ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 89,00 €
0 προστιθέμενα προϊόντα σήμερα  Δείτε
ΤΟΠ RATING

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΚΑΙ «COOKIES»

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αρ. 1. (1) Η εταιρεία "REMIX GLOBAL" EAD (εφεξής «η Εταιρεία») είναι ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Καταχωρήσεων με ΑΦΜ – ΕΙΚ: 204052021 με έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Πόλη Σόφια,  Τ.Κ. 1407, Λεωφόρος "Τσέρνι Βραχ" 51, Κτίριο 1, Όροφος 6 , με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας: διαδικτυακό εμπόριο μεταχειρισμένων ρούχων και αξεσουάρ και outlet.

(2) Η εταιρεία είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, επεξεργάζοντας προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη δραστηριότητά της και αυτοκαθορίζοντας τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας τους.

(3) Το αρμόδιο πρόσωπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι: Boryana Terzieva, email: privacy@remixshop.com

Αρ. 2. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies (η «Πολιτική») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στην επεξεργασία, ασκούν τα δικαιώματά τους.

Αρ. 3. Για τους σκοπούς της παρούσης Πολιτικής:

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να ταυτοποιηθεί («υποκείμενο δεδομένων»). Φυσικό πρόσωπο, το οποίο μποεί να ταυτοποιηθεί είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, στοιχεία τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα στοιχεία, που είναι ξεχωριστά για την φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου,

 1. «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που πραγματοποιούνται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με σύνολο προσωπικών δεδομένων με αυτόματα ή άλλα μέσα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, διάδοση ή άλλα μέσα με τα οποία τα δεδομένα διατίθενται, διευθετούνται ή συνδυάζονται, περιορίζονται, διαγράφονται ή καταστρέφονται,
 2. «Περιορισμός της επεξεργασίας» σημαίνει την σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων προκειμένου να περιοριστεί η επεξεργασία τους στο μέλλον,
 3. Ως «ψευδονοποίηση» νοείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να συνδέονται με το συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν σχετίζονται με αναγνωρισμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί,
 4. Ως «αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε δομημένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προσεγγίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, είτε κεντρικά, αποκεντρωμένα είτε κατανεμημένα από λειτουργική ή γεωγραφική άποψη,
 5. Ως «διαχειριστής» νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλη οντότητα η οποία, μόνη ή από κοινού με άλλους, ορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, ο διαχειριστής ή τα ειδικά κριτήρια για τον καθορισμό του μπορούν να θεσπιστούν από το δίκαιο της Ένωσης ή στη νομοθεσία κράτους μέλους,
 6. «χειριστής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο όργανο, οργανισμός ή άλλη οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του διαχειριστή,
 7. Ως «παραλήπτης» νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια δημόσια αρχή, ένας οργανισμός ή άλλη οντότητα, στην οποία αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν είναι τρίτο πρόσωπο ή όχι. Ταυτόχρονα, τα δημόσια όργανα, τα οποία μπορούν να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια συγκεκριμένης έρευνας σε ανταπόκριση με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως «παραλήπτες»· η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 8. Ως «τρίτο μέρος» νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλη αρχή εκτός του υποκειμένου των δεδομένων, ο διαχειριστής, ο χειριστής των προσωπικών δεδομένων και τα πρόσωπα που έχουν άμεση δικαιοδοσία να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα υπό την άμεση εποπτεία του διαχειριστή ή του χειριστή των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα,
 9. Ως «συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων» νοείται κάθε ελεύθερη έκφραση, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη της βούλησης του υποκειμένου των δεδομένων μέσω δήλωσης ή σαφούς επιβεβαιωτικής πράξης που εκφράζει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν,
 10. «Παραβίαση προσωπικών δεδομένων» σημαίνει παραβίαση ασφαλείας που έχει ως αποτέλεσμα την ακούσια ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 11. «Εποπτική αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που έχει συσταθεί από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 51 του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.

Αρ. 4. Οι αρχές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εξής:

 1. η αρχή της νομιμότητας, της καλής πίστης και της διαφάνειας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι εντός των αναγκαίων ορίων. Οι πληροφορίες συλλέγονται με νόμιμο και αντικειμενικό τρόπο,
 2. η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, καθώς και ο περιορισμός των σκοπών και της αποθήκευσης - τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός από τη συγκατάθεση του προσώπου ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να φυλάσσονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 3. Αρχή της ακρίβειας - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή, σωστά, πλήρη και ενημερωμένα, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται,
 4. η αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

Αρ. 5. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών – φυσικών προσώπων του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας www.remixshop.com υποβάλλονται σε επεξεργασία στο μητρώο «Εργολάβοι» και ειδικότερα στο υπο-μητρώο «Χρήστες βάσει του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών (ΝΠΚ)», στο υπο-μητρώο «Πωλητές» και μητρώο «Ηχογράφηση».

Β. ΥΠΟ-ΜΗΤΡΩΟ «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

Αρ. 6. (1) Οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία στο υπο-μητρώο «Καταναλωτές κατά ΝΠΚ»:

 1. ονοματεπώνυμο
  2. email
  3. διεύθυνση
  4. φύλλο
  5. τηλέφωνο
  6. IP διεύθυνση – τοποθεσία
  7. IBAN του καταναλωτή – για την επιστροφή των σχετικών ποσών απαιτήσεων ή / και την ακύρωση της σύμβασης
  8. αριθμός παραγγελίας του καταναλωτή

(2) Τα στοιχεία της παρ. 1, τα στοιχεία 1, 2, 3, 5, 7 και 8 θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο. 6, παρ. 1, γράμμα β) από GDPR και ο σκοπός και η εφαρμογή της σύμβασης εξ αποστάσεως που συνάπτονται μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή, κατά την έννοια της οδηγίας 2011/83 / ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 85/577 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και σκοπός της σύναψης του ιδίου. Τα δεδομένα επεξεργάζονται επίσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας βάσει του βουλγαρικού νόμου περί λογιστικής που διατίθεται στον ακόλουθο διαδίκτιακό σύνδεσμο: https://www.minfin.bg/en/998?p=1

(3) Τα στοιχεία της παραγράφου 1, σ.τ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπό μάρκετινγκ δραστηριοτήτων, βάσει έννομου συμφέροντος της Εταιρείας και χορηγούνται μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία σε δραστηριότητες μάρκετινγκ. Συγκατάθεση σχετικά με την προηγούμενη πρόταση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή επιλέγοντας την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή το προφίλ του καταναλωτή στο μενού «Ρυθμίσεις». Η συναίνεση που χορηγείται δυνάμει της παρούσας διάταξης μπορεί να ανακληθεί από τον καταναλωτή ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας στην αρχική σελίδα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή από το προφίλ του στο μενού «Ρυθμίσεις».

(4) Όταν παρέχεται ρητή συγκατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή με την επισήμανση στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από το προφίλ του χρήστη στο μενού "Ρυθμίσεις" από έναν χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ δραστηριότητες, ο χρήστης συμφωνεί με τα δεδομένα που καθορίζονται στην παρ. 3 προς επεξεργασία με σκοπό προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών στον χρήστη μέσω e-mail, μέσω τηλεφώνου, στη διεύθυνσή του ή/και μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια έρευνα σχετικά με τις προσφορές προϊόντων, καθώς και για τη διενέργεια επιχειρηματικών αναλύσεων, την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρήστες, τις προτιμήσεις τους, καθώς και τη διαφήμιση που προσφέρει ο διαχειριστής για προϊόντα και υπηρεσίες

(5) Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα καρτών καθώς και σε στοιχεία αναγνώρισης κατά πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μέσω λογαριασμού ePay.bg και σε καμία περίπτωση δεν τα καταγράφει ή αποθηκεύει.

(6) Τα στοιχεία της παραγράφου 1, σημείο 6 επεξεργάζονται για σκοπούς εμπορικής δραστηριότητας βάσει νόμιμου συμφέροντος της Εταιρείας και μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση για επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω της χρήσης cookies. Η συγκατάθεση της προηγούμενης πρότασης παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή επισημαίνοντας στη γραμμή κάτω από την αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από το μενού «Ρυθμίσεις cookies». Η συγκατάθεση που χορηγείται βάσει αυτής της διάταξης μπορεί να ανακληθεί από τον καταναλωτή ανά πάσα στιγμή επισημαίνοντας στο μενού «Ρυθμίσεις cookies».

(7) Με τη παροχή ρητής συγκατάθεσης ενός καταναλωτή για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ με χρήση cookies σε ηλεκτρονική μορφή, με επισήμανση στη κάτω γραμμή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από το μενού "Ρυθμίσεις για cookkies" ο καταναλωτής συμφωνεί με τα δεδομένα που ορίζονται στην παρ. 6 για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του, των προτιμήσεων του τελευταίου και της διαφήμισης.

(8) Τα δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο 2 μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του GDPR για τον σκοπό της αναγνώρισης ενός χρήστη-υποκειμένου προσωπικών δεδομένων κατά την ενεργοποίηση προσωπικών ή άλλων κουπονιών εκπτώσεων, κατά την εκτέλεση της σύμβασης εξ αποστάσεως που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και ενός καταναλωτή κατά την έννοια της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, που τροποποιεί την Οδηγία 93 /13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αρ. 7. (1) Τα προσωπικά δεδομένα στο υπο-μητρώο «Καταναλωτές κατά ΝΠΚ» υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ηλεκτρονική μορφή.

(2) Τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 2 της πολιτικής συλλέγονται από τους ίδιους τους καταναλωτές στο ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό για παραγγελίες και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στον εξυπηρετητή, μισθωμένο από την εταιρεία, που βρίσκεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για χρονικό διάστημα 10 ετών από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος της εμφάνισης της αντίστοιχης νομικής σχέσης, βάσει του άρθρου. 12, παρ. 1, σημείο 2 του βουλγαρικού Νόμου περί Λογιστικής, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://www.minfin.bg/en/998?p=1. Μετά τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης και εφόσον δεν υπάρχουν έγγραφα προς διαβίβαση στα κρατικά αρχεία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, όλοι οι φορείς μεταφοράς δεδομένων από το μητρώο καταστρέφονται με κατάλληλη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου της διαγραφής των ηλεκτρονικών αντιγράφων.

(3) Τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 (εκτός από τη διεύθυνση IP) της Πολιτικής συλλέγονται από τους ίδιους τους καταναλωτές στο ειδικά αναπτυγμένο λογισμικό για παραγγελίες και αποθηκεύονται για τις περιόδους που ορίζονται παρακάτω στο άρθρο 9, 10, 11, 12 και 13 της παρούσας Πολιτικής.

Αρ. 8. (1) Ο διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, σημεία 1 έως 5, περιλαμβανομένων και του σημείου 7 της παρούσης στο υπο-μητρώο «Καταναλωτές κατά ΝΠΚ» σε πρόσωπα, που έχουν διοριστεί βάσει εργασιακής σχέσης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεμονωμένων προσώπων, που επεξεργάζονται τα δεδομένα, αναφέρονται στη σχετική περιγραφή της θέσης εργασίας.

(2) Ο διαχειριστής παρέχει έναν ελάχιστο όγκο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σημεία 1, 3 και 5, για τους σκοπούς των υπηρεσιών ταχυμεταφορών για την εκτέλεση μιας σύμβασης για τέτοιου είδους, σε αδειοδοτημένες εταιρείες ταχυμεταφορών στις αντίστοιχες χώρα τοποθεσίας του καταναλωτή.
(3) Για τους σκοπούς της αποθήκευσης και της επεξεργασίας επιστροφών των καταναλωτών στη Γερμανία και την Αυστρία και εν βάσει εκτέλεσης σύμβασης με τέτοιο αντικείμενο, ο Διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, στοιχεία 1, 3 και 5 ενός επεξεργαστή - Εταιρεία με έδρα την Αυστρία.

(4) Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου από το δευτερεύον μητρώο" Χρήστες βάσει CPA "παρέχεται σε τρίτους με εντολή αρμόδιου ευρωπαϊκού φορέα επιβολής του νόμου, δικαστηρίου ή / και βάσει συγκεκριμένης κανονιστικής πράξης.
Αρ. 9. (1) Για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών εικονικής τηλεφωνίας ή «cloud» τηλεφωνίας (Cloud VoIP telephony) και καταγραφής όλων των τηλεφωνικών συνομιλιών και μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ της Εταιρείας και των καταναλωτών, και βάσει συμβατικής σχέσης μεταξύ της Εταιρεία και εξουσιοδοτημένος πάροχος των αναφερόμενων υπηρεσιών, ο Διαχειριστής μπορεί να αποκαλύψει έναν ελάχιστο όγκο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, στοιχεία 1, 2, στοιχείο 4 και στοιχείο 5 αυτής της Πολιτικής στον πάροχο εικονικής ή "cloud" τηλεφωνίας (τηλεφωνία VoIP που βασίζεται σε σύννεφο)

(2) Τα δεδομένα της παραγράφου 1 αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην ΕΕ και τον ΕΟΧ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η προθεσμία αποθήκευσης των δεδομένων από τον επεξεργαστή σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι έως 6 (έξι) μήνες.
Αρ. 10. (1) Για τους σκοπούς της εφαρμογής ενός συστήματος μηνυμάτων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών / Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπεριλαβανομένου καταγραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς τους χρήστες και βάσει σύμβασης με τέτοιο θέμα, ο Διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, στοιχεία 1, 2, στοιχείο 4 και σημείο 5 αυτής της Πολιτικής σε επεξεργαστή.

2) Τα δεδομένα της παραγράφου 1 αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που ισχύει στην ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Η προθεσμία για την αποθήκευση των δεδομένων από τον επεξεργαστή σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι έως 6 μήνες.
Αρ. 11. (1) Για τους σκοπούς της έρευνας για την ικανοποίηση των Πελατών και βάσει σύμβασης για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, ο Διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, στοιχεία 1, 2 και σημείο 6 αυτής της Πολιτικής του επεξεργαστή της - Εταιρεία με έδρα στην ΕΕ.

 (2) Τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε διακομιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Η προθεσμίαγια την αποθήκευση των δεδομένων από τον επεξεργαστή σύμφωνα με την παρ. 1 είναι 90 (ενενήντα) ημέρες.

Ар. 12. (1) Για τους σκοπούς της έρευνας για την ικανοποίηση των Πελατών και βάσει ενός συμβολαίου για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, ο Διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, στοιχεία 1, 2 και στοιχείο 8 αυτής της Πολιτικής του επεξεργαστή της - Εταιρεία με έδρα στην ΕΕ.

2) Τα δεδομένα στην παρ. 1 αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή σε διακομιστές που βρίσκονται στη Δανία. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σε περίπτωση διαβίβασης εκτός ΕΕ - βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Η προθεσμία για την αποθήκευση των δεδομένων στον άρ. 6, παρ. 1, το στοιχείο 2 είναι 30 ημέρες και τα άλλα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα από τους διακομιστές εντός 6 μηνών.

Άρθρο 13. (1) Για σκοπούς παροχής λειτουργικότητας αναζήτησης στον ιστότοπο της Εταιρείας (δηλαδή: δυνατότητα εύρεσης συγκεκριμένων στοιχείων σε ορισμένες παραμέτρους, εύκολη πρόσβαση σε μεταγενέστερο χρόνο και ανάλυση των συμφερόντων των καταναλωτών), λόγω συμβατικής σχέσης μεταξύ της τελευταίας και της Εταιρεία με τέτοιο θέμα και με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση ενός καταναλωτή με τη σειρά της τέχνης 6, παρ. 4 αυτής της Πολιτικής, δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή, επισημαίνοντας στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από το προφίλ του χρήστη στο μενού "Ρυθμίσεις", ο Διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθ. 6, παρ. 1, στοιχείο 6 του επεξεργαστή του - Εταιρεία με έδρα στην ΕΕ.

 (2) Τα δεδομένα στην παρ. 1 υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ηλεκτρονική μορφή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Συμβαλλομένων Κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πιθανή εφαρμογή προτύπων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προθεσμία για την αποθήκευση των δεδομένων για τους χρήστες από τον επεξεργαστή στην παρ. 1 συμπίπτει με τη διάρκεια ισχύος της συμβατικής νομικής σχέσης μεταξύ του επεξεργαστή και της Εταιρείας.

Αρθ.14. (1) Μετά από ρητή συγκατάθεση ενός χρήστη σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 4 αυτής της Πολιτικής, δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή, επισημαίνοντας στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από το προφίλ του χρήστη στο μενού "Ρυθμίσεις" ο διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, είδη 1, 2, είδη 4 και είδη 6 του Sosyo Plus Bilgi Bil. Tekn. Dan. Hiz. Tic. A.Ş., με έδρα και διεύθυνση διοίκησης Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. No:3 D:1 Kağıthane/İSTANBUL, Turkey ("Insider") βάσει συμβατικής σχέσης μεταξύ της τελευταίας και της εταιρείας με θέμα: παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ που σχετίζονται με το άμεσο μάρκετινγκ (αποστολή μηνυμάτων για προσφορές, καμπάνιες ή πωλήσεις ορισμένων αγαθών μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου που λαμβάνεται μέσω e-mail ή λαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες μέσω τηλεφώνου), διεξάγοντας επιχειρηματικές αναλύσεις και ερευνώντας τη συμπεριφορά των καταναλωτών στον ιστότοπο της Εταιρείας. Οι υπηρεσίες του Insider παρέχονται μέσω τεχνολογιών που περιλαμβάνουν αυτόματη λήψη αποφάσεων και προφίλ για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες απολαμβάνουν την πιο ευχάριστη και αποτελεσματική χρήση του ιστότοπου. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με την ηλικία του χρήστη, επιλεγμένα προϊόντα, καθώς και την αξία τους. Η συγκατάθεση που παρέχεται από τον χρήστη σύμφωνα με την παρούσα διάταξη μπορεί να αποσυρθεί από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή, σημειώνοντας στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από τον λογαριασμό του στο μενού "Ρυθμίσεις".

(2) Τα δεδομένα στην παρ. 1. επεξεργάζονται σε ηλεκτρονική μορφή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα κράτη βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο όρος για την αποθήκευση των δεδομένων για τους χρήστες συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία υπάρχει έγκυρη σύμβαση μεταξύ της Εταιρεία και ο επεξεργαστής. Το Insider μπορεί να αναθέσει την υπεργολαβία σε υπεργολαβίες στην Τουρκία ή σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην ΕΕ σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και σε περίπτωση μεταφοράς εκτός ΕΕ - βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών και σε εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας δεδομένων.

Αρθ. 15 (1) Κατόπιν ρητής συγκατάθεσης ενός χρήστη σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 4 αυτής της Πολιτικής, δηλαδή - σε ηλεκτρονική μορφή επισημαίνοντας στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από το προφίλ του χρήστη στο μενού "Ρυθμίσεις", οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις για πρоσφορές, καμπάνιες ή πωλήσεις ορισμένων αγαθών μέσω ενημερωτικού δελτίου που λαμβάνεται μέσω email ή λαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες μέσω τηλεφώνου, διερευνώνται η συμπεριφορά τους στον ιστότοπο και οι προτιμήσεις τους.

Αρθ.15. (2) Τα πρόσωπα, που επεξεργάζουν τα δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση των ενεργειών βάσει της παραγράφου. 1, εκτός από τα άτομα που αναφέρονται από το άρθρο. 9 έως το Art. 15 άτομα είναι επίσης άτομα που απασχολούνται στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας με την Εταιρία. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις για την επεξεργασία δεδομένων βάσει της προηγούμενης πρότασης θα διευθετηθούν στις περιγραφές εργασίας των προσώπων.

Αρθ. 16 (1) Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ που αφορούν την ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή και την διαφήμιση με τη ρητή συγκατάθεση με τη σειρά της τέχνης. 6, παρ. 6, δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή, σημειώνοντας στην κάτω γραμμή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από το μενού "Ρυθμίσεις cookie" αυτής της Πολιτικής εκτελούνται επίσης και με επεξεργασία δεδομένων που δεν επιτρέπουν την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου (π.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κ.λπ.) αλλά μέσω της δραστηριότητας του χρήστη μέσω του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης μέσω των λεγόμενων cookie ή διαφημιστικά δελτία που περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου της Εταιρείας (αριθμός σελίδων που προβάλλονται στον ιστότοπο, προϊόντα που προβάλλονται στον ιστότοπο, αναζητήσεις στον ιστότοπο της Εταιρείας);
2. πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή του χρήστη (τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση);
3. κατά προσέγγιση τοποθεσία που έχει ανακτηθεί από τη διεύθυνση IP.

(2) Οι δραστηριότητες σύμφωνα με την παρ. 1 πραγματοποιούνται μέσω των λεγόμενων «cookies», τα οποία χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία ή από τρίτα μέρη - συνεργάτες της Εταιρείας. Τα cookie είναι μικρά πακέτα πληροφοριών που αποστέλλονται από τις σελίδες του ιστότοπου στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη και αποθηκεύονται στη συσκευή του. Εκτός από τα cookies, σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί pixel μάρκερ ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Τα Pixel μάρκερ είναι μικρογραφίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα μηνύματα της Εταιρείας, οι οποίες συνήθως λειτουργούν σε συνδυασμό με τα cookie. Όλες αυτές οι τεχνολογίες αναφέρονται ως cookies σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου και cookie.

 (3) η Εταιρεία χρησιμοποιεί δύο τύπους cookie: απαραίτητα και λειτουργικά. Ο Χρήστης πρέπει να παρέχει με την ρητή συγκατάθεσή του για τη χρήση των cookies σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 6 αυτής της Πολιτικής, δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή, σημειώνοντας στην κάτω γραμμή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Εταιρείας ή από το μενού "Ρυθμίσεις cookie". Η διάταξη ή η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν ισχύει για τη χρήση των απαραίτητων cookie, επειδή χωρίς αυτά ο ιστότοπος της Εταιρείας δεν μπορεί να λειτουργήσει.

(4) Για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 1 μέσω cookie και διαφημιστικών δελτίων

Αρθ.17. Με τη ρητή συγκατάθεση ενός χρήστη σε ηλεκτρονική μορφή, συμπληρώνοντας τα δεδομένα για τη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για πληρωμές και πατώντας το κουμπί "Πληρωμή και αποθήκευση της κάρτας" κατά την επιλογή μεθόδου πληρωμής για μια παραγγελία, τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής είναι ανώνυμα με τη μορφή διακριτικού, το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα εάν επιθυμείτε να πληρώσετε με τα ίδια μέσα πληρωμής για μεταγενέστερες αγορές, προκειμένου να εκπληρώσετε τη σύμβαση εξ αποστάσεως, καθώς και για την ευκολία του Χρήστη. Κατά τη συμπλήρωση των δεδομένων της κάρτας σας και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Πληρωμή και αποθήκευση της κάρτας", το πλήρες ποσό των δεδομένων σχετικά με την κάρτα του Χρήστη θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από έναν εξωτερικό εξουσιοδοτημένο χειριστή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο οποίος είναι επίσης ο πραγματικός διαχειριστής των ληφθέντων δεδομένων κάρτας του Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία των δεδομένων από την κάρτα του επικοινωνώντας με τον χειριστή και ζητώντας τη διαγραφή, σύμφωνα με τους κανόνες του τελευταίου, διαθέσιμοι στον επίσημο ιστότοπό του, ή να επισημάνει αίτημα διαγραφής δεδομένων κάρτας από τον προφίλ χρήστη στο Remix, από την ενότητα "Ρυθμίσεις". Η Εταιρεία "Remix Global" AD αποθηκεύει μόνο ψευδώνυμα δεδομένα σχετικά με την κάρτα του χρήστη, τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώρισή του από τον εαυτό του ή σε παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει του ORZLD. 

Αρ. 18. Τα απαιτούμενα cookies εξασφαλίζουν την λειτουργία του ιστότοπου, εξασφαλίζοντας την δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό του σχετικού καταναλωτή στην ιστοσελίδα και για επεξεργασία των πραγματοποιημένων παραγγελιών, όπως ακολουθεί:

Α/Α Ονομασία του cookie Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια αποθήκευσης Χώρος αποθήκευσης
1 Debug remixshop.com HTML Συνεχιζόμενη Βουλγαρία
2 Io remixshop.com HTTP Έως την λήξη της συνεδρίας Βουλγαρία
3 History.store remixshop.com HTTP Έως την λήξη της συνεδρίας Βουλγαρία
4 RX_SESS remixshop.com HTTP Έως την λήξη της συνεδρίας Βουλγαρία
5 __tld__ remixshop.com HTTP Έως την λήξη της συνεδρίας Βουλγαρία
6 _hjIncludedInSample remixshop.com HTTP Συνεχιζόμενη Βουλγαρία
7 em_cdn_uid remixshop.com HTTP 1 έτος Βουλγαρία
8 em_p_uid remixshop.com HTTP 1 έτος Βουλγαρία
9 rx_cpl remixshop.com HTTP 9 έτη Βουλγαρία
10 rx_fp remixshop.com HTTP 9 έτη Βουλγαρία
11 rx_sfp remixshop.com HTPP 9 έτη Βουλγαρία
 12 _sp_id remixshop.com HTPP 2  χρόνια Βουλγαρία
 13 _sp_ses remixshop.com HTPP 30 λεπτά Βουλγαρία
 14 sp remixshop.com HTPP 1  χρόνο Βουλγαρία

 

Αρ. 19. (1) Τα λειτουργικά cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των χρηστών του ιστότοπου. Αυτό επιτρέπει στην Εταιρεία να προσαρμόσει το προσφερόμενο περιεχόμενο και να εντοπίσει γρήγορα και να εξαλείψει διάφορα προβλήματα. Μέσω αυτών των cookies, η Εταιρεία λαμβάνει πληροφορίες για το πώς να κάνει τον ιστότοπο πιο βολικό για τους χρήστες και να κάνει τη διαμονή τους στον ιστότοπο πιο ευχάριστη. Τα λειτουργικά cookie είναι δύο βασικοί τύποι - αναλυτικά και η διαφημιστικά.

(2) Τα αναλυτικά cookies συλλέγουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο, όπως ο αριθμός των επισκέψεων, η δημοτικότητα των σελίδων, οι πηγές επισκεψιμότητας, ο χρόνος διαμονής και η έξοδος από τον ιστότοπο, τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες δημιουργούν επισκεψιμότητα, ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies είναι εντελώς ανώνυμα και οι χρήστες δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μέσω αυτών. Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες μέσω αναλυτικών cookie προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία χρήστη του ιστότοπου. Τα αναλυτικά cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία - δικά της και τρίτου μέρους - συνεργατών - είναι τα εξής:

 

 

Όνομα του cookie
Προμηθευτής

 

Τυπος

 

Περίοδος αποθήκευσης


Τόπος αποθήκευσης

1

_ga

google-analytics.com

HTTP

2 χρόνια

Βουλγαρία

2

_gat

google-analytics.com

HTTP

Μέχρι τη λήξη της περιόδου σύνδεσης (1 λεπτό)

Βουλγαρία

3

_gid

google-analytics.com

HTTP

Μέχρι τη λήξη της περιόδου σύνδεσης (1 λεπτό)

Βουλγαρία

4

collect

google-analytics.com

Pixel

Καθώς η περίοδο σύνδεσης λήγει

ΕΕ

5

_clck

www.microsoft.com

HTTP

13 μήνες 

ΕΕ (EU)

6

_clsk

www.microsoft.com

HTTP

13 μήνες

ΕΕ (EU)

7

CLID

www.microsoft.com

HTTP

13 μήνες

ΕΕ (EU)

8

ANONCHK

www.microsoft.com

HTTP

13 μήνες 

ΕΕ (EU)

9

MR

www.microsoft.com

HTTP

13 μήνες

ΕΕ (EU)

10

MUID

www.microsoft.com

HTTP

13 μήνες

ΕΕ (EU)

11

SM

www.microsoft.com

HTTP

13 μήνες 

ΕΕ (EU)

12

__zlcmid

www.useinsider.com

HTTPS

μήνες

Ιρλανδία

13

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 χρόνος

Ιρλανδία

14

ins-test-cookie

www.useinsider.com

HTTPS

 με τη λήξη της περιόδου σύνδεσης

Ιρλανδία

15

insdrPushCookieStatus

www.useinsider.com

HTTPS

1 ημέρα

Ιρλανδία

16

native-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 χρόνος

Ιρλανδία

17

push-request-sent

www.useinsider.com

HTTPS

60 ημέρες

Ιρλανδία

18

migratedSDK

www.useinsider.com

HTTPS

60 ημέρες

Ιρλανδία

19

isVAPID

www.useinsider.com

HTTPS

1 χρόνος

Ιρλανδία

20

INSOPTOUT

www.useinsider.com

HTTPS

1 χρόνος

Ιρλανδία

21

customDataSet

www.useinsider.com

HTTPS

30 ημέρες

Ιρλανδία

22

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 χρόνος

Ιρλανδία

23

first-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 χρόνος

Ιρλανδία

24

ins-gaSSId

www.useinsider.com

HTTPS

30 λεπτά

Ιρλανδία

25

insdrSubsId

www.useinsider.com

HTTPS

60 ημέρες

Ιρλανδία

26

insdrSubsIdCreateDate

www.useinsider.com

HTTPS

60 ημέρες

Ιρλανδία

27

campaignId-countdownId-until

www.useinsider.com

HTTPS

1 ώρα

Ιρλανδία

28

insdrDH

www.useinsider.com

HTTPS

60 ημέρες

Ιρλανδία

29

insdrAuth

www.useinsider.com

HTTPS

60 ημέρες

Ιρλανδία

30

insdrPayloadComplete

www.useinsider.com

HTTPS

60 ημέρες

Ιρλανδία

31

ins-c

www.useinsider.com

HTTPS

N/A

Ιρλανδία

(3) Τα διαφημιστικά cookies δημιουργούνται από εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών της καμπανιών. Μέσω αυτών, η Εταιρεία λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα συμφέροντα των καταναλωτών προκειμένου να εμφανίζονται κατάλληλες για τον χρήστη διαφημίσεις. Τα διαφημιστικά cookies του ιστότοπου είναι ως εξής:

№ σειράς

Ονομασία του cookie

Προμηθευτής

Είδος

Προθεσμία αποθήκευσης

Χώρο αποθήκευσης

1

ads/conversion/#

google.com

Pixel

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

EE

2

fr

facebook.com

HTTP

3 μήνες

Ολλανδία

3

Impression.php

facebook.com

Pixel

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

Ολλανδία

4

mid

instagram.com

HTTP

20 χρόνια

Ολλανδία

5

rur

instagram.com

HTTP

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

Ολλανδία

6

tr

facebook.com

Pixel

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

Ολλανδία

7

impression.php

facebook.com

Pixel

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

Ολλανδία

8

wd

facebook.com

Pixel

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

Ολλανδία

9

dpr

facebook.com

Pixel

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

Ολλανδία

10

sb

facebook.com

Pixel

2 χρόνια

Ολλανδία

11

datr

facebook.com

Pixel

2 χρόνια

Ολλανδία

12

reg_fb_ref

facebook.com

Pixel

Απεριόριστα

Ολλανδία

13

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

EE

14

ads/user-lists/#

google.com

Pixel

Με τη λήξη του χρόνου παραμονής

EE

15

csrftoken

instragram.com

HTTP

1 χρόνο

Ολλανδία

16

CAMPAIGN_LEAD

remixshop.com

HTTP

90 ημέρες

Βουλγαρία

17

gp_s

glami.bg

Pixel

30 ημέρες

Τσεχία

18

gp_e

glami.bg

Pixel

30 ημέρες

Βουλγαρία

19

glm_usr

glami.bg

Pixel

1 χρόνο

Βουλγαρία

20

glm_usr_tmp

glami.bg

Pixel

1 χρόνο

Βουλγαρία

21

u

creativecdn.com

HTTP

1 χρόνο

Ολλανδία, ΗΠΑ 

22

ts

creativecdn.com

HTTP

1 χρόνο

Ολλανδία, ΗΠΑ

23

wph a

wp.pl

Pixel

2 χρόνια

Πολωνία

24

wph s

wp.pl

Pixel

30 ημέρες

Πολωνία

25

wph st

wp.pl

Pixel

24 ώρες

Πολωνία

26

atid2

domodi.pl

HTTP

30 ημέρες

Πολωνία

27

ath2

domodi.pl

HTTP

30 ημέρες

Πολωνία

28

atu

domodi.pl

HTTP

30 ημέρες

Πολωνία

29

ats

domodi.pl

HTTP

30 ημέρες

Πολωνία

30

att

domodi.pl

HTTP

30 ημέρες

Πολωνία

31

side

seznam.cz

Pixel

30 ημέρες

Τσεχία

32

Click-[advertiser ID]   

seznam.cz

Pixel

30 ημέρες

Τσεχία

33

redirect-668

www.shopalike.hu

HTTP

60 ημέρες

Γερμανία

34

redirect-1071

www.shopalike.pl

HTTP

60 ημέρες

Γερμανία

35

__CK__WG__

remixshop.com

Pixel

1 χρόνο

Βουλγαρία

36

_pinterest_sess

Pinterest

Pixel

1 χρόνο

EU

37

_pinterest_ct_ua

Pinterest

Pixel

1 χρόνο

EU

38

_auth

Pinterest

Pixel

1 χρόνο

EU

39

_pin_unauth

Pinterest

Pixel

1 χρόνο

EU

 

Ар. 20. Η χρήση ιστότοπων και των cookie τους είναι μια δυναμική διαδικασία που επιδιώκει να καλύψει τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο Διαδίκτυο. Επομένως, σε διάφορες χρονικές στιγμές (καμπάνιες, περιόδους προώθησης κ.λπ.), η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τους ακόλουθους ιστότοπους και τα cookie τους:

   

 • Google AdWords– μάρκετινγκ υπηρεσιών και κατεύθυνση συμπεριφοράς, παρεχόμενα από την Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Με αυτήν την υπηρεσία, η διαφημιστική δραστηριότητα της www.remixshop.com συνδέεται με το δίκτυο διαφημίσεων AdWords χρησιμοποιώντας τα cookies. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, που αποκτήθηκαν από τα cookies, διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (χειριστής δεδομένων) διακομιστών που βρίσκονται στις EE. Η Google LLC επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.
 • Split io. –  μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από το Split Software, Inc., με διεύθυνση έδρας: 10 California Street, Redwood City, CA 94063, που χρησιμοποιεί cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή (Android Advertising Identifier or Advertising Identifier for iOS) του χρήστη ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από τους χρήστες.Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, που αποκτώνται μέσω cookies, μεταδίδονται από τοSplit io. σε διακομιστές που ανήκουν στην Επιχείρηση που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα δεδομένα που φτάνουν στο Split io. είναι ψευδώνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 12, παράγρ. 1 της παρούσας Πολιτικής. Δυνάμει της συμβατικής της σχέσης με το Split io., η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτήν την υπηρεσία για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει διαδικτυακές δραστηριότητες και να παρέχει στον χειριστή του ιστότοπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου του site της εταιρείας. Η εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βάσει συμφωνίας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με τυπικές συμβατικές ρήτρες.
 • Snowplow Analytics – μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Snowplow Analytics Ltd, με έδρα: Floor 6, 17 Bevis Marks, London, EC3A 7LN, Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία χρησιμοποιεί cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή (Android Advertising Identifier ή Advertising Identifier για iOS) του χρήστη για να ενεργοποιηθεί η ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από τους χρήστες. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, που λαμβάνονται μέσω cookies, μεταδίδονται από το Snowplow Analytics σε διακομιστές που ανήκουν στην Εταιρεία που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα που φτάνουν στο Snowplow Analytics είναι ψευδώνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας με το Art. 12, παράγρ. 1 της παρούσας Πολιτικής. Δυνάμει της συμβατικής της σχέσης με το Snowplow Analytics, η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτήν την υπηρεσία για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει δραστηριότητες ιστού και να παρέχ ι στον χειριστή του ιστότοπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου του ιστότοπου της εταιρίας. Η εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βάσει συμφωνίας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με τυπικές συμβατικές ρήτρες.
 • Google Analytics - μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland, η οποία χρησιμοποιεί cookie αποθηκευμένα σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή (Android Advertising Identifier or Advertising Identifier for iOS) του χρήστη είναι δυνατόν να αναλυθεί η χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, που λαμβάνονται μέσω cookies, μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland (επεξεργαστής δεδομένων) σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα που φτάνουν στο Google Analytics είναι ψευδώνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας σύμφωνα με το αρτ. 12, παρ. 1 της τρέχουσας Πολιτικής. Λόγω της συμβατικής της σχέσης με την Google Ireland Limited, η Εταιρεία την αναθέτει να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συγκεντρώσει δραστηριότητες διαδικτύου και να παρέχει στον χειριστή του ιστότοπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον ιστότοπο της Εταιρείας. Google Ireland Limited δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP που αποστέλλεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη μέσω του Google Analytics με άλλα δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google Ireland Limited. Η Google LLC επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ και βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χειρίζεται τα δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας ακολουθώντας το link: https://www.google.com/intl/gr/policies/privacy/partners/.
 • Facebook και Instagram- αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί Social Plugins στα κοινωνικά δίκτυα facebook.com και instragam.com, που διατηρείται από την Facebook Inc., Menlo Park, Καλιφόρνια, ΗΠΑ. ("Facebook"). Οι προσθήκες αναγνωρίζονται στα λογότυπα Facebook (λευκό "f" σε μπλε φόντο ή «σηκωμένος αντίχειρας») ή απονέμονται με «Social Plugin του Facebook».

Όταν ένας καταναλωτής μπαίνει σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης του θα κάνει άμεσα άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο αυτού του plugin θα μεταδοθεί απευθείας από το Facebook προς το πρόγραμμα περιήγησης του καταναλωτή που θα τον συνδέσει με τον ιστότοπο.

Με την σύνδεση αυτών των plugin, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες ότι έχει επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Εταιρείας ή την πλατφόρμα. Εάν ένας καταναλωτής έχει μπει στο προφίλ του στο Facebook, το Facebook μπορεί να μεταφέρει την επίσκεψη στο προφίλ του. Αν ένας καταναλωτής αλληλεπιδρά με αυτά τα plugins (π.χ.. Πατήστε «Like» ή σχόλιο), οι σχετικές πληροφορίες θα μεταφερθούν αμέσως από το πρόγραμμα περιήγησης του καταναλωτή προς το Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί. Εάν ο καταναλωτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο Facebook, το Facebook εξακολουθεί να είναι σε θέση να κατανοήσει τη διεύθυνση IP και να την αποθηκεύσει.

Αυτά τα plugins του Facebook μπορούν να επισυναφθούν από τους χειριστές των ιστοσελίδων στις δικές τους ιστοσελίδες ή πλατφόρμες. Με ένα κλικ σε αυτές τις προσθήκες, οι χρήστες του Facebook μπορούν να αφήσουν αυτόματα ένα μήνυμα στο προφίλ τους στο Facebook, ότι τους αρέσουν οι πληροφορίες από τους συνδέσμους του διαχειριστή του ιστότοπου. Το Plugin, που έχει συνδεθεί με το Facebook «επικοινωνεί» σε τρέχον χρόνο με το Facebook και σε περίπτωση επίσκεψης του ιστότοπου αποστέλλει τα δεδομένα στο Facebook - ακόμη και αν ο καταναλωτής δεν έχει κάνει κλικ στα Plugins.

Μέσω της αποκαλούμενης σύνδεσης iFrame, το πρόγραμμα περιήγησης φορτώνει, εκτός από την αρχική σελίδα και μια πρόσθετη, μικρότερη «σελίδα στην σελίδα», η οποία περιέχει το αντίστοιχο Plugin. Στην περίπτωση ενός Plugin που ανήκει στο Facebook, αυτός ο σύνδεσμος iFrame ή το κείμενο πηγής ανήκει εξ ολοκλήρου στο Facebook και δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να υποβληθεί σε επεξεργασία από την Εταιρεία.

Εάν ο καταναλωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο Facebook ή δεν έχει εγγραφεί καθόλου εκεί, πάλι του τοποθετείται ένα cookie που δεν μπορεί να αναγνωριστεί και ισχύει για δύο χρόνια.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησης ξανασυνδεθεί αργότερα με το διακομιστή του κοινωνικού δικτύου, το cookie μεταφέρεται και μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός λογαριασμού. Για καταναλωτές που εγγράφονται εκ των υστέρων, είναι δυνατή και η σύνδεση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο cookie.

Εάν ο καταναλωτής συνδεθεί στην τρέχουσα συνεδρία στο Facebook, διαβιβάζονται πληροφορίες τόσο για τη σελίδα όσο και για τα cookie - αυτές οι πληροφορίες αναγνώρισης της περιόδου σύνδεσης μπορούν να αντιστοιχιστούν στον αντίστοιχο λογαριασμό.

Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο καταναλωτής πρέπει να επικοινωνήσει με το Facebook Inc. ή να ακολουθήσει τις οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Facebook στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.facebook.com/policy.php

Με τα Plugin, ο καταναλωτής μπορεί να αποκλείσει το Facebook-Social-Plugins για το πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το «Facebook Blocker». Η Facebook Inc. επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

 • Seznam- μια μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία, την οποία διαχειρίζεται από την εταιρεία Seznam.cz,a.s. με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Πράγα, Radlická 3294/10, Ταχυδρομικός κώδικας: 150 00, καταχωρημένος στο Αριθ.: 26168685. Η πλατφόρμα συνδέει τους χρήστες και τον ιστότοπο της Εταιρείας για την αγορά στην Τσεχική Δημοκρατία. Όταν ψωνίζετε στον τσεχικό ιστότοπο της Εταιρείας, η Seznam συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που προβάλλονται και παραγγέλλονται μέσω της μηχανής αναζήτησης μέσω ενός εικονοστοιχείου εγκατεστημένου στον τσεχικό ιστότοπο της Εταιρείας και των σχετικών cookie που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμόσει η Seznam για χρήστες, οι οποίοι να φτάσουν έως τα ζητούμενα προϊόντα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από και μέσω του pixel της Seznam και τα συνοδευτικά cookie είναι ανώνυμα δεδομένα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση χρήστη. Η Seznam.cz, a.s., επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην ΕΕ. Τα εγκατεστημένα cookie είναι ενεργά για έως 30 ημέρες και η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων από τη Seznam είναι έως 540 ημέρες. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην Τσεχική Δημοκρατία. Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα cookies με τα οποία λειτουργεί η Seznam διατίθενται στη διεύθυνση www.seznam.cz.
 • Clarity - μια υπηρεσία για web analytics, εφεξής καλούμενη Clarity, που προσφέρεται από τη Microsoft με διεύθυνση στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα: Κτίριο 92, Ρέντμοντ, Ουάσιγκτον, η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την κυκλοφορία των ιστοσελίδων. Η Clarity χρησιμοποιεί ανώνυμα αναγνωριστικά προγράμματος περιήγησης που είναι αποθηκευμένα σε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση χρήστη. Τα ίδια βοηθούν την Εταιρεία να βελτιωθεί την απόδοση του ιστότοπού σας. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές της Microsoft στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Microsoft επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που ισχύει στην ΕΕ, και κατά περίπτωση - με βάση τυπικές ρήτρες συμβάσεων. Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη Clarity και θέματα απορρήτου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com.

 • Shopalike- πλατφόρμα αναζήτησης προϊοντων μόδας που συνδέει τον χρήστη με διαδικτυακά καταστήματα προσφέροντας πληροφορία και οδηγόντας σε προσφερόμενα από αυτά προϊόντα που διαχειρίζεται από την εμπορική Εταιρία Visual Meta GmbH, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης Zimmerstraße 50, c / o Schützenstraße 15-17, 10117 Berlin, Germany. Shopalike συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες για το online κατάστημα στο οποίο ο χρήστης έχει φτάσει μέσω της μηχανής αναζήτησης καθώς και για τα προϊόντα που προβάλλονται και παραγγέλλονται από αυτόν μέσω "cookies". Σε επίσκεψη του ιστότοπου από τον χρήστη, στην συσκευή του αποθηκεύεται session cookie. H πλατφόρμα αποθηκεύει πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και ψευδώνυμη IP διεύθυνση του χρήστη. Κάνοντας κλικ σε ένα συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρετε από τo Remix, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην Ουγγρική ή Πολωνική σελίδα του Remix. Η αντίστοιχη πληροφορία για το κλικ του χρήστη σημειώνεται στον διακομιστή του Visual Meta GmbH, συμπεριλαμβανομένης και της IP διεύθυνσης του χρήστη που είναι ψευδώνυμη. Σε αγορές από το Ουγγρικό ή Πολωνικό ιστότοπο του Remix, όταν ο χρήστης έχει φτάσει στα αγορασμένα προϊόντα μέσω Shopalike, η Visual Meta GmbH θα λάβει πληροφορίες για τα αγορασμένα από τον χρήστη προϊόντα, για την ξεχωριστή ή συνολική καθαρή τιμή τους, τους κωδικούς των συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και για το συνάλλαγμα με το οποίο ο χρήστης έχει πληρώσει. Όλα τα περιγραφόμενα δεδομένα που μπορούν να συλλεχτούν και επεξεργαστούν μέσω Shopalike αποθηκεύονται για την ορισμένη σύμφωνα με το αρθ.18 των συγκεκριμένων "cookie" προθεσμία. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από και μέσω των σχετικών "cookie" είναι ανώνυμα δεδομένα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση του χρήστη. Η Visual Meta GmbH επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.Η Google LLC επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.
 • RTB House- υπηρεσία επαναπροσδιορισμού, για ανάλυση της επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και των λεγόμενων τεχνολογιών επαναπροσανατολισμού, που προσφέρεται για τις αγορές της Εταιρείας στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα από την RTB House SA με έδρα στη Βαρσοβία της Πολωνίας (ταχυδρομικός κώδικας : 00-819) στο Złota 61/101 (επεξεργαστής δεδομένων). Αυτή η τεχνική επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για το κατάστημα της εταιρείας και τα προϊόντα της να λαμβάνουν κατάλληλη διαφήμιση στους ιστότοπους των συνεργατών της Εταιρείας. Η χρήση αυτού του τρόπου διαφήμισης βασίζεται στην τεχνολογία cookie και στην ανάλυση της προηγούμενης συμπεριφοράς χρήσης. Αυτή η μορφή διαφήμισης είναι εντελώς ψευδώνυμη και δεν επεξεργάζονται δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν αναγνώριση φυσικού προσώπου. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας, τα ανώνυμα cookie βρίσκονται στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών ή το RTB House μπορεί να στείλει τα δικά του cookie στο αρχείο cookie των χρηστών. Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται επίσης στα cookie μετά το τέλος της περιόδου σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, ώστε να μπορούν να ανακτηθούν την επόμενη φορά που θα επισκεφτούν ιστότοπους. Οι κύριες ομάδες δεδομένων που επεξεργάζονται από το RTB House για Remix ως διαφημιζόμενος είναι η περιήγηση στη δραστηριότητα στον ιστότοπο ή την εφαρμογή, πληροφορίες σύνδεσης στον ιστότοπο ή εφαρμογή όπου ενδέχεται να εμφανίζεται διαφήμιση στον χρήστη, δεδομένα σχετικά με τις εμφανίσεις διαφημίσεων και τις αντιδράσεις των χρηστών σε αυτούς. Η RTB House επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.
 • Criteo –  Υπηρεσία επαναστόχευσης, για ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας της Εταιρείας και τις λεγόμενες τεχνολογίες επαναστόχευσης, που προσφέρεται για τις Αγορές της Εταιρείας στη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Σλοβακία από Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Παρίσι, Γαλλία (χειριστής δεδομένων). Η τεχνική αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές του Διαδικτύου οι οποίοι έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για το κατάστημα της εταιρείας και τα προϊόντα της, να λάβουν αντίστοιχες διαφημίσεις στις ιστοσελίδες των εταίρων της εταιρείας. Η χρήση αυτής της προσέγγισης διαφήμισης βασίζεται στην τεχνολογία cookie και στην ανάλυση προηγούμενων συμπεριφορών χρήσης. Αυτή η μορφή διαφήμισης είναι πλήρως ψευδωνυμοποιημένη και δεν επεξεργάζεται δεδομένα που υποδεικνύουν την ταυτότητα ενός ατόμου. Κατά τη χρήση του site της εταιρείας έχουν τοποθετηθεί ανώνυμα «cookies» στα προγράμματα περιήγησης των καταναλωτών ή η Criteo μπορεί να στείλει τα δικά της cookies στο αρχείο με τα cookies των καταναλωτών. Τα δεδομένα του καταναλωτή αποθηκεύονται επίσης στα «cookies» μετά τη συνεδρία περιήγησης, έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν ξανά κατά την επόμενη επίσκεψή τους σε ιστοσελίδες.
 • Glami- τρόπος αναζήτησης μοντέρνων προϊόντων που συνδέει τον καταναλωτή με ηλεκτρονικά καταστήματα, παρέχοντας πληροφορίες και κατευθύνει προς προϊόντα που προσφέρονται από αυτά, η οποία διαχειρίζεται από την εμπορική εταιρεία Inspigroup s.r.o. με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στο Ούλε 450/40, 118 00 Πράγα 1 – Μάλα Στράνα, Τσεχική Δημοκρατία, Αριθμός Μητρώου: 24263532. Η Glami συλλέγει και επεξεργάζει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που προβάλλονται και παραγγέλλονται μέσω του τρόπου αναζήτησης του Glami piXel και των σχετικών cookies, με στόχο η Clami να εξατομικευτείγια τους καταναλωτές και να φτάσουν τα αναζητούμενα προϊόντα σ’αυτούς.Μέσω Glami piXel και των σχετικών cookies συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που παρακολουθούνται από τον χρήστη από τη διεύθυνση URL του που έχει οδηγήσει τον χρήστη στην αντίστοιχη σελίδα; τίτλος της εν λόγω σελίδας; διαχωρισμένη οθόνη στην οθόνη χρήστη; δεδομένα και περιεχόμενο της εν λόγω σελίδας (π.χ. όνομα και αναγνωριστικό των προϊόντων που περιέχονται στη σελίδα); αναγνωριστικό και τιμή των προϊόντων που τοποθετούνται στο καλάθι καταναλωτών; συνολική τιμή και ID της παραγγελίας. Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε “cookies” μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ώστε να μπορούν να κληθούν κατά τις επόμενες επισκέψεις τους στους ιστότοπους. Όλα τα περιγραφόμενα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν και επεξεργαστούν από GlamiPiXel αποθηκεύονται για την προθεσμία που δηλώνεται στο αρθ. 17 για τα σχετικά “cookies”, λαμβάνοντας υπ’όψην πως σε περίπτωση αγοράς από τον καταναλωτή, τα δεδομένα για αυτή θα αποθηκεύονται επ 'αόριστον. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από και μέσω του GlamiPixel και τα συνοδευτικά cookies είναι ανώνυμα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση του χρήστη. Η Inspigroup s.r.o. επεξεργάζει τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην ΕΕ.
 • Domodi- πλατφόρμα που συνδέει τον χρήστη με διαδικτυακά καταστήματα προσφέροντας πληροφορίες και οδηγόντας σε προσφερόμενα από αυτά προϊόντα που διαχειρίζεται από την εμπορική Εταιρία Domodi Sp. z o. o., με έδρα και διεύθυνση διαχειρισής: Vrotslav, ul. Jaworska 13, 53-612, μέρος από την ομάδα Wirtualna Polska Holding S. A., με διεύθυνση: ul. Żwirki i Wigury 16. Η πλατφόρμα πραγματοποιεί σύνεση ανάμεσα στους χρήστες και τον ιστότοπο της Εταιρίας για την αγορά στην Πολωνία. Η Domodi χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπό της για να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες της, να παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους στην πλατφόρμα, καθώς και να τα συνδέει στον ιστότοπο των καταστημάτων των οποίων τα αντικείμενα βλέπουν. Πληροφορίες για τα "cookie" που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος της Domodi μπορείτε να βρείτε στο www.domodi.pl. Στον ιστότοπο της Εταιρίας για την Πολωνία είναι εγκατεστημένο το Pixel, WP Pixel το οποίο φορτώνεται όταν ένας χρήστης φτάσει στον ιστότοπο της Εταιρίας μέσω Domodi. Το WP Pixel χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ιστότοπο που επισκέπτεται, δηλαδή δεδομένα συμπεριφοράς όπως η διεύθυνση URL της διεύθυνσης Διαδικτύου που επισκέπτεται, επίσκεψη σε μια συγκεκριμένη σελίδα του ιστότοπου, καθώς και πρόσθετες παράμετροι, όπως αριθμός αναγνώρισης προϊόντος, κατηγορία προϊόντων, όνομα προϊόντος, τύπος συσκευής, τύπος συσκευής, τύπος προγράμματος περιήγησης, ακριβής ώρας επίσκεψης της σελίδας, χρόνος που ξοδεύεται στην σελίδα καθώς και γεωγραφικά δεδομένα - χώρα, πόλη, γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Η πραγματοποίηση του WP Pixel είναι εντελώς ανώνυμη. Η Domodi συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που προβάλλονται και παραγγέλλονται μέσω της μηχανής αναζήτησης του WP Pixel και των σχετικών cookie, με στόχο να εξατομικευτεί η Domodi για τους καταναλωτές και να φτάσουν τα ζητούμενα προϊόντα σε αυτούς. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από και μέσω του XP Pixels και των σχετικών cookie είναι ανώνυμα δεδομένα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση του χρήστη. Τα δεδομένα αποθηκευόνται στην Πολωνία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.
 • Yandex.Metrica- υπηρεσία ανάλυσης ιστού, καλούμενη πιο κάτω Yandex, που προσφέρεται από την Yandex Oy Limited Company, με διεύθυνση στη Φινλανδία, πιο συγκεκριμένα: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Φινλανδία, η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την κυκλοφορία των ιστότοπων. Το Yandex.Metrica χρησιμοποιεί ανώνυμα αναγνωριστικά προγράμματος περιήγησης που είναι αποθηκευμένα σε cookie ή παρόμοιες τεχνολογίες. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση χρήστη. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές της Yandex στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Yandex επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και, κατά περίπτωση, βάσει τυπικών συμβατικών ρητρών. Πλήρεις πληροφορίες για θέματα Yandex.Metrica και προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.yandex.com
 • Insider - υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρει η Sosyo Plus Bilgi Bil. Tekn. Dan. Hiz. Tic. A.Ş. της οποίας η έδρα βρίσκεται στο at Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. No:3 D:1
  Kağıthane/İSTANBUL, Τουρκία, παρακολουθεί και αναφέρει την κίνηση των ιστοσελίδων. Το Insider χρησιμοποιεί ανώνυμα αναγνωριστικά προγράμματος περιήγησης που είναι αποθηκευμένα για περίοδο από 30 λεπτά έως 1 έτος, σε https cookies zlcmid, ins-storage-version, ins-test-cookie, insdrPushCookieStatus, native-permission-impression, push-request-sent, migratedSDK, isVapid, Insoptout, customDataSet, ins-storage-version, first-permission-impression, ins-gaSSId, insdrSubsId, insdrSubsIdCreateDate, campaignId-countdownId-until, insdrDH, insdrAuth, insdrPayloadComplete, ins-c ή παρόμοιες σε αυτά τεχνολογίες. Τα μαζεμένα δεδομένα είναι ανώνυμα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση του χρήστη. Αυτά βοηθούν την Εταιρεία να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας της. Οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές του Insider στις Ηνωμένες Πολιτείες.Το Insider επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην ΕΕ, αντίστοιχα με βάση τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το Insider και ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www. useinsider.com.
 • Pinterest - αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί Social Plugins ("Plugins") του κοινωνικού δικτύου https://www.pinterest.com/, το οποίο διατηρείται από την Pinterest Inc. στο 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA ("Pinterest"). Οι προσθήκες αναγνωρίζονται από το λογότυπο του Pinterest (λευκό "P" σε κόκκινο φόντο) ή φέρουν την ετικέτα "Pinterest Social Plugin".
  Όταν ένας χρήστης εισέρχεται σε μια ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής του θα κάνει αμέσως μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Pinterest. Το περιεχόμενο αυτού του Plugin θα μεταδοθεί απευθείας από το Pinterest στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, το οποίο θα το συνδέσει με τον ιστότοπο.

  Με τη σύνδεση σε αυτά τα Plugins, το Pinterest λαμβάνει πληροφορίες ότι η σχετική σελίδα ή η πλατφόρμα της εταιρείας έχει επισκεφθεί.

  Εάν το πρόγραμμα περιήγησης επανασυνδεθεί αργότερα στον διακομιστή του κοινωνικού δικτύου, το "cookie" μεταφέρεται και μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός προφίλ. Για τους χρήστες που θα εγγραφούν στη συνέχεια, είναι επίσης δυνατή η σύνδεση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο "cookie".

  Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στην τρέχουσα συνεδρία του Facebook, μεταδίδονται πληροφορίες τόσο για τη σελίδα όσο και για το "cookie" - και αυτές οι πληροφορίες αναγνώρισης περιόδου σύνδεσης μπορούν να αποδοθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό.

Γ. ΥΠΟ-ΜΗΤΡΩΟ «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑ ΝΠΚ»

Ар. 21. Στο δευτερεύον μητρώο "Πωλητές" επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που προσφέρουν τα δικά τους προϊόντα προς πώληση στην Εταιρεία και τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε νομική βάση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από κανονιστική πράξη, συγκεκριμένα: Νόμος για υποχρεώσεις και συμβάσεις, Λογιστικός Νόμος, Νόμος περί Φόρου Εισοδήματος Προσωπικού, Νόμος περί Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών.

Αρ. 22. (1) Στο υπο-μητρώο «Πωλητές» επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 1. όνομα και επώνυμο.
  2. ΕΝΠ για τα άτομα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και ημερομηνία, μήνας και έτος γέννησης για τα άτομα στο έδαφος της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας ·
  3. email ·
  4. ταχυδρομική διεύθυνση ,
  5. φύλλο,
  6. τηλέφωνο.

(2) Τα δεδομένα της παραγράφου 1 υποβάλλονται σε επεξεργασία για την επίτευξη των στόχων της εκπλήρωσης της σύμβασης αγοράς-πώλησης που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και του πωλητή, των υποχρεώσεων για την Εταιρεία, που προβλέπονται στον βουλγαρικό νόμο για τις υποχρεώσεις και συμβάσεις, νόμο για την λογιστική, νόμο για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, νόμο για τις υποχρεώσεις και συμβάσεις και στις ευρωπαϊκές κανονιστικές πράξεις.

Αρ. 23. (1) Τα προσωπικά δεδομένα στο υπο-μητρώο «Πωλητές» επεξεργάζονται ηλεκτρονικά.

(2) Τα προσωπικά δεδομένα του αρ. 23 της Πολιτικής προσλαμβάνονται από τους ίδιους τους πωλητές σε ειδικά αναπτυγμένο λογισμικό στον ιστότοπο της Εταιρείας και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε διακομιστή που ενοικιάζεται από την Εταιρεία που βρίσκεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για περίοδο 10 ετών, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου του έτους μετά το έτος εμφάνισης της αντίστοιχης νομικής σχέσης, βάσει του αρ. 12, παρ. 1, σημείο 2 του βουλγαρικού λογιστικού Νόμου.
Αρ. 24. (1) Ο Διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 23, παρ. 1 αυτής της Πολιτικής στο δευτερεύον μητρώο "Sellers" σε απασχολούμενους προσώπους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επεξεργαστών δεδομένων αναφέρονται στη σχετική περιγραφή εργασίας.

(2) Για τους σκοπούς της αποστολής από τον πωλητή στην Εταιρεία των προϊόντων, ο Διαχειριστής παρέχει ελάχιστο όγκο προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο. 23, παρ. 1, σημεία 1, 4 και 6 βάσει σύμβασης για υπηρεσία ταχυμεταφορών, αδειούχων φορέων ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών με έδρα στην ΕΕ.

(3)Για τους σκοπούς της αποθήκευσης των προϊόντων, που αποστέλλονται από τους πωλητές στη Γερμανία και την Αυστρία και για λόγους σύναψης σύμβασης με αντικείμενο αποθήκευσης προϊόντων, ο Διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 23, παρ. 1, σημεία 1, 4 και 6 του επεξεργαστή της - Εταιρεία με έδρα την Αυστρία.

(4) Ο αποδέκτης των δεδομένων από το υπομητρώο "Πωλητές" είναι η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων. Επιπλέον, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ για την διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις η Εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει πληροφορίες για Πωλητές που έχουν τριάντα ή περισσότερες πωλήσεις (πωλήσεις τουλάχιστον τριάντα ειδών) ή για τους οποίους το συνολικό ποσό της πληρωμένης ή πιστωμένης αμοιβής πωλήσεων υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ (δύο χιλιάδες ευρώ) ανά ημερολογιακό έτος. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει από αυτούς τους Πωλητές να υποβάλουν συγκεκριμένο όγκο δεδομένων.

(5) Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός προσώπου από το υπό-μητρώο «Πωλητές» παρέχεται σε τρίτους βάσει δικαστικής απόφασης ή/ και βάσει συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης.

 

Δ. ΜΗΤΡΩΟ «ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ»

Άρ. 25. (1)Αυτή η ενότητα ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με τον τύπο δεδομένων που επεξεργάζονται στο αρχείο "Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών", τον επεξεργαστή τέτοιων δεδομένων, τους παραλήπτες των δεδομένων, τον τρόπο και την ώρα αποθήκευσης τους.

 

(2) Το μητρώο "Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών" επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσαν να συλλεχθούν μέσω ηχογραφήσεων τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ υπαλλήλων του Διαχειριστή και φυσικών προσώπων, καθώς και προσώπων που εκπροσωπούν χρήστες κατά την έννοια της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/83 / ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 1999/44 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 85/577 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και Οδηγία 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

(3) Στο μητρώο "Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών" θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 1. εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέει από νομοθετική πράξη ήτοι: Οι βουλγάρικοι νόμοι για Λογιστική Πράξη, Νόμος περί Προστασίας Καταναλωτών, Νόμο περί Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.minfin.bg/en/998?p=1

 2. την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από εξ αποστάσεως σύμβαση που έχει συναφθεί με τον καταναλωτή ·
 3. για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά έχουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

 

(4) Οι ηχογραφήσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προετοιμασία της προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 35, παρ. 1 του GDPR.

 

'Αρ. 26. (1) Στο μητρώο "Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών" θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο μητρώο "Τηλεφωνικές συνομιλίες":

 1. ηχογράφηση του ονόματος και του επωνύμου 
 2. ηχογράφηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 3. ηχογράφηση της διεύθυνσης
 4. ηχογράφηση του τηλεφώνου.

 

(2) Τα δεδομένα στην παρ. 1 υποβάλλεται σε επεξεργασία βάσει της εκπλήρωσης μιας εξ αποστάσεως σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του καταναλωτή, βάσει της εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων βάσει του βουλγαρικού νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων, του λογιστικού νόμου, του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και / ή βάσει ασκώντας έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

 

Άρ. 27. Τα προσωπικά δεδομένα στην "Ηχογράφηση τηλεφωνικών συνομιλιών" καταγράφονται σε ηλεκτρονικό μέσο δημιουργώντας ένα αρχείο εγγραφής ήχου.

 

Αρ. 28. (1) Για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών εικονικής τηλεφωνίας ή «cloud» τηλεφωνίας (Cloud based VoIP telephony) και καταγραφή όλων των τηλεφωνικών συνομιλιών και μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών, και βάσει συμβατικής νομικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και ενός εξουσιοδοτημένου παρόχου των αναφερόμενων υπηρεσιών, ο Διαχειριστής μπορεί να αποκαλύψει ένα ελάχιστο ποσό προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 27, παρ. 1 αυτής της Πολιτικής στον πάροχο εικονικής ή "cloud" τηλεφωνίας (Cloud VoIP telephony) 

 (2) Τα δεδομένα στο άρθ. 24, παρ. 1 αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που ισχύει στην ΕΕ και στον ΕΟΧ όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο όρος για την αποθήκευση των δεδομένων από τον επεξεργαστή σύμφωνα με την παρ. 1 είναι έως 6 (έξι) μήνες.

Ар. 29. (1) Ο διαχειριστής αναθέτει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 27, παρ. 1 αυτής της πολιτικής στο μητρώο "Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών" των υπαλλήλων.
(2) Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα προσώπου από το μητρώο "Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών" παρέχεται σε τρίτους προσώπους με εντολή αρμόδιου ευρωπαϊκού φορέα επιβολής του νόμου, δικαστηρίου ή / και βάσει συγκεκριμένης κανονιστικής πράξης.

Е. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Αρ. 30. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 1. δικαίωμα ενημέρωσης.
  2. δικαίωμα διόρθωσης
  3. δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων,
  4. δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα να σε ξεχάσουν)
  5. δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας,
  6. δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  7. δικαίωμα του υποκειμένου να μην αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία που περιλαμβάνει την δημιουργία προφίλ.

Αρ. 31. (1) Σε σχέση με το δικαίωμα στο άρθρο. 31, σημείο 1 παραπάνω, κάθε φυσικό πρόσωπο, υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, καθώς και σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 1. στοιχεία που ταυτοποιούν τον διαχειριστή, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου της προστασίας δεδομένων·
  2. τους σκοπούς και τη νομική βάση για τη επεξεργασία·
  3. τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων, εάν υπάρχουν,
  4. την πρόθεση του διαχειριστή να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτο μέρος (κατά περίπτωση).
  5. τη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων·
  6. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ (εάν υπάρχει).
  7. πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιώματα που έχει το άτομο και τους τρόπους άσκησής τους.
  8. το δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 δεν παρέχονται εάν το υποκείμενο των δεδομένων τις έχει ήδη.

(3) Κατά την υποβολή αίτησης για παροχή πληροφοριών από ένα υποκείμενο δεδομένων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, η Εταιρεία μαζί με τον υπεύθυνο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 23 της Πολιτικής, πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους και παρέχει απάντηση με τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών, αλλά όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Εάν είναι απαραίτητο, η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το άτομο για οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης. Το αίτημα πρέπει να περιέχει ταυτοποίηση του προσώπου (τρία ονόματα και PIN για βουλγάρους πολίτες και για όλα τα άλλα πρόσωπα - πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ - ονόματα και ημερομηνία γέννησης), περιγραφή του αιτήματος, προτιμώμενη μορφή χορήγησης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα , υπογραφή, ημερομηνία, e-mail, διεύθυνση αλληλογραφίας και πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική υπογραφή, όταν η αίτηση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να απαντήσει σε ένα αίτημα εάν δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το υποκείμενο των δεδομένων. Η αίτηση υποβάλλεται σε ξεχωριστό εισερχόμενο μητρώο της Εταιρείας και μπορεί να κατατεθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) ηλεκτρονικά στο ακόλουθο email: privacy@remixshop.com, β) στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, που βρίσκεται στην πόλη Σόφια, περιοχή Λόζενετς, συνοικία Χλαντίλνικα, λεωφ. Σόφια, Τ.Κ. 1407, Λεωφόρος "Τσέρνι Βραχ" 51, Κτίριο 1, Όροφος 6) ταχυδρομικώς στην διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας: Πόλη Σόφια, Σόφια, Τ.Κ. 1407, Λεωφόρος "Τσέρνι Βραχ" 51, Κτίριο 1, Όροφος 6

(4) Η έκθεση παρέχεται σε ένα αντίγραφο στο υποκείμενο των δεδομένων δωρεάν. Για πρόσθετα αντίγραφα που ζητούνται από το υποκείμενο των δεδομένων ή σε περίπτωση υπερβολικών αιτημάτων του υποκειμένου, ειδικά λόγω της επαναληψιμότητάς του, η Εταιρεία μπορεί να χρεώσει εύλογο τέλος στο ποσό των διοικητικών δαπανών.

(5) Κατά την παροχή αντιγράφου με τα προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκαλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 1. προσωπικά δεδομένα τρίτων, εκτός εάν αυτοί έχουν ρητώς συμφωνήσει για κάτι τέτοιο.
  2. δεδομένα που αποτελούν επαγγελματικό απόρρητο, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπιστευτικές πληροφορίες,
  3. άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

(6) Τα πλεονεκτήματα και η υπερβολή του αιτήματος, κρίνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση από την Εταιρεία.

(7) Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία αιτιολογεί την άρνησή της και παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Αρ. 32. (1) Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων που επεξεργάστηκαν από την Εταιρεία σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή.

(2) Μετά από δεχθείσα αίτηση για διόρθωση των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία κοινοποιεί στους παραλήπτες των δεδομένων, στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί αυτά.

(3) Το δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 ασκείται με την υποβολή αιτήματος με τη σειρά του άρθρου. 32, παρ. 3.

Αρ. 33. (1) Κάθε φυσικό πρόσωπο, υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, το αποκαλούμενο «Δικαίωμα να ξεχαστείς» εάν πληρούνται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. τα προσωπικά δεδομένα του προσώπου δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς, για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν με άλλο τρόπο,
  2. το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του, βάσει της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων, και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για τη επεξεργασία,
  3. το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την επεξεργασία, που να υπερισχύουν,
  4. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα.
  5. τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με σκοπό την τήρηση της νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία κράτους μέλους, που εφαρμόζεται σχετικά με τον διαχειριστή,
  6. τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία πληροφοριών παιδιών και η συγκατάθεση έχει δοθεί από τον δικαιούχο της γονικής μέριμνας του παιδιού.

(2) Το δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 ασκείται με την υποβολή αιτήματος με τη σειρά του άρθρου. 32, παρ. 3.

Αρ. 34. (1) Κάθε φυσικό πρόσωπο, υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον διαχειριστή, αλλά για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητοι ειδικοί όροι:

 1. η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων,
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων δεν θέλει τα προσωπικά δεδομένα να διαγραφούν, αλλά απαιτεί αντί αυτού, να περιοριστεί η χρήση τους,
  3. ο διαχειριστής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα απαιτεί για την αναγνώριση, άσκηση ή προστασία νομικών αξιώσεων,
  4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία σε αναμονή ελέγχου για το αν οι νόμιμοι λόγοι του διαχειριστή υπερισχύουν των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

(2) Στις περιπτώσεις της παρ. 1, σημείο 1, ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι για διάρκεια, που επιτρέπει στον διαχειριστή, να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

(3) Το δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 ασκείται με την υποβολή αιτήματος με τη σειρά του άρθρου 32, παρ. 3.

Αρ. 35. (1) Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπόκειται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τα αφορούν και τα οποία έχει παράσχει σε έναν διαχειριστή, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και έχει το δικαίωμα μεταφοράς ή αίτησης μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε άλλον διαχειριστή χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο διαχειριστή στον οποίο παρέχονται τα προσωπικά δεδομένα, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή συμβατική υποχρέωση και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο.

 (2) Τα δικαιώματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 ασκούνται με την υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη σειρά του άρθρου 32, παρ. 3.

Αρ. 36. (1) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία εάν τα δεδομένα αυτά υποβληθούν σε επεξεργασία για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 1. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που ανατίθεται στον διαχειριστή,
  2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς σχετικούς με τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτου μέρους.
  3. η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ.

(2) Ο διαχειριστής διακόπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για τη συνέχισή της, που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη διαπίστωση, την άσκηση ή την προστασία νομικών απαιτήσεων.

Αρ. 37. (1) Κάθε φυσικό πρόσωπο, υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται, ενώ η Εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιεί το υποκείμενο σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών του δεδομένων και όταν η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων.

(2) Η κοινοποίηση σύμφωνα με την παρ. 1 θα διεξάγεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ανακάλυψη του, και θα περιλαμβάνει περιγραφή της φύσης της παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, αναφέροντας τη φύση της παραβίασης, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις συνέπειες της παραβίασης και τα μέτρα που ελήφθησαν από την Εταιρεία για την αντιμετώπιση της παραβίασης και τη μείωση των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων.

Ap. 38. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας ή των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/.

Έκδοση 4 από τον Νοέμβριο του 2023

 

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies εδώ.