DARMOWA DOSTAWA dla zamówień powyżej 299,00 zł
0 produktów dodanych dzisiaj.  Zobacz
NAJLEPSZA OCENA w

REGULAMIN USŁUGI „CLEAN OUT

ŚWIADCZONEJ PRZEZ REMIX GLOBAL EAD

(obowiązuje od 11.01.2023)

 

I. Definicje 

 

Wszelkie terminy i ich pochodne użyte w niniejszym Regulaminie usługi „Clean Out” świadczonej przez Remix, należy używać i interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w niniejszym paragrafie. Wszelkie terminy, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie usługi „Clean out”, mają znaczenie określone w Regulaminie serwisu www.remixshop.com. 

SPRZEDAJĄCY oznacza osobę fizyczną, która zleca firmie REMIX wykonanie USŁUGI „Clean Out”.

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG oznacza umowę na odległość dotyczącą usługi „Clean Out”, która w całości została określona w niniejszym Regulaminie Usługi „Clean Out”. 

 

TOWARY (i/lub pojedynczy Towar) oznacza własną odzież, obuwie i/lub dodatki SPRZEDAJĄCEGO. OKRES WYSYŁKOWY oznacza okres 90 dni kalendarzowych od dnia publikacji Towarów w serwisie Remix, w którym to okresie Towary mogą zostać zakupione przez nabywcę końcowego. 

 

ZAPŁATA to wynagrodzenie, które Sprzedający otrzymuje z tytułu sprzedaży Towaru w ramach Usługi „Clean Out”.  

    

ZESTAW „CLEAN OUT” – etykieta i/lub zestaw do pakowania oraz etykieta wysyłkowa, wygenerowana na koncie Sprzedającego, która będzie znajdować się na opakowaniu, w którym Towar zostanie wysłany do Remix. 

 

II. Postanowienia ogólne 

 

 1. „Clean Out” (lub Usługa) to usługa, w ramach której Sprzedający zleca, a Remix wyraża zgodę – odpłatnie i w oparciu o swoje standardy jakości – na przeglądanie, ocenę i publikację na swojej stronie internetowej własnych Towarów Sprzedającego, a także na sprzedaż tych Towarów nabywcom końcowym w jego imieniu lub pod pewnymi warunkami, na zakup Towarów. 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem usługi „Clean Out” zastosowanie ma Regulamin serwisu www.remixshop.com. Zamawiając usługę „Clean out”, Sprzedający wyraża także zgodę i akceptuje Regulamin serwisu www.remixshop.com. Regulamin serwisu www.remixshop.com, Polityka danych osobowych i plików cookies zostają włączone do niniejszego Regulaminu usługi „Clean out” przez odniesienie. 

 

 1. Niniejszy Regulamin usługi „Clean Out” oraz wszystkie włączone do niego dokumenty referencyjne, o których mowa powyżej, stanowią Umowę o Świadczenie Usług zawartą pomiędzy Sprzedającym a Remix. Ponieważ każdy Towar podlega odrębnej wycenie, uważa się, że dla każdego Towaru zawarta zostaje odrębna umowa o świadczenie Usług. 

 

 1. Chcąc skorzystać z usługi „Clean Out”, Sprzedający musi posiadać zarejestrowany profil w Serwisie Remix. 

 

 1. Przed zamówieniem Usługi „Clean Out” Sprzedający ma obowiązek:
 • Sprawdzić swoje dane i ewentualnie je poprawić. Sprzedający ma prawo w każdej chwili poprawić błędy w danych wprowadzonych w swoim profilu lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. 
 • Przejrzyj niniejsze Warunki korzystania z usługi Clean Out do Remix.
 • Wyrazić zgodę na przedwstępne wykonanie umowy o świadczenie Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i przyjąć do wiadomości, że w przypadku pełnego wykonania Usługi w terminie na odstąpienie od umowy, Sprzedający nie może już odstąpić od umowy;
 • Zapoznać się z Polityką danych osobowych i plików cookies.

 

III. Jak działa usługa „Clean Out”?

 

 1. Sprzedający może zamówić zestaw „Clean Out” w menu usługi „Clean Out” lub poprosić o opakowanie Remix „Clean Out” podczas finalizowania zamówienia na stronie internetowej. Obowiązująca wersja Warunków świadczenia usług będzie obowiązywać w dniu wysyłki odpowiedniego zestawu ,,Clean Out” do Remix.

                     

 1. Sprzedający prześle Towary do Remix w odpowiednim opakowaniu, na którym naklejona jest Etykieta wysyłkowa Zestawu „Clean Out”, za pośrednictwem wybranego przez Remix kuriera, na koszt Remix. W przypadku, gdy Sprzedający nie prześle Towarów do Remix, umowa nie wejdzie w życie, a wszelkie prawa i obowiązki Stron zostaną uznane za nieważne i niewykonalne, oraz Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek płatności lub kary.  

 

 1. Umowę o Świadczenie Usług uważa się za zawartą i jej przetwarzanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania Towarów przez Remix.

 

 1. Po przetworzeniu przesyłki Sprzedającego, Sprzedający otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem. Sprzedający może wówczas:

- przeglądać Towary dopuszczone do sprzedaży, w oparciu o Warunki Zatwierdzenia i w ciągu 48 godzin przejrzeć i zmienić cenę ofertową zaproponowaną przez Remix dla Towarów dopuszczonych do sprzedaży. W przypadku, gdy Sprzedający nie zmieni ceny, sugerowana cena zostanie opublikowana jako cena katalogowa danego Towaru. Nie zmieniając ceny ofertowej, Sprzedający ceduje na Remix dalsze korekty cen, a Remix będzie mógł zmienić cenę danego Towaru według własnego uznania. Sprzedający może cofnąć tę cesję w dowolnym momencie Okresu Wysyłkowego, jak opisano w punkcie 6 poniżej.

 

- Sprzedający w terminie pięciu dni od powiadomienia może żądać zwrotu niezatwierdzonego do sprzedaży Towaru za zapłatą kwoty 12,99 zł. Kwotę należy opłacić z góry drogą elektroniczną. Towar niezatwierdzony, dla którego nie złożono wniosku o zwrot, zostaje nabyty przez Remix w momencie upływu pięciodniowego terminu, za cenę 0,01 zł za kilogram. Remix i Sprzedający zgadzają się, że kwoty określone w niniejszym dokumencie są uzasadnione i rozsądne, biorąc pod uwagę stan niezatwierdzonych Towarów oraz fakt, że takie Towary w żadnym przypadku nie spełniają uzgodnionych Zasad zatwierdzania Remix i Umowy o świadczenie usług. 

 

 1. O ile Towar nie został dodany do koszyka nabywcy końcowego, cena sprzedaży Towaru może ulec zmianie w trakcie całego Okresu Wysyłkowego, o ile cena sprzedaży nie przekracza kwoty ceny katalogowej, po której dany Towar został opublikowany w Serwisie i nie jest niższa niż minimalna cena sprzedaży konkretnego Towaru, podana pod odpowiednią opcją na koncie Sprzedającego. Sprzedający może samodzielnie zmienić cenę sprzedaży lub zlecić Remix dostosowanie ceny sprzedaży według uznania Remix.

 

 1. W przypadku, gdy Sprzedający powierzy Remix kontrolę nad ceną, Remix może zmieniać ceny Towarów, w tym reklamować i włączać Towary do wszelkiego rodzaju akcji rabatowych, zgodnie z profesjonalną oceną Remix dotyczącą zarządzania sprzedażą.

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Sprzedającego z tej opcji, Remix nie będzie włączał Towarów do jakichkolwiek akcji rabatowych. Wszystkie aktualizacje cen Sprzedającego dokonane przed godziną 20:00 zostaną opublikowane w danym dniu, a wszystkie aktualizacje cen Sprzedającego dokonane po godzinie 20:00 zostaną opublikowane dnia następnego.

 

 1. Zmiana ceny może mieć wpływ na kwotę zapłaty, jaką otrzyma Sprzedający. 90-dniowy okres wysyłkowy rozpoczyna się w momencie opublikowania Towarów w Serwisie. Za Towar sprzedany w Okresie Wysyłkowym Sprzedający otrzymuje Zapłatę. Po zwróceniu Towarów przez nabywcę końcowego w ciągu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, Okres Wysyłkowy będzie obowiązywać przez pozostałą część 90-dniowego okresu po ponownym wystawieniu Towarów na sprzedaż.

 

 1. W dowolnym momencie okresu wysyłkowego, o ile Towar nie został dodany do koszyka nabywcę końcowego lub sprzedany nabywcy kupującemu, Sprzedający może zażądać zwrotu Towaru wystawionego na sprzedaż za kwotę 6,99 zł za towar i 12,99 zł za każdy poszczególny pakiet Towarów podlegających zwrotowi. Remix i Sprzedający uzgadniają, że kwota ta odzwierciedla koszty świadczenia Usługi i transportu poniesione do momentu otrzymania żądania zwrotu.

 

 1. W przypadku braku sprzedaży Towaru w Okresie Wysyłkowym i nie zażądania zwrotu Towaru przez Sprzedającego, Remix dokona zakupu Towaru za cenę 0,01 zł  za sztukę, po upływie Okresu Wysyłkowego. Remix i Sprzedający zgadzają się, że taka kwota jest uzasadniona i rozsądna i nie będą mieli wobec siebie żadnych roszczeń co do ceny związanej z tą sprzedażą. Sprzedający wyraża zgodę na takie przeniesienie własności.    

 

IV. Prawo do odstąpienia od transakcji zawartej na odległość

 

 1. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Remix. Sprzedający nie musi podawać przyczyny, aby skorzystać z tego prawa. 

 

 1. Sprzedający powinien przed upływem 14-dniowego terminu zalogować się na swoje konto w serwisie Remix w zakładce „Clean Out” w podzakładce „My Sales” i drogą elektroniczną zażądać zwrotu każdego Towaru z zestawu „Clean Out”.  Elektroniczny wniosek znajdujący się na koncie osobistym Sprzedającego stanowi standardowy formularz umożliwiający skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Sprzedający może odstąpić od umowy również w formie papierowej. Sprzedający może skorzystać ze standardowego wzoru odstąpienia od umowy udostępnionego TUTAJ, lub jednoznacznego oświadczenia, które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pl@remixshop.com. 

 

 1. Żądanie zwrotu Towaru złożone zgodnie z powyższym Remix rozpatrzy w terminie 14 dni.

 

 1. Opcja złożenia elektronicznego odstąpienia będzie dostępna dla konsumentów po przetworzeniu ich zestawów „Clean Out”. W przypadku chęci złożenia wniosku wcześniej, konsumenci będą mogli skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta. Wszelkie pytania dotyczące prawa do odstąpienia od umowy można kierować na adres pl@remixshop.com lub pod numer telefonu 22 104 2610.

 

V. Warunki zatwierdzenia

 

 1. Remix zatwierdza wyłącznie Towary spełniające rygorystyczne standardy jakości. Towar nie zostanie dopuszczony do sprzedaży, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków: 

 

Ślady użytkowania: 

Dziura – przedmiot z uszkodzoną lub podartą tkaniną.

Blaknięcie - widoczne oznaki odbarwienia. 

Zniszczone szwy - otwarte, brakujące lub uszkodzone szwy.

Zużycie - materiał rozciągnięty, przerzedzony lub skurczony w wyniku noszenia lub prania. 

Produkty brudne 

 

Dodatkowe poprawki

Ślady naprawy - towar naprawiony po zakupie. 

Widoczna wada – brakujące lub uszkodzone detale. 

 

Inne: 

Podróbka – przedmiot imitujący markę.

Produkt niemodny - niezgodny z obowiązującymi trendami. 

Kategoria nieakceptowalna – towary z kategorii, której aktualnie nie akceptujemy.

 

 1. Wysyłając Towar, Sprzedający oświadcza, że:

 

1) Sprzedający jest prawnym właścicielem Towaru; 

2) Sprzedający nabył legalnie własność Towaru; 

3) Sprzedający dokonał legalnego sprowadzenia Towaru na teren Unii Europejskiej (jeśli ma to zastosowanie); 

4) Towar jest autentyczny i oryginalny. 

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedający wysłał do Remix jakiekolwiek Towary niezgodne z deklaracją, Sprzedający będzie zobowiązany do zabezpieczenia Remix przed wszelkimi szkodami wynikającymi z naruszenia lub z nim związanym.

 

V. Zapłata

 

 1. Po sprzedaży Towaru i upływie terminu zwrotu przysługującemu nabywcy końcowemu, Sprzedający otrzyma zapłatę, która wpłynie na Wirtualny Portfel jego konta w ciągu 1 dnia. Następnie Sprzedający może zażądać przelewu Zapłaty na swój rachunek bankowy. 

 

 1. Zapłata stanowi cenę sprzedaży danego Towaru pomnożoną przez odpowiedni procent zapłaty tej ceny. Cena sprzedaży towaru może ulec zmianie zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. III niniejszego dokumentu powyżej. Obowiązującą stawką wynagrodzenia jest stawka obowiązująca w dniu wysyłki produktów zgodnie z warunkami ,,Clean Out”.

 

 1. Procent zapłaty obliczany jest w oparciu o następującą skalę: 

 

< 34.99 PLN 

10%

35.00 PLN -  69.99 PLN

25%

70.00 PLN -  89.99 PLN

40%

90.00 PLN -  139.99 PLN

45%

140.00 PLN -  229.99 PLN

50%

> 230.00 PLN

55%

 

 1. Pozostała część ceny sprzedaży stanowić będzie wynagrodzenie Remix za wykonanie Umowy o Świadczenie Usług. 

 

 1. Ponieważ usługi Remix oferowane są w wielu krajach Europy, które mogą mieć własną walutę, powszechną praktyką jest, że towary Sprzedającego z jednego kraju są kupowane przez nabywcę końcowego w innym kraju. W takich przypadkach konieczne będzie przeliczenie kwoty Zapłaty na walutę kraju, w którym nastąpiła rejestracja konta Sprzedającego w Serwisie. Remix pokryje różnicę wynikającą z takiego przeliczenia waluty, dzięki czemu Sprzedający otrzyma Zapłatę w kwocie obliczonej zgodnie z opisem w tej sekcji. Remix realizuje wszelkie Zapłaty wyłącznie w walucie kraju, w którym zarejestrowane zostało konto Sprzedającego.

 

VII. Podróbki marki. Kradzione Towary.

 

 1. W przypadku, gdy Remix będzie adresatem jakichkolwiek roszczeń lub próśb o informacje lub bezpośrednich roszczeń związanych z autentycznością, towarem kradzionym lub w inny sposób naruszającym obowiązujące przepisy prawa, Remix będzie w pełni współpracować z organami ścigania oraz właścicielami praw odpowiednich marek. 

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za autentyczność Towarów oferowanych do sprzedaży. Jeżeli Remix nie może zweryfikować autentyczności Przedmiotu lub Towary w inny sposób nie spełniają standardów autentyczności, Remix zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy ich zatwierdzenia.

 

 1. Uznaje się, że Sprzedający został poinformowany, że jakikolwiek przedmiot, który Remix uznał za podróbkę, nie zostanie dopuszczony do sprzedaży. 

 

VIII. Własność sprzedanych towarów. Przeniesienie własności. Odpowiedzialność

 

 1. Sprzedający jest właścicielem Towarów wystawionych na sprzedaż i pozostaje ich właścicielem do czasu ich sprzedaży nabywcy końcowemu lub nabycia przez Remix zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wszelkie Towary zostaną uznane za sprzedane nabywcy końcowemu w momencie zakupu przez takiego nabywcę końcowego i nie zostaną zwrócone do Remix w wyznaczonym terminie zwrotu. Własność Towaru przechodzi na Remix w przypadku zwrotu Towaru przez nabywcę końcowego po dokonaniu przez Remix Zapłaty na rzecz Sprzedającego.

 

 1. Remix nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub kradzież Towaru w części lub w całości, powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Remix, w tym na skutek jakichkolwiek działań lub zaniechań firmy kurierskiej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z tych szkód Remix może wypłacić Sprzedającemu rekompensatę w wysokości 12 zł/kg, jednak nie więcej niż 120 zł za paczkę. Sprzedający musi zażądać od Remix takiej rekompensaty w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o poniesionej szkodzie. W przypadku częściowej utraty, kradzieży lub uszkodzenia rekompensata zostanie wypłacona w terminie 14 dni od żądania Sprzedającego. 

 

IX. Informacje prawne i dane kontaktowe.

 

 1. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pod pewnymi warunkami Remix jest podmiotem zobowiązanym do raportowania informacji o Sprzedających. Dlatego w takich przypadkach Remix będzie wymagał od tych Sprzedawców przesłania danych na potrzeby sprawozdawczości podatkowej. Niepodanie danych może skutkować odmową przez Remix realizacji sprzedaży otrzymanego od tego Sprzedawcy Towaru lub podjęciem innych działań wymaganych przepisami prawa. 

 

 1. Zmiany w Regulaminie usługi „Clean Out”.

Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo do czasu jego odwołania lub zmiany, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.  Remix zastrzega sobie prawo do modyfikowania i uzupełniania niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Warunki świadczenia usługi ,,Clean Out” obowiązujące w dniu wysyłki produktów zgodnie z warunkami ,,Clean Out”, będą miały zastosowanie do Umowy serwisowej dotyczącej tego zestawu do czyszczenia Wprowadzenie zmian Regulaminu nie ma wpływu na umowy będące w toku, które zostały zawarte przed wprowadzeniem tychże zmian.

 

 1. Formularz elektroniczny

Akceptując niniejszy Regulamin usługi „Clean Out”, Sprzedający i Remix wyrażają zgodę na składanie wszelkich oświadczeń związanych z usługą „Clean Out” w formie elektronicznej poprzez swoje działania w interfejsie serwisu Remix. Wszelkie umowy i oświadczenia pomiędzy Remix a Sprzedającym dotyczące usługi „Clean Out” zawierane są w formie elektronicznej i uważa się je za podpisane przez Sprzedającego poprzez złożenie przez niego oświadczenia w formie elektronicznej. 

 

 1. Dane osobowe

Remix przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje o danych osobowych przetwarzanych przez Remix, zasadach i warunkach przetwarzania danych osób fizycznych oraz sposobie realizacji przez te osoby przysługujących im praw dostępne są w oficjalnej Polityce Prywatności i Cookies - https://remixshop.com/pl/site/policy-documents?type=CP.

 1. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu usługi „Clean Out”, skontaktuj się z Remix pod adresem pl@remixshop.com lub pocztą na adres: Sofia, 1407, 51 Cherni Vrah Blvd., Building 1, fl. 6 (Biuro Remix).