ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 89,00 €
17397 προστιθέμενα προϊόντα σήμερα  Δείτε
ΤΟΠ RATING

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «CLEAN OUT» ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ «REMIX GLOBAL» EAD (Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία)

(Σε ισχύ από τις 28/03/2024)

 

Ι. Ορισμοί

 

Όλες οι έννοιες και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους παροχής της υπηρεσίας «Clean Out» που παρέχεται από τη «Remix» θα χρησιμοποιούνται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται σ’ αυτή την ενότητα. Όλοι οι όροι που δεν ορίζονται ρητά στους παρόντες Όρους παροχής της υπηρεσίας «Clean Out» θα έχουν την έννοια που έχει οριστεί στους Όρους Χρήσης του ιστότοπου www.remixshop.com.

 

Ως «ΠΩΛΗΤΗΣ» εννοείται το πρόσωπο που έχει ζητήσει την παροχή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ „Clean Out“  από τη REMIX.

 

Ως «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ενοείται η σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως για την παροχή της υπηρεσίας  „Clean Out“, που αναφέρεται πλήρως στους παρόντες Όρους για την υπηρεσία «Clean Out».

 

Ως «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ» (ή/και μεμονωμένο προϊόν) εννοούνται τα ενδύματα, τα υποδήματα ή/και τα αξεσουάρ που ανήκουν στον ΠΩΛΗΤΗ.

 

Ως «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΟΣ» εννοείται η περίοδος των 90 ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης των Εμπορευμάτων στον ιστότοπο της «Remix» κατά τη διάρκεια της  οποίας (περιόδου) τα Εμπορεύματα μπορούν να αγοραστούν από τους τελικούς αγοραστές.

 

Ως «ΠΛΗΡΩΜΗ» εννοείται η αμοιβή που λαμβάνει ο Πωλητής για την πώληση ενός Προϊόντος εντός του πλαισίου της υπηρεσίας «Clean Out».

 

Ως  «CLEAN OUT KIT» εννοείται το σετ συσκευασίας και/ή την ετικέτα που δημιουργούνται στον λογαριασμό του Πωλητή και που θα συνοδεύουν τη συσκευασία στην οποία τα εμπορεύματα θα αποσταλούν στη «Remix».

 

II. Γενικές διατάξεις 

 

 1. Η "Clean Out" (ή η Υπηρεσία) είναι μια υπηρεσία κατά την οποία ένας Πωλητής αναθέτει στη Remix και η Remix συμφωνεί — έναντι αμοιβής και βάσει των προτύπων ποιότητάς της — να ελέγξει, να αξιολογήσει και να δημοσιεύσει στον ιστότοπό της  τα Εμπορεύματα που είναι ιδιοκτησία του Πωλητή και να πουλήσει αυτά τα Εμπορεύματα στους τελικούς αγοραστές για λογαριασμό του πωλητή ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αγοράσει η ίδια αυτά τα Εμπορεύματα. 

 

 1. Όσον αφορά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υπηρεσία «Clean Out» που δεν ρυθμίζονται στους Όρους αυτούς, θα ισχύσουν Οι Όροι Χρήσης του ιστότοπου www.remixshop.com. Με την αποστολή της αίτησής του για την παροχή της υπηρεσίας "Clean Out", ο Πωλητής επίσης συμφωνεί με και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου www.remixshop.com. Οι Όροι Χρήσης του ιστότοπου www.remixshop.com και η Πολιτική Απορρήτου και αρχείων Cookies της www.remixshop.com θα συμπεριληφθούν σε αυτούς τους Όρους παροχής της υπηρεσίας «Clean Out» με αναφορά σ’ αυτούς. 

 

 1. Οι Όροι αυτοί για την παροχή της  υπηρεσίας «Clean Out», καθώς και όλα τα έγγραφα που συμπεριλαμβάνονται μέσω αναφοράς και αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους, θα αποτελούν τη Σύμβαση Παροχής της Υπηρεσίας που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και της «Remix». Καθώς κάθε προϊόν αξιολογείται ξεχωριστά, θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί ξεχωριστή Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για κάθε ξεχωριστό Προϊόν.

 

 1. Για να μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «Clean Out», ο Πωλητής πρέπει να δημιουργήσει Λογαριασμό Χρήστη στον ιστότοπο της «Remix».

 

 1. Πριν ζητήσει την παροχή της υπηρεσίας «Clean Out», ο Πωλητής πρέπει:
 • Να ελέγξει τα στοιχεία του και σε περίπτωση ανάγκης να τα διορθώσει. Ο Πωλητής έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τα τυχόν λάθη στα δεδομένα του ανά πάσα στιγμή,

 

 • Να ελέγξει τους Όρους για την παροχή της Υπηρεσίας «Clean Out»,

 

 • Να δώσει την ρητή του συγκατάθεση για την προ-εκπλήρωση της Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας πριν από τη λήξη της περιόδου κατά την οποία έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση και να αποδεχτεί ότι σε περίπτωση που η Υπηρεσία εκτελεσθεί πλήρως κατά τη διάρκεια της περιόδου με δικαίωμα υπαναχώρησής του, ο Πωλητής δεν μπορεί πλέον να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση,
 • Να μελετήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αρχείων Cookies.

 

III. Πώς λειτουργεί η υπηρεσία «Clean Out»;

 

 1. Ο Πωλητής μπορεί να αιτηθεί ένα Σετ «Clean Out» μπαίνοντας στο μενού της Υπηρεσίας «Clean Out» ή να ζητήσει μια συσκευασία «Clean Out» της Remix κατά την οριστικοποίηση μιας παραγγελίας του αγοράς στον Ιστότοπο μέσω της αντίστοιχης λειτουργικότητάς. Η ισχύουσα έκδοση των Όρων Παροχής της Υπηρεσίας θα είναι σε ισχύ από την ημερομηνία αποστολής του αναλόγου Σετ «Clean Out» της Remix.

 

 1. Ο Πωλητής θα πρέπει να αποστείλει τα Εμπορεύματα στη σχετική συσκευασία με τον κολλημένο αριθμό του Σετ «Clean Out» στη Remix με εταιρεία ταχυμεταφοράς που θα επιλέξει η Remix και τα έξοδα αποστολής θα είναι για λογαριασμό της Remix. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν στείλει τα Εμπορεύματα στη Remix, η Σύμβαση δεν θα τεθεί σε ισχύ και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  θα θεωρηθούν άκυρα και μη εφαρμοστέα και ως εκ τούτου οι Συμβαλλόμενοι δεν θα οφείλουν να καταβάλλουν οποιεσδήποτε πληρωμές ή κυρώσεις. 

 

 1. Η Σύμβαση παροχής της υπηρεσίας θα θεωρηθεί ότι είναι σε ισχύ και η επεξεργασία θα ξεκινήσει από τη στιγμή που η Remix παραλάβει τα Εμπορεύματα.

 

 1. Μετά από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του δέματος του Πωλητή, ο πωλητής θα λάβει μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχει ο  Πωλητής μπορεί:

 

- να εξετάσει τα Προϊόντα που εγκρίθηκαν προς πώληση βάσει των Όρων Έγκρισης και μέσα σε 48 ώρες να ελέγξει και να αλλάξει τις τιμές καταλόγου που προτείνει η Remix για τα Προϊόντα που έχουν εγκριθεί προς πώληση. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν αλλάξει την τιμή, η προτεινόμενη τιμή θα δημοσιευτεί ως τιμή καταλόγου για το σχετικό Προϊόν. Μη αλλάζοντας την τιμή καταλόγου, ο Πωλητής αναθέτει στη Remix την περαιτέρω προσαρμογή της τιμής και η Remix θα μπορεί να αλλάξει την τιμή του Προϊόντος κατά την κρίση της. Ο Πωλητής μπορεί να αποσύρει την ανάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας Αγοράς του δέματος, όπως  περιγράφεται στην Ενότητα 6 κάτωθι.


- Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, ο πωλητής μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των Εμπορευμάτων που δεν έχουν εγκριθεί προς πώληση έναντι πληρωμής 7 GR (ευρώ). Το ποσό πρέπει να προπληρωθεί ηλεκτρονικά. Όλα τα μη εγκεκριμένα Εμπορεύματα για τα οποία δεν έχει ζητηθεί επιστροφή αγοράζονται από τη Remix αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου των πέντε ημερών στην τιμή των 0.01 GR (ευρώ) ανά κιλό. Η Remix και ο Πωλητής συμφωνούν ότι τα ποσά που αναφέρονται εδώ είναι βάσιμα και λογικά, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των μη εγκεκριμένων Εμπορευμάτων και το γεγονός ότι αυτά τα Εμπορεύματα σε κάθε περίπτωση δεν πληρούν την εγκεκριμένη Πολιτική Έγκρισης της Remix και τη Σύμβαση παροχής της υπηρεσίας.

 

 1. Σε περίπτωση που τα Εμπορεύματα δεν  έχουν προστεθεί σε καλάθι αγορών ενός  τελικού αγοραστή, η τιμή πώλησης των Εμπορευμάτων μπορεί να αλλάζει κατ’ όλη  τη διάρκεια της Προθεσμίας Αγοράς του δέματος, εφόσον η τιμή πώλησης δεν υπερβαίνει το ποσό της τιμής καταλόγου στην οποία το σχετικό Προϊόν έχει δημοσιευτεί στον Ιστότοπο και δεν είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή πώλησης για το συγκεκριμένο Προϊόν όπως παρουσιάζεται στη σχετική λειτουργικότητα του λογαριασμού χρήστη του Πωλητή. Ο Πωλητής μπορεί να επιλέξει είτε να αλλάξει ο ίδιος την τιμή πώλησης, είτε να δώσει εντολή στη Remix να προσαρμόσει την τιμή πώλησης κατά την κρίση της.

 

 1. Σε περίπτωση που ο Πωλητής αναθέσει τον έλεγχο των τιμών στη Remix, η Remix μπορεί να αλλάξει τις τιμές των Εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανόμενα και να διαφημίζει ή  να συμπεριλάβει τα Εμπορεύματα σε όλους τους τύπους προωθητικών ενεργειών κατά την επαγγελματική κρίση της Remix  για τη διαχείριση των πωλήσεων.

 

 1. Σε περίπτωση που ο Πωλητής ανακαλέσει αυτήν την επιλογή, η Remix θα απέχει από τη συμπερίληψη των Εμπορευμάτων του σε προωθητικές ενέργειες. Οποιεσδήποτε τυχόν ενημερώσεις των τιμών εκ’ μέρος του Πωλητή πριν τις 21:00 θα δημοσιεύονται την ίδια ημέρα και οποιεσδήποτε ενημερώσεις των τιμών εκ’ μέρος του Πωλητή που έγιναν μετά τις 21:00 θα δημοσιεύονται την επόμενη ημέρα.

 2. Οποιαδήποτε αλλαγή της τιμής μπορεί να επηρεάσει το ποσό πληρωμής που θα λάβει ο Πωλητής. Η περίοδος για την αγορά του δέματος, διάρκειας 90 ημερών, ξεκινά από τη δημοσίευση των Εμπορευμάτων στον Ιστότοπο. Για τα Εμπορεύματα  που πωλούνται εντός της Προθεσμίας Αγοράς του δέματος, ο Πωλητής λαμβάνει Πληρωμή. Η Προθεσμία Αγοράς του δέματος θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο της περιόδου των 90 ημερών σε περίπτωση που τα Εμπορεύματα καταχωρηθούν εκ νέου στο κατάλογο μετά από την επιστροφή τους από ένα τελικό αγοραστή εντός της περιόδου υπαναχώρησης που ανέρχεται σε 14 ημέρες.

 

 1. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αγοράς του δέματος και σε περίπτωση που τα Εμπορεύματα αυτά δεν έχουν προστεθεί σε ένα καλάθι αγορών ενός τελικού αγοραστή, ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των Εμπορευμάτων που έχουν δημοσιευθεί προς πώληση έναντι του ποσού των 1.99 GR (ευρώ) ανά είδος και του ποσού των 5.19 GR (ευρώ) για κάθε μεμονωμένη αποστολή Εμπορευμάτων που επιστέφονται. Η Remix και ο Πωλητής συμφωνούν ότι αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει το κόστος της παροχής της Υπηρεσίας και της μεταφοράς που προέκυψε μέχρι τη στιγμή της επιστροφής των εμπορευμάτων.

 

 1. Σε περίπτωση που τα Εμπορεύματα δεν πωληθούν εντός της Προθεσμίας Αγοράς του δέματος και ο Πωλητής δεν έχει ζητήσει την επιστροφή τους, η Remix θα αγοράσει τα Εμπορεύματα στην τιμή των 0.01 GR (ευρώ) ανά τεμάχιο μετά τη λήξη της Προθεσμίας Αγοράς του δέματος. Η Remix και ο Πωλητής συμφωνούν ότι αυτό το ποσό είναι βάσιμο και λογικό και δεν θα έχουν αξιώσεις σχετικά με το τίμημα μιας τέτοιας πώλησης. Ο Πωλητής ρητά συμφωνεί με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας αυτής. 

 

IV. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως συναλλαγή

 1. Ο Πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Εμπορευμάτων από τη Remix. Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, ο Πωλητής δεν χρειάζεται να αναφέρει την αιτία.

 

 1. Ο Πωλητής θα πρέπει να συνδεθεί στον λογαριασμό του στον ιστότοπο της Remix στην ενότητα  «Clean Out» και στην επιλογή «My Sales» («Οι πωλήσεις μου») πριν τη λήξη της 14-ήμερης προθεσμίας και να ζητήσει ηλεκτρονικά την επιστροφή  του κάθε ένα εκ’ των εμπορευμάτων από το σετ «Clean Out». Το ηλεκτρονικό αίτημα στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Πωλητή λειτουργεί ως τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

 1. Ο πωλητής μπορεί επίσης να καταρτίσει ένα έντυπο Αίτημα Υπαναχώρησης. Ο πωλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το τυπικό έντυπο υπαναχώρησης που παρέχεται εδώ ή μια κατηγορηματική δήλωση που πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στην ακόλουθη διεύθυνση: gr@remixshop.com

 

 1. Το αίτημα για την επιστροφή των Εμπορευμάτων που έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην άνω παράγραφο διεκπεραιώνεται μέσα σε 14 ημέρες από τη Remix.

 

 1. Η επιλογή για υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος υπαναχώρησης  θα είναι διαθέσιμη στον χρήστη αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του σετ του „Clean Out“. Για να υποβάλλει αίτημα πριν από αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Για την υποβολή οποιασδήποτε ερώτησης σχετικά με την υπαναχώρηση απευθυνθείτε στη διεύθυνση gr@remixshop.com ή στο τηλέφωνο 231 220 0003.

 

V. Προϋποθέσεις έγκρισης 

 

 1. Η Remix εγκρίνει μόνο προϊόντα που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας της. Τα εμπορεύματα δεν θα εγκριθούν προς πώληση εάν διαπιστωθεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:Σημάδια χρήσης:

Τρύπες – το προϊόν είναι με καταστραμμένο ή σκισμένο ύφασμα. 

Αλλαγή χρώματος – ορατές ενδείξεις χρωματισμού. 

Σκισμένες ραφές – σκισμένες, καταστραμμένες ή ραφές που απουσιάζουν.

Φθορά – ύφασμα που έχει τεντωθεί, αραιωθεί ή συρρικνωθεί ως αποτέλεσμα χρήσης ή πλυσίματος. 

Το προϊόν είναι λερωμένο.

 

Πρόσθετες διορθώσεις 

Σημάδια από διόρθωση – προϊόν που έχει διορθωθεί μετά από την αγορά του. 

Ορατό ελάττωμα – λεπτομερείς που απουσιάζουν ή είναι καταστραμμένες. 

 

Άλλα:

Απομίμηση – προϊόν που είναι απομίμηση προϊόντος συγκεκριμένης μάρκας. 

Προϊόν εκτός τις τάσεις μόδας – ασυμβίβαστο με τις τρέχουσες τάσεις μόδας.

Μη έγκυρη κατηγορία – προϊόντα μιας κατηγορίας που αυτή τη στιγμή δεν αποδεχόμαστε.


 1. Στέλνοντας τα Εμπορεύματα, ο Πωλητής δηλώνει ότι:

1) Ο Πωλητής είναι ο νόμιμος κάτοχος των Εμπορευμάτων,  

 

2) Ο Πωλητής έχει αποκτήσει τα Εμπορεύματα νόμιμα,  

 

3) Ο Πωλητής εισήγαγε τα Εμπορεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση νόμιμα (κατά περίπτωση) 

 

4) Τα εμπορεύματα είναι αυθεντικά και γνήσια.

 

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Πωλητής έχει στείλει στη Remix Εμπορεύματα που δεν συμμορφώνονται με τα όσα έχει δηλώσει άνω, ο Πωλητής θα οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση στη Remix για όλες τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν ή σχετίζονται με την παράβαση αυτή. 

 

VI. Πληρωμές

 

 1. Μετά από την πώληση των Εμπορευμάτων και τη λήξη της περιόδου δυνατότητας  επιστροφής τους από τον τελικό αγοραστή, ο πωλητής θα λάβει την πληρωμή του μέσω του Ηλεκτρονικού πορτοφολιού στον λογαριασμό χρήστη μέσα σε 1 ημέρα. Ο Πωλητής μπορεί στη συνέχεια να ζητήσει τη μεταφορά του ποσού της Πληρωμής στον τραπεζικό του λογαριασμό.

 

 1. Το ποσό της πληρωμής υπολογίζεται βάσει της τιμής πώλησης του σχετικού Προϊόντος πολλαπλασιαζόμενο με το σχετικό ποσοστό πληρωμής για την τιμή αυτή. Η τιμή πώλησης των εμπορευμάτων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τους όρους που περιγράφονται στην Ενότητα III του παρόντος εγγράφου. Το ποσοστό πληρωμής που εφαρμόζεται είναι το ποσοστό πληρωμής που ισχύει από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων, σύμφωνα με τους Όρους της υπηρεσίας  «Clean Out».

 

3.Το ποσοστό της Πληρωμής υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 

< 8 €

10%

8 - 14.99 €

25%

15 - 19.99 €

40%

20 - 29.99 €

45%

30 - 49.99 €

50%

> 49.99 €

55%

 

 1. Το υπόλοιπο της τιμής πώλησης είναι η αμοιβή της Remix για την τήρηση της Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας. 

 

 1. Καθώς οι υπηρεσίες της Remix είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες της Ευρώπης που είναι πιθανόν να έχουν το δικό τους νόμισμα, είναι κοινή πρακτική τα εμπορεύματα ενός Πωλητή από ένα κράτος να αγοράζονται από έναν τελικό αγοραστή από άλλη χώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι απαραίτητο το Ποσό της πληρωμής να μετατραπεί στο νόμισμα της χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός χρήστη του Πωλητή στον Ιστότοπο. Η Remix καλύπτει τυχόν διαφορές από αυτήν τη μετατροπή του νομίσματος, προκειμένου ο Πωλητής να λάβει την πληρωμή σύμφωνα με το ποσό που υπολογίζεται όπως περιγράφεται σε αυτήν την Ενότητα. Η Remix  κάνει όλες τις Πληρωμές μόνο στο νόμισμα της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός χρήστη του Πωλητή.

 

VII. Απομιμήσεις γνωστών εταιρειών. Κλεμμένα εμπορεύματα

 

 1. Σε περίπτωση που η Remix λάβει αξιώσεις ή αιτήματα για πληροφορίες ή άμεσες μηνύσεις που σχετίζονται με τη γνησιότητα, με κλοπιμαία ή εμπορεύματα που παραβιάζουν με άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία, η Remix θα συνεργαστεί πλήρως με τις διωκτικές αρχές και με τους κατόχους δικαιωμάτων των σχετικών σημάτων.

 

 1. Ο πωλητής φέρει ευθύνη για τη γνησιότητα των Εμπορευμάτων που προσφέρει προς πώληση. Σε περίπτωση που η Remix δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα ενός Προϊόντος ή τα Εμπορεύματα με άλλο τρόπο δεν πληρούν τα πρότυπα γνησιότητας, η Remix διατηρεί το δικαίωμα της να αρνηθεί να τα εγκρίνει, κατά την αποκλειστική της κρίση. 

 

 1. Ο Πωλητής θα θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε προϊόν που έχει  προσδιορίζεται ως απομίμηση από τη Remix δεν θα εγκριθεί προς πώληση.

 

VIII. Ιδιοκτησία  των προϊόντων προς πώληση. Μεταβίβαση της κυριότητας. Ευθύνη

 

 1. Ο Πωλητής είναι ιδιοκτήτης των Εμπορευμάτων που έχουν αναρτηθεί προς πώληση και θα συνεχίσει να τα κατέχει έως ότου πωληθούν σε έναν τελικό αγοραστή ή αποκτηθούν από τη Remix σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Όλα τα Εμπορεύματα θα θεωρείται ότι έχουν πουληθεί σε έναν τελικό αγοραστή όταν αγοραστούν από έναν τέτοιο αγοραστή και δεν επιστραφούν από αυτόν στη Remix μέσα στην περίοδο που επιτρέπεται η επιστροφή τους. Η κυριότητα τον Εμπορευμάτων θα μεταβιβαστεί στη Remix σε περίπτωση που τα Εμπορεύματα επιστρέφουν από έναν τελικό αγοραστή αφού η Remix έχει καταβάλλει την Πληρωμή του Πωλητή.

 

 1. Η Remix δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ολική ή μερική ζημιά, απώλεια ή κλοπή των Εμπορευμάτων, που προκλήθηκε λόγω περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο της Remix, συμπεριλαμβανομένων λόγω πράξεων ή παραλείψεων της εταιρείας ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω, η Remix δύναται να αποζημιώσει τον Πωλητή με ποσό που ανέρχεται σε  2.50 GR (ευρώ), αλλά όχι περισσότερο από 25 GR (ευρώ) ανά δέματος. Ο πωλητής πρέπει να δηλώσει τη διεκδίκηση της αποζημίωσης αυτής στη Remix εντός 7 ημερών από την αποστολή της Γνωστοποίησης για τυχόν ζημίες. Σε περίπτωση μερικής απώλειας, κλοπής ή ζημίας, η αποζημίωση θα καταβληθεί μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του  αιτήματος του Πωλητή.

 

IX. Νομικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας.

 

 1. Φορολογικές υποχρεώσεις 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις η Remix είναι η οντότητα που απαιτείται να αναφέρει πληροφορίες σχετικά με τους Πωλητές. Για τον λόγο αυτό σ’ αυτές τις περιπτώσεις η Remix θα απαιτήσει από τους Πωλητές να υποβάλουν στοιχεία για τους σκοπούς της φορολογικής αναφοράς. Η μη παροχή αυτών των πληροφοριών δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση της Remix να επεξεργάζεται τα Προϊόντα που ελήφθησαν από τον συγκεκριμένο πωλητή ή να προβεί σε άλλες ενέργειες που απαιτούνται από το νόμο.

 

 1. Αλλαγές των Όρων της παροχής της υπηρεσίας «Clean Out»

Οι παρόντες όροι θα είναι σε ισχύ επ’ αόριστον έως ότου ανακληθούν ή τροποποιηθούν, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται κάτι άλλο από τον νόμο. Η Remix διατηρεί το δικαίωμα της να αλλάξει, να τροποποιήσει και να συμπληρώσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Οι Όροι παροχής της υπηρεσίας «Clean Out» που ισχύουν από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων σύμφωνα με τους Όρους της Υπηρεσίας «Clean Out» θα είναι σε ισχύ για τη Σύμβαση παροχής της υπηρεσίας  για το συγκεκριμένο Σετ «Clean Out». Η τροποποίηση των Όρων δεν θα επηρεάσει τις Συμβάσεις που είναι σε ισχύ και που είχαν συναφθεί πριν από τις τροποποιήσεις. 

 

 1. Ηλεκτρονική μορφή 

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Παροχής της υπηρεσίας «Clean Out», ο Πωλητής και η Remix συμφωνούν να κάνουν όλες τις δηλώσεις που σχετίζονται με την Υπηρεσία «Clean Out» σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των ενεργειών τους στη διεπαφή του ιστότοπου της Remix. Όλες οι συμβάσεις και δηλώσεις μεταξύ της Remix και του Πωλητή που αφορούν την υπηρεσία «Clean Out» θα γίνονται σε ηλεκτρονική μορφή και θα θεωρούνται υπογεγραμμένες από τον Πωλητή μέσω της ηλεκτρονικής του δήλωσης.

 

 1. Προσωπικά δεδομένα

Η Remix επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός σχετικά με την Προστασία Δεδομένων) (Γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από τη Remix, τις συνθήκες υπό τις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα των ατόμων και πώς αυτά τα άτομα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μπορείτε να βρείτε στην επίσημη Πολιτική Απορρήτου και αρχείων Cookies - https://remixshop.com/gr /site/ Policy-documents?type=CP.

 

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τους Όρους παροχής της υπηρεσίας «Clean Out», μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Remix στη ηλεκτρονική διεύθυνση gr@remixshop.com ή στη διεύθυνση: λεωφόρος ΤΣΕΡΝΙ ΒΡΑΧ 51, Κτήριο 1, όροφος 6 (Γραφείο της Remix), Σόφια, Τ.Κ. 1407.