POLITIKA DÔVERNOSTI A COOKIES

 

VŠEOBECNE

Čl.1. (1) REMIX GLOBAL a.s. (ďalej stručne „Spoločnosť“) je akciová spoločnosť, registrovaná v Obchodnom registri pri Registračnej agentúre pod IČO 204052021, so  sídlom a adresou riadenia: bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3. poschodie, kancelária 9, 1407 Sofia, Bulharsko, hlavný predmet činnosti: internetový obchod s odevmi a doplnkami second hand.

(2) Spoločnosť je správcom osobných údajov, spracúva osobné údaje v súvislosti so svojou činnosťou a sama určuje ciele a prostriedky pre ich spracovanie.

(3) Osoba, zodpovedajúca za ochranu osobných údajov je: Bilyana Topalova; e-mail: privacy@remixshop.com.

Čl.2. Súčasná politika dôvernosti a cookies („Politika“) poskytuje informácie o osobných údajoch, ktoré Spoločnosť spracúva, a o podmienkach a poriadku, podľa ktorého fyzické osoby, ktorých údaje sa spracúvajú, uplatňujú svoje práva.

Čl.3. O cieľoch súčasnej Politiky:

1.termín „osobné údaje“ znamená akúkoľvek informáciu, spojenú s identifikovanou fyzickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá môže byť identifikovaná („subjekt údajov“); fyzická osoba, ktorá môže byť identifikovaná je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, a to prostredníctvom identifikátora ako meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, on line identifikátora alebo podľa jednoho alebo viacerých príznakov, špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, rozumovú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotyčnej fyzickej osoby;

2.„spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo niekoľko operácií s osobnými údajmi alebo súborom osobných údajov prostredníctvom automatických alebo iných prostriedkov ako zber, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úprava alebo zmena, výťahy, poradenská služba, používanie, zverejnenie prevodom, šírenie alebo iný spôsob, ktorým sa údaje sprístupnia, usporiadanie alebo kombinovanie, obmedzenie, b výmaz alebo zničenie;

3.„obmedzenie spracovania“ znamená označenie uchovávaných osobných údajov za účelom omedzenia ich spracovania v budúcnosti;

4.„pseudonymizácia“ znamená spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje nemohli byť už spojené s konkrétnym subjektom údajov bez použitia dodatočnej informácie za podmienky, že táto sa ukladá zvlášť a je predmetom technických a organizačných opatrení za účelom záruky, že osobné údaje nie sú spojené s identifikovanou fyzickou osobou, ktorá by mohla byť identifikovaná;

5.„register osobných údajov“ znamená každý štrukturovaný súbor osobných údajov, ku ktorým prístup sa uskutočňuje v súlade s určitými kritériami nezávisle, či je centralizovaný, decentralizovaný alebo rozdelený v súlade s funkčnou alebo geografickou zásadou;

6.„správca“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iná štruktúra, ktorá sama alebo spolu s inými určuje ciele a prostriedky spracovania osobných údajov; ak ciele a prostriedky k tomuto spracovaniu určuje právo Únie alebo právo členského štátu, správca alebo špeciálne kritériá k jeho určeniu môžu byť stanovené právom Únie alebo právom členského štátu;

7.„spracovateľ osobných údajov“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iná štruktúra, ktorá spracúva osobné údaje menom správcu;

8.„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iná štruktúra, ktorej sú poskytnuté osobné údaje nezávisle na tom, či je tretia strana alebo nie je. Súčasne verejné orgány, ktoré môžu dostávať osobné údaje v rámci konkrétneho konania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za „príjemcov“; spracovanie týchto údajov uvedenými verejnými orgánmi zodpovedá  pravidlám pre ochranu údajov v súlade s účelom spracovania;

9.„tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, rozličný než subjekt údajov, správca, spracovateľ osobných údajov a osoby, ktoré pod priamym riadením správcu alebo spracovateľa osobných údajov majú právo spracúvať osobné údaje;

10.„súhlas subjektu údajov“ znamená každý svobodne vyjadrený, konkrétny, informovaný a nedvojzmyselný prejav o vôli subjektu údajov prostredníctvom prehlásenia alebo jasne potvrdzujúceho činu, ktorý vyjadruje jeho súhlas, aby s ním súvisiace osobné údaje boli spracované;

11.„porušenie ochrany osobných údajov“ znamená porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, zmene, nepovolenému odhaleniu alebo prístupu k osobným údajom, ktoré sa predávajú, uchovávajú alebo spracúvajú iným spôsobom;

12.„dozorcovský orgán“ znamená nezávislý verejný orgán, zriadený členským štátom v súlade s čl. 51 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Čl.4.   Zásady týkajúce sa spracovania osobných údajov:

1.zásada dodržiavania zákonov, svedomitosti a priehľadnosti spracúvania osobných údajov – zber osobných údajov musí byť v rámci nevyhnutného. Spôsob zberu informácií je zákonný a objektívny; 

2.zásada obmedzenia množstva údajov na minimum, tak ako aj obmedzenie účelov a ukladania – osobné údaje sa nesmú používať k účelom iným, než kvôli akému boli zozbierané, iba ak dotyčná osoba s tým súhlasí, alebo v prípadoch, ktoré výslovne vyžaduje zákon. Osobné údaje sa nesmú uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné pre účely, kvôli ktorým boli spracované;

3.zásada presnosti – osobné údaje musia byť presné, úplné a aktuálne, tak ako to vyžaduje účel, kvôli ktorému sa spracúvajú;

4.zásada úplnosti a dôvernosti – osobné údaje sa musia spracúvať tak, aby sa zaistila príslušná úroveň bezpečnosti osobných údajov, vrátane ochrany proti nepovolenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu, a preto sa podnikajú vhodné technické alebo organizačné opatrenia.

Čl.5.   Osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb elektronického obchodu Spoločnosti www.remixshop.com sa spracúvajú v registri „Kontragenti“ a presnejšie v oddieloch Spotrebitelia podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov a Predávajúci SFP a register “Audionahrávky”. 

1.ODDIEL SPOTREBITELIA PODĽA ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV

Čl.6. (1) v oddieli Spotrebitelia podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov (ZOS) sa spracúvajú tieto kategórie osobných údajov:

1.meno a priezvisko;
2.e-mail;
3.adresa;
4.pohlavie;
5.telefón;
6.IP adresa – lokačné údaje;
7.IBAN spotrebiteľa – za účelom vracania príslušných čiastok v prípade reklamácie a/alebo odstúpenia od zmluvy.

(2) Údaje podľa odst.1., bodov 1,2,3,5 a 7 sa spracúvajú na základe čl. 6, ods. 1 písm. B) z GDPR a za účelom a plnením zmluvy na diaľku, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom v zmysle SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83 / EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, a za účelom jej uzavretia. Údaje sa spracúvajú aj za účelom splnenia záväzkov Spoločnosti vyplývajúcich z bulharského Zákona o účtovníctve, ktorý je dostupný na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1.

(3) Údaje podľa odst.1., bodov 1,2,4,5 a 6 sa spracúvajú za účelom marketingových

činností na základe zákonného záujmu Spoločnosti a len po obdržanom výslovnom súhlase k spracovaniu za účelom marketingových činností. Spomenutý súhlas sa poskytuje elektronickou cestou záznamom na titulnej strane stránok Spoločnosti alebo v profile spotrebiteľa v programe Nastavenie. Súhlas poskytnutý podľa tohto nariadenia môže spotrebiteľ stiahnuť kedykoľvek na titulnej webovej stránke Spoločnosti alebo vo svojom profile v programe Nastavenie.

(4) Keď spotrebiteľ výslovne dá súhlas v elektronickej forme označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo z profilu spotrebiteľa v menu "Nastavenia" k spracovaniu svojich osobných údajov za účelom marketingových činností, súhlasí tak, aby údaje uvedené v odst.3. boli spracované za účelom ponuky tovaru a služieb spotrebiteľovi prostredníctvom e-mail-u, telefonicky a/alebo prostredníctvom bulletinu, posielaným na e-mail, za účelom zisťovania záujmu o ponúkaný tovar, tak ako aj k uskutočňovaniu obchodných analýz, skúmaniu správania spotrebiteľov, čomu dávajú prednosť, a taktiež za účelom reklamy.

(5)  Spoločnosť nemá prístup k údajom na bankových kartách, ani k autentikačným údajom pri platení kreditnou alebo debetnou kartou alebo prostredníctvom účtu v ePay.bg, a žiadnym spôsobom ich neregistruje ani neukladá.

(6)  Údaje podľa odst.1., bod 6. sa spracúvajú za účelom marketingových  činností na základe zákonného záujmu Spoločnosti a len po obdržanom výslovnom súhlase k spracovaniu za účelom marketingových činností prostredníctvom použitia cookies. Spomenutý súhlas sa poskytuje elektronickou cestou záznamom na spodnom riadku na titulnej webovej strane Spoločnosti alebo  v programe Nastavenie cookies. Súhlas poskytnutý touto formou môže spotrebiteľ stiahnuť kedykoľvek záznamom v programe Nastavenie cookies.

(7) Keď spotrebiteľ výslovne dá súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov za účelom marketingových činností prostredníctvom použitia cookies v elektronickej forme označením v dolnej lište na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo v menu "Nastavenia cookies", súhlasí tak, aby údaje uvedené v odst.6. boli spracované za účelom sledovania jeho správania, čomu dáva prednosť, a taktiež za účelom reklamy.

Čl.7. (1) Osobné údaje v oddieli Spotrebitelia podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov sa spracúvajú na elektronickom nositeli.

(2) Osobné údaje podľa čl.6., odst.2. Politiky vkladajú samotní spotrebitelia do špeciálne vypracovaného softwaru pre objednávky a tieto údaje sa ukladajú v elektronickej forme do serveru, nachádzajúceho sa v Bulharskej republike, ktorý Spoločnosť prenajala na 10 rokov, rátajúc od 1.januára roku, ktorý následuje po roku vzniku príslušného právneho vzťahu, na základe čl.12, odst.1., b.2. z bulharského Zákona o účtovníctve, ktorý je dostupný na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1. Po vypršaní lehoty uloženia a za podmienky, že sa nejedná o dokumenty, ktoré by sa museli predať do Štátneho archívu Bulharskej Republiky, všetky médiá údajov z registra sa zničia vhodnou metódou, vrátane výmazu náhradných elektronických kópií.

(3)  Osobné údaje podľa čl.6., odst.3. (s výnimkou IP adresy) Politiky vkladajú samotní spotrebitelia do špeciálne vypracovaného softwaru pre objednávky a tieto údaje sa ukladajú na obdobie, uvedené nižšie v čl.9, čl.10, čl.11, čl.12 a čl.13 tejto Politiky.

Čl.8. (1) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.6., odst.1., b.1.- 5. vrátane a b.7. tejto Politiky v oddieli Spotrebitelia podľa ZOS osobám v pracovno-právnom vzťahu. Práva a povinnosti jednotlivých osôb, ktoré spracúvajú údaje, sú uvedené v príslušnej charakteristike pracovnej pozície.

(2)  Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.6., odst.1., b.1., 3. a 5. na základe plnenia zmluvy vymenovaných spoločností, ktoré poskytujú kuriérske služby pre dodávku tovaru, objednaného spotrebiteľmi, uzavretými mezi nimi a Spoločnosťou:

1.pre zásielky na území Bulharskej republiky – Speedy a.s., IČO 131371780
2.pre zásielky na území Grécka – Courier Today, s.r.o. IČO 131393307
3.pre zásielky na území Poľska – DHL Express Sp. Z.o.o., reg. Pod č.527-00-22-391, adresa: Varšava, ul. Osmanska 2
4.pre zásielky na území Rumunska – S.C.Fan Courier Express SRL, reg.Pod č.J40/4014/2001, adresa: Bukurešť, ul.Fabrica de Glucosa 11C
5.pre zásielky na území ČR – In Time Spedice spol. s.r.o., reg. pod č. 64309, Praha, ul.Pobřežní 18/16
6.pre zásielky na území Slovenska – Slovak Parcel Service s.r.o., reg. pod č.3215/B
7.pre zásielky na území Maďarska – Sprinter Futarszalgabat Korlatolt feleloessegn Tarsasag, reg.č. 01-09-660447, adresa: Budapešť, ul.Tablas 39
8.pre zásielky na území Rakúska a Nemecka – DHL Paket GmbH, Brunner Strasse 65, 1230 Vienna, Austria.

(3) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.6., odst.1., b.1., 3. a 5. subjektov údajov, nachádzajúcich sa v Nemecku a Rakúsku, na základe plnenia zmluvy tejto spoločnosti, ktorá poskytuje služby v oblasti skladovania reklamácií spotrebiteľov uvedených štátov v súlade so zmluvou mezi ňou a Spoločnosťou:

Logwin Solutions GmbH, Siezenheimerstrasse 39a, 5020 Salzburg, Austria.

(4) V prípade žiadosti o informáciu v súvislosti s diaľkovým plnením konkrétnej zmluvy, prístup do oddielu Spotrebitelia podľa ZOS má výkonný riaditeľ a/alebo člen Rady riaditeľov Spoločnosti.

(5)  Prístup k osobným údajom osoby z oddielu Spotrebitelia podľa ZOS má právny poradca alebo advokát v súvislosti s ochranou práv Spoločnosti v spore medzi stranami a/alebo v prípade potreby konzultácie.

(6)  Prístup k osobným údajom osoby z oddielu Spotrebitelia podľa ZOS sa umožňuje tretím osobám na nariadenie súdu a/alebo na základe konkrétneho predpisu.

Čl.9. (1) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.6., odst.1., b.1., 2. , 4. a 5. tejto Politiky spoločnosti Babelforce GmbH, Str. der Pariser Kommune 12-16, 10243 Berlin, Germany na základe zmluvného právneho vzťahu medzi touto spoločnosťou a Spoločnosťou s predmetom: poskytovanie služieb v oblasti virtuálnej alebo „oblakovej“ telefónie (Cloud based VoIP telephony) a zaznamenávanie všetkých telefonických hovorov a oznamov medzi Spoločnosťou a spotrebiteľmi.

(2) Údaje podľa odst.1. sa uchovávajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Nemeckej spolkovej republike za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ a EHP v oblasti ochrany osobných údajov. Doba uchovávania údajov spracovateľom je podľa odst.1. 1 (jeden) rok.

Čl.10. (1) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl. 6., odst.1., b.1., 2. , 4. a 5. tejto Politiky spoločnosti Zendesk, Inc. 1019 Market St San Francisco, CA 94103 na základe zmluvného právneho vzťahu medzi touto spoločnosťou a Spoločnosťou s predmetom: zavádzanie ticketingového systému v súvislosti so služobnými e-mail-ami osôb, zamestnanými v pozícii Špecialista Zákazníckeho centra a Manažér Zákazníckeho centra za účelom obsluhy spotrebiteľov Spoločnosti a zaznamenávania všetkých e-mail-ov, obdržaných od spotrebiteľov.

(2) Údaje podľa odst.1. sa ukladajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v USA za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“. Doba uchovávania údajov spracovateľom je podľa odst. 1.  2 (dva) roky.

Čl.11. (1) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl. 6., odst.1., b.1., 2. a 6. tejto Politiky spoločnosti Nice Reply, s.r.o., Bratislava, Slovenská Republika na základe zmluvného právneho vzťahu medzi touto spoločnosťou a Spoločnosťou s predmetom: poskytovanie služieb na prieskume spokojnosti zákazníkov. 

(2) Údaje podľa odst.1. sa ukladajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v USA za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“. Doba uchovávania údajov spracovateľom je podľa odst.1. - 90 (deväťdesiat) dní.

Čl.12. (1) Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa podľa čl.6., odst.4. tejto Politiky, a menovite v elektronickej forme označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo z profilu spotrebiteľa v menu "Nastavenia" správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.6., odst.1., b.1., 2. , 4. a 5. spoločnosti Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria na základe zmluvného právneho vzťahu medzi touto spoločnosťou a Spoločnosťou s predmetom: poskytovanie marketingových služieb spojených s priamym marketingom (posielanie oznamov o akciách, kampaniach alebo predaj určitého tovaru prostredníctvom bulletinu cez e-mail alebo telefonické podávanie informácie), vykonávanie biznis analýz a prieskum chovania spotrebiteľov na stránkach Spoločnosti.

(2) Údaje podľa odst. 1. sa ukladajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v USA za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“. Doba uchovávania údajov o spotrebiteľoch  (e-mail, pohlavie, telefón) spracovateľom podľa odst.1. je taký istý ako podľa čl. 7, odst. 2. Politiky, a to: 10 rokov, rátajúc od 1.januára roku, ktorý následuje po roku vzniku príslušného právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom a pokiaľ existuje platná zmluva medzi Spoločnosťou a spracovateľom. Doba uchovania údajov o chovaní spotrebiteľa je 13 (trinásť) mesiacov.

Čl.13. (1) Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa v súlade s čl.6., odst.4. tejto Politiky, a menovite - v elektronickej forme označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo z profilu spotrebiteľa v menu "Nastavenia" správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.6., odst.1., b.1., 2. , 4. a 5. spoločnosti Segment.io, Inc., 100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA na základe zmluvného právneho vzťahu medzi touto spoločnosťou a Spoločnosťou s predmetom: poskytovanie marketingových služieb v súvislosti s vykonávaním biznis analýz a prieskumu správania sa spotrebiteľov na stránkach Spoločnosti. Údaje sa uchovávajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v USA za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“. Doba uchovávania údajov o správaní spotrebiteľov je 13 (trinásť) mesiacov. Uvedené údaje sa pseudonymizujú a ich príjemcovia sú Google LLC, Facebook a Instargram za účelom poskytovania služieb v oblasti reklamy, biznis analýz a remarketingu.

(2) Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa v súlade s čl.6., odst.4. tejto Politiky, a menovite - v elektronickej forme označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo z profilu spotrebiteľa v menu "Nastavenia" správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.6., odst.1., b.1., 2. , 4. a 5. spoločnosti Mixpanel Inc., 405 Howard St., floor2, San Francisco, CA 94105, USA, na základe zmluvného právneho vzťahu medzi touto spoločnosťou a Spoločnosťou s predmetom: poskytovanie marketingových služieb v súvislosti s vykonávaním biznis analýz a prieskumu správania spotrebiteľov na stránkach Spoločnosti. Údaje sa uchovávajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v USA za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“. Doba uchovávania údajov o spotrebiteľoch (e-mail, pohlavie, telefón) spracovateľom je 10 rokov, rátajúc od 1. januára roku, ktorý následuje po roku vzniku príslušného právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom, a pokiaľ existuje platná zmluva medzi Spoločnosťou a spracovateľom..

Čl.14. (1) Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa podľa čl.6., odst.4. tejto Politiky, a menovite - v elektronickej forme označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo z profilu spotrebiteľa v menu "Nastavenia" spotrebitelia dostávajú oznamy o akciách, kampaniach alebo predaji určitého tovaru prostredníctvom bulletinu cez e-mail alebo dostávajú túto informáciu telefonicky, skúma sa ich správanie na stránkach a uprednostňovaný tovar.

(2) Osoby, ktoré spracúvajú údaje za účelom vykonávania činností podľa odst.1., okrem tých, uvedených v čl.9., 10., 11., 12. a 13. sú aj osoby v pracovno-právnom vzťahu so Spoločnosťou. Ich práva a povinnosti ohľadne spracúvania údajov podľa predchádzajúcej vety sú stanovené v charakteristikách ich pracovných pozícií.

Čl.15. (1) Marketingové činnosti, spojené s analýzou správania spotrebiteľov a reklama na základe výslovného súhlasu podľa čl.6., odst.6., a menovite v elektronickej forme označením v dolnej lište na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo v menu "Nastavenia cookies", z tejto Politiky sa uskutočňujú tiež prostredníctvom spracovania údajov, ktoré nedovoľujú identifikáciu fyzickej osoby (napr. meno, priezvisko, telefonické číslo, adresa atd.) a taktiež prostredníctvom aktivity spotrebiteľa cez príslušný browser za pomoci tzv. cookies alebo reklamných bannerov. Informácie obsahujú tieto údaje:

1.udalosti v súvislosti s aktívnosťou stránok Spoločnosti (počet navštívených stránok, prehliadnuté výrobky, hľadanie na stránkach Spoločnosti);
2.informácie spojené so zariadením spotrebiteľa (typ zariadenia, operačný systém a verzia);
3.približná lokácia vytiahnutá z IP adresy;

(2) Činnosti podľa odst.1. sa uskutočňujú prostredníctvom tzv. cookies, ktoré použiva Spoločnosť alebo tretie strany-partneri Spoločnosti. Cookies sú malé balíčky informácií vysielané z webových stránok na browser spotrebiteľa a uchovávajú sa na jeho zariadení.

(3)  Spoločnosť používa dva druhy cookies: potrebné a funkčné.

(4) Ku spracovaniu údajov podľa odst.1. prostredníctvom cookies a reklamných bannerov spotrebiteľ musí vyjadriť svoj výslovný súhlas s použitím cookies podľa čl.6., odst.6. tejto Politiky, a menovite v elektronickej forme označením v dolnej lište na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo v menu "Nastavenia cookies". Poskytnutie, resp. stiahnutie súhlasu neplatí pre použitie nevyhnutných cookies, pretože bez nich webové stránky Spoločnosti nemôžu operovať.

Čl.16. Potrebné cookies zaisťujú činnosť stránok tým, že zaisťujú možnosť prístupu k profilu príslušného spotrebiteľa a spracovanie objednávok takto:

Rad. číslo Názov cookies Dodávateľ Typ Lehota uloženia Miesto uloženia
1 debug remixshop.com HTML trvalá Bulharsko
2 io remixshop.com HTTP do uplynutia doby Bulharsko
3 History.store remixshop.com HTTP do uplynutia doby Bulharsko
4 RX_SESS remixshop.com HTTP do uplynutia doby Bulharsko
5 __tld__ remixshop.com HTTP do uplynutia doby Bulharsko
6 _hjIncludedInSample remixshop.com HTTP trvalá Bulharsko
7 em_cdn_uid remixshop.com HTTP 1 rok Bulharsko
8 em_p_uid remixshop.com HTTP 1 rok Bulharsko
9 rx_cpl remixshop.com HTTP 9 rokov Bulharsko
10 rx_fp remixshop.com HTTP 9 rokov Bulharsko
11 rx_sfp remixshop.com HTPP 9 rokov Bulharsko

 

Čl.17. (1) Funkčné cookies umožňujú uchovanie spotrebiteľom uprednostňovaných vecí a ukazujú správanie spotrebiteľa na stránkach. Tieto cookies šetria čas a úsilie pri nákupe na stránkach Spoločnosti a dočasne sa ukladajú na zariadení spotrebiteľa. Funkčné cookies využíva Spoločnosť aj pre analýzu správania spotrebiteľov na svojich stránkach a ako tieto stránky spotrebitelia používajú. Umožňuje to Spoločnosti perzonalizovať ponúkaný obsah a rýchlo identifikovať a odstraňovať rôzne problémy.

(2) Funkčné cookies, ktoré Spoločnosť a tretie strany – partneri používa:

Radové číslo Názov cookies Dodavateľ Typ Doba uchovania Miesto uchovania
1 _ga google-analytics.com HTTP 2 roky Bulharsko
2 _gat google-analytics.com HTTP  do uplynutia doby      (1minúta) Bulharsko
3 _g google-analytics.com HTTP do uplynutia doby (1 minúta) Bulharsko
4 ads/conversion/# google.com Pixel do uplynutia doby USA
5 c rubiconproject.com HTTP do uplynutia doby USA
6 collect google-analytics.com Pixel do uplynutia doby USA
7 fr facebook.com HTTP 3 mesiace Holandsko
8 IDE doubleclick.net HTTP 18 mesiacov USA
9 Impression.php facebook.com Pixel do uplynutia doby Holandsko
10 khaos rubiconproject.com HTTP 1 rok USA
11 mid instagram.com HTTP 20 rokov Holandsko
12 mp_mixpanel remixshop.com HTTP 1 rok Bulharsko
13 put rubiconproject.com HTTP 29 dní USA
14 rpb rubiconproject.com HTTP 29 dní USA
15 rpx rubiconproject.com HTTP 29 dní USA
16 rur instagram.com HTTP do uplynutia doby Holandsko
17 test_cookie doubleclick.net HTTP do uplynutia doby USA
18 tr facebook.com Pixel do uplynutia doby Holandsko
19 scarab.visitor emarsys.com HTTP 1 rok Bulharsko
20 cdv emarsys.com HTTP 1 rok Nemecko
21 s emarsys HTTP do uplynutia doby Nemecko
22 impression.php facebook.com Pixel do uplynutia doby Holandsko
23 wd facebook.com Pixel do uplynutia doby Holandsko
24 dpr facebook.com Pixel do uplynutia doby Holandsko
25 sb facebook.com Pixel 2 roky Holandsko
26 datr facebook.com Pixel 2 roky Holandsko
27 reg_fb_ref facebook.com Pixel nepretržitá Holandsko
28 ads/ga-audiences google.com Pixel do uplynutia doby USA
29 ads/user-lists/# google.com Pixel do uplynutia doby USA
30 csrftoken instragram.com HTTP 1 rok Holandsko
31 CAMPAIGN_LEAD remixshop.com HTTP 90 dní Bulharsko
32 sc_at www.snap.com Snap  13 mesiacov USA
33 _sctr www.snap.com Snap  7 dní USA
34 _scid www.snap.com Snap  13 mesiacov USA
35 gp_s glami.bg Pixel 30 dní Česká republika
36 gp_e glami.bg Pixel 30 dní Bulharsko
37 glm_usr glami.bg Pixel 1 rok Bulharsko
38 glm_usr_tmp glami.bg Pixel 1 rok Bulharsko
39 u creativecdn.com HTTP 1 rok Holandsko, USA
40 ts creativecdn.com HTTP 1 rok Holandsko, USA

 

Čl.18.  Spoločnosť používa tieto webové stránky a ich cookies (ich druh, názov cookies, miesto a doba uloženia nižšie uvedených tretích osôb znázorňujú horné tabuľky):

1.Google Analytics – služba pre webovú analýzu, poskytovaná spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, ktorá používa cookies, zapamätané na počítači spotrebiteľa, aby umožnila analýzu použitia webovej stránky spotrebiteľmi. Informácie o tejto stránke, nadobudnuté za pomoci cookies, sa posielajú a uchovávajú v Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (spracovateľ údajov) na serveroch, nachádzajúcich sa v USA. Údaje, ktoré prichádzajú do Google Analytics sú psedonymizované na elektronickej platforme Spoločnosti podľa čl.12., odst.1. tejto Politiky. Na základe zmluvného právneho vzťahu s Google LLC Spoločnosť ho poveruje použiť tieto informácie k posúdeniu použitia stránok, k zostaveniu webových aktivít a k poskytovaniu iných služieb správcovi stránok v súvislosti s používaním stránok a používaním internetu ku stránkam Spoločnosti. Google LLC nebude spájať IP adresu, vyslanú browserom spotrebiteľa cez Google Analytics s inými údajmi, uchovávanými v Google LLC. Google LLC spracúva údaje za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“.

2.Google AdWords– služba pre remarketing a nasmerovanie správania, ktorú poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Prostredníctvom tejto služby sa reklamná činnosť www.remixshop.com spája s reklamnou sieťou AdWords prostredníctvom cookies. Informácie o používaní tejto stránky, nadobudnuté prostredníctvom cookies, sa prenášajú a ukladajú v Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (spracovateľ údajov) na servery, nachádzajúce sa v USA. Google LLC spracúva údaje za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“.

3.Facebook a Instagram – táto príloha používa Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete facebook.com a instagram.com, ktorú udržuje Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“). Plugins sa môžu rozpoznať podľa loga Facebook-u (biele „f“ na modrom pozadí alebo hore zdvihnutý palec) alebo bývajú označené „Facebook Social Plugin“.

Keď spotrebiteľ vojde na danú webovú stránku, jeho browser urobí hneď priame spojenie so serverami Facebook-u. Obsah tohto Plugin-u bude prenesený priamo z Facebook-u na browser spotrebiteľa, ktorý ho spojí s internetovou stránkou.

Spojením s týmito Plugins Facebook dostáva informáciu, že príslušná stránka Spoločnosti alebo platforma bola navštívená. Ak spotrebiteľ vošiel do svojho profilu vo Facebook-u, Facebook môže pripočítať túto návštevu k jeho profilu. Ak spotrebiteľ kontaktuje s týmito Plugins (napr. natisne tlačítko „páči sa mi“ alebo napíše komentár), príslušná informácia bude hneď prenesená z jeho browsera na Facebook a tam bude zapamätaná. Ak spotrebiteľ nie je registgrovaný na Facebook-u, Facebook má tiež možnosť zistiť jeho IP adresu a zapamätať ju.

Tieto Plugins na Facebook-u môžu operátori webových stránok pripojiť k vlastným internetovým stránkam alebo platformám. Jedným kliknutím na tieto Plugins spotrebitelia, ktorí sú registrovaní vo Facebook-u, môžu automaticky nechať oznam na svojom Facebook profile, že informácia z odkazu operátora stránok sa im páči. Plugin spojený s Facebook-om „si komunikuje“ stále s Facebook-om a pri návšteve internetovej stránky posiela údaje Facebook-u – dokonca aj keď spotrebiteľ neklikol na Plugins.

Prostredníctvom tzv. iFrame-spojenia browser aktivuje okrem naštartovanej stránky ešte jednu ďalšiu menšiu „stránku v stránke“, ktorá obsahuje príslušný Plugin. V prípade, že Plugin patrí Facebook-u, toto iFrame-spojenie alebo východzí text vychádza úplne z Facebook-u a nemôže byť kontrolovaný alebo spracovaný Spoločnosťou.

Ak spotrebiteľ nevstúpil do Facebook-u alebo vôbec tam nie je registrovaný, tiež sa mu vkladá cookie, ktoré sa nedá rozpoznať, a je platné dva roky.

Ak sa browser neskôr znovu spojí so serverom sociálnej siete, cookie se prenesie a môže dopomôcť k vytvoreniu profilu. Spotrebitelia, ktorí sa potom registrujú, tiež sa môžu napojiť na informáciu, obsahujúcu sa v cookie.

Ak spotrebiteľ vstúpil na Facebook, prenáša sa informácia o stránke, aj o cookie – pri tom je možné, aby táto informácia  o identifikácii pobytu bola priradená k príslušnému účtu.   Čo sa týka informácie o právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, spotrebiteľ sa musí obrátiť na Facebook Inc. alebo sa riadiť návodom na ochranu osobných údajov na Facebook-u na tejto adrese: https://www.facebook.com/policy.php.

Prostredníctvom Add-ons môže spotrebiteľ blokovať Facxebook-Social-Plugins na svojom browseri, keď použije napríklad „Facebook Blocker“. Facebook Inc. spracúva údaje za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“.

4.Criteo – služba na retargetovanie, na analýzu návštevnosti webových stránok Spoločnosti a tzv. technológií opätovného oslovenia. Táto služba je ponúkaná na trhoch Spoločnosti v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a Slovensku spoločnosťou Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France (spracovateľ). Táto technika umožňuje používateľom internetu, ktorí už prejavili záujem o obchod Spoločnosti a jeho výrobky, aby dostali vhodnú reklamu aj na webových stránkach partnerov Spoločnosti. Použitie tohto spôsobu reklamy sa uskutočňuje na základe technológie cookies a analýzy predošlého spôsobu použitia. Táto forma reklamy je úplne pseudonymizovaná a nespracúva údaje, ktoré by umožnili identifikáciu fyzickej osoby. Pri použití stránok Spoločnosti sú rozložené anonymné cookies v browseroch spotrebiteľov alebo Criteo môže posielať svoje vlastné cookies do súboru cookies spotrebiteľov. Údaje spotrebiteľov sa okrem toho ukladajú v cookies po ukončení časového úseku aktivácie browseru, takže môžu byž znovu vyvolané pri následujúcich návštevách webových stránok.

5.RTB House – služba na retargetovanie, na analýzu návštevnosti webových stránok Spoločnosti a tzv. technológií opätovného oslovenia. Táto služba je ponúkaná na trhoch Spoločnosti v Bulharsku, Rumunsku a Grécku spoločnosťou RTB House SA with business seat in Warsaw, Poland (postcode: 00-819) at Złota 61/101 (spracovateľ). Táto technika umožňuje používateľom internetu, ktorí už prejavili záujem o obchod Spoločnosti a jeho výrobky, aby dostali vhodnú reklamu aj na webových stránkach partnerov Spoločnosti. Použitie tohto spôsobu reklamy sa uskutočňuje na základe technológie cookies a analýzy predošlého spôsobu použitia. Táto forma reklamy je úplne pseudonymizovaná a nespracúva údaje, ktoré by umožnili identifikáciu fyzickej osoby. Pri použití stránok Spoločnosti sú rozložené anonymné cookies v browseroch spotrebiteľov alebo RTB House môže poslať svoje vlastné cookies do súboru cookie používateľa. Údaje používateľov sa tiež ukladajú do súborov cookie po ukončení relácie browseru, aby sa mohli načítať pri nasledujúcej návšteve webových stránok. Hlavné skupiny údajov, ktoré spoločnosť RTB House spracúva pre spoločnosť Remix ako inzerent, sú prehliadanie webových stránok alebo aplikácií, prihlasovacie informácie na webových stránkach alebo v aplikáciách, kde sa používateľovi môže zobraziť reklama, údaje o zobrazeniach reklamy a reakciách používateľov na ne. RTB House spracúva údaje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a dohody „Ochrana súkromia vo vzťahoch medzi EÚ a USA“.

6.Doubleclick by Google - služba pre remarketing a nasmerovanie správania, ktorú poskytuje Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. https://www.google.de/intl/en/policies. Prostredníctvom tejto služby sa reklamná činnosť www.remixshop.com spája s reklamnou sieťou Doubleclick by Google za pomoci cookies.

Google LLC spracúva údaje za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“.

7.Rubiconproject - služba pre remarketing a nasmerovanie správania, ktorú poskytuje Rubicon Project Ltd., Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St., London, W1B 3HR, United Kingdom. Prostredníctvom tejto služby sa reklamná činnosť www.remixshop.com spája s reklamnou sieťou Rubiconproject za pomoci cookies. Pri použití stránok Spoločnosti sú rozložené anonymné cookies v browseroch spotrebiteľov alebo Rubiconproject môže posielať svoje vlastné cookies do súboru cookies spotrebiteľov. Údaje spotrebiteľov sa okrem toho ukladajú v cookies po ukončení časového úseku aktivácie browseru, takže môžu byť znovu vyvolané pri následujúcich návštevách webových stránok.

8.Emarsys - služba pre remarketing a nasmerovanie správania, ktorú poskytuje Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria. Táto technika umožňuje používateľom internetu, ktorí už prejavili záujem o obchod Spoločnosti a jeho výrobky, aby dostali vhodnú reklamu aj na webových stránkach partnerov Spoločnosti. Použitie tohto spôsobu reklamy sa uskutočňuje na základe technológie cookies a analýzy predošlého spôsobu použitia. Táto forma reklamy je úplne pseudonymizovaná a nespracúva údaje, ktoré by umožnili identifikáciu fyzickej osoby. Údaje sa ukladajú v elektronickej forme na servery, ktoré sa nachádzajú v Nemecku a v Bulharsku.

9.Segment - služba pre remarketing a nasmerovanie správania, ktorú poskytuje io,Inc., 100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA. Táto technika umožňuje používateľom internetu, ktorí už prejavili záujem o obchod Spoločnosti a jeho výrobky, aby dostali vhodnú reklamu aj na webových stránkach partnerov Spoločnosti. Segment io Inc spracúva tieto údaje: e-mail, pohlavie, telefón a meno. Údaje sa ukladajú v elektronickej forme na servery, ktoré sa nachádzajú v USA za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a dohody „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“. Doba uchovávania údajov o správaní spotrebiteľa je 13 (trinásť) mesiacov. Uvedené údaje sa psedonymizujú a ich príjemcami sú Google LLC, Facebook и Instagram za účelom poskytovania služieb, uvedených vyššie v b.1, 2 a 3 tohto nariadenia.

10. Snapchat - mobilná aplikácia pre okamžité správy, používaná používateľmi na zdieľanie fotografií, písanie správ a úpravu fotografií v reálnom čase. Spoločnosť prevádzkuje reklamnú kampaň stránky www.remixshop.com prostredníctvom služieb spoločnosti Snapchat pomocou cookies. Snap Inc. používa súbory cookie na ochranu používateľských údajov a účtov v Snapchat, na analýzu údajov - ktoré funkcie aplikácie sú u používateľov najobľúbenejšie, prehľadávanie návštevníkov na stránku, zlepšenie funkčnosti a poskytovanie reklamy. Reklamné súbory cookies Snapchat sa používajú na oslovenie reklám používateľom, zlepšenie ich výkonnosti, vytvorenie profilu záujmov používateľov a poskytovanie relevantných reklám iných stránok. Informácie získané použitím cookies sú prenášané a uchovávané spoločnosťou Snap Inc., založenú a pôsobujúcu v USA, s korešpondenčnými adresami 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405 a 000 31st Street, Santa Monica, California 90405 a budú uložené na serveroch spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v Európe a USA. Browser, používaný používateľom mu môže umožniť odmietnuť niektoré alebo všetky cookies, ako aj odstrániť cookies z jeho prehliadača podľa pokynov poskytnutých samotným prehliadačom. Snap Inc. spracováva údaje v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ uplatniteľných na ochranu osobných údajov a dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA.

11. Glami – vyhľadávač pre módne produkty, ktorý spája spotrebiteľa s internetovými obchodmi poskytovaním informácií a smerovaním k tovaru, ktorý ponúkajú, riadená obchodnou spoločnosťou Inspigroup s.r.o. so sídlom a adresou vedenia v Ulez 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika, nar. Č.: 24263532. Glami zbiera a spracováva informácie o produktoch prezeraných a objednaných prostredníctvom vyhľadávača cez Glami piXel a súvisiace s ním súbory cookie s cieľom personalizáciu Glami pre spotrebiteľov a získanie hľadaného tovaru. Prostredníctvom Glami piXel a súvisiacich súbory cookie zhromažďujú údaje o produktoch monitorovaných používateľom podľa ich URL; URL, ktorá priviedla používateľa na príslušnú stránku; názov príslušnej stránky; rozdelená obrazovka na užívateľskej obrazovke; údaje a obsah predmetnej stránky (napr. názov a identifikátor výrobkov uvedených na stránke); identifikátor a cenu výrobkov umiestnených do spotrebného koša; celkovú cenu a ID objednávky. Užívateľské údaje sa po ukončení relácie prehliadača ukladajú do súborov cookie, aby mohli byť predvolaný opäť pri svojich ďalších návštevách webových stránok.Všetky opísané údaje, ktoré je možné zbierať a spracovávať pomocou GlamiPiXel a ukladať pre účely uvedené v čl. 17 pre príslušný „cookies“ termín, je potrebné mať na vedomí, že v prípade nákupu uskutočneného spotrebiteľom sa údaje preňho uložia na neurčitú dobu. Všetky údaje zozbierané a spracované prostredníctvom GlamiPixel a prostredníctvom sprievodných súborov cookie sú anonymné údaje a nemôžu viesť k identifikácii používateľa. Inspigroup s.r.o. spracováva údaje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov EÚ.

(SPOTREBITELIA PODĽA ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV?)

ODDIEL PREDÁVAJÚCI SFP

Čl.19. V oddieli Predávajúci SFP sa spracúvajú údaje fyzických osôb, ktoré ponúkajú Spoločnosti na predaj svoje vlastné výrobky. Ich údaje sa spracúvajú na základe právnych predpisov, plniac povinnosti Spoločnosti, ktoré vyplývajú zo Zákona o účtovníctve, Zákona o dani z príjmov fyzických osôb, Zákona o dani z príjmov právnických osôb.

Čl.20. (1) V oddieli Predávajúci SFP sa spracúvajú tieto kategórie údajov:

1.meno a priezvisko;
2.rodné číslo osôb z Bulharskej republiky a dátum narodenia osôb z Nemecka, Rakúska, Poľska a Rumunska;
3.e-mail;
4.adresa;
5.pohlavie;
6.telefón.

(2) Údaje podľa 1. odst. sa spracúvajú za účelom a na základe plnenia kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a predávajúcim a povinností Spoločnosti, ustanovené v bulharskom Zákone o účtovníctve, Zákone o dani z príjmov fyzických osôb a Zákone o dani z príjmov právnických osôb, ktoré sú dostupné na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1.

Čl.21. (1) Osobné údaje v oddieli Predávajúci SFP sa spracúvajú na elektronickom nosiči.

(2) Osobné údaje podľa čl.19 Politiky vkladajú samotní predávajúci do špeciálne vypracovaného softwaru na webových stránkach Spoločnosti a tieto údaje sa ukladajú v elektronickej forme do serveru, nachádzajúceho sa v Bulharskej republike, ktorý Spoločnosť prenajala na 10 rokov, rátajúc od 1. januára roku, ktorý následuje po roku vzniku príslušného právneho vzťahu, na základe čl.12, odst.1., b.2. bulharského Zákona o účtovníctve, ktorý je dostupný na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1. Po vypršaní lehoty uloženia a za podmienky, že sa nejedná o dokumenty, ktoré by sa museli predať do Štátneho archívu, všetky nosiče údajov z registra sa zničia vhodnou metódou, vrátane výmazu náhradných elektronických kópií.

Čl.22. (1) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.20., odst.1.,  tejto Politiky v oddieli Predávajúci SFP osobám v pracovno-právnom vzťahu. Práva a povinnosti osôb, ktoré spracúvajú údaje, sú uvedené v príslušnej charakteristike pracovnej pozície.

(2) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.20., odst.1., b.1., 4. a 6. na základe plnenia zmlúv vymenovaných spoločností, ktoré poskytujú kuriérske služby pre dodávku tovaru, poslaného predávajúcimi, uzavretými mezi nimi a Spoločnosťou:

- pre zásielky na území Bulharskej republiky – Speedy a.s., IČO 131371780
- pre zásielky na území Poľska – DHL Express Sp. Z.o.o., reg. Pod č.527-00-22-391, adresa: Varšava, ul. Osmanska 2
- pre zásielky na území Rumunska – S.C.Fan Courier Express SRL, reg.Pod č.J40/4014/2001, adresa: Bukurešť, ul.Fabrica de Glucosa 11C
- pre zásielky na území Rakúska a Nemecka – DHL Paket GmbH, Brunner Strasse 65, 1230 Vienna, Austria.

(3)  Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.20., odst.1., b.1., 4. a 6. subjektov údajov, nachádzajúcich sa v Nemecku a Rakúsku, na základe uzavretej zmluvy, tejto spoločnosti, ktorá poskytuje služby v oblasti skladovania tovaru, poslaného predávajúcimi uvedených štátov v súlade so zmluvou mezi ňou a Spoločnosťou:

Logwin Solutions GmbH, Siezenheimerstrasse 39a, 5020 Salzburg, Austria.

(4)  V prípade žiadosti o informáciu v súvislosti s plnením konkrétnej kúpnej zmluvy, prístup do oddielu Predávajúci SFP má výkonný riaditeľ a/alebo člen Rady riaditeľov Spoločnosti.

(5)  Príjemcom údajov z oddielu Predávaúci SFP je Národná príjmová agentúra.

(6) Prístup k osobným údajom osoby z oddielu Predávajúci SFP má právny poradca alebo advokát v súvislosti s ochranou práv Spoločnosti v spore medzi stranami a/alebo v prípade potreby konzultácie.

(7) Prístup k osobným údajom osoby z oddielu Predávajúci SFP sa umožňuje tretím osobám na nariadenie súdu a/alebo na základe konkrétneho predpisu. 

REGISTER AUDIONAHRÁVKY

Čl. 23. (1) Táto časť sa zaoberá otázkami, týkajúcimi sa typu údajov spracovávaných v registri “Audionahrávky telefonických hovorov”, spracovateľov týchto údajov, príjemcov údajov, spôsobu a lehoty ich uloženia.

(2) V registri “Audionahrávky telefonických hovorov” sa spracúvajú osobné údaje, ktoré by sa mohli zbierať prostredníctvom nahraných telefonických hovorov medzi zamestnancami „Zákazníckeho centra“ a fyzickými osobami, ako aj osobami zastupujúcimi spotrebiteľov v zmysle SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83 / EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

(3) Osobné údaje sa spracúvajú v registri "Audionahrávky telefonických hovorov" na tieto účely:

  1. plnenie záväzkov Spoločnosti vyplývajúcich z právneho úkonu, a to bulharské: Zákon o účtovníctve, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o dani z príjmov právnických osôb, ktoré sú dostupné na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1.
  2. plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy na diaľku uzatvorenej so spotrebiteľom;
  3. na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, ak takéto záujmy nie sú prevýšené záujmami a základnými právami dotknutej osoby.

(4) Audionahrávky, vykonávané Spoločnosťou, podliehajú posúdeniu vplyvu na ochranu údajov, pripravené podľa čl. 35, odst. 1 zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Čl. 24. (1) V registri "Audionahrávky telefonických hovorov" sa spracúvajú tieto kategórie osobných údajov:

  1. audionahrávka mena a priezviska;
  2. audionahrávka e-mailu;
  3. audionahrávka adresy;
  4. audionahrávka telefónu.

(2) Údaje podľa odst. 1 sa spracúvajú na základe plnenia zmluvy na diaľku, uzatvorenej medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom na základe splnenia zákonných povinností podľa bulharských zákonov: Zákona o účtovníctve, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré sú dostupné na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1. a / alebo výkonu oprávneného záujmu Spoločnosti.

Čl. 25. Osobné údaje v registri "Audionahrávky telefonických hovorov" sa zaznamenávajú na elektronických nosičoch, vytvorením súboru so zvúkovým záznamom.

Čl. 26 (1) Správca poveruje nahrávanie telefonických rozhovorov a spracovanie osobných údajov podľa čl. 24, odst. 1 súčasnej politiky Babelforce GmbH, Str. der Pariser Kommune 12-16, 10243 Berlín, Germany na základe zmluvného vzťahu medzi poslednou a spoločnosťou s cieľom poskytovania virtuálnej telefónie alebo cloudovej telefónie (Cloud based VoIP telephony) a nahrávania všetkých telefonických konverzácií a vymieňaných správ medzi spotrebiteľmi.

(2) Údaje podľa čl. 24, odst. 1 sa uchovávajú v elektronickej forme na serveroch nachádzajúcich sa v Spolkovej republike Nemecko a podliehajú požiadavkám platných právnych predpisov EÚ a EHP o ochrane osobných údajov. Termín uchovávania údajov spracovateľom podľa odst. 1 je 1 (jeden) rok.

Čl. 27 (1) Správca poveruje spracúvanie osobných údajov podľa čl. 24, ods. 1, zo súčasnej politiky v registri "Audionahrávky telefonických hovorov" osôb, zamestnaných v pozícii Špecialista Zákazníckeho centra a Manažér Zákazníckeho centra.

(4) Na základe žiadosti o informácie, týkajúce sa vykonávania konkrétnej zmluvy na diaľku, prístup do registra "Audionahrávky telefonických hovorov" sa poskytuje výkonnému riaditeľovi a / alebo členovi predstavenstva spoločnosti.

(5) Prístup k osobným údajom osoby z registra „Audionahrávky telefonických hovorov“ sa poskytuje právnemu poradcovi alebo advokátovi v súvislosti s ochranou práv spoločnosti v prípade sporu medzi stranami a / alebo potreby konzultácie.

(6) Prístup k osobným údajom osoby z registra „Audionahrávky telefonických hovorov“ sa udeľuje tretím osobám na základe rozhodnutia súdu a / alebo na základe konkretného normatívneho aktu.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV A PORIADOK K ICH PLNENIU

Čl.28. Subjekty osobných údajov majú tieto práva, vzťahujúce sa na ich osobné údaje:

- právo na prístup;
- právo na korekciu;
- právo na prenos údajov;
- právo zmazania (právo byť zabudnutý);
- právo obmedziť spracovanie;
- právo na namietanie voči spracovaniu osobných údajov;
- právo subjektu, aby nebol objektom rozhodnutia, zakladajúceho sa jedine na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania.

Čl.29. (1) Každá jednotlivá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo obdržať informácie o správcovi osobných údajov, tak ako i o spracovaní jeho osobných údajov. Sú to tieto informácie:

1.údaje identifikujúce správcu, taktiež jeho kontaktné údaje, vrátane kontaktných údajov osoby, poverenej ochranou údajov;
2.účel a právny základ spracovania;
3.príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, pokiaľ takí sú;
4.zámer správcu predať osobné údaje tretej strane (keď je to aktuálne);
5.doba uloženia osobných údajov;
6.existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (ak existuje);
7.informácia o všetkých právach subjektu;
8.právo na sťažnosť dozorcovskému orgánu.

(2)  Informácie podľa odst.1. sa neposkytujú v prípade, že subjekt údajov už s nimi disponuje.

(3) V prípade podania žiadosti subjektom údajov o informácie podľa odst.1. Spoločnosť spolu s osobou zodpovedajúcou za ochranu údajov podľa čl. 23 Politiky vykoná príslušnú kontrolu a poskytne odpoveď s požadovanou informáciou do 14 (štrnástich) dní, ale najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa obdržania žiadosti. Ak je to nutné, táto lehota môže byť predĺžená ešte o dva mesiace, keď sa vezme na zreteľ zložitosť a počet žiadostí od určitej osoby. Spoločnosť informuje žiadateľa o každom takom predĺžení lehoty do jednoho mesiaca od obdržania žiadosti s tým, že uvádza aj príčiny zdržania. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu osoby (celé meno a rodné číslo pre bulharského občana a pre všetkých ostatných občanov členských štátov EÚ – celé meno a dátum narodenia), opísanie žiadosti, žiadanú formu poskytnutia prístupu k osobným údajom, podpis, dátum, e-mail, adresu pre korešpondenciu a plnú moc, ak žiadosť podáva splnomocnená osoba. Spoločnosť nie je povinná odpovedať na žiadosť v prípade, že nie je v stave identifikovať subjekt údajov. Žiadosť bude zaznamenaná do samostatného registra spoločnosti a môže byť predložená jedným z nasledujúcich spôsobov: a) elektronickou cestou na e-mail privacy@remixshop.com, b) osobne v kancelárii Spoločnosti, ktorá sa nachádza v Sofii, MČ Lozenec, štvrť Chladilnika, trieda Nikola Vapcarov 53 B, budova Mandarin, posch.3., kancelária 10, alebo c) poštou na adresu riadenia Spoločnosti: bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3. poschodie, kancelária 9, 1407 Sofia, Bulharsko.

(4) Jeden opis informácií z odst.1. dostáva subjekt údajov zadarmo. Za ďalšie opisy, požiadané subjektom údajov alebo prílišné požiadavky subjektu, zvlášť kvôli ich opakovaniu, môže Spoločnosť žiadať rozumný poplatok vo výške administratívnych výdajov.

(5) Pri poskytovaní opisu osobných údajov Spoločnosť nemôže odhaliť tieto kategórie údajov:

1.osobné údaje tretích osôb, iba ak tieto osoby dali k tomu výslovný súhlas;
2.údaje, ktoré predstavujú obchodné tajomstvo, intelektuálny majetok alebo dôvernú informáciu;
3.iné informácie, ktoré sú chránené v súlade s platným zákonodarstvom;

(6) Či je žiadosť závažná alebo prehnaná posudzuje Spoločnosť zvlášť pre každý prípad;

(7) V prípade odmietnutia prístupu k osobným údajom Spoločnosť zdôvodňuje svoje odmietnutie a informuje subjekt údajov o jeho práve podať sťažnosť dozorcovskému orgánu.  

Čl.30. (1) Subjekty údajov môžu požiadať o svoje osobné údaje, spracúvané Spoločnosťou, aby boli korigované v prípade ich nepresnosti alebo neúplnosti.

(2) V prípade schválenia žiadosti o korekciu osobných údajov Spoločnosť oznamuje príjemcom údajov, ktorým tieto údaje boli odhalené.

(3) Právo podľa odst.1. sa uskutočňuje podaním žiadosti podľa pokynov čl.23, odst.3. Politiky.

Čl.31. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo požiadať o výmaz svojich údajov, tzv. „právo byť zabudnutý“, ak existuje jedna z týchto podmienok:

1.osobné údaje osoby už nie sú potrebné pre účel, kvôli ktorému boli zozbierané alebo spracované iným spôsobom;
2.subjekt údajov sťahuje svoj súhlas, na ktorom sa zakladá spracovanie údajov a nie je inej právnej príčiny k spracovaniu;
3.subjekt údajov namieta proti spracovaniu a nie sú právne príčiny k spracovaniu, ktoré by mali prednosť;
4.osobné údaje sa boli spracované nezákonne;
5.osobné údaje musia byť vymazané za účelom dodržania právnej povinnosti voči právu EÚ alebo právu členského štátu, ktoré platí pre správcu;
6.osobné údaje boli zozbierané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti deťom a súhlas je daný nositeľom rodičovskej zodpovednosti za dieťa.

(2) Právo podľa odst.1. sa uskutočňuje podaním žiadosti podľa pokynov čl.23, odst.3.

Čl.32. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov správcom, ale za tým účelom musí vyhovieť konkrétnym podmienkam, medzi ktorými je:

1.subjekt údajov namieta voči presnosti osobných údajov;
2.spracovanie je nezákonné, ale subjekt údajov sinepraje výmaz svojich osobných údajov, ale namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;
3.správca už nepotrebuje osobné údaje k spracovaniu, ale subjekt údajov ich vyžaduje kvôli ustanoveniu, plneniu alebo obhajobe právnych požiadavkov;
4.subjekt údajov vzniesol námietku voči spracovaniu v očakávaní kontroly, či zákonné dôvody správcu majú prednosť pred záujmami subjektu údajov.

(2) V prípadoch podľa odst.1., b.1. obmedzenie spracovania je na dobu, ktorá dovoľuje správcovi skontrolovať presnosť osobných údajov.

(3)  Právo podľa odst.1. sa uskutočňuje podaním žiadosti podľa pokynov čl.23, odst.3.

Čl.33. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo obdržať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol správcovi v štruktúrovanej, široko použiteľnej a prispôsobenej k strojovému čítaniu forme, a má právo preniesť tieto údaje na iného správcu bez prekážok zo strany správcu, ktorému tieto osobné údaje poskytol, keď spracovanie sa zakladá na súhlase alebo zmluvnej povinnosti a uskutočňuje sa automatizovaným spôsobom.

(2)  V prípade uplatnenia svojho práva na prenos údajov, subjekt údajov má právo na priame prenesenie osobných údajov od jedného správcu na druhého, ak je to technicky uskutočniteľné.

(3)  Právo podľa odst.1. sa uskutočňuje podaním žiadosti podľa pokynov čl.23, odst.3.

Čl.34. (1) Subjekt údajov má právo namietať voči spracovaniu jeho osobných údajov Spoločnosťou ak sa údaje spracúvajú na základe niektorej z následujúcich skutočností:

1.spracovanie je potrebné pre splnenie úlohy verejného záujmu alebo pre plnenie oficiálnych práv, ktoré sú poskytnuté správcovi;
2.spracovanie je potrebné pre účely súvisiace s legitimnými záujmami Spoločnosti alebo tretej sgtrany;
3.spracovanie údajov zahrnuje profilovanie.

(2) Správca zastavuje spracovanie osobných údajov, okrem prípadu, že dokáže, že existujú presvedčivé zákonné príčiny ďalšieho spracovania, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami subjektu údajov, alebo pred ustanovením, plnením alebo obhajobou právnych námietok.

Čl.35. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo byť informovaná, a Spoločnosť je povinná ju informovať, v prípade porušenia bezpečnosti jej osobných údajov a v prípade pravdepodobnosti, že týmto porušením vznikne vysoké riziko zachovania práv a slobôd subjektu údajov.

(2) Informácia podľa odst.1. sa musí vykonať bez zbytočného zdržania po jej odhalení a musí obsahovať opis podstaty porušenia bezpečnosti osobných údajov, pričom sa uvádza spôsob porušenia, jeho následky a Spoločnosťou podniknuté opatrenia k náprave porušenia a zníženia prípadných nepriaznivých následkov.

Čl. 36. V prípade porušenia Vašich práv alebo platných zákonov o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo príslušnému orgánu pre ochranu údajov (Data Protection Authority) vo vašej krajine. Viac informácií nájdete na stránke ÚOOÚ: http://www.dataprotection.gov.sk/.