DARMOWA DOSTAWA dla zamówień powyżej 299,00 zł
15557 produktów dodanych dzisiaj.  Zobacz
NAJLEPSZA OCENA w

POLITYKA PRYWATNOŚCI I UŻYCIU PLIKÓW COOKIES

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. (1) REMIX GLOBAL EAD („РЕМИКС ГЛОБЪЛ“ EАД) (zwana dalej w skrócie „Spółką”) jest spółką akcyjną, rejestrowaną w Bułgarskim Rejestrze Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Agencję ds Rejestrów pod numerem identyfikacyjnym (ЕИК) 204052021, z siedzibą i adresem:1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, Republika Bułgarii, z podstawowym przedmiotem działalności: handel online odzieżą i akcesoriami second hand oraz outlet.

(2) Spółka jest administratorem danych osobowych, przetwarza dane osobowe w związku ze swoją działalnością, i samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych.

(3) Inspektorem ochrony danych jest: Boryana Terzieva, e-mail: privacy@remixshop.com.

Art. 2. Niniejsza polityka prywatności i użyciu plików cookies („Polityka”) zawiera informacje o danych osobowych przetwarzanych przez Spółką i o warunkach i sposobach, zgodnie z którymi osoby fizyczne mogą wykonywać prawa przysługujące im w związku z takim przetwarzaniem.

Art. 3. Na użytek niniejszej Polityki:

 1. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 4. „pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 5. „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 6. „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 7. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 8. „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 9. „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 10. „zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 11. „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 12. „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Ogólnego Rozporządzena o Ochronie Danych.

Art. 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych to:

 1. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych – dane osobowe zbierane są tylko w ramach potrzeby. Informacja zbierana jest obiektywnie i zgodnie z prawem;
 2. zasada minimalizacji dany oraz ograniczenia celów i przechowywania – danych osobowych nie wolno używać do celów innych niż cele, w których dane te zostały pierwotnie zebrane, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na to, lub w przypadkach wyraźnie określonych prawem. Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 3. zasada prawidłowości – dane osobowe muszą być precyzyjne, dokładne, kompletne i aktualne, o ile jest to potrzebne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 4. zasada integralności i poufności – dane osobowe należy przetwarzać w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Art. 5. Dane osobowe klientów – osób fizycznych – sklepu elektronicznego Spółki www.remixshop.com przetwarzane są w zbiorze danych „Kontrahentów”, a szczególniej w podzbiorze „Użytkowników wg UOK (Ustawy o ochronie konsumentów)”, podzbiorze „Sprzedawców” i podzbiorze "AUDIO ZAPISY".

 1. PODZBIÓR „UŻYTKOWNIKÓW WG UOK“

Art. 6. (1) W podzbiorze „Użytkowników wg UOK” przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko;
  2. e-mail;
  3. adres;
  4. płeć;
  5. telefon:
  6. adres IP - lokalizacja
  7. IBAN Użytkownika – do zwrotu zapłaconych kwot w przypadku reklamacji i/lub odstąpienia od umowy
  8. numer zamówienia klienta

(2) Dane określone w ust. 1 ppkt 1, 2, 3, 5, 7 i 8 będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. (1) (b) RWPD i dla celów i wykonania umowy zawartej na odległość między Spółką a konsumentem w rozumieniu DYREKTYWY 2011/83 / UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 października 2011 r. W sprawie praw konsumentów, Dyrektywa Rady 93/13 / EWG i dyrektywa 1999/44 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577 / EWG i dyrektywę 97/7 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady celem zawarcia tego samego. Dane są również przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających z bułgarskiej ustawy o rachunkowości, która jest dostępna na następującej stronie internetowej: https://www.minfin.bg/en/998?p=1

(3) Dane określone w ust. 1 ppkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 przetwarzane są w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki wyłącznie po wyraźnym potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Zgoda wymieniona w poprzednim zdaniu udzielana jest w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie w witrynie internetowej Spółki lub w profilu użytkownika w menu „Ustawienia”. Użytkownik może wycofać zgodę udzieloną w trybie wskazanym w niniejszym przepisie w dowolnej chwili poprzez zaznaczenie w witrynie internetowej Spółki lub w profilu użytkownika w menu „Ustawienia”.

(4) Gdy wyraźna zgoda jest wyrażona w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie na stronie głównej witryny internetowej Spółki lub w profilu użytkownika w menu „Ustawienia” akceptacji przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, użytkownik wyraża zgodę na uzycie danych określonych w ust. 3 w określonym celu oferowania towarów i usług użytkownikowi poprzez e-mail, telefon, adres fizyczny i/lub poprzez newsletter e-mailowy, ankietę, a także do wykonywania analiz biznesowych, śledzenia zachowania użytkowników, ich preferencji oraz wyświetlania reklam produktów i usług oferowanych przez administratora.

(5) Spółka nie ma dostępu do danych kart płatniczych i do danych uwierzytelniających w razie płatności kartą kredytową lub debetową lub w razie płatności z konta ePay.bg, i w żadnym sposobie nie rejestruje i nie przechowuje takich danych.

(6) Dane określone w ust. 1 pkt 6 przetwarzane są w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki i wyłącznie po wyraźnym potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych za pomocą plików cookies. Zgoda wymieniona w poprzednim zdaniu udzielana jest w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie w odpowiednim miejscu w dolnej części strony głównej witryny internetowej Spółki lub w profilu użytkownika w menu „Ustawienia plików cookies”. Użytkownik może wycofać zgodę udzieloną w trybie wskazanym w niniejszym przepisie w dowolnej chwili poprzez zaznaczenie w witrynie internetowej Spółki lub w profilu użytkownika w menu „Ustawienia plików cookies”.

(7) Z razie udzielonej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych za pomocą plików cookies w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie na pasku w dół na stronie głównej witryny Firmy lub w menu Ustawienia plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych wskazanych w ust. 6 w celach badania jego zachowania, preferencji i w celach reklamowych.

8) Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu identyfikacji podmiotu danych osobowych podczas aktywacji voucherów osobistych lub innych rabatów, w wykonaniu umowy zawieranej na odległość pomiędzy Spółką a konsumentem w rozumieniu DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów zmieniającej dyrektywę 93 /13/ EWG Rady i dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę 85/577/EWG Rady i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Art. 7. (1) Dane osobowe w podzbiorze „Użytkowników wg UOK” przetwarzane są na nośnikiem elektronicznym.

(2) Dane osobowe określone w art. 6 ust. 2 Polityki zbierane są osobiście przez użytkowników za pomocą specjalnie opracowanego oprogramowania dla zarządzania zamówieniami i przechowywane są w formie elektronicznej na serwerze wynajętym przez Spółką i znajdującym się na terenie Republiki Bułgarii przez okres 10 lat, liczone od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym powstał odpowiedni stosunek prawny, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 bułgarskiej ustawy o rachunkowości, która jest dostępna na następującej stronie internetowej: https://www.minfin.bg/en/998?p=1. Po upłynięciu okresu przechowywania i w przypadku braku dokumentów, w stosunku do których istnieje obowiązek ich przekażywania do Archiwa państwowe Republiki Bułgarii , wszystkie nośniki danych z tego zbioru ulegną zniszczeniu w odpowiednim sposobie, w tym usunięte zostaną także ich elektroniczne kopie rezerwowe.

(3) Dane osobowe określone w art. 6 ust. 3 (z wyłączeniem adresu IP) Polityki zbierane są osobiście przez użytkowników za pomocą specjalnie opracowanego oprogramowania dla zarządzania zamówieniami i przechowywane są przez okresy podane niżej w art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 i art 13 niniejszej Polityki. 

Art. 8. (1) Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 ppkt. 1-5 oraz pkt 7 niniejszej Polityki w podzbiorze „Użytkowników wg UOK” osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Prawa i obowiązki poszczególnych osób przetwarzających danych określone są w odpowiedniej karcie opisu stanowiska.

(2) Administrator podaje minimalną ilość danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, w celu świadczenia usług kurierskich w ramach wykonania umowy, licencjonowanym firmom kurierskim w kraju siedziby konsumenta.
(3) W celu przechowywania i rozpatrywania reklamacji konsumentów w Niemczech i Austrii oraz na podstawie realizacji umowy z takim podmiotem, Administrator zleca przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 przetwarzającego - Spółka z siedzibą w Austrii.

((4) Dane osobowe dotyczące osoby z podzbioru „Użytkowników wg UOK” mogą zostać udostępnione osobom trzecim właściwego europejskiego organu ścigania, i/lub sądom na podstawie określonego aktu normatywnego.


Art. 9. (1) W celu świadczenia usług telefonii wirtualnej lub telefonii „chmury” (Cloud based VoIP telephony) oraz nagrywania wszystkich rozmów telefonicznych i wiadomości wymienianych między Spółką a użytkownikami oraz na podstawie umownego stosunku prawnego pomiędzy Spółką a licencjonowanym dostawcą cytowanych usług, Administrator może ujawnić minimalną ilość danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, 2, pkt 4 i pkt 5 niniejszej Polityki, dostawcy telefonii wirtualnej lub „chmury” (Cloud based VoIP telephony).

(2) Dane określone w ust. 1 przechowywane są w formie elektronicznej na serwerach znajdujących się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, przy zachowaniu obowiązujących w UE i EOG przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Okres przechowywania danych przez podmiot przetwarzający dane określony w ust. 1 to do 6 (sześciu) miesięcy.
Art. 10. (1) W celu wdrożenia systemu biletowego w Biurze Obsługi Klienta / Dziale Obsługi Klienta, m.in. rejestrowania wiadomości elektronicznych od i do użytkowników oraz na podstawie umowy zawartej z takim podmiotem, Administrator zleca przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, 2, pkt 4 i pkt 5 niniejszej Polityki Przetwarzającego.

(2) Dane określone w ust. 1 przechowywane są w formie elektronicznej na serwerach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych przy zachowaniu wymagań obowiązujących w UE przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i na podstawie standardowych klauzul umownych. Okres przechowywania danych przez podmiot przetwarzający dane określony w ust. 1 to do 6 (sześciu) miesięcy.


Art. 11. (1) W celu badania satysfakcji Klientów oraz na podstawie umowy o świadczenie tych usług, Administrator powierza przetwarzanie minimalnej ilości danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, 2 i pkt 6 niniejszej Polityki przetwarzającego – Spółki z siedzibą na terenie UE.

Art. 12. (1)W celu badania satysfakcji Klientów oraz na podstawie umowy o świadczenie tych usług, Administrator powierza przetwarzanie minimalnej ilości danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, 2 i pkt 6 niniejszej Polityki przetwarzającego – Spółki z siedzibą na terenie UE.

(2) Dane w par. 1 będą przechowywane w formacie elektronicznym na serwerach zlokalizowanych w Danii. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązującego w UE prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a w przypadku przekazywania poza UE - na podstawie standardowych klauzul umownych. Termin przechowywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 wynosi 30 dni, a pozostałe dane są automatycznie usuwane z serwerów po okresie do 6 (sześciu) miesięcy.

 

Art.13. (1) W celu zapewnienia funkcji wyszukiwania na stronie internetowej Spółki (mianowicie: możliwość znalezienia określonych pozycji przy określonych parametrach, łatwy dostęp w późniejszym czasie oraz analiza zainteresowań konsumentów), na mocy stosunku umownego między tym ostatnim a Spółka o takim przedmiocie i za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta postanowieniem art. 6 ust. 4 niniejszej Polityki, tj. w formie elektronicznej poprzez oznaczenie na stronie głównej serwisu internetowego Spółki lub przez profil użytkownika w menu „Ustawienia”, Administrator zleca przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 swojego przetwórcy - Spółka z siedzibą w UE.

(2) Dane w ust. 1 będą przetwarzane w formie elektronicznej na terenie Unii Europejskiej, Stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa UE w zakresie ochrony danych osobowych i ewentualnego stosowania standardu klauzuli umownej zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Termin przechowywania danych dla użytkowników przez podmiot przetwarzający zgodnie z par. 1 zbiega się z okresem obowiązywania umownego stosunku prawnego między przetwarzającym a Spółką.

Art.14. (1) Za wyraźną zgodą konsumenta postanowieniem art. 6 ust. 4 niniejszej Polityki, tj. w formie elektronicznej poprzez oznaczenie na stronie głównej serwisu internetowego Spółki lub przez profil użytkownika w menu „Ustawienia” administrator zleca przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, 2, pkt 4 i 6 Sosyo Plus Bilgi Bil. Techn. Dan. Hiz. Tik. A.Ş., z siedzibą i adresem zarządu Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. Nr: 3 D: 1 Kağıthane / İSTANBUL, Turcja ("Insider") na mocy stosunku umownego między Spółką a Spółką, którego przedmiotem jest: świadczenie usług marketingowych związanych z marketingiem bezpośrednim (wysyłanie wiadomości dotyczących promocji, kampanii lub sprzedaży niektórych towarów za pośrednictwem newslettera otrzymywanego pocztą elektroniczną lub otrzymywania takich informacji telefonicznie), przeprowadzania analiz biznesowych i badania zachowań konsumenckich na stronie internetowej Spółki. Usługi Insider są świadczone za pomocą technologii, które obejmują automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie, aby zapewnić użytkownikom jak najprzyjemniejsze i najbardziej efektywne korzystanie z witryny. Technologie te mogą mieć również dostęp do danych związanych z wiekiem użytkownika, wybranymi produktami, a także ich wartością. Zgoda wyrażona przez użytkownika zgodnie z niniejszym postanowieniem może zostać przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie poprzez zaznaczenie na stronie głównej witryny internetowej Spółki lub przez jego konto w menu „Ustawienia”.

Art 15. (1) Za wyraźną zgodą konsumenta postanowieniem art. 6 ust. 4 niniejszej Polityki, a mianowicie - w formie elektronicznej poprzez oznaczenie na stronie głównej serwisu internetowego Spółki lub przez profil użytkownika w menu „Ustawienia” użytkownicy otrzymują powiadomienia o promocjach, akcjach lub wyprzedażach niektórych towarów poprzez newsletter otrzymywany drogą elektroniczną lub otrzymywania takich informacji telefonicznie, badamy ich zachowanie na stronie i preferencje.

 (2) Osoby, przetwarzające dane w celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem o których mowa w art. 9 do art. 15 osób to również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z Firmą. Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych w ramach poprzedniego zdania ustala się w opisach stanowisk pracy tych osób.

Art. 16. (1) Działania marketingowe, związane z analizą zachowań konsumentów i reklamą, za wyrażoną wyraźną zgodą na podstawie art. 6 ust. 6, tj. w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie w pasku poniżej na stronie głównej serwisu internetowego Spółki lub w menu „Ustawienia plików cookies” niniejszej Polityki odbywają się również poprzez przetwarzanie danych, które nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, itp.) oraz poprzez analizę aktywności użytkownika w przeglądarce za pomocą tzw. plikiów cookie lub banerów reklamowych zawierających następujące informacje:

1. zdarzenia związane z działalnością serwisu internetowego Spółki (ilość przeglądanych stron w serwisie, przeglądane produkty w serwisie, wyszukiwania na stronie internetowej Spółki);
2. informacje związane z urządzeniem użytkownika (typ urządzenia, system operacyjny i wersja);
3. przybliżona lokalizacja na podstawie adresu IP.

(2) Czynności określone w ust. 1 są realizowane poprzez tzw. „cookies”, które są wykorzystywane przez Spółkę lub przez osoby trzecie – partnerów Spółki. Pliki cookie to małe pakiety informacji wysyłane ze stron witryny internetowej do przeglądarki użytkownika i przechowywane na jego urządzeniu. Oprócz plików cookie, w niektórych przypadkach Spółka może również używać znaczników pikselowych lub innych podobnych technologii. Znaczniki pikselowe to miniatury, które można umieszczać w witrynach, usługach, aplikacjach i wiadomościach Spółki, które zazwyczaj działają w połączeniu z plikami cookie. Wszystkie te technologie są określane jako pliki cookie w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie.

(3) Firma wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie: niezbędne i funkcjonalne.

(4) W celu przetwarzania danych zgodnie z ust. 1 za pomocą plików cookies i banerów reklamowych użytkownik musi wyrazić wyraźną zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 6 niniejszej Polityki, tj. w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie w pasku poniżej na stronie głównej serwisu internetowego Spółki lub z menu „Ustawienia plików cookies". Wyrażenie lub wycofanie zgody nie dotyczy wykorzystywania niezbędnych plików cookies, ponieważ bez nich strona internetowa Spółki nie może działać.

Art.17. Za wyraźną zgodą użytkownika w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie danych karty debetowej lub kredytowej do płatności i naciśnięcie przycisku „Zapłać i zapisz kartę” przy wyborze metody płatności za zamówienie, dane do karta płatnicza forma tokena, który aktywuje się automatycznie w przypadku chęci zapłaty tym samym sposobem płatności za kolejne zakupy, w celu realizacji umowy na odległość, a także dla wygody Użytkownika. Po uzupełnieniu danych karty i naciśnięciu przycisku „Zapłać i zapisz kartę”, pełna ilość danych dotyczących karty Użytkownika będzie przechowywana i przetwarzana przez niezależnego od firmy licencjonowanego operatora usług bankowych i finansowych, który jest jednocześnie rzeczywistym administratorem danych dla karty użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych z jego karty kontaktując się z operatorem i zadeklarowane usunięcie, zgodnie z jego regulaminem, dostępnym na jego oficjalnej stronie internetowej, lub zaznacz prośbę o usunięcie danych karty z profilu Remix w sekcji Ustawienia. Firma „Remix Global” AD przechowuje tylko pseudonimowe dane dotyczące karty użytkownika, co nie może prowadzić do jego samodzielnej identyfikacji ani do naruszenia jego praw wynikających z OROD .

Art. 18. Niezbędne pliki cookies zapewniają funkcjonowania witryny umożliwiając dostęp do profilu danego użytkownika i obrabianie złożonych zamówień, jak podano poniżej:

Poz. Nazwa pliku cookie Dostawca Typ Okres przetwarzania Miejsce przechowywania
1 debug remixshop.com HTML Ciągly Bułgaria
2 io remixshop.com HTTP Do końca sesji Bułgaria
3 History.store remixshop.com HTTP Do końca sesji Bułgaria
4 RX_SESS remixshop.com HTTP Do końca sesji Bułgaria
5 __tld__ remixshop.com HTTP Do końca sesji Bułgaria
6 _hjIncludedInSample remixshop.com HTTP Ciągly Bułgaria
7 em_cdn_uid remixshop.com HTTP 1 rok Bułgaria
8 em_p_uid remixshop.com HTTP 1 rok Bułgaria
9 rx_cpl remixshop.com HTTP 9 lat Bułgaria
10 rx_fp remixshop.com HTTP 9 lat Bułgaria
11 rx_sfp remixshop.com HTPP 9 lat Bułgaria
 12 _sp_id remixshop.com HTPP 2 lata Bułgaria
 13 _sp_ses remixshop.com HTPP 30 min Bułgaria
 14 sp remixshop.com HTPP 1 rok Bułgaria

 

Art. 19. (1) Funkcjonalne pliki cookies zbierają informacje o preferencjach, zainteresowaniach i zachowaniu użytkowników serwisu.
Pozwala to Firmie na personalizację oferowanych treści oraz szybką identyfikację i eliminację różnych problemów.
Za pomocą tych plików cookie Firma otrzymuje informacje, jak uczynić witrynę bardziej wygodną dla użytkowników i uprzyjemnić im pobyt na niej.
Funkcjonalne pliki cookie dzielą się na dwa główne typy - analityczne i reklamowe.

(2) Analityczne pliki cookies zbierają informacje statystyczne o ruchu w serwisie, takie jak liczba odwiedzin, popularność stron, źródła ruchu, czas pobytu i wyjścia z serwisu. Sposób, w jaki użytkownicy kierują ruch, abyśmy mogli ocenić i ulepszyć działanie naszej witryny.
Dane gromadzone przez pliki cookie są całkowicie anonimowe i nie można za ich pomocą zidentyfikować użytkowników.
Firma zbiera informacje za pomocą analitycznych plików cookie w celu poprawy komfortu korzystania z witryny.
Analityczne pliki cookie używane przez Spółkę - jej partnerów i jej partnerów zewnętrznych - to:

 

 

 

Nazwa pliku cookie

Dostawca

Typ

Okres przechowywania

Miejsce przechowywania

1

_ga

google-analytics.com

HTTP

2 lata

Bułgaria

2

_gat

google-analytics.com

HTTP

Do wygaśnięcia sesji (1 minuta)

Bułgaria

3

_gid

google-analytics.com

HTTP

Do wygaśnięcia sesji (1 minuta)

Bułgaria

4

collect

google-analytics.com

Pixel

Do wygaśnięcia sesji 

ЕС

5

_clck

www.microsoft.com

HTTP

13 miesięcy

ЕС (EU)

6

_clsk

www.microsoft.com

HTTP

13 miesięcy

ЕС (EU)

7

CLID

www.microsoft.com

HTTP

13 miesięcy

ЕС (EU)

8

ANONCHK

www.microsoft.com

HTTP

13 miesięcy

ЕС (EU)

9

MR

www.microsoft.com

HTTP

13 miesięcy

ЕС (EU)

10

MUID

www.microsoft.com

HTTP

13 miesięcy

ЕС (EU)

11

SM

www.microsoft.com

HTTP

13 miesięcy

ЕС (EU)

12

__zlcmid

www.useinsider.com

HTTPS

3 miesiące

Irlandia

13

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Irlandia

14

ins-test-cookie

www.useinsider.com

HTTPS

Do wygaśnięcia sesji 

Irlandia

15

insdrPushCookieStatus

www.useinsider.com

HTTPS

1 dzień

Irlandia

16

native-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Irlandia

17

push-request-sent

www.useinsider.com

HTTPS

60 dni

Irlandia

18

migratedSDK

www.useinsider.com

HTTPS

60 dni

Irlandia

19

isVAPID

www.useinsider.com

HTTPS

rok

Irlandia

20

INSOPTOUT

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Irlandia

21

customDataSet

www.useinsider.com

HTTPS

30 dni

Irlandia

22

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Irlandia

23

first-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Irlandia

24

ins-gaSSId

www.useinsider.com

HTTPS

30 minut

Irlandia

25

insdrSubsId

www.useinsider.com

HTTPS

60  dni

Irlandia

26

insdrSubsIdCreateDate

www.useinsider.com

HTTPS

60  dni

Irlandia

27

campaignId-countdownId-until

www.useinsider.com

HTTPS

1 godz.

Irlandia

28

insdrDH

www.useinsider.com

HTTPS

60  dni

Irlandia

29

insdrAuth

www.useinsider.com

HTTPS

60  dni

Irlandia

30

insdrPayloadComplete

www.useinsider.com

HTTPS

60 dni

Irlandia

31

ins-c

www.useinsider.com

HTTPS

N/A

Irlandia

(3) Reklamowe pliki cookie są tworzone przez firmy, z którymi Spółka współpracuje w celu poprawy skuteczności swoich kampanii reklamowych. Za ich pośrednictwem Spółka otrzymuje informacje o zainteresowaniach konsumentów w celu wyświetlania przyjaznych dla użytkownika reklam. Reklamowe pliki cookie witryny są następujące:

 

1

ads/conversion/#

google.com

Pixel

Do końca sesji

UE

2

fr

facebook.com

HTTP

3 miesiące

Holandia

3

Impression.php

facebook.com

Pixel

Do końca sesji

Holandia

4

mid

instagram.com

HTTP

20 lat

Holandia

5

rur

instagram.com

HTTP

Do końca sesji

Holandia

6

tr

facebook.com

Pixel

Do końca sesji

Holandia

7

impression.php

facebook.com

Pixel

Do końca sesji

Holandia

8

wd

facebook.com

Pixel

Do końca sesji

Holandia

9

dpr

facebook.com

Pixel

Do końca sesji

Holandia

10

sb

facebook.com

Pixel

2 lata

Holandia

11

datr

facebook.com

Pixel

2 lata

Holandia

12

reg_fb_ref

facebook.com

Pixel

Ciągły

Holandia

13

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Do końca sesji

UE

14

ads/user-lists/#

google.com

Pixel

Do końca sesji

UE

15

csrftoken

instragram.com

HTTP

Rok

Holandia

16

CAMPAIGN_LEAD

remixshop.com

HTTP

90 dni

Bułgaria

17

gp_s

glami.bg

Pixel

30 dni

Republika Czeska

18

gp_e

glami.bg

Pixel

30 dni

Bułgaria

19

glm_usr

glami.bg

Pixel

Rok

Bułgaria

20

glm_usr_tmp

glami.bg

Pixel

Rok

Bułgaria

21

u

creativecdn.com

HTTP

Rok

Holandia, USA

22

ts

creativecdn.com

HTTP

Rok

Holandia, USA

23

wph a

wp.pl

Pixel

2 lata

Polska

24

wph s

wp.pl

Pixel

30 lat

Polska

25

wph st

wp.pl

Pixel

24 godziny

Polska

26

atid2

domodi.pl

HTTP

30 dni

Polska

27

ath2

domodi.pl

HTTP

30 dni

Polska

28

atu

domodi.pl

HTTP

30 dni

Polska

29

ats

domodi.pl

HTTP

30 dni

Polska

30

att

domodi.pl

HTTP

30 dni

Polska

31

side

seznam.cz

Pixel

30 dni

Republika Czeska

32

Click-[advertiser ID]   

seznam.cz

Pixel

30 dni

Republika Czeska

33

redirect-668

www.shopalike.hu

HTTP

60 dni

Niemcy

34

redirect-1071

www.shopalike.pl

HTTP

60 dni

Niemcy

35

__CK__WG__

remixshop.com

Pixel

1 rok

Bułgaria

36

_pinterest_sess

Pinterest

Pixel

1 rok

EU

37

_pinterest_ct_ua

Pinterest

Pixel

1 rok

EU

38

_auth

Pinterest

Pixel

1 rok

EU

39

pin_unauth

Pinterest

Pixel

1 rok

EU

 

Art. 20.  Korzystanie ze stron internetowych i ich plików cookie jest procesem dynamicznym, który ma na celu nadążanie za zachowaniami konsumentów w internecie. Dlatego o różnych porach (kampanie, promocje itp.) Spółka może korzystać z następujących stron internetowych i ich plików cookie:

 • Snowplow Analytics – usługa analityki internetowej oferowana przez Snowplow Analytics Ltd, z siedzibą pod adresem: Floor 6, 17 Bevis Marks, London, EC3A 7LN, Wielka Brytania, która wykorzystuje pliki cookie przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym (Android Advertising Identifier lub Advertising Identifier dla iOS) użytkownika w celu umożliwienia analizy korzystania z serwisu przez użytkowników.Informacje o korzystaniu z tej strony, uzyskane za pomocą plików cookie, są przesyłane przez Snowplow Analytics na serwery należące do Spółki znajdujące się w Unii Europejskiej. Dane, które docierają do Snowplow Analytics są spseudonimizowane na platformie elektronicznej firmy zgodnie z art. 12 ust. 1 niniejszej Polityki.Na mocy stosunku umownego z Snowplow Analytics, Firma korzysta z tej usługi w celu oceny korzystania z witryny, kompilowania działań internetowych oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu. Spółka. Ta ostatnia przetwarza dane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa unijnego w zakresie ochrony danych osobowych oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze standardowymi klauzulami umownymi.
 • Split io. – usługa analityki internetowej oferowana przez Split Software, Inc. , z siedzibą pod adresem: 10 California Street, Redwood City, CA 94063, która wykorzystuje pliki cookies zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika (Android Advertising Identifier lub Advertising Identifier for iOS) w celu umożliwienia analizy korzystania z serwisu przez użytkowników . Informacje o korzystaniu z tej strony, uzyskane za pomocą plików cookie, są przesyłane przez Split io. na serwerach należących do Spółki znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dane, które docierają do Splitu io. są pseudonimowanie na platformie elektronicznej spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 niniejszej Polityki. Na mocy stosunku umownego z Split io., Spółka korzysta z tej usługi w celu oceny korzystania z witryny, kompilowania działań internetowych i świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu dla strony firmy.Ta ostatnia przetwarza dane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa unijnego w zakresie ochrony danych osobowych oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze standardowymi klauzulami umownymi.
 • Google Analytics - usługa analityki internetowej oferowana przez Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland, która wykorzystuje pliki cookies przechowywane na komputerze użytkownika lub na urządzeniu mobilnym (Android Advertising Identifier lub Advertising Identifier for iOS) użytkownika w celu umożliwienia analizy korzystania z serwisu przez użytkowników. Informacje o korzystaniu z tej strony, uzyskane za pomocą plików cookie, są przekazywane i przechowywane przez Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland (podmiot przetwarzający dane) na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej. Dane, które trafiają do Google Analytics, są pseudonimizowane na platformie elektronicznej spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 niniejszej Polityki. Na mocy stosunku umownego z Google Ireland Limited. Firma zleca mu korzystanie z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, kompilacji działań w sieci oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na stronie Spółki. Google Ireland Limited. nie będzie kojarzyć adresu IP przesłanego przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Google Analytics z innymi danymi przechowywanymi przez Google Ireland Limited. Google LLC przetwarza dane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów UE o ochronie danych oraz w oparciu o standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje o tym, jak Google postępuje z danymi podczas korzystania z naszej witryny lub aplikacji, można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 • Google AdWords– usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki tej usłudze czynności reklamowe www.remixshop.comłączą się do sieci reklamowej AdWords za pomocą plików cookies. Informacje wytworzone przez plików cookies, dotyczące sposobu wykorzystania witryny internetowej, przesyłane i przechowywane są przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („podmiot przetwarzający”) na serwerach znajdujących się w UE. Google LCC przetwarza dane przy zachowaniu wymagań obowiązujących w UE przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i na podstawie standardowych klauzul umownych.
 • Facebook i Instagram– są to aplikacje używające wtyczek – Social Plugins („Plugins“) sieci społecznej facebook.comi instragam.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“). Facebook-plugins można rozpoznać za pomocą logo facebook (białe „f” na niebeskim tle lub „kciuk w górę”) lub oznaczone są z „Facebook Social Plugin”. Podczas wizyty użytkownika w danej witrynie internetowej jego przeglądarka stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość plugina zostanie przekazana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika, która połączy tą zawartość z witryną internetową. Dzięki temu połączeniowi za pomocą Plugins Facebook otrzymuje informacje, że witryna internetowa Spółki lub jej platforma została zwiedzona. W razie zalogowania użytkownika na swoim koncie w Facebooku, Facebook może przyporządkowywać tą wizytę do konta użytkownika. Jeśli użytkownik współdziała z Plugins (napr. poprzez kliknięcie „Lubię to” lub komentowanie), odpowiednie informacje zostaną przekazane przez przeglądarkę do Facebook i zostaną zapamiętane tam. Nawet jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku, Facebook ma możliwość dostać i zapamiętać informację i adresie IP użytkownika. Te Facebook Plugins mogą zostać zintegrowane przez operatorów serwisów internetowych na ich witrynach lub platformach. Jednym kliknięciem na tych Plugins użytkownicy, którzy są zarejestrowani na Facebooku, mogą automatycznie zostawić wiadomość w swoim Facebook profilu, że lubią informację podaną w linkach operatora witryny. Plugin łączy się na bieżąco z Facebookiem i w razie odwiedzenia witryny internetowej przesyła dane o tym do Facebooka, nawet jeśli użytkownik nie kliknął na Plugins.

Poprzez tzw przekierowania iFrame obok żądanej strony przeglądarka ładuje również dodatkową mniejszą „stronę w stronie”, która zawiera odpowiedni Plugin. W przypadku gdy ten Plugin należy do Facebooka, przekierowanie iFrame lub tekst wejściowy wywodzi się bezpośrednio z Facebooka i nie ulega kontrolu lub obrabianiu ze strony Spółki.

Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany do Facebooka lub w ogóle nie ma rejestracji, plik cookie zostaje zainstalowany i będzie ważny na okres 2 lat.

Jeśli później przeglądarka podłączy się ze serwerem sieci społecznej, wtedy plik cookie zostanie przekazany i ułatwi stworzeniu profilu. W razie użytkowników, którzy później założą swoje konto, też jest możliwość stworzenia połączenia z informacjami zawartymi w pliku cookie.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w bieżącej sesji na Facebooku, przekazywane dane zawierają informacje o serwisie internetowym oraz o pliku cookie – przy czym jest możliwość by te informacje identyfikujące sesje były przyporządkowane do odpowiedniego konta.

W celu uzyskania informacji o prawach i możliwościach ustaleń dotyczących ochrony danych osobowych użytkownik należy zwrócić się do Facebook Inc. lub zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi ochrony danych osobowych umieszczonych na adresie: https://www.facebook.com/policy.php

Za pomocą Add-ons użytkownik może zablokować Facebook-Social-Plugins dla przeglądarki przy użyciu na przykład Facebook Blocker. Facebook Inc. przetwarza dane przy zachowaniu wymagań obowiązujących w UE przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i na podstawie standardowych klauzul umownych.

 • RTB House- usługa retargetowania służąca do analizy obecności strony internetowej Spółki i technologii tzw. Zmiany trasy, oferowana na rynki Spółki w Bułgarii, Rumunii i Grecji przez RTB House SA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy : 00-819) przy ul. Złotej 61/101 (procesor danych). Ta technika pozwala internautom, którzy już wykazali zainteresowanie sklepem Spółki i jej produktami, otrzymywać odpowiednie reklamy na stronach internetowych partnerów firmy. Wykorzystanie tego podejścia reklamowego opiera się na technologii plików cookie i analizie wcześniejszych zachowań użytkowników. Ta forma reklamy jest całkowicie pseudonimizowana i nie przetwarza informacji umożliwiających identyfikację osób. Podczas korzystania ze strony internetowej Spółki anonimowe pliki cookie znajdują się w przeglądarkach użytkowników lub RTB House może wysyłać własne pliki cookie do pliku cookie użytkownika. Dane użytkowników są również przechowywane w plikach cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, aby można je było odzyskać przy następnej wizycie na stronach internetowych. Głównymi grupami danych, które RTB House przetwarza dla Remix jako reklamodawcy, są działania związane z przeglądaniem witryny lub aplikacji, informacje logowania na stronie internetowej lub aplikacji, w których użytkownik może wyświetlać reklamę, dane o wyświetleniach reklam i reakcje użytkowników na nich. RTB House przetwarza dane zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa w UE w zakresie ochrony danych osobowych oraz na podstawie standardowych klauzul umownych.
 • Criteo – usługa w zakresie retargetingu, analizy odwiedzin witryny Spółki i tzw technologii retargetingowe, świadczona na rynkach Spółki w Niemczech, Austrii, Polsce, Węgrzech i Słowacji przez Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France („podmiot przetwarzający”). Technika ta pozwala by użytkownicy internetu, którzy już są zainteresowani sklepem Spółki i jego towarami, otrzymali odpowiednie reklamy serwisów internetowych partnerów Spółki. To podejście reklamowe dokonywane jest za pomocą technologii plików cookies i analizy dotychczasowego zachowania użytkownika. To jest forma reklamowania w pełni spseudonimizowana i nie przetwarza danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej. Podczas wizyty w witrynie Spółki na przeglądarkach użytkowników zapisywane są anonimowe pliki cookies lub Criteo przesyła własne pliki cookies do pliku użytkowników. Dane użytowników przechowywane są w plikach cookies po końcu sesji, tak by mogły zostać aktywowane podczas kolejnych wizyt internetowych.   
 • Glami- wyszukiwarka produktów modowych, która łączy konsumenta ze sklepami internetowymi poprzez dostarczanie informacji i kierowanie do oferowanych przez nich towarów, zarządzana przez firmę handlową Inspigroup s.r.o. z siedzibą i adresem zarządu w Ulez 450/40, 118 00 Praga 1 - Mala Strana, Republika Czeska, Reg. Nr: 24263532.Glami gromadzi i przetwarza informacje o produktach przeglądanych i zamawianych za pośrednictwem wyszukiwarki za pośrednictwem Glami piXel i powiązanych plików cookie, aby spersonalizować Glami dla klientów i dotrzeć do produktów, których szukają.Glami piXel i powiązane pliki cookie zbierają dane o produktach monitorowanych przez użytkownika za pomocą jego adresu URL; Adres URL, który doprowadził użytkownika do odpowiedniej strony; tytuł danej strony; podzielony ekran na ekranie użytkownika; dane i treść danej strony (np. nazwa i identyfikator produktów zawartych na stronie); identyfikator i cena produktów umieszczonych w koszyku konsumenta; łączna cena i identyfikator zamówienia. Dane użytkownika są przechowywane w plikach cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, dzięki czemu można je odzyskać przy następnej wizycie na stronach internetowych. Wszystkie opisane dane, które mogą być gromadzone i przetwarzane przez GlamiPiXel i przechowywane zgodnie z art. 17 dla odpowiedniego terminu „ciasteczka”, należy pamiętać, że w przypadku zakupu dokonanego przez konsumenta, dane na ten temat będą przechowywane przez czas nieokreślony. Wszystkie dane gromadzone i przetwarzane przez i za pośrednictwem GlamiPixel oraz towarzyszące im pliki cookie są danymi anonimowymi i nie mogą prowadzić do identyfikacji użytkownika. Inspigroup s.r.o. przetwarza dane zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa w UE. 
 • Shopalike- platforma wyszukiwania produktów modowych, która łączy konsumenta ze sklepami internetowymi poprzez dostarczanie informacji i kierowanie do oferowanych przez nich towarów, zarządzana przez firmę Visual Meta GmbH, z siedzibą i adresem Zimmerstraße 50, c / o Schützenstraße 15 -17, 10117 Berlin, Niemcy. Shopalike zbiera i przetwarza informacje o sklepie internetowym, do którego użytkownik wszedł za pośrednictwem wyszukiwarki, a także o przeglądanych i zamawianych przez niego produktach za pośrednictwem plików cookies. Kiedy użytkownik odwiedza portal, na jego urządzeniu zapisywany jest sesyjny plik cookie. Platforma przechowuje informacje o dacie i godzinie wizyty, a także pseudonimowy adres IP użytkownika. Klikając na produkt oferowany przez Remix, użytkownik zostaje przekierowany na węgierską lub polską stronę Remix. Odpowiednie informacje o kliknięciu użytkownika są rejestrowane na serwerze Visual Meta GmbH, w tym adres IP użytkownika, który jest aliasem. Jeśli konsument, który wyszukał dane produkty za pośrednictwem Shopalike, zrobi zakupy w polskiej lub węgierskiej witrynie Remix, Visual Meta GmbH otrzyma informacje o przedmiotach zakupionych przez użytkownika, ich oddzielnej i łącznej cenie netto, numerach odpowiednich produktów, a także walucie, w której konsument zapłacił. Wszystkie opisane dane, które mogą być gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Shopalike, są przechowywane na potrzeby określone w art. 18 dla odpowiednich plików cookie. Wszystkie dane gromadzone i przetwarzane przez opisane pliki cookie są danymi anonimowymi i nie mogą prowadzić do identyfikacji użytkownika. Visual Meta GmbH przetwarza dane zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa UE.
 • Domodi- platforma łącząca konsumenta ze sklepami internetowymi, dostarczająca informacji i kierująca do oferowanych przez nie towarów, zarządzana przez firmę Domodi Sp. z o. z oo z siedzibą i adresem zarządu: Wrocław, ul. Jaworska 13, 53-612, część grupy Wirtualna Polska Holding S. A., z adresem: ul. Żwirki i Wigury 16. Platforma zapewnia łącze pomiędzy użytkownikami a stroną internetową Spółki w Polsce. Domodi wykorzystuje na swojej stronie pliki cookies w celu optymalizacji usług, które świadczy swoim użytkownikom, monitorowania ich zachowania na platformie, a także łączenia ich ze stronami internetowymi sklepów, których propozycje przeglądają. Informacje o plikach cookies stosowanych w serwisie Domodi znajdują się pod adresem www.domodi.pl.
  Piksel, WP Pixel, jest zainstalowany na polskiej stronie internetowej Spółki i uruchamia się gdy użytkownik dotrze do strony internetowej Spółki za pośrednictwem Domodi. Piksel WP służy do zbierania danych o interakcji użytkownika z odwiedzaną witryną, a mianowicie danych behawioralnych, takich jak adres URL odwiedzanego sklepu internetowego, wizyta na określonej stronie serwisu, a także dodatkowe parametry, takie jak numer identyfikacyjny produktu, kategoria produktu, nazwa produktu produkt, typ urządzenia, typ przeglądarki, dokładny czas wejścia na stronę, czas spędzony na stronie i dane geograficzne - kraj, miasto, długość i szerokość geograficzna. Implementacja WP Pixel jest całkowicie anonimowa. Domodi gromadzi i przetwarza informacje o przeglądanych i zamawianych produktach za pośrednictwem WP Pixel i powiązanych plików cookie w celu personalizacji Domodi dla konsumentów i ułatwienia dotarcia do szukanych towarów. Wszystkie dane gromadzone i przetwarzane przez WP Pixel i towarzyszące mu pliki cookie są danymi anonimowymi i nie mogą prowadzić do identyfikacji użytkownika. Dane przechowywane są w Polsce zgodnie z wymogami obowiązującego prawa UE.
 • Seznam- wyszukiwarka, za pomocą której użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką zarządzana przez firmę Seznam.cz, as, z siedzibą i adresem zarządu: Praga, Radlická 3294/10, Kod pocztowy: 150 00, zarejestrowaną pod numerem: 26168685. Platforma zapewnia połączenie między użytkownikami a stroną internetową Spółki na rynku czeskim. Seznam gromadzi i przetwarza informacje o produktach przeglądanych i zamawianych w następstwie kliknięcia w link w wyszukiwarce seznam.cz za pośrednictwem piksela, oraz powiązanych plików cookie zainstalowanych na czeskiej stronie internetowej Spółki w celu dostosowania Seznam do potrzeb użytkowników i ułatwienia dotarcia do szukanych towarów. Wszystkie dane gromadzone i przetwarzane przez piksel Seznam i towarzyszące mu pliki cookie są danymi anonimowymi i nie mogą prowadzić do identyfikacji użytkownika. Seznam.cz, a.s. przetwarza dane zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa UE. Zainstalowane pliki cookies są aktywne do 30 dni, a maksymalny okres przechowywania danych z Seznam to 540 dni. Dane są przechowywane w Republice Czeskiej. Pełne informacje na temat plików cookie, z którymi działa Seznam, są dostępne na stronie www.seznam.cz.
 • Clarity – usługa analityki internetowej, zwana dalej Clarity, oferowana przez firmę Microsoft pod adresem Stany Zjednoczone, a mianowicie: Budynek 92, Redmond, Waszyngton, który śledzi i raportuje ruch strony internetowe. Clarity wykorzystuje anonimowe identyfikatory przeglądarki, które są przechowywane wpliki cookies lub podobne technologie. Zebrane dane są anonimowe i nie mogą prowadzić do identyfikacji użytkownika. Pomagają firmie udoskonalIć się wydajność Twojej witryny. Informacje są przechowywane na serwerach Microsoft w państwa członkowskie Unii Europejskiej lub inne kraje, które podpisały umowę w sprawie Europejski Obszar Gospodarczy. Microsoft przetwarza dane zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w UE, a gdy ma to zastosowanie – na podstawie standardowe klauzule umowne. Pełne informacje na temat kwestii przejrzystości i prywatności dane można znaleźć na stronie www.microsoft.com.

 • Yandex.Metrica- usługa analityki internetowej, zwana dalej Yandex, oferowana przez Yandex Oy Limited Company, z adresem w Finlandii: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia, która monitoruje i raportuje ruch na stronie. Yandex.Metrica wykorzystuje anonimowe identyfikatory przeglądarki, które są przechowywane w plikach cookie lub podobnych technologiach. Gromadzone dane są anonimowe i nie mogą prowadzić do identyfikacji użytkownika. Pomagają Spółce w poprawie efektywności jej strony internetowej. Informacje są przechowywane na serwerach Yandex w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Yandex przetwarza dane zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w UE, a tam gdzie ma to zastosowanie - w oparciu o standardowe klauzule umowne. Pełne informacje o Yandex. Metrica oraz pytania dotyczące danych osobowych można znaleźć na stronie www.yandex.com 
 • Insider – usługa analityki internetowej oferowana przez Sosyo Plus Bilgi Bil. Techn. Dan. Hiz. Tik. A.Yu. którego siedziba znajduje się w Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. No: 3 D: 1
  Kağıthane / İSTANBUL, Turcja, śledzi i zgłasza ruch w witrynie. Insider używa anonimowych identyfikatorów przeglądarki, które są przechowywane przez pewien czas od 30 minut do 1 roku, w https cookies zlcmid, ins-storage-version, ins-test-cookie, insdrPushCookieStatus, wyświetlenie uprawnień natywnych, wysłanie żądania push, migracja SDK, isVapid, Insoptout, customDataSet, ins-storage-version, ins-permission-impression, ins-gasSSId, insdrSubsId, insdrSubsIdCreateDate, CampaignId-countdownId-until, insdrDH, insdrAuth, insdrPayloadComplete, ins-c lub podobne technologie. Zebrane dane są anonimowe i nie mogą prowadzić do identyfikacji użytkownika. Te same pomagają Spółce w poprawie efektywności jej strony internetowej. Informacja jest przechowywana na serwerach Insidera w Stanach Zjednoczonych. Wewnętrzne uchwyty dane zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa w UE lub w oparciu o standardowe klauzule umowy. Pełne informacje na temat Insider i pytania związanych z danymi osobowymi można znaleźć na stronie www.useinsider.com.
 • Pinterest – ta aplikacja korzysta z Social Plugins („Plugins“) sieci społecznościowej https://www.pinterest.com/, która jest obsługiwana przez firmę Pinterest Inc. pod adresem 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA („Pinterest”). Wtyczki są oznaczone logo Pinterest (białe „P” na czerwonym tle) lub są oznaczone jako „Pinterest Social Plugin”.
  Gdy użytkownik wejdzie na stronę internetową, jego przeglądarka natychmiast nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Zawartość tej wtyczki zostanie przesłana bezpośrednio z Pinteresta do przeglądarki użytkownika, która połączy go ze stroną internetową.

  Łącząc się z tymi wtyczkami, Pinterest otrzymuje informacje o odwiedzeniu odpowiedniej strony firmowej lub platformy.

  Jeśli przeglądarka ponownie połączy się później z serwerem sieci społecznościowej, plik „cookie” zostanie przesłany i może pomóc w utworzeniu profilu. W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się później, możliwe jest również połączenie z informacjami zawartymi w „cookie”.

  Jeśli użytkownik jest zalogowany w bieżącej sesji na Facebooku, przesyłane są informacje zarówno o stronie, jak i o „cookie” - i te informacje identyfikacyjne sesji można przypisać do odpowiedniego konta.

 

III. PODZBIÓR „SPRZEDAWCÓW“

Art. 21. . W podzbiorze „Sprzedawców” przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych oferujących do sprzedaży Spółce swoich własnych towarów, przy czym przetwarzanie danych jest prawnie uzasadanione w celu wykonania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawnych a zwłaszcza przepisów: Ustawy zobowiązań i umów, Ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 22. W podzbiorze „Sprzedawców” przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko;
  2. PESEL dla osób fizycznych na terenie Republiki Bułgarii oraz data, miesiąc i rok urodzenia dla osób fizycznych na terenach Niemiec, Austrii, Polski i Rumunii;
  3. e-mail;
  4. adres pocztowy;
  5. płeć;
  6. telefon.

(2) Dane, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej między Spółką a sprzedawcą, zobowiązań Spółki, przewidzianych w bułgarskiej ustawie o zobowiązaniach i umowach, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zobowiązaniach i umowach oraz w europejskich aktach normatywnych.

Art. 23. (1) Dane osobowe w podzbiorze „Sprzedawców” przetwarzane są na nośnikiem elektronicznym.

(2) Dane osobowe zgodnie z art. 23 Polityki zbierane są osobiście przez sprzedawców za pomocą specjalnie opracowanego oprogramowania w witrynie Spółki i przechowywane są w formie elektronicznej na serwerze wynajętym przez Spółką i znajdującym się na terenie Republiki Bułgarii przez okres 10 lat, liczone od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym powstał odpowiedni stosunek prawny, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości w bułgarkim prawem.
Art. 24. (1) Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych określonych w art. 23 ust. 1 niniejszej Polityki w podzbiorze „Sprzedawców” osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Prawa i obowiązki poszczególnych osób przetwarzających danych określone są w odpowiedniej karcie opisu stanowiska..

(2) W celu wysłania przez sprzedawcę do Spółki towaru, Administrator podaje w minimalnej ilości dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 na podstawie umowy o świadczenie usług kurierskich licencjonowanych operatorów usług kurierskich i pocztowych z siedzibą w UE.

(3) Na potrzeby przechowywania towarów wysyłanych przez sprzedawców w Niemczech i Austrii oraz na podstawie zawartej umowy z przedmiotem przechowywania towarów Administrator zleca przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 swojego podmiotu przetwarzającego – Spółka z siedzibą w Austrii.

(4) Gdy wyraźna zgoda jest wyrażona w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie na stronie głównej witryny internetowej Spółki lub w profilu użytkownika w menu „Ustawienia” akceptacji przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, użytkownik wyraża zgodę na uzycie danych określonych w ust. 3 w określonym celu oferowania towarów i usług użytkownikowi poprzez e-mail, telefon, adres fizyczny i/lub poprzez newsletter e-mailowy, ankietę, a także do wykonywania analiz biznesowych, śledzenia zachowania użytkowników, ich preferencji oraz wyświetlania reklam produktów i usług oferowanych przez administratora.

(5) Dane osobowe dotyczące osoby z podzbioru „Użytkowników wg UOK” mogą zostać udostępnione osobom trzecim na mocy orzeczenia sądu i/lub na podstawie określonego aktu prawnego.

 IV. Rejestr „AUDIO ZAPISY”

Art. 25. (1) Ta sekcja dotyczy zagadnień związanych z rodzajem danych przetwarzanych w „Nagrania audio rozmów telefonicznych”, przetwarzanie takich danych, odbiorcy danych, sposób i okres ich przechowywania.

(2) W rejestrze „Nagrania audio rozmów telefonicznych”przetwarzane będą dane osobowe, które mogłyby być gromadzone poprzez nagrane rozmowy telefoniczne między pracownikami Administracji a osobami fizycznymi i osobami reprezentującymi konsumentów w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów.DYREKTYWA 2011/83 / UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 października 2011 r. W sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13 / EWG i dyrektywę 1999/44 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca Dyrektywa Rady 85/577 / EWG i dyrektywa 97/7 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

(3) Dane osobowe będą przetwarzane w rejestrze „Nagrania audio rozmów telefonicznych” w następujących celach:

 1. wypełnienie zobowiązań Spółki wynikających z aktu prawnego, a mianowicie: bułgarskiej ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie konsumentów, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; dostępne na następującej stronie internetowej: https://www.minfin.bg/en/998?p=1.
 2. wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy zawartej na odległość z konsumentem;
 3. dla celów uzasadnionych interesów Spółki, chyba że interesy te mają interesy lub podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą.

(4) Nagrania audio dokonane przez Spółkę podlegają ocenie wpływu na ochronę danych przygotowanej zgodnie z art. 35, ust. 1 GDPR.

Art. 26. (1) W rejestrze „Nagrania audio rozmów telefonicznych” będą przetwarzane w następujące kategorie danych osobowych:

 1. audio zapis na imię i nazwisko;
 2. audio zapis na e-maili;
 3. audio zapis na adres;
 4. audio zapis na numer telefonu

(2) Dane określone w ust. 1 będą przetwarzane na podstawie wykonania umowy zawieranej na odległość pomiędzy Spółką a konsumentem na podstawie wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z bułgarskiej Ustawy Zobowiązań i Umów, Ustawy o ochronie konsumentów i/lub na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Art. 27. Dane osobowe w rejestrze „Nagrania audio rozmów telefonicznych” są zapisywane na nośniku elektronicznym poprzez utworzenie pliku z dźwiękiem.

Art. 28. . (1) W celu świadczenia usług telefonii wirtualnej lub telefonii „chmury” (telefonia VoIP oparta na chmurze) oraz nagrywania wszystkich rozmów telefonicznych i wiadomości wymienianych między Spółką a użytkownikami oraz na podstawie umownego stosunku prawnego pomiędzy Spółką a licencjonowanym dostawcą cytowanych usług, Administrator może ujawnić minimalną ilość danych osobowych na podstawie art. 27 ust. 1 niniejszej Polityki do dostawcy telefonii wirtualnej lub „chmury” (telefonia VoIP oparta na chmurze)

(2) Dane zgodnie z art. 24, ust. 1, są przechowywane w formie elektronicznej na serwerach zlokalizowanych w Republice Federalnej Niemiec i podlegają wymogom obowiązującego prawodawstwa UE i EOG w zakresie ochrony danych. Termin przechowywania danych przez procesora zgodnie z par. 1 wynosi do 6 (sześciu) miesięcy.
Art. 29. (1) Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24, ust. 1, od aktualnej polityki w rejestrze „Nagrania audio rozmów telefonicznych” własnych pracowników.
(2) Na żądanie informacji związanych z realizacją określonej umowy na odległość, dostęp do rejestru „Nagrania audio rozmów telefonicznych” jest przekazywane osobom trzecim na mocy postanowienia właściwego europejskiego organu ścigania, sądu i/lub na podstawie określonego aktu normatywnego.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, I TRYB ICH WYKONANIA

Art. 30. Osobom, których dane dotyczą, przyszługują następujące prawa w zakresie ich danych osobowych:

 1. prawo do informacji;
  2. prawo do sprostowania;
  3. prawo do przenoszenia danych;
  4. prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym“);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo osoby do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Art. 31. (1) W związku z prawem z art. 31 ust. 1 powyżej, każda osoba fizyczna ma prawo do uzyskania informacji dotyczącej administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych jej dotyczących. Informacja ta zawiera:

 1. dane identyfikujące administratora, jego namiary, dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
  2. cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, gdy ma to zastosowanie;
  4. informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim (gdy ma to zastosowanie);
  5. okres przechowywania danych osobowych;
  6. informacje o istnieniu zautomatyzowanego podjęcia decyzji, w tym profilowanu (gdy ma to zastosowanie);
  7. informacje o wszystkich prawach, jakie posiada podmiot i sposobach ich wykonywania;
 2. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(2) Administrator nie ma obowiązku do udostępnienia informacje określonych w ust. 1, gdy osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;

(3) W przypadku składania wniosku o udzieleniu informacji ze strony osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ust. 1, Spółka razem z inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 23 Polityki, dokonuje sprawdzenie i udziela odpowiedź zawierającą wymagane informacje w terminie 14 (czternastu) dni, ale ni później niż 30 (trzydzieści) dni po dniu otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące ze względu na skomplikowanie i liczbę wniosków złożonych przez tą samą osobę. Spółka poinformuje osobę o takim przedłużeniu w terminie jednego miesiąca po dniu otrzymania wniosku, podając jednocześnie przyczyn zwłoki. Wniosek musi zawierać dane identyfikujące osobę (imiona, nazwisko, PESEL, a dla pozostałych obywateli państw członkowskich Unii – imiona, nazwisko i data urodzenia) opis wymaganych informacji, preferowany sposób udzielenia dostępu do danych osobowych, podpis, email, adres do korespondencji i pełnomocnictwo, w przypadku gdy wniosek skladany jest przez pełnomocnika z podpisem notarialnym, gdy wniosek składa osoba upoważniona. Spółka nie jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na taki wniosek, jeśli nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Spółka nie jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na wniosek, w przypadku gdy Spółka nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Żądanie jest składane w osobnym rejestrze przychodzącym do Spółki i może być złożone w jeden z następujących sposobów: a) drogą elektroniczną na email: privacy@remixshop.com, b) na miejscu w biurze Spółki znajdującym się w m. Sofii, rejon Lozenets, Hladilnika, bul. Nikola Vaptsarov 53B, budynek Mandaryn, p. 3, lokal 10, lub c) pocztą pod adresem zarządzania Spółką: 1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, 1407 Sofia, Bułgaria.

(4) Odniesienie jest udostępniana osobie, której dane dotyczą, w jednym egzemplarzu bezpłatnie. Za każde kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, lub w przypadku wyjątkowo dużej ilości złożonych wniosków tej samej osoby, zwłaszcza powtarzających się wniosków, Spółka może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. (5) Udostępniając dane osobowe osobie, której dane dotyczą, Spółka nie ma prawa ujawniać następujących kategorii danych:

 1. dane osobowe dotyczące osób trzecich, chyba że osobe te wyraźnie potwierdziły zgodę na to;
  2. dane stanowiące tajemnice handlowe lub własność intelektualną lub informacje poufne;
  3. inne informacje chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(6) Uzasadnienie i powtarzalność danego wniosku ocenione zostaną przez Spółkę dla każdego poszczególnego wnioski.

(7) W razie odmowy dostępu do danych osobowych Spółka powinna uzasadnić odmowę i poinformować osobę, której dane dotyczą, o jej prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Art. 32. (1) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądania sprostowania przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

(2) W razie spełnienia żądania sprostowania danych osobowych Spółka powiadomi osobom, których dane dotyczą i którym te dane zostały ujawnione.

(3) Prawo, o którym mowa w ust. 1, wykonywane jest poprzez złożenie wniosku w trybie określonym w art. 32, ust. 3 Polityki.

Art. 33. (1) Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe dotyczące osoby nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku i zgodę wyraziła osoba sprawująca władzę rodzicielską nad dzieckiem.

(2) Prawo, o którym mowa w ust. 1, wykonywane jest poprzez złożenie wniosku w trybie określonym w art. 32, ust. 3 Polityki.

Art. 34. (1) Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, ale w tym celu potrzebne jest spełnenie pewnych warunków, wśród których:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

(2) W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 ograniczenie przetwarzania występuje na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych.

(3) Prawo, o którym mowa w ust. 1, wykonywane jest poprzez złożenie wniosku w trybie określonym w art. 32, ust. 3.


Art. 35. (1) Każda osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przenoszenia lub żądania przeniesienia takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazywane są dane osobowe, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zobowiązania umownego, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

(3) Prawo, o którym mowa w ust. 1, wykonywane jest poprzez złożenie wniosku w trybie określonym w art. 32, ust. 3

Art. 36. (1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Spółką, jeśli dane te przetwarzane są na podstawie jednego z następujących warunków:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  2. przetwarzanie jest niezbędne w celach związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Spółki lub osób trzecich;
  3. przetwarzanie danych obejmuje profilowanie.

(2) Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Art. 37. (1) Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo zostać powiadomiona, a Spółka ma obowiązek do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą.

(2) Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zostać wykonane niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia i musi opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, podając informacje o charakter naruszenia, imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych i środki zastosowane przez Spółkę w celu zaradzenia naruszeniu i zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Art. 38. W przypadku naruszenia Twoich praw lub obowiązujących przepisów o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://uodo.gov.pl/.

Wersja 4 z listopada 2023 r.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie tutaj .

Zrób miejsce na jesień!
Uzyskaj miejsce w swojej szafie, wysyłając nam swoje niezbyt lubiane ubrania i akcesoria!
Clean Out
×