alannyal kötött szerződés alapján az Adminisztrátor a személyes adatok kezelését az cikk. (6) bekezdés 1., 1., 2., 4. és 5. pontja alapján végzi.

2) Az 1 bekezdés adatait elektronikus formátumban az USA területén lévő szervereken tárolják, az EU adatvédelmi törvénykezései és az szabványos szerződéses kikötések alapján. Az 1 bekezdés adatai feldolgozó általi tárolásának határideje 6 hónap.

Cikk. 11. (1) Az Ügyfelek elégedettségének kutatása céljából és e szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés alapján az Adminisztrátor a minimális mennyiségű személyes adat feldolgozását rendeli el az Cikk. 6, bekezdés 1., 1., 2. és 6. pontja Feldolgozójának jelen szabályzata szerint - Az EU-ban székhellyel rendelkező társaság.

(2) Az (1) bekezdés adatait elektronikus formátumban az USA területén lévő szervereken tárolják, az EU adatvédelmi törvénykezései és az szabványos szerződéses kikötések alapján. A felhasználók magatartásáról készült adatok tárolási ideje az (1) bekezdés szerinti szerinti tárolási időtartam 90 (kilencven) nap.

Cikk. 12. (1) Az Ügyfelek elégedettségének kutatása céljából és e szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés alapján az Adminisztrátor a minimális mennyiségű személyes adat feldolgozását kötelezi az cikk. 6, 1., 1., 2. és 8. pontja bekezdés Feldolgozójának jelen szabályzata szerint - Az EU-ban székhellyel rendelkező társaság.
(2) Az adatokat 1. cikk szerint Dániában található szervereken elektronikus formában kell tárolni. A személyes adatok feldolgozása az EU-ban a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak betartásával, és az EU-n kívüli továbbítás esetén - a szokásos szerződéses kikötések alapján történik. Az adatok tárolásának ideje, (6) bekezdés 1. cikk 2. pontja szerint 30 nap, a többi adat 6 hónapon belül automatikusan törlődik a szerverekről.

 

Cikk 13. (1) A Társaság honlapján történő keresési funkciók biztosítása céljából (nevezetesen: bizonyos paraméterek konkrét elemek megtalálásának lehetősége, későbbi könnyű hozzáférés és a fogyasztói érdekek elemzése), az utóbbi és a az ilyen témájú társaság és a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával az cikk. 6 bekezdés 4. pontja szerint, nevezetesen elektronikus formában a Társaság weboldalának kezdőlapján történő megjelöléssel vagy a felhasználó profiljával a "Beállítások" menüben az Adminisztrátor a személyes adatok feldolgozását az cikk. 6, bekezdés 1. feldolgozójának 6. pontja - Az EU-ban székhellyel rendelkező társaság szerint történik.

(2) Az 1. bekezdés elektronikus formában dolgozzák fel az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló szerződő államokban, az EU-ban a személyes adatok védelmére és a szabványok esetleges alkalmazására vonatkozó hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelően. Az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses záradékok szerint. A felhasználók számára az adatoknak a feldolgozó általi tárolásának határideje az 1. bekezdés egybeesik a feldolgozó és a Társaság közötti szerződéses jogviszony érvényességi idejével.

Cikk. 14. (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulásával, az Art. (6) bekezdés A jelen Szabályzat 4. pontja, nevezetesen elektronikus formában a Társaság honlapjának kezdőlapján történő megjelöléssel vagy a felhasználói profil a „Beállítások” menüben az adminisztrátor a személyes adatok feldolgozását az Art. (6) bekezdés A Sosyo Plus Bilgi Bil 1., 1., 2., 4. és 6. pontja. Techn. Dan. Hiz. Tic. A.Ş., székhelye és vezetőségi címe,Sultan Selim Mah . Libadiye Sok. Nem: 3 D: 1 Kağıthane / İSTANBUL, Törökország („Insider”) az utóbbi és a Társaság közötti szerződéses kapcsolat alapján, amelynek tárgya: közvetlen marketinggel kapcsolatos marketing szolgáltatások nyújtása (üzenetek küldése promóciókhoz, kampányokhoz vagy bizonyos termékek értékesítéséhez) az ügyfelek e-mailben kapott hírlevél útján, vagy telefonon kapják meg ezeket az információkat), üzleti elemzések elvégzése és a fogyasztói magatartás kutatása a Társaság honlapján. Az Insider szolgáltatásait olyan technológiák biztosítják, amelyek magukban foglalják az automatikus döntéshozatalt és profilalkotást annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók a webhely legkellemesebb és leghatékonyabb használatát élvezhessék. Ezek a technológiák hozzáférhetnek a felhasználó életkorához, a kiválasztott termékekhez és azok értékéhez kapcsolódó adatokhoz is. A felhasználó által a jelen rendelkezésnek megfelelően megadott beleegyezést a felhasználó bármikor visszavonhatja a Vállalat honlapjának kezdőlapján vagy a "Beállítások" menüben szereplő fiókja megjelölésével.

(2) A bekezdés (1) Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás értelmében a szerződésben álló államok elektronikus formában dolgozzák fel az Európai Unióban. Az adatok felhasználói számára történő tárolásának időtartama egybeesik azzal az időtartammal, amelyben érvényes szerződés van a vállalat és a feldolgozó között. Az Insider kiszervezheti alvállalkozásba adását Törökországban vagy az EU-n és az EGT-n kívüli más országokba. A személyes adatok feldolgozása az EU-ban a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak betartásával, az EU-n kívülre történő továbbítás esetén pedig - szokásos szerződéses kikötések alapján, valamint technikai és szervezési feltételek alkalmazásával történnek az adatvédelmi intézkedések. Cikk. 16 (2) Azok a személyek, akik az adatokat az (1) bekezdés szerinti cselekmények végrehajtása céljából kezelik. 1. kivételével cikkben említett. 9. cikk 15 fő egyúttal a munkaszerződés alapján alkalmazott személyek a Társaságnál. Az előzőek szerinti adatkezelés jogai és kötelezettségei mondatot a személyek munkaköri leírásában kell rendezni.

Cikk. 15. (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulásával, a jelen szabályzat 6. bekezdés 4. pontja szerint, nevezetesen - elektronikus formában a Társaság weboldalának kezdőlapján vagy a "Beállítások" menüben található felhasználói profil megjelölésével a felhasználók értesítést kapnak bizonyos promóciókról, kampányokról vagy bizonyos áruk értékesítéséről e-mailben kapott hírlevelen keresztül vagy ezeket az információkat telefonon keresztül, ilyenképpen megvizsgálják a webhelyen való viselkedésüket és preferenciáikat.

Cikk. 15 (2) Azok a személyek, akik az adatokat az (1) bekezdés szerinti cselekmények végrehajtása céljából kezelik. 1. kivételével cikkben említett. 9. cikk 15 fő egyúttal a munkaszerződés alapján alkalmazott személyek a Társaságnál. Az előzőek szerinti adatkezelés jogai és kötelezettségei mondatot a személyek munkaköri leírásában kell rendezni.

Cikk. 16. (1) A marketing tevékenység, amely a fogyasztók magatartásának elemzéséhez és a reklámozáshoz kifejezett hozzájárulás mellett, a rend alapján történik. (6) bekezdés 6, nevezetesen elektronikus formában, a Társaság honlapjának kezdőlapján az alábbi sávban megjelölve vagy a "Cookie-beállítások" menüből. pontjait olyan adatok feldolgozásával is végezzük, amelyek nem teszik lehetővé az egyén azonosítását (pl. név, vezetéknév, telefonszám, cím stb.), valamint a felhasználó böngészőn keresztüli tevékenységével az ún. sütik vagy reklámcsíkok, amelyek a következő információkat tartalmazzák: 1. a Társaság honlapjának tevékenységével kapcsolatos események (az oldalon megtekintett oldalak száma, az oldalon megtekintett termékek, keresések a Társaság weboldalán);

(2). a felhasználó készülékével kapcsolatos információk (eszköz típusa, operációs rendszer és verzió); 3. az IP-címből kinyert hozzávetőleges hely. (2) A (4) bekezdés szerinti tevékenységek 1 az úgynevezett "sütik" segítségével hajtják végre, amelyeket a Társaság vagy harmadik felek - a Társaság partnerei használnak. A cookie-k kis információcsomagok, amelyeket a weboldal oldalairól a felhasználó böngészőjébe küldenek és az eszközén tárolnak. A sütik mellett a Társaság bizonyos esetekben pixel címkéket vagy más hasonló technológiákat is használhat. A Pixel tagek olyan indexképek, amelyek felvehetők a Társaság webhelyeire, szolgáltatásaiba, alkalmazásaiba és üzeneteibe, amelyek általában a sütikkel együtt működnek. Mindezekre a technológiákra sütiként hivatkozunk ebben az adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelvben.

(3) A vállalat kétféle sütit használ: szükségeset és funkcionálisat.

(4) A bekezdés szerinti adatok feldolgozásához. par. 1 cookie-k és reklámcsíkok segítségével a felhasználónak kifejezett hozzájárulását kell adnia a sütik használatához a (6) bekezdés rendje szerint.A jelen Szabályzat 6. pontja, nevezetesen elektronikus formában a Társaság honlapjának kezdőlapján található alsó sávban vagy a "Cookie-beállítások" menüből történő bejelöléssel. A hozzájárulás megadása vagy visszavonása nem vonatkozik a szükséges sütik használatára, mert nélkülük a Társaság weboldala nem működhet

Bekezdés 17. A felhasználó kifejezett hozzájárulásával, elektronikus formában, a fizetéshez szükséges betéti vagy hitelkártya adatainak kitöltésével és a "Fizessen és mentse a kártyát" gomb megnyomásával a megrendelés fizetési módjának kiválasztásakor a a fizetési kártyát anonimizálják egy token formájában, amely automatikusan aktiválódik, ha a későbbi vásárlásokkal azonos fizetési eszközzel kíván fizetni a szerződés távoli teljesítése, valamint a Felhasználó kényelme érdekében. Kártyaadatainak kitöltésekor és a "Kártya fizetése és mentése" gombra kattintva a Felhasználó kártyájára vonatkozó teljes adatmennyiséget egy külső engedéllyel rendelkező banki és pénzügyi szolgáltató tárolja és dolgozza fel, aki egyben a valódi rendszergazda is, a kapott felhasználói kártya adataiból. A felhasználó bármikor visszavonhatja beleegyezését a kártyáján szereplő adatok feldolgozásához azáltal, hogy kapcsolatba lép az üzemeltetővel, és törlést kérhet az utóbbi szabályai szerint, amely elérhető a hivatalos honlapján, vagy megjelölheti a kártya adatainak törlésére vonatkozó kérését,felhasználói Remix profil, a "Beállítások" részben. A "Remix Global" AD vállalat csak álneves adatokat tárol a felhasználó kártyájáról, ami nem vezethet a személyazonosításhoz vagy az ORD szerinti jogainak megsértéséhez.

Cikk 18. A maradandó sütik látják el a honlap működését azáltal, hogy biztosítják a honlapon lévő felhasználói profilhoz a hozzáférést, illetve a megrendelések feldolgozását, a következők szerint:

Sor- szám A cookie megnevezése Szállító Típus Tárolás időtartama Tárolás helye
1 debug remixshop.com HTML Folyamatos Bulgária
2 io remixshop.com HTTP Munkamenet végéig Bulgária
3 History.store remixshop.com HTTP Munkamenet végéig Bulgária
4 RX_SESS remixshop.com HTTP Munkamenet végéig Bulgária
5 __tld__ remixshop.com HTTP Munkamenet végéig Bulgária
6 _hjIncludedInSample remixshop.com HTTP Folyamatos Bulgária
7 em_cdn_uid remixshop.com HTTP 1 év Bulgária
8 em_p_uid remixshop.com HTTP 1 év Bulgária
9 rx_cpl remixshop.com HTTP 9 év Bulgária
10 rx_fp remixshop.com HTTP 9 év Bulgária
11 rx_sfp remixshop.com HTPP 9 év Bulgária
12 _sp_id remixshop.com HTPP 2 év Bulgária
13 _sp_ses remixshop.com HTPP 30 perc Bulgária
14 sp remixshop.com HTPP 1 év Bulgária

 

Cikk 19. (1) A funkcionális sütik információkat gyűjtenek a webhely felhasználói preferenciáiról, érdeklődéséről és viselkedéséről. Ez lehetővé teszi a Társaság számára a kínált tartalom személyre szabását, valamint a különböző problémák gyors azonosítását és kiküszöbölését. Ezekkel a sütikkel a Társaság információt kap arról, hogyan lehet az oldalt kényelmesebbé tenni a felhasználók számára, és hogyan lehet élvezetesebbé tenni a webhelyen való tartózkodásukat. A funkcionális sütik két fő típusból állnak: analitikai és reklám.

(2) Az analitikai sütik statisztikai információkat gyűjtenek a webhely forgalmáról, például a látogatások számáról, az oldalak népszerűségéről, a forgalom forrásairól, a tartózkodás idejéről és a webhelyről való kilépésről. a felhasználók forgalomforrás-beszerzési módja, hogy értékelni és javítani tudjuk webhelyünk teljesítményét. A sütik által gyűjtött adatok teljesen névtelenek, és nem használhatók fel a felhasználók azonosítására. A vállalat elemző sütik segítségével gyűjti az információkat a webhely felhasználói élményének javítása érdekében. A Társaság - és harmadik fél partnerei - által használt elemző sütik a következők:

 

A cookie neve

Szolgáltató

Típus

Tárolási időszak

Tárolás helye

1

_ga

google-analytics.com

HTTP

2 év

Bulgária

2

_gat

google-analytics.com

HTTP

A munkamenet lejártáig (1 perc)

Bulgária

3

_gid

google-analytics.com

HTTP

A munkamenet lejártáig (1 perc)

Bulgária

4

collect

google-analytics.com

Pixel

Amikor a munkamenet lejár

ЕU

5

_clck

www.microsoft.com

HTTP

13 hónap

ЕU

6

_clsk

www.microsoft.com

HTTP

13 hónap

ЕU

7

CLID

www.microsoft.com

HTTP

13 hónap

ЕU

8

ANONCHK

www.microsoft.com

HTTP

13 hónap

ЕU

9

MR

www.microsoft.com

HTTP

13 hónap

ЕU

10

MUID

www.microsoft.com

HTTP

 13 hónap 

ЕU

11

SM

www.microsoft.com

HTTP

13 hónap 

ЕU

12

__zlcmid

www.useinsider.com

HTTPS

3 hónap

Írország

13

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 év

Írország

14

ins-test-cookie

www.useinsider.com

HTTPS

Amikor a munkamenet lejár

Írország

15

insdrPushCookieStatus

www.useinsider.com

HTTPS

1 nap

Írország

16

native-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 év

Írország

17

push-request-sent

www.useinsider.com

HTTPS

60 nap

Írország

18

migratedSDK

www.useinsider.com

HTTPS

60 nap

Írország

19

isVAPID

www.useinsider.com

HTTPS

1 év

Írország

20

INSOPTOUT

www.useinsider.com

HTTPS

1 év

Írország

21

customDataSet

www.useinsider.com

HTTPS

30 nap

Írország

22

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 év

Írország

23

first-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 év

Írország

24

ins-gaSSId

www.useinsider.com

HTTPS

30 perc

Írország

25

insdrSubsId

www.useinsider.com

HTTPS

60 nap

Írország

26

insdrSubsIdCreateDate

www.useinsider.com

HTTPS

60 nap

Írország

27

campaignId-countdownId-until

www.useinsider.com

HTTPS

1 óra

Írország

28

insdrDH

www.useinsider.com

HTTPS

60 nap

Írország

29

insdrAuth

www.useinsider.com

HTTPS

60 nap

Írország

30

insdrPayloadComplete

www.useinsider.com

HTTPS

60 nap

Írország

31

ins-c

www.useinsider.com

HTTPS

N/A

Írország

 

 

(3) A reklám sütiket olyan cégek készítik, amelyekkel a Társaság együttműködik a hirdetési kampányok hatékonyságának javítása érdekében. Rajtuk keresztül a Társaság információt kap a fogyasztói érdeklődésről a felhasználóbarát hirdetések megjelenítése érdekében. A webhely hirdetési sütik a következők: 

№ Sorszám

A süti neve

Szolgáltató

Típus

Eltarthatóság

Tárolási hely

1

ads/conversion/#

google.com

Pixel

A munkamenet végéig

EU

2

fr

facebook.com

HTTP

3 hónap

Hollandia

3

Impression.php

facebook.com

Pixel

A munkamenet végéig

Hollandia

4

mid

instagram.com

HTTP

20 év

Hollandia

5

rur

instagram.com

HTTP

A munkamenet végéig

Hollandia

6

tr

facebook.com

Pixel

A munkamenet végéig

Hollandia

7

impression.php

facebook.com

Pixel

A munkamenet végéig

Hollandia

8

wd

facebook.com

Pixel

A munkamenet végéig

Hollandia

9

dpr

facebook.com

Pixel

A munkamenet végéig

Hollandia

10

sb

facebook.com

Pixel

2 év

Hollandia

11

datr

facebook.com

Pixel

2 év

Hollandia

12

reg_fb_ref

facebook.com

Pixel

Folyamatos

Hollandia

13

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

A munkamenet végéig

EU

14

ads/user-lists/#

google.com

Pixel

A munkamenet végéig

EU

15

csrftoken

instragram.com

HTTP

1 év

Hollandia

16

CAMPAIGN_LEAD

remixshop.com

HTTP

90 nap

Bulgária

17

gp_s

glami.bg

Pixel

30 nap

Csehország

18

gp_e

glami.bg

Pixel

30 nap

Bulgária

19

glm_usr

glami.bg

Pixel

1 év

Bulgária

20

glm_usr_tmp

glami.bg

Pixel

1 év

Bulgária

21

u

creativecdn.com

HTTP

1 év

Hollandia,USA 

22

ts

creativecdn.com

HTTP

1 év

Hollandia,USA

23

wph a

wp.pl

Pixel

2 év

Lengyelország

24

wph s

wp.pl

Pixel

30 nap

Lengyelország

25

wph st

wp.pl

Pixel

24 óra

Lengyelország

26

atid2

domodi.pl

HTTP

30 nap

Lengyelország

27

ath2

domodi.pl

HTTP

30 nap

Lengyelország

28

atu

domodi.pl

HTTP

30 nap

Lengyelország

29

ats

domodi.pl

HTTP

30 nap

Lengyelország

30

att

domodi.pl

HTTP

30 nap

Lengyelország

31

side

seznam.cz

Pixel

30 nap

Csehország

32

Click-[advertiser ID]   

seznam.cz

Pixel

30 nap

Csehország

33

redirect-668

www.shopalike.hu

HTTP

60 nap

Németország

34

redirect-1071

www.shopalike.pl

HTTP

60 nap

Németország

35

__CK__WG__

remixshop.com

Pixel

1 év

Bulgária

36

_pinterest_sess

Pinterest

Pixel

1 év

EU

37

_pinterest_ct_ua

Pinterest

Pixel

1 év

EU

38

_auth

Pinterest

Pixel

1 év

EU

39

_pin_unauth

Pinterest

Pixel

1 év

EU

 

Cikk 20. A weboldalak és a cookie-k használata dinamikus folyamat, amelynek célja az internetes fogyasztói magatartás felzárkózása és kielégítése. Ezért a Társaság különböző időpontokban (csapdák, promóciós időszakok stb.) A következő weboldalakat és azok sütiket használhatja:

 

 • Split io. – a Split Software, Inc. által kínált webelemző szolgáltatás. , székhelyének címe: 10 California Street, Redwood City, CA 94063, amely a felhasználó számítógépén vagy mobil eszközön tárolt cookie-kat (Android hirdetési azonosítót vagy hirdetési azonosítót iOS-hez) használ, hogy lehetővé tegye a webhely felhasználók általi használatát. Az oldal használatával kapcsolatos, cookie-kon keresztül megszerzett információkat a Split io továbbítja, a Társaság tulajdonában lévő, az Amerikai Egyesült Államokban található szerverekre. Az adatok, amelyek elérik a Split io-t. álnévvel vannak ellátva a cég elektronikus platformján. 12. bekezdés, jelen Szabályzat 1. cikk A Társaság a Split io-val fennálló szerződéses jogviszonya alapján ezt a szolgáltatást az oldal használatának értékelésére, web tevékenységek összeállítására, valamint az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítására használja az oldal üzemeltetője számára. Utóbbi a hatályos, a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályok előírásainak betartásával, valamint a személyes adatkezelési megállapodás alapján, általános szerződési feltételek szerint dolgozza fel.
 • Snowplow Analytics – a Snowplow Analytics Ltd által kínált webelemző szolgáltatás, amelynek székhelye: Floor 6, 17 Bevis Marks, London, EC3A 7LN, Egyesült Királyság, amely a számítógépen vagy mobil eszközön tárolt cookie-kat (Android Advertising Identifier vagy Advertising Identifier iOS) használ, hogy lehetővé tegyék a webhely felhasználók általi használatát. Az oldal használatával kapcsolatos, cookie-kon keresztül szerzett információkat a Snowplow Analytics továbbítja a Társaság tulajdonában lévő, az Európai Unióban található szerverekre. A Snowplow Analytics szolgáltatáshoz eljutó adatok álnéven vannak megadva a cég elektronikus platformján a 12. bekezdés, Jelen szabályzat 1. cikk A Snowplow Analytics szolgáltatással fennálló szerződéses jogviszonya alapján a Társaság ezt a szolgáltatást az oldal használatának értékelésére, webes tevékenységek összeállítására, valamint az oldal használatával és az oldal internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítására használja az oldal üzemeltetője számára. A cég az utóbbi adatokat a hatályos, a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályok előírásainak betartásával, valamint a személyes adatkezelési megállapodás alapján, általános szerződési feltételek szerint dolgozza fel.
 •  Google Analytics - a Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland által kínált webanalitikai szolgáltatás, amely a felhasználó számítógépén vagy mobileszközén tárolt sütiket (Android Advertising Identifier vagy Advertising Identifier for iOS)használ, hogy elemezze a felhasználók szokásait a webhelyen. A webhely használatával kapcsolatos, a cookie-k révén nyert információkat a Google Ireland Limited továbbítja és tárolja az Európai Unió területén található szervereken Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland (adatfeldolgozó). A Google Analyticsbe eljutó adatok álnéven szerepelnek a vállalat elektronikus platformján az 12. bek. A jelen szabályzat 1. pontja. A Google Ireland Limited céggel kötött szerződéses kapcsolata alapján. A Társaság kijelöli, hogy ezeket az információkat felhasználja a webhely használatának értékelésére, webes tevékenységek összeállítására és a webhely üzemeltetőjének a webhely használatához és az Internet használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtásához a Társaság webhelyén.A Google Ireland Limited, nem fogja társítani a felhasználó böngészője által a Google Analytics segítségével elküldött IP-címet a Google Ireland Limited által tárolt egyéb adatokkal. A Google LLC az adatokat az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályok követelményeinek megfelelően és a szokásos szerződéses kikötések alapján dolgozza fel. Az alábbi linkre kattintva részletes információkat talál arról, hogy a Google hogyan kezeli az adatokat webhelyünk vagy alkalmazásunk használatakor: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.
 • Google AdWords– remarketing szolgáltatás és magatartási útbaigazítás, amelyet a Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA biztosít. Ennek a szolgáltatásnak a segítségével a www.remixshop.comreklám tevékenysége – sütik segítségével – kapcsolódik az AdWords reklám hálózathoz. A sütik segítségével erről a weboldalról szerzett információkat továbbküldik és tárolják az EU-ban lévő szervereken, a Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (adatok feldolgozója) címen. A személyes adatok védelme szempontjából a Google LLC. az adatokat az EU törvénykezése és azszabványos szerződéses kikötések alapján.
 • Facebook és Instagram– ez az applikáció használja a facebook.com és az instagram.com pluginokat – Social Plugins („Plugins“). Az alkalmazást a Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“) támogatja. A pluginok (Plugins) megkülönböztethetőek a Facebook logo (fehér “f” kék háttéren, vagy “felfelé mutató hüvelykujj”), vagy a külön megjelölés – „Facebook Social Plugin” – alapján.

Amikor a felhasználó meglátogat egy adott weboldalt, a böngészője azonnal létrehozza a közvetlen kapcsolatot a Facebook szervereivel. Ezen Plugin tartalmát a Facebook közvetlenül továbbküldi a felhasználó böngészője felé, amely összekapcsolja őt az internetes oldallal.

A Facebook ezen Pluginokkal való csatlakozás révén kapja azt az információt, hogy a Társaság bizonyos oldalát vagy platformját meglátogatták. Amennyiben a felhasználó belépett a Facebook profiljába, a Facebook számolni tudja ezt a látogatást, az adott profil vonatkozásában. Amennyiben a felhasználó együttműködik ezekkel a Pluginokkal (pld. nyomja meg a „Tetszik” gombot vagy küldjön kommentet), az adott információt azonnal továbbküldik a felhasználó böngészőjéről a Facebook felé és ott tárolják. Amennyiben a felhasználó nem regisztrált, a Facebookon lehetőség van kiválasztani az IP címét és az kerül tárolásra.

A honlapok üzemeltetői csatolhatják a Facebook eme Pluginjait a saját weboldalaikhoz vagy platformjaihoz. A Pluginokra kattintva a Facebook-on regisztrált felhasználók egyetlen kattintásra automatikusan üzenetet hagyhatnak a Facebook profiljukon jelezve, hogy a weboldal üzemeltető linkjén található információ tetszett nekik. A Facebook-hoz hozzárendelt Plugin folyamatosan „kommunikál” a Facebook-kal és az Internet oldal látogatása során elküldi az adatokat a Facebook-nak, még akkor is, ha a felhasználó nem kattintott a Pluginokra.

Az indított oldallal párhuzamosan az ún. iFrame-kapcsolat révén a böngésző betölt még egy csatolt kisebb oldalt – „oldal az oldalban” –, amely a megfelelő Plugint tartalmazza. A Facebook-hoz tartozó Plugin esetében ez az iFrame-kapcsolat vagy a kimenő szöveg automatikusan továbbítódik a Facebook-ból, amit a Társaságnak nincs módjában sem ellenőrizni, sem feldolgozni.

Még akkor is, ha a felhasználó nem lépett be a Facebook-ba vagy egyáltalán nem regisztrált a Facebook-on, kap egy „sütit”, amely nem ismerhető fel és 2 évig érvényes.

Amennyiben később a böngésző újra kapcsolódik a szociális hálóhoz, a „süti” „betöltődik”, így könnyen és azonnal létrehozható a profil. Azoknál a felhasználóknál, akik utólag regisztrálnak, szintén van lehetőség a „süti” által hordozott információhoz kapcsolódni.

Amennyiben a felhasználó már belépett a Facebook aktuális munkamenetébe, az információ továbbküldése mind az oldal, mind a „süti” felé továbbítódik, ráadásul ez a munkamenet azonosítására szolgáló információ a megfelelő fiókhoz is csatolható.

A jogokkal kapcsolatos információért vagy a személyes adatok védelmének beállításáért a felhasználónak a Facebook Inc.-hez kell fordulnia vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó Facebook utasításokat kell követnie a következő címen:  https://www.facebook.com/policy.php

A felhasználó blokkolhatja a böngészőn a Facebook-Social-Pluginokat az Add-ons alkalmazásával, például a „Facebook Blocker”-rel. A személyes adatok védelme szempontjából a Facebook Inc. az adatokat az EU törvénykezése és azszabványos szerződéses kikötések alapján.

 • Criteo – retargeting, a Társaság honlapjának látogatottsági elemzésére és az ún. visszacsábítási technológiákra vonatkozó szolgáltatás, amelyet a Társaságnak a német, osztrák, lengyel, magyar, cseh és szlovák piacok vonatkozásában ajánlja Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France (adatok feldolgozója). Ez a technika biztosítja azon internet felhasználók számára, akik már meglátogatták a Társaság webshopját és megismerkedtek a termékeivel, hogy megfelelő reklámot kaphassanak a Társaság partnerei weboldalain is. Ennek a reklám módszernek a használatához a sütik technológiája szükséges, illetve a korábbi magatartás vizsgálata. A reklám eme formája teljességgel álnevesített és nem dolgoz fel olyan adatokat, amelyek a természetes személy azonosítását tennék lehetővé. A Társaság honlapjának használatakor névtelen sütik kerülnek a felhasználók böngészőire vagy Criteo  saját sütiket küldhet a felhasználók süti-fájljaira. Ezen felül a munkamenet befejeztével a felhasználók adatait sütikben tárolják, és ezáltal a következő látogatások során gyorsan visszahívhatók.
 • RTB House- retargeting szolgáltatás a társaság honlapjának és az úgynevezett útválasztási technológiák összehasonlító elemzésére, amelyet a társaság Bulgária, Románia és Görögország piacaira kínál az RTB House SA, székhellyel Varsóban, Lengyelország (irányítószám: 00-819), Złota 61/101 (adatfeldolgozó). Ez a technika lehetővé teszi az Internet felhasználók számára, akik már érdeklődtek a társaság üzlete és termékei iránt, megfelelő hirdetést kapni a társaság partnereinek webhelyein. Ennek a hirdetési módszernek a használata a sütik-technológián és a korábbi használati viselkedés elemzésén alapul. A reklám ezen formája teljesen álnevezett, és nem dolgozza fel a személyes azonosításra alkalmas információkat. A Társaság webhelyének használatakor névtelen sütik találhatók a felhasználók böngészőiben, vagy az RTB House elküldheti saját sütiket a felhasználók süti fájljába. A felhasználók adatait a böngésző munkamenetének befejezése után a sütikben is tárolják, így azok a következő webhelyre történő felkereséskor lehívhatók. Az RTB House által a Remix hirdetőként feldolgozott fő adatcsoportjai a böngészési tevékenységek a webhelyen vagy az alkalmazásban, bejelentkezési információk a webhelyen vagy az alkalmazásban, ahol a felhasználó számára hirdetés jelenhet meg, adatok a hirdetések megjelenítéséről és a felhasználók reakcióiról ezekre.Az RTB House az adatokat az EU-ban a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok és azszabványos szerződéses kikötések alapján.
 • Glami- divattermékek keresője, amely információt szolgáltatva és az általa kínált árukhoz irányítva összeköti a fogyasztót az online áruházakkal, és amelyet a kereskedelmi társaság Inspigroup s.r.o. kezeli, amelynek székhelye és vezetőségének címe: Ulez 450/40, 118 00 Prague 1 - Mala Strana, Cseh Köztársaság, Reg. No .: 24263532. A Glami információkat gyűjt és dolgoz fel a keresőn keresztül megtekintett és megrendelt termékekről a Glami piXel és a kapcsolódó "sütik" segítségével, annak érdekében, hogy személyre szabja a Glami-t a fogyasztók számára, és elérje számukra a kért árut. A Glami piXel és a kapcsolódó "sütik" adatot gyűjtenek a felhasználók által az URL-címük alapján megfigyelt termékekről; az URL, amely a felhasználót a megfelelő oldalra vezette; a meglátogatott oldal címe; osztott képernyő a felhasználói képernyőn; a meglátogatott oldal adatai és tartalma (pl. az oldalon található termékek neve és azonosítója); a fogyasztói kosárba helyezett termékek azonosítója és ára; teljes ár és rendelési azonosító. A felhasználói adatokat a böngésző munkamenetének befejezése után a "sütik" tárolják, így azok a következő alkalommal kerülnek beolvasásra a webhelyek felkeresésekor. Az összes adat, amelyet a GlamiPiXel összegyűjthet és feldolgozhat, és amelyet a 17.cikkben említett időszakon belül tárolják, a „sütik” kifejezésnél figyelembe kell venni, hogy egy felhasználó által végzett vásárlás esetén az arra vonatkozó adatokat határozatlan ideig tárolják. A GlamiPixel által és azon keresztül gyűjtött és feldolgozott összes adat, valamint a hozzá tartozó "sütik" névtelen adatok, és nem vezethetnek a felhasználó azonosításához. Inspigroup s.r.o. az adatokat az EU-ban alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megfelelően dolgozza fel.
 • Shopalike- a divattermékek felfedező platformja, amely összeköti a fogyasztót az online áruházakkal azáltal, hogy információt nyújt és irányítja az általuk kínált árukat,ezt a Visual Meta GmbH társaság kezeli, székhelye és címe: Zimmerstraße 50, c / o Schützenstraße 15. -17, 10117 Berlin, Németország. A Shopalike információkat gyűjt és dolgoz fel az online áruházról, amelyet a felhasználó a keresőmotoron keresztül ért el, valamint a sütik által megtekintett és megrendelt termékekről. Amikor egy felhasználó meglátogatja a portált, egy munkamenet-sütit tárol az eszközén. A platform információkat tárol a látogatás dátumáról és idejéről, valamint a felhasználó álneves IP-címét. A Remix által kínált termékre kattintva a felhasználó átirányul a Remix magyar vagy lengyel oldalára. A felhasználó kattintására vonatkozó információkat a Visual Meta GmbH szerveren rögzítjük, beleértve a becenévvel ellátott felhasználó IP-címeket is. A lengyel vagy a magyar Remix weboldalon történő vásárláskor, amikor a fogyasztó elérte a Shopalike-on keresztül vásárolt termékeket, a Visual Meta GmbH információkat kap a fogyasztó által megvásárolt termékekről, azok külön és teljes nettó áráról, a megfelelő termékek termékszámairól és pénzneméről, amelyben a fogyasztó fizetett. Az összes leírt, a Shopalike-on keresztül összegyűjthető és feldolgozható adatot a 18. cikk a megfelelő cookie kifejezésre. A leírt sütik által és azokon keresztül gyűjtött és feldolgozott összes adat névtelen adat, és nem vezethet felhasználói azonosításhoz. A Visual Meta GmbH az adatokat az alkalmazandó uniós jogszabályok követelményeinek megfelelően dolgozza fel.
 • Domodi- olyan platform, amely a felhasználót az online áruházakhoz köti, információkkal és az általuk kínált árukra irányítva, a Domodi Sp. z o. o., székhelye és ügyvezetési címe: Wrocław, ul. Jaworska 13, 53-612, a Wirtualna Polska Holding S. A. csoportjának része, címe: ul. Żwirki i Wigury 16. A platform összekapcsolja a felhasználókat és a vállalat weboldalát a lengyel piac számára. A Domodi a weboldalán sütiket használ, hogy optimalizálja a felhasználóinak nyújtott szolgáltatásokat, figyelemmel kísérje viselkedésüket a platformon, valamint összekapcsolja azokat az üzletek webhelyével, amelyeknek termékeit megtekintik. A Domodi weboldalon használt sütikről a www.domodi.pl oldalon talál információkat. A pixelt, a WP Pixelt, a vállalat Lengyelországra telepítették, amely akkor töltődik be, amikor a felhasználó eléri a vállalat webhelyét a Domodi útján. A WP Pixel segítségével adatokat gyűjtenek a felhasználó és a látogatott webhely közötti interakcióról, nevezetesen olyan viselkedési adatokról, mint például a meglátogatott internetes cím URL-je, a webhely egy adott oldalának látogatása, valamint további paraméterek, például termék azonosító száma, termékkategória, terméknév termék, eszköz típusa, böngésző típusa, az oldal beírásának pontos ideje, az oldalon töltött idő és a földrajzi adatok - ország, város, hosszúság és szélesség. A WP Pixel implementációja teljesen névtelen. A Domodi összegyűjti és feldolgozza a keresőmotoron keresztül a WP Pixel útján megtekintett és megrendelt termékekre vonatkozó információkat és a kapcsolódó sütiket annak érdekében, hogy a Domodi személyre szabható legyen a fogyasztók számára, és elérje a kért árukat. A WP Pixel által és azon keresztül gyűjtött és feldolgozott minden adat és a hozzá tartozó sütik névtelen adatok, és nem vezethetnek felhasználói azonosításhoz. Az adatokat Lengyelországban tároljuk az alkalmazandó uniós jogszabályok követelményeinek megfelelően.
 • Seznam- keresőmotor, amelyen keresztül a fogyasztók felvehetik a kapcsolatot a Seznam.cz, a.s. társaság által kezelt céggel, székhelye és vezetőségi címe: Prága, Radlická 3294/10, irányítószám: 150 00,cég bejegyzési Szám: 26168685. A platform összeköti a felhasználókat és a Társaság weboldalát a cseh piac számára. A Cseh weboldalon vásárolva a Seznam vállalat cseh weboldalára telepített pixelen keresztül gyűjti és dolgozza fel a keresőmotoron keresztül megtekintett és megrendelt termékeket, valamint a Vállalat weboldalára telepített kapcsolódó cookie-kat a Seznam testreszabása érdekében és elérni a szükséges árut csatolja hozzájuk. A Seznam pixel által és azon keresztül gyűjtött és feldolgozott összes adat és a hozzá tartozó sütik névtelen adatok, és nem vezethetnek felhasználói azonosításhoz. A Seznam.cz, a.s. az adatokat az EU-ban alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megfelelően dolgozza fel. A telepített sütik legfeljebb 30 napig aktívak, és a Seznam adatainak maximális tárolási ideje legfeljebb 540 nap. Az adatokat a Cseh Köztársaságban tárolják. A Seznan által működtetett sütikről a www.seznam.cz oldalon található teljes információ.
 • Clarity – a Microsoft által a következő címen kínált webelemző szolgáltatás: Clarity Egyesült Államok, nevezetesen: 92-es épület, Redmond, Washington, amely nyomon követi és jelenti a forgalmat а weboldalak számára. A Clarity névtelen böngésző azonosítót használ, amelyeket a rendszerben tárolt cookie-ik vagy hasonló technológiák átal tud elemezni. Az összegyűjtött adatok névtelenek és nem a felhasználó azonosításához vannak használva. Segítik a Vállalat fejlődését és a webhely teljesítményét. Az információkat a Microsoft szerverein tárolják az Európai Unió tagállamai vagy más országok, amelyek aláírták a megállapodást Az Európai Gazdasági Térség néven. A Microsoft az adatok feldolgozását a az EU-ban hatályos jogszabályok előírásai szerint teszi, és adott esetben - szabványos szerződési feltételek alapján. Teljes információ a Clarity szolgáltatásról és az adatvédelemről a www.microsoft.com oldalán található.
 • Yandex.Metrica- webanalitikai szolgáltatás (a továbbiakban: Yandex), amelyet a Yandex Oy Limited Company kínál, finnországi címmel, mégpedig: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finnország, amely figyeli és jelenti a weboldal forgalmát. A Yandex.Metrica névtelen böngészőazonosítókat használ, amelyeket cookie-kban vagy hasonló technológiákban tárolnak. Az összegyűjtött adatok névtelenek és nem vezethetnek felhasználói azonosításhoz. Segítenek a Társaságnak weboldalának hatékonyságának javításában. Az információkat a Yandex szerverein tárolják az Európai Unió tagállamaiban vagy más országokban, amelyek aláírták az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást. A Yandex az adatokat az EU-ban hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, és adott esetben a szerződéses kikötések alapján dolgozza fel. A Yandex.Metricával kapcsolatos teljes információ és a személyes adatokkal kapcsolatos kérdések a www.yandex.com oldalán találhatók.
 •  Insider - webes elemzési szolgáltatás, amelyet a Sosyo Plus Bilgi Bil kínál. Techn. Dan. Hiz. Tic. A.Yu. amelynek székhelye Selim Mah Sultanon található, Libadiye Sok. Szám: 3 D: 1
  Kağıthane / İSTANBUL, Törökország, nyomon követi és jelenti a webhely forgalmát. Az Insider névtelen böngésző azonosítót használ, amelyeket egy bizonyos ideig tárolnak 30 perctől 1 évig, https cookie-kban zlcmid, ins-storage-version, ins-test-cookie, insdrPushCookieStatus, native-permission-impression, push-request-sent, migratedSDK, isVapid, Insoptout, customDataSet, ins-storage-version, first-license-impression, ins-gaSSId, insdrSubsId, insdrSubsIdCreateDate, campaignId-countdownId-till, insdrDH, insdrAuth, insdrPayloadComplete, ins-c vagy hasonló technológiák. Az összegyűjtött adatok névtelenek, és nem vezethetnek felhasználói azonosításhoz. Ugyanezek segítik a Társaságot webhelye hatékonyságának javításában. Az információ az az Insider egyesült államokbeli szerverein tárolják. Insider az EU -ban hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő dolgoz fel adatok ill szabványos szerződéses kikötések alapján. Teljes információ a Insider -ről és a személyes adatokkal kapcsolatban a www.useinsider.com oldalon.
 • Pinterest – ez az alkalmazás a Pinterest Inc. által fenntartott https://www.pinterest.com/ közösségi hálózat közösségi bővítményeit („Plugins”) használja. 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA ("Pinterest"). A beépülő modulokat a Pinterest logó (piros alapon fehér "P") azonosítja, vagy "Pinterest Social Plugin" címkével látják el.
  Amikor egy felhasználó belép egy weboldalra, a böngészője azonnal közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szervereivel. Ennek a beépülő modulnak(Plugins) a tartalma közvetlenül a Pinterestről a felhasználó böngészőjébe kerül, amely összekapcsolja azt a weboldallal.

  Ha csatlakozik ezekhez a beépülő modulokhoz, a Plugins Pinterest információkat kap arról, hogy az érintett vállalati oldalt vagy platformot felkeresték.

  Ha a böngésző később újra csatlakozik a közösségi hálózat szerveréhez, a „cookie” átkerül, és segíthet a profil létrehozásában. Azok a felhasználók, akik utólag regisztrálnak, a „cookie”-ban található információ felhasználása is lehetséges.

  Ha a felhasználó be van jelentkezve az aktuális Facebook-munkamenetbe, akkor az oldalról és a cookie-ban szereplő információ továbbításra kerül – és ez a munkamenetet-azonosító információ a megfelelő fiókhoz rendelhető.

 

III. ALRENDSZER „EGYÉNI ELADÓK - REMIXNEK ELADNI” 

Cikk 21. Az „EGYÉNI ELADÓK - REMIXNEK ELADNI”  alrendszerben azon személyek személyes adatai kerülnek feldolgozásra, akik a Társaság számára saját termékeket ajánlanak, és az adatokat jogi alapon, a Társaság törvények által meghatározott kötelezettségei teljesítése mellett kezelik, mégpedig:Kötelezettségekről és szerződésekről szóló törvény, a Számviteli, a Természetes személyek jövedelemadójáról szóló, illetve a Társasági nyereségadóról szóló törvény alapján.

Cikk 22. (1) Az „EGYÉNI ELADÓK - REMIXNEK ELADNI” alrendszerben a következő személyes adatok feldogozása folyik:

 1. keresztnév és családi név;
  2. Bolgár Köztársaság területén –személyi szám, illetve Németország, Ausztria, Lengyelország és Románia területén a személy születési dátuma /nap, hónap, év/   
  3. e-mail cím;
  4. postai cím;;
  5. nem;
  6. telefonszám.

(2) A cikk 1. feldolgozása a Vállalat és az eladó között létrejött adásvételi szerződés teljesítésének céljainak, a Vállalat számára fennálló kötelezettségeknek a teljesítése érdekében történik, a kötelezettségekről és szerződésekről szóló bolgár törvény szerint, a számviteli törvény, személyi jövedelemadóról szóló törvény,és a társasági törvényben előírtak szerint, valamint az európai normatívában leírtak alapján.

Cikk 23. (1)Az „„EGYÉNI ELADÓK - REMIXNEK ELADNI” ” alrendszerben található személyes adatokat elektronikus adathordozó segítségével kezelik.

(2) A „Politika” 23-ik cikkében felsorolt személyes adatok gyűjtése az eladók által történik a Társaság honlapján speciálisan kidolgozott szoftver segítségével és elektronikusan kerülnek tárolásra a Társaság által 10 éves időszakra – a megfelelő jogviszony kialakulását követő év január 1-től, a bolgár Számviteli törvény 12-ik cikk (1) bekezdésének 2-ik pontja alapján, amely a következő weboldalon érhető el: https://www.minfin.bg/en/998?p=1 – bérelt szerveren, amely a Bolgár Köztársaság területén található. A tárolási időszak lejárta után – amennyiben nincsenek olyan okiratok, amelyeket kötelezően át kell adni az Állami levéltárnak – a rendszer minden adathordozója, beleértve a biztonsági elektronikus másolatokat, megsemmisítésre kerül megfelelő eljárás segítségével.

Cikk 24. (1) Az ügyintéző a személyes adatok kezelését az Cikk. 23. bekezdés A jelen szabályzat 1. része a foglalkoztatott személyek „SFP eladók” alregiszterébe. Az adatfeldolgozók jogait és kötelezettségeit a vonatkozó munkaköri leírásban fel kell tüntetni.

(2) Az eladónak az áruknak a Társaság részére történő elküldése céljából az Adminisztrátor minimális mennyiségben köteles megadni a 23. cikk szerinti személyes adatokat bekezdés 1., 1., 4. és 6. tétel futárszolgálati szerződés alapján, az EU-ban székhellyel rendelkező futár- és postai szolgáltatások engedélyezett üzemeltetői számára.

(3) Az adminisztrátor az áruk tárolása céljából, amelyeket az eladók Németországból és Ausztriából küldtek, valamint az áruk tárolásának tárgyával kötött szerződés alapján a személyes adatok feldolgozását az cikk 23. bekezdés 1., 1., 4. és 6. pontja szerint - feldolgozója Ausztriában székhellyel rendelkező társaság.

(4) Az "Eladók" adataival a Nemzeti Adóhivatal rendelkezik. Ezen túlmenően, az adózás területén folytatott közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i (EU) 2021/514 tanácsi irányelv értelmében a Társaság bizonyos feltételek mellett köteles tájékoztatást adni az eladókról, amelyek harminc vagy több értékesítés (legalább harminc tétel értékesítése), vagy amelynél a kifizetett vagy jóváírt díjazás teljes összege meghaladja a 2000 eurót (kétezer eurót) naptári évenként. Ezért a Társaság megkövetelheti ezen Eladóktól bizonyos mennyiségű adatok benyújtását.

(5) Az „EGYÉNI ELADÓK - REMIXNEK ELADNI” alrendszerben szereplő érintett személyes adataihoz történő hozzáférés adható harmadik személyeknek a bíróság és/vagy konkrét törvényi eljárás alapján.

IV. SZAKASZ "HAGFELVÉTELEK"

Cikk 25 (1) Ez a rész a "Telefonbeszélgetések hangfelvételei" szakaszban feldolgozott adatok típusával, az ilyen adatok feldolgozójával, az adatok címzettjeivel, az adatok tárolási módjával és időtartamával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.


(2) A "Telefonbeszélgetések hangfelvételei" szakaszban az "Ügyfélszolgálat" alkalmazottai és a magánszemélyek, valamint a Fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében a fogyasztókat az Adminisztrátor által rögzített telefonbeszélgetések révén gyűjthető sz(2) A "Telefonbeszélgetések hangfelvételei" szakaszban az "Ügyfélszolgálat" alkalmazottai és a magánszemélyek, valamint a Fogyasztóvédelemről szóló törvény, illetve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83 / EK IRÁNYELVE (2011. október 25.) a fogyasztói jogokról, a 93/13 / EGK tanácsi irányelv és az 1999/44 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, valamint a hatályon kívül helyezésről a 85/577 / EGK tanácsi irányelv és az Európai Parlament és a Tanács 97/7 / EK irányelve értelmében a fogyasztókat képviselő személyek által rögzített telefonbeszélgetések révén gyűjthető személyes adatok kerülnek feldolgozásra.

(3) a személyes adatok feldolgozása a következő célok elérése érdekében történik:
1. a Társaság jogi aktusból eredő kötelezettségeinek teljesítése, nevezetesen: a bolgár Számviteli törvény, Fogyasztóvédelmi törvény, Társasági adóról szóló törvény, amelyek a következő weboldalon érhetők el: https://www.minfin.bg/en/998?p=1
2. a fogyasztóval kötött távértékesítési szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése;
3. a Társaság jogos érdekei szempontjából, kivéve, ha az érintett érdekei vagy alapvető jogai előnyben vannak az említett érdekek ellenében.

(4) A Társaság által készített hangfelvételek az adatvédelemre vonatkozó hatásvizsgálat tárgyát képezik, cikk 35, par.1 az Általános adatvédelmi rendelet szerint
1. a keresztnév és a vezetéknév hangfelvétele;
2. az e-mail cím hangfelvétele;
3. a cím hangfelvétele;
4. a telelefonszám hangfelvétele.(2) Az 1. bekezdés szerinti adatokat a Társaság és a fogyasztó között kötött távértékesítési szerződés alapján és a Számviteli törvény, a Fogyasztóvédelmi törvény és/vagy a Társaság jogos érdekeinek gyakorlása szerint létrejött jogi kötelezettségek teljesítése alapján dolgozzák fel.

Cikk 26. (1) Minden természetes személy, aki a személyes adatok feldolgozásában érintett, jogosult

információkat igényelni és kapni a személyes adatok adatkezelőjéről, valamint a személyes adatok feldolgozásáról. Ezek az alábbiakat tartalmazzák:

 1. adatok, amelyek azonosítják az adatkezelőt, illetve, amelyek lehetőséget biztosítanak felvenni vele a kapcsolatot, beleértve a kapcsolatot azzal a beosztottal, aki felelős az adatvédelemért;
 2. feldolgozás céljai és jogalapja;
 3. személyes adatok címzettjei vagy azok kategóriáit, ha vannak;
 4. adatkezelő szándéka a személyes adatok harmadik fél számára történő küldése (amikor és amennyiben alkalmazható);
 5. személyes adatok tárolásának időtartama;
 6. automatikus döntéshozatal létezése, beleértve profil létrehozéását (ha van ilyen);
 7. érintett jogainak összességéről szóló információ;
 8. felügyelő biztoshoz (szervhez) panasz benyújtásának joga.

(2) Az 1. bekezdés szerinti adatokat a Társaság és a fogyasztó között kötött távértékesítési szerződés alapján és a bolgár Számviteli törvény, a Fogyasztóvédelmi törvény,Kötelezettségekről és szerződésekről szóló törvény és/vagy a Társaság jogos érdekeinek gyakorlása szerint létrejött jogi kötelezettségek teljesítése alapján dolgozzák fel.

(3) Amennyiben érintett információt igényel az (1) bekezdés alapján a Társaság és a jelen Politika 23-ik cikkében említett, az adatvédelemért felelős beosztott közösen elvégzik a szükséges ellenőrzést és továbbítják a kért információra vonatkozó választ. Ezt az igény megérkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, de nem később, mint 30 (harminc) napon belül kötelesek megtenni. Szükség esetén ezt a határidőt meg lehet hosszabbítani további két hónappal, figyelembe véve egy bizonyos érintett személy igényléseinek számát és bonyolultságát. A Társaság tájékoztatja az érintett személyt minden ilyen jellegű határidő meghosszabbításáról az igénylés átvétélétől számított egy hónapon belül, részletezve a késedelem okait. Az igénylésnek tartalmaznia kell az érintett személy azonosítását (bolgár állampolgárok esetében a teljes név [három névből – keresznév, apai név és családi név -  álló] és az személyi azonosító szám, minden más EU tagország állampolgára esetében pedig – a nevek és a születési dátum), az igénylés leírása, a személyes adatokhoz való hozzáférés előnyben részesített formája, aláírás, dátum, e-mail cím, a levelezési cím és – amennyiben az igénylést meghatalmazott személy nyújtja be – a meghatalmazó irat melléklete. A Társaság nem köteles olyan igénylést teljesíteni, amellyel kapcsolatban nem áll rendelkezésére a szüséges adat, hogy az érintettet be tudja azonosítani. A kérelmet a Társaság külön bejövő nyilvántartásába írják be, és ezt az alábbi módokon lehet benyújtani: a) elektronikusan az alábbiakban megadott e-mail címre: privacy@remixshop.com, b) helyben, személyesen a Társaság irodájában, amely a következő címen található: Szófia, Lozenec kerület, Hladilnika városnegyed, Szófia 1407, Cherni vrah Blvd. 51, Épület 1, 6. emelet., illetve c) postai feladásként a Társaság vezetőségének címezve: 1407 Szófia, Lozenec kerület, Hladilnika városnegyed, Szt. L. Kosztov u. 3.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt információt térítésmentesen és egy példányban biztosítják az érintett személynek. A további másolatok igénylése – ami lehetséges –, vagy amennyiben az érintett túlzott igényekkel lép fel, különösen, ha azok ismétlődnek, a Társaságnak joga van felszámítani ésszerű mértékű – az adminisztratív költségekkel arányos – díjat.

(5) A személyes adatok biztosítása során a Társaságnak nem szabad az adatok következő kategóriáit felfedni:

 1. harmadik személyek személyes adatai, kivéve, ha azok már hozzájárultak az adatok felfedéséhez;
 2. kereskedelmi titkot, szellemi tulajdont vagy bizalmas információt képviselő adatok;
 3. egyéb – az alkalmazott jogszabályi környezet által védett – információ.

(6) Az adott igény megalapozottságát és az esetleges túlzott mértékét a Társaság minden egyes esetben elkülönülten mérlegeli.

(7) Amennyiben a Társaság megtagadja az igénylést a személyes adatokhoz történő hozzáférés érdekében, annak kötelessége indokolni az elutasítást, illetve tájékoztatni az érintettet arról, hogy élhet jogorvoslati lehetőséggel és segítségért fordulhat az adatvédelmi biztoshoz panasza benyújtásával.

Cikk.27. Telefonbeszélgetések hangfelvételei" szakaszban szereplő személyes adatokat elektronikus adathordozón rögzítik egy hangfelvételi fájl létrehozásán keresztül.

Cikk 28. (1) Virtuális telefonos vagy „felhő” telefonos (Cloud based VoIP telephony) szolgáltatás nyújtása, valamint a Társaság és a felhasználók között létrejött összes telefonbeszélgetés és üzenet rögzítése, valamint szerződéses jogviszony alapján a Társaság és az idézett szolgáltatások engedélyezett szolgáltatója között az Adminisztrátor a személyes adatok minimális mennyiségét nyilvánosságra hozhatja az cikk 27. pontja szerint A jelen házirend 1. része a virtuális vagy a „felhő” telefonálás (Cloud based VoIP telephony) szolgáltatójának.
(2) A 24. cikk 1. bekezdése szerinti adatokat elektronikus formában tárolják a Németországi Szövetségi Köztársaságban található szervereken, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó alkalmazandó uniós és EGT-jogszabályok követelményeinek megfelelően. Az 1. bekezdés szerint, az adatfeldolgozó által gyűjtott adatok tárolása határideje bekezdés 1, 6 hónapig tart.

Cikk 29. (1) Az adminisztrátor a személyes adatok feldolgozását a jelenlegi szabályzat szerinti 27. cikk 1 bekezdésének, a "Telefonbeszélgetések hangfelvételei" szakasznak megfelelően átruházza ezek nyilvántartását az Ügyfélközpont-vezető pozíciójába kinevezett személyeknek.

(2) A személyi adatokhoz való hozzáférést a "Telefonbeszélgetések hangfelvételei" nyilvántartásból az illetékes európai bűnüldöző szerv, bíróság és / vagy külön normatíva alapján harmadik személyeknek meg kell adni.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS GYAKORLÁSUK MÓDJA

Cikk 30. A saját adatai vonatkozásában az érintettek az alábbi jogokkal rendelkeznek:

 1. információs jog;
  2. javítási jog;
  3. adatok átvitelének joga;
  4. törlés joga (jog, hogy „elfelejtsenek”);
  5. korlátozott feldolgozás igénylésének joga;
  6. személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;
  7. az érintett olyan kikötésre vonatkozó joga, miszerint őt nem szabad kezelni kizárólag automatikus döntéshozatalon alapuló feldolgozással, beleértve a profil létrehozását.

Cikk 31. (1) A cikk 31, 1 része minden személy, aki a személyes adatok feldolgozásában érintett, jogosult információkat igényelni és kapni a személyes adatok adatkezelőjéről, valamint a személyes adatok feldolgozásáról. Ezek az alábbiakat tartalmazzák:

 1. adatok, amelyek azonosítják az adatkezelőt, illetve, amelyek lehetőséget biztosítanak felvenni vele a kapcsolatot, beleértve a kapcsolatot azzal a beosztottal, aki felelős az adatvédelemért;
 2. feldolgozás céljai és jogalapja;
 3. személyes adatok címzettjei vagy azok kategóriáit, ha vannak;
 4. adatkezelő szándéka a személyes adatok harmadik fél számára történő küldése (amikor és amennyiben alkalmazható);
 5. személyes adatok tárolásának időtartama;
 6. automatikus döntéshozatal létezése, beleértve profil létrehozéását (ha van ilyen);
 7. érintett jogainak összességéről szóló információ és azok gyakorlásának módjai;
 8. felügyelő biztoshoz (szervhez) panasz benyújtásának joga.

(2) Amennyiben az érintett már rendelkezik az (1) bekezdés szerinti információval, azt már nem lehet igényelni.

(3) Amennyiben érintett információt igényel az (1) bekezdés alapján a Társaság és a jelen Politika 23-ik cikkében említett, az adatvédelemért felelős beosztott közösen elvégzik a szükséges ellenőrzést és továbbítják a kért információra vonatkozó választ. Ezt az igény megérkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, de nem később, mint 30 (harminc) napon belül kötelesek megtenni. Szükség esetén ezt a határidőt meg lehet hosszabbítani további két hónappal, figyelembe véve egy bizonyos érintett személy igényléseinek számát és bonyolultságát. A Társaság tájékoztatja az érintett személyt minden ilyen jellegű határidő meghosszabbításáról az igénylés átvétélétől számított egy hónapon belül, részletezve a késedelem okait. Az igénylésnek tartalmaznia kell az érintett személy azonosítását (bolgár állampolgárok esetében a teljes név [három névből – keresznév, apai név és családi név - álló] és az személyi azonosító szám, minden más EU tagország állampolgára esetében pedig – a nevek és a születési dátum), az igénylés leírása, a személyes adatokhoz való hozzáférés előnyben részesített formája, aláírás, dátum, e-mail cím, a levelezési cím és – közjegyzői aláírással amennyiben az igénylést meghatalmazott személy nyújtja be – a meghatalmazó irat melléklete. A Társaság nem köteles olyan igénylést teljesíteni, amellyel kapcsolatban nem áll rendelkezésére a szüséges adat, hogy az érintettet be tudja azonosítani.A kérelmet a Társaság külön bejövő nyilvántartásába írják be, és ezt az alábbi módokon lehet benyújtani: a) elektronikusan az alábbiakban megadott e-mail címre: privacy@remixshop.com, b) helyben, személyesen a Társaság irodájában, amely a következő címen található: Szófia, Lozenec kerület, Hladilnika városnegyed, Szófia 1407, Cherni vrah Blvd. 51, Épület 1, 6. emelet, illetve c) postai feladásként a Társaság vezetőségének címezve:Szófia 1407, Cherni vrah Blvd. 51, Épület 1, 6. emelet, Bulgária.

(4) A referenciát felsorolt információt térítésmentesen és egy példányban biztosítják az érintett személynek. A további másolatok igénylése – ami lehetséges –, vagy amennyiben az érintett túlzott igényekkel lép fel, különösen, ha azok ismétlődnek, a Társaságnak joga van felszámítani ésszerű mértékű – az adminisztratív költségekkel arányos – díjat.

(5) A személyes adatok biztosítása során a Társaságnak nem szabad az adatok következő kategóriáit felfedni:

 1. harmadik személyek személyes adatai, kivéve, ha azok már hozzájárultak az adatok felfedéséhez;
 2. kereskedelmi titkot, szellemi tulajdont vagy bizalmas információt képviselő adatok;
 3. egyéb – az alkalmazott jogszabályi környezet által védett – információ.

(6) Az adott igény megalapozottságát és az esetleges túlzott mértékét a Társaság minden egyes esetben elkülönülten mérlegeli.

(7) Amennyiben a Társaság megtagadja az igénylést a személyes adatokhoz történő hozzáférés érdekében, annak kötelessége indokolni az elutasítást, illetve tájékoztatni az érintettet arról, hogy élhet jogorvoslati lehetőséggel és segítségért fordulhat az adatvédelmi biztoshoz panasza benyújtásával.

Cikk 32. (1) Az érintett személyek kérhetik, hogy a Társaságnál kezelt személyes adataikat korrigáljak, amennyiben azok pontatlanok vagy nem teljesek.

(2) Amennyiben az érintett személyes adatainak a javítására elfogadó döntés születik, a Társaság értesíti az adatok azon címzettjeit, akik előtt ezek már korábban ismertté váltak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jog gyakorlása a jelen Politika 32-ik cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtott igénylés alapján történik.

Cikk 33. (1) Minden egyes természetes személy, aki érintett személy, jogosult kérni az adatai törlését, azaz, élni az úgynevezett „jogával arra, hogy elfelejtsék”, amennyiben a következő feltétel valamelyike fennáll:

 1. az érintett személy személyes adatai már nem szükségesek azon célokra, amelyek miatt gyűjtötték vagy másképpen dolgozták fel azokat;
 2. az érintett személy visszavonja az egyetértést, amely alapján lehetővé vált az adatainak feldolgozása és a további feldolgozáshoz nincs megfelelő jogi alap;
 3. az érintett személy nem ért egyet a feldolgozással és nem léteznek olyan jogi lehetőségek, amelyek előnybe részesítenék az adatok feldolgozását;
 4. a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel;
 5. a személyes adatokat azért kell törölni, mert az adatkezelő általi feldolgozásuk ellentmondásba kerül az EU vagy más tagállam jogi normáinak betartásával és vissza kell állítani az eredeti állapotot.
 6. a személyes adatok gyűjtése az információs társadalommal összefüggő, közvetlenül a gyerekeknek nyújtott szolgáltatást illeti és az egyetértést a gyerekért szülői felelősséggel tartozó adta meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog gyakorlása a jelen Politika 32-ik cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtott igénylés alapján történik.

Cikk 34. (1) Minden egyes természetes személy, aki érintett személy, jogosult kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben a következő konkrét feltételek közül valamelyik fennáll:

 1. az érintett személy vitatja a személyes adatai pontosságát;
 2. az adatok feldolgozása jogszerűtlenül történik, de az érintett személy nem szeretné, ha az adatait törölnék, hanem csak a korlátozással kíván élni;
 3. a feldolgozás céljai szempontjából az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett személy igényli azokat jogi követelések megállapítása, gyakorlása vagy védelme miatt;
 4. az érintett személy kifogást emelt a feldolgozás ellen és várható annak tisztázása, hogy az adatkezelő jogalapja előnyt élvez az érintett érdekeivel szemben, vagy sem.

(2) Az (1) bekezdés 1. pontja esetében a feldolgozás korlátozása olyan időszakra vonatkozik, amely lehetőséget biztosít az adatkezelőnek arra, hogy az adatok pontosságát le tudja ellenőrizni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jog gyakorlása a jelen Politika 32-ik cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtott igénylés alapján történik.

Cikk 35. (1) Amikor a feldolgozás egyetértésen vagy szerződéses viszonyon alapul és a feldolgozás automatikus módon zajlik, minden egyes személy, aki érintett, jogosult kérni az adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban azokat a személyes adatokat, amelyek rá vonatkoznak és amelyeket ő adott át az adatkezelőnek, jogosult továbbá áthelyezni ezeket az adatokat más adatkezelőhöz, anélkül, hogy az adatkezelő, aki előtte megkapta azokat megakadályozná.

(2)Az (1) bekezdés szerinti jogokat a rend szerinti kérelem benyújtásával gyakorolják cikk 32. bekezdés 3. szerint..

(3) Az (1) bekezdés szerinti jog gyakorlása a jelen Politika 23-ik cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtott igénylés alapján történik.

Cikk 36. (1) Az érintett személy jogosult megkifogásolni a személyes adatainak Társaság általi feldolgozását, amennyiben az adatok feldolgozása a következő alapon bonyolódik le:

 1. a feldolgozás  valamilyen társadalmi érdekből fakadó feladat teljesítéséért szükséges vagy az adatkezelőre bízott hivatalos jogosultságok gyakorlása ügyében;
 2. a feldolgozás a Társaság vagy egy harmadik fél legitim érdekei összefüggésében szükséges;
 3. az adatok feldolgozása  profil létrehozást tartalmaz.

(2) Az adatkezelőnek meg kell szüntetni a személyes adatok feldolgozását, kivéve, ha nem sikerül bebizonyítania, hogy a feldolgozás lefolytatása nyomatékos törvényi alapokon nyugszik és azok előnyben részesítendők az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, illetve ha jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez kell.

Cikk 37. (1) Minden egyes természetes személy, aki érintett személy, jogosult arra, hogy  értesítést kapjon arról, hogy megsértették a személyes adatait, aminek következtében fennáll annak az lehetősége, hogy a megsértés az érintett személy jogaira és szabadságára tekintettel nagy mértékű kockázatot hordoz. Ennek az értesítésnek az érintett felé történő megküldése a Társaság kötelezettsége.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést haladéktalanul, az arról történt tudomásulvétel után azonnal kell teljesíteni, továbbá, tartalmaznia kell a személyes adatok biztonságának megsértését részletező leírást, megnevezve a megsértés jellegét, az adatvédelmi szolgálati munkatárs nevét és kapcsolati adatait, a megsértésből való kimeneteli lehetőséget és az előirányzott intézkedéseket, amelyekkel a Társaság megpróbalja leküzdeni a megsértést és az esetleges kedvezőtlen következmények hatásának csillapítását.

Cikk 38. Jogainak megsértése vagy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén jogában áll panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-nak vagy az adott ország adatvédelmi hatóságának (Data Protection Authority). További információ a NAIH weboldalán található: http://www.naih.hu/.

4-es verzió 2023 novemberétől.

Az süti-beállításokat itt kezelheti.