DORUČENIE ZADARMO
pre objednávky s produktom v hodnote nad 50,00 €
4725 produktov pridaných dnes.   Zobraziť
NAJLEPŠIE HODNOTENIE na

POLITIKA DÔVERNOSTI A COOKIES

 

I. VŠEOBECNE

Čl.1. (1) REMIX GLOBAL EAD a.s. (ďalej stručne „Spoločnosť“) je akciová spoločnosť, registrovaná v Obchodnom registri pri Registračnej agentúre pod IČO 204052021, so  sídlom a adresou riadenia: Sofia, PSČ 1407,  Bul. Čierny vrch 51, Budova 1, poschodie  6., Bulharsko, hlavný predmet činnosti: internetový obchod second hand produktov a doplnkov a outlet.

(2) Spoločnosť je správcom osobných údajov, spracúva osobné údaje v súvislosti so svojou činnosťou a sama určuje ciele a prostriedky pre ich spracovanie.

(3) Osoba, zodpovedajúca za ochranu osobných údajov je: Boryana Terzieva; e-mail: privacy@remixshop.com.

Čl.2. Súčasná politika dôvernosti a cookies („Politika“) poskytuje informácie o osobných údajoch, ktoré Spoločnosť spracúva, a o podmienkach a poriadku, podľa ktorého fyzické osoby, ktorých údaje sa spracúvajú, uplatňujú svoje práva.

Čl.3. O cieľoch súčasnej Politiky:

 1. termín „osobné údaje“ znamená akúkoľvek informáciu, spojenú s identifikovanou fyzickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá môže byť identifikovaná („subjekt údajov“); fyzická osoba, ktorá môže byť identifikovaná je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, a to prostredníctvom identifikátora ako meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, on line identifikátora alebo podľa jednoho alebo viacerých príznakov, špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, rozumovú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotyčnej fyzickej osoby;

  „spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo niekoľko operácií s osobnými údajmi alebo súborom osobných údajov prostredníctvom automatických alebo iných prostriedkov ako zber, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úprava alebo zmena, výťahy, poradenská služba, používanie, zverejnenie prevodom, šírenie alebo iný spôsob, ktorým sa údaje sprístupnia, usporiadanie alebo kombinovanie, obmedzenie, b výmaz alebo zničenie;

  3.„obmedzenie spracovania“ znamená označenie uchovávaných osobných údajov za účelom omedzenia ich spracovania v budúcnosti;

  4.„pseudonymizácia“ znamená spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje nemohli byť už spojené s konkrétnym subjektom údajov bez použitia dodatočnej informácie za podmienky, že táto sa ukladá zvlášť a je predmetom technických a organizačných opatrení za účelom záruky, že osobné údaje nie sú spojené s identifikovanou fyzickou osobou, ktorá by mohla byť identifikovaná;

  5.„register osobných údajov“ znamená každý štrukturovaný súbor osobných údajov, ku ktorým prístup sa uskutočňuje v súlade s určitými kritériami nezávisle, či je centralizovaný, decentralizovaný alebo rozdelený v súlade s funkčnou alebo geografickou zásadou;

  6.„správca“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iná štruktúra, ktorá sama alebo spolu s inými určuje ciele a prostriedky spracovania osobných údajov; ak ciele a prostriedky k tomuto spracovaniu určuje právo Únie alebo právo členského štátu, správca alebo špeciálne kritériá k jeho určeniu môžu byť stanovené právom Únie alebo právom členského štátu;

  7.„spracovateľ osobných údajov“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iná štruktúra, ktorá spracúva osobné údaje menom správcu;

  8.„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iná štruktúra, ktorej sú poskytnuté osobné údaje nezávisle na tom, či je tretia strana alebo nie je. Súčasne verejné orgány, ktoré môžu dostávať osobné údaje v rámci konkrétneho konania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za „príjemcov“; spracovanie týchto údajov uvedenými verejnými orgánmi zodpovedá  pravidlám pre ochranu údajov v súlade s účelom spracovania;

  9.„tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, rozličný než subjekt údajov, správca, spracovateľ osobných údajov a osoby, ktoré pod priamym riadením správcu alebo spracovateľa osobných údajov majú právo spracúvať osobné údaje;

  10.„súhlas subjektu údajov“ znamená každý svobodne vyjadrený, konkrétny, informovaný a nedvojzmyselný prejav o vôli subjektu údajov prostredníctvom prehlásenia alebo jasne potvrdzujúceho činu, ktorý vyjadruje jeho súhlas, aby s ním súvisiace osobné údaje boli spracované;

  11.„porušenie ochrany osobných údajov“ znamená porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, zmene, nepovolenému odhaleniu alebo prístupu k osobným údajom, ktoré sa predávajú, uchovávajú alebo spracúvajú iným spôsobom;

  12.„dozorcovský orgán“ znamená nezávislý verejný orgán, zriadený členským štátom v súlade s čl. 51 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Čl.4.   Zásady týkajúce sa spracovania osobných údajov:

1.zásada dodržiavania zákonov, svedomitosti a priehľadnosti spracúvania osobných údajov – zber osobných údajov musí byť v rámci nevyhnutného. Spôsob zberu informácií je zákonný a objektívny; 

2.zásada obmedzenia množstva údajov na minimum, tak ako aj obmedzenie účelov a ukladania – osobné údaje sa nesmú používať k účelom iným, než kvôli akému boli zozbierané, iba ak dotyčná osoba s tým súhlasí, alebo v prípadoch, ktoré výslovne vyžaduje zákon. Osobné údaje sa nesmú uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné pre účely, kvôli ktorým boli spracované;

3.zásada presnosti – osobné údaje musia byť presné, úplné a aktuálne, tak ako to vyžaduje účel, kvôli ktorému sa spracúvajú;

4.zásada úplnosti a dôvernosti – osobné údaje sa musia spracúvať tak, aby sa zaistila príslušná úroveň bezpečnosti osobných údajov, vrátane ochrany proti nepovolenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu, a preto sa podnikajú vhodné technické alebo organizačné opatrenia.

Čl.5.   Osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb elektronického obchodu Spoločnosti www.remixshop.com sa spracúvajú v registri „Kontragenti“ a presnejšie v oddieloch Spotrebitelia podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov a Predávajúci SFP a register “Audionahrávky”. 

 

II.ODDIEL SPOTREBITELIA PODĽA ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV

Čl.6. (1) v oddieli Spotrebitelia podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov (ZOS) sa spracúvajú tieto kategórie osobných údajov:

1.meno a priezvisko;
2.e-mail;
3.adresa;
4.pohlavie;
5.telefón;
6.IP adresa – lokačné údaje;
7.IBAN spotrebiteľa – za účelom vracania príslušných čiastok v prípade reklamácie a/alebo odstúpenia od zmluvy.
8. číslo objednávky spotrebiteľa

(2) Údaje podľa odst.1., bodov 1,2,3,5, 7 a 8 sa spracúvajú na základe čl. 6, ods. 1 písm. B) z GDPR a za účelom a plnením zmluvy na diaľku, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom v zmysle SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83 / EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, a za účelom jej uzavretia. Údaje sa spracúvajú aj za účelom splnenia záväzkov Spoločnosti vyplývajúcich z bulharského Zákona o účtovníctve, ktorý je dostupný na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1.

(3) Údaje podľa odst.1., bodov 1,2,3,4,5 a 6 sa spracúvajú za účelom marketingových

činností na základe zákonného záujmu Spoločnosti a len po obdržanom výslovnom súhlase k spracovaniu za účelom marketingových činností. Spomenutý súhlas sa poskytuje elektronickou cestou záznamom na titulnej strane stránok Spoločnosti alebo v profile spotrebiteľa v programe Nastavenie. Súhlas poskytnutý podľa tohto nariadenia môže spotrebiteľ stiahnuť kedykoľvek na titulnej webovej stránke Spoločnosti alebo vo svojom profile v programe Nastavenie.

(4) Ak je výslovný súhlas poskytnutý v elektronickej forme poznámkou z domovskej stránky webovej stránky Spoločnosti alebo z profilu používateľa v menu „Nastavenia“ používateľa na spracúvanie jeho osobných údajov na marketingové účely činnosti, užívateľ súhlasí s údajmi uvedenými v ods. 3 spracúvať na účel ponúkanie tovaru a služieb užívateľovi e-mailom, telefonicky, na jeho adrese a/alebo prostredníctvom e-mailového spravodaja, dopytom na prieskum ponúk tovaru, ako aj na vykonávanie obchodných analýz, sledovanie správania používateľov, preferencie týchto používateľov, ako aj reklamy, ktoré ponúka správcovské produkty a služby.

(5)  Spoločnosť nemá prístup k údajom na bankových kartách, ani k autentikačným údajom pri platení kreditnou alebo debetnou kartou alebo prostredníctvom účtu v ePay.bg, a žiadnym spôsobom ich neregistruje ani neukladá.

(6)  Údaje podľa odst.1., bod 6. sa spracúvajú za účelom marketingových  činností na základe zákonného záujmu Spoločnosti a len po obdržanom výslovnom súhlase k spracovaniu za účelom marketingových činností prostredníctvom použitia cookies. Spomenutý súhlas sa poskytuje elektronickou cestou záznamom na spodnom riadku na titulnej webovej strane Spoločnosti alebo  v programe Nastavenie cookies. Súhlas poskytnutý touto formou môže spotrebiteľ stiahnuť kedykoľvek záznamom v programe Nastavenie cookies.

(7) Keď spotrebiteľ výslovne dá súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov za účelom marketingových činností prostredníctvom použitia cookies v elektronickej forme označením v dolnej lište na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo v menu "Nastavenia cookies", súhlasí tak, aby údaje uvedené v odst.6. boli spracované za účelom sledovania jeho správania, čomu dáva prednosť, a taktiež za účelom reklamy.

(8) Údaje podľa odseku 1 bodu 2 možno spracúvať na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely identifikácie užívateľa – subjektu osobných údajov pri aktivácii osobných alebo iných poukážok na zľavy a zľavy, pri plnení zmluvy uzavretej na diaľku medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom v zmysle SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ zo dňa 25.10.2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93 /13/ EHS Rady a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

Čl.7. (1) Osobné údaje v oddieli Spotrebitelia podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov sa spracúvajú na elektronickom nositeli.

(2) Osobné údaje podľa čl.6., odst.2. Politiky vkladajú samotní spotrebitelia do špeciálne vypracovaného softwaru pre objednávky a tieto údaje sa ukladajú v elektronickej forme do serveru, nachádzajúceho sa v Bulharskej republike, ktorý Spoločnosť prenajala na 10 rokov, rátajúc od 1.januára roku, ktorý následuje po roku vzniku príslušného právneho vzťahu, na základe čl.12, odst.1., b.2. z bulharského Zákona o účtovníctve, ktorý je dostupný na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1. Po vypršaní lehoty uloženia a za podmienky, že sa nejedná o dokumenty, ktoré by sa museli predať do Štátneho archívu Bulharskej Republiky, všetky médiá údajov z registra sa zničia vhodnou metódou, vrátane výmazu náhradných elektronických kópií.

(3)  Osobné údaje podľa čl.6., odst.3. (s výnimkou IP adresy) Politiky vkladajú samotní spotrebitelia do špeciálne vypracovaného softwaru pre objednávky a tieto údaje sa ukladajú na obdobie, uvedené nižšie v čl.9, čl.10, čl.11, čl.12 a čl.13 tejto Politiky.

Čl.8. (1) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.6., odst.1., b.1.- 5. vrátane a b.7. tejto Politiky v oddieli Spotrebitelia podľa ZOS osobám v pracovno-právnom vzťahu. Práva a povinnosti jednotlivých osôb, ktoré spracúvajú údaje, sú uvedené v príslušnej charakteristike pracovnej pozície.

(2) Správca poskytne minimálny objem osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 b.1, 3 a 5 na účely kuriérskych služieb na vykonávanie zmluvy s nimi, licencovaným kuriérskym spoločnostiam v príslušnej krajine, podľa miesta pobytu používateľa.
(3) Na účely uchovávania a spracovania reklamácie spotrebiteľov v Nemecku a Rakúsku a na základe plnenia zmluvy s takýmto subjektom Správca prideľuje spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6, ods. 1, položky 1, 3 a 5 spracovateľovi - Spoločnosť so sídlom v Rakúsku.

(4) Prístup k osobným údajom osoby z oddielu Spotrebitelia podľa ZOS sa umožňuje tretím osobám na základe príkazu príslušného európskeho orgánu činného v trestnom konaní, na nariadenie súdu a/alebo na základe konkrétneho predpisu.


Čl. 9. (1) Na účely poskytovania služieb virtuálnej telefónie alebo „cloudovej telefónie“ (Cloud based VoIP telephony) a zaznamenávania všetkých telefónnych rozhovorov a správ vymieňaných medzi spoločnosťou a používateľmi a na základe zmluvného právneho vzťahu. medzi Spoločnosťou a licencovaným poskytovateľom citovaných služieb, môže Správca zverejniť minimálne množstvo osobných údajov podľa čl. 6, ods. 1, b.1, 2, 4 a 5 tejto Politiky poskytovateľovi virtuálnej alebo „cloudovej“ telefónie (Cloud based VoIP telephony).

((2) Údaje podľa odst.1. sa uchovávajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Nemeckej spolkovej republike za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ a EHP v oblasti ochrany osobných údajov. Doba uchovávania údajov spracovateľom je podľa odst.1. 6 (šesť) mesiacov.
Čl. 10. (1) Na účely zavedenia tiketového systému v Zákazníckom centre / Zákazníckom servise, vrátane zaznamenávania elektronických správ od a k používateľom a na základe zmluvy s takýmto subjektom, Správca prideľuje spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6, ods. 1, b. 1, 2, 4 a 5 tejto Politiky spracovateľovi.

(2) Údaje podľa odst.1. sa ukladajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v USA za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a na základe štandardných zmluvných doložiek. Doba uchovávania údajov spracovateľom je podľa odst. 1. 6 (šesť) mesiacov.
Čl. 11. (1) Na účely prieskumu spokojnosti Zákazníkov a na základe zmluvy o poskytovaní týchto služieb Správca pridelí spracovanie minimálneho objemu osobných údajov podľa čl. 6, ods. 1, b.1, 2 a 6 tejto Politiky svojmu spracovateľovi - Spoločnosť so sídlom v EÚ.

(2) Údaje podľa odst.1. sa ukladajú v elektronickej forme na serveroch, ktoré sa nachádzajú v USA za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a na základe štandardných zmluvných doložiek. Doba uchovávania údajov spracovateľom je podľa odst.1. - 90 (deväťdesiat) dní.

Čl. 12. (1) Na účely prieskumu spokojnosti Zákazníkov a na základe zmluvy o poskytovaní týchto služieb Správca pridelí spracovanie minimálneho objemu osobných údajov podľa čl. 6, ods. 1, b.1, 2 a 8 tejto Politiky svojmu spracovateľovi - Spoločnosť so sídlom v EÚ.

(2) Údaje podľa ods. 1 budú uložené v elektronickej podobe na serveroch umiestnených v Dánsku. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov v EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a v prípade ich prenosu mimo EÚ - na základe štandardných zmluvných doložiek. Lehota na uchovávanie údajov podľa čl. 6, ods. 1, p. 2 je 30 dní a ostatné údaje sa zo serverov budú automaticky odstránené do 6 mesiacov.

Čl. 13. Čl. 14. (1) Na účely poskytovania funkcií vyhľadávania na webových stránkach Spoločnosti (konkrétne: možnosť vyhľadania konkrétnych položiek s určitými parametrami, ľahký neskorší prístup a analýza záujmov spotrebiteľov) na základe zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Spoločnosťou s takýmto predmetom a s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa podľa čl. 6, ods. 4 tejto Politiky, a to v elektronickej podobe označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo profilom používateľa v sekcii "Nastavenia", Správca prideľuje spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6, ods. 1 b. 6 svojmu spracovateľovi - Spoločnosť so sídlom v EÚ.

(2) Údaje podľa ods. 1 sa spracúvajú v elektronickej podobe v rámci Európskej únie, zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov v EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a možného uplatňovania štandardných zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Lehota uchovávania údajov pre používateľov zo strany spracovateľa podľa par. 1 sa zhoduje s lehotou platnosti zmluvného právneho vzťahu medzi spracovateľom a Spoločnosťou.

Čl. 14. (1) Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa podľa čl. 6, ods. 4 tejto Politiky dôvernosti, a to v elektronickej podobe označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo profilom používateľa v sekcii „Nastavenia“ správca prideľuje spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6, ods. 1, bod 1, 2, bod 4 a bod 6 dokumentu Sosyo Plus Bilgi Bil. Techn. Dan. Hiz. Tic. A.Ş., so sídlom a adresou vedenia Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. No: 3 D: 1 Kağıthane / İSTANBUL, Turecko („Insider“) na základe zmluvného vzťahu medzi poslednou a Spoločnosťou s predmetom: poskytovanie marketingových služieb týkajúcich sa priameho marketingu (zasielanie správ o akciách, kampaniach alebo predajoch určitých tovar prostredníctvom informačného bulletinu prijatého e-mailom alebo dostávajúceho takéto informácie telefonicky), vykonávanie obchodných analýz a prieskum správania spotrebiteľov na webových stránkach spoločnosti. Služby programu Insider sú poskytované prostredníctvom technológií, ktoré zahŕňajú automatické rozhodovanie a profilovanie, aby sa zabezpečilo, že používatelia budú stránky využívať čo najpríjemnejšie a najefektívnejšie. Tieto technológie môžu mať tiež prístup k údajom súvisiacim s vekom používateľa, vybranými produktmi a tiež s ich hodnotou. Súhlas poskytnutý používateľom v súlade s týmto ustanovením môže užívateľ kedykoľvek odvolať označením na domovskej stránke webových stránok spoločnosti alebo na svojom účte v sekcii „Nastavenia“.

(2) Údaje podľa ods. 1 sa spracúvajú v elektronickej podobe v rámci Európskej únie, zmluvných štátov podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Termín uchovávania údajov pre používateľov sa zhoduje s obdobím, v ktorom existuje platná zmluva medzi Spoločnosťou a spracovateľom. Program Insider môže zadávať subdodávky v Turecku alebo iných krajinách mimo EÚ a EHP. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a v prípade prenosu mimo EÚ - na základe štandardných zmluvných doložiek a pri uplatňovaní technicko-organizačných opatrenia na ochranu údajov.

Čl. 15. (1) Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa podľa čl. 6, ods. 4 tejto Politiky dôvernosti, a to - v elektronickej podobe označením na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo profilom používateľa v sekcii „Nastavenia“ dostávajú používatelia oznámenia o akciách, kampaniach alebo predajoch určitého tovaru prostredníctvom informačného bulletínu prijatého e-mailom alebo dostávať takéto informácie telefonicky, skúma sa ich správanie na stránke a ich preferencie.

 (2) Osoby, ktoré spracúvajú údaje na účely vykonania úkonov podľa ods. 1, s výnimkou osôb podľa v čl. 9 až čl. 15 sú tiež osoby zamestnané na základe pracovnej zmluvy so Spoločnosťou. Práva a povinnosti pri spracovaní údajov podľa predchádzajúcej vety sa stanoví v popise práce týchto osôb.

Čl. 16. (1) Marketingové činnosti spojené s analýzou správania spotrebiteľov a reklamou s výslovným súhlasom podľa čl. 6, ods. 6, a to v elektronickej podobe označením v lište nižšie na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo v sekcii „Nastavenia cookies“. týchto Zásad sa uskutočňujú aj spracovaním údajov, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivca (napr. meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa a pod.), a prostredníctvom aktivity používateľa prostredníctvom prehliadača prostredníctvom tzv. cookies alebo reklamné bannery, ktoré obsahujú nasledujúce informácie:

1. udalosti súvisiace s činnosťou webovej stránky Spoločnosti (počet stránok zobrazených na stránke, produkty zobrazené na stránke, vyhľadávania na webovej stránke Spoločnosti);
2. informácie týkajúce sa zariadenia používateľa (typ zariadenia, operačný systém a verzia);
3. približná poloha z IP adresy.

(2) Činnosti podľa ods. 1 sa uskutočňujú prostredníctvom takzvaných „cookies“, ktoré používa Spoločnosť alebo tretie strany - partneri Spoločnosti. Súbory cookie sú malé balíčky informácií odosielaných zo stránok webovej stránky do prehľadávača používateľa a uložené v jeho zariadení. Okrem súborov cookie môže Spoločnosť v niektorých prípadoch používať aj pixlové značky alebo iné podobné technológie. Pixelové značky sú miniatúry, ktoré môžu byť obsiahnuté na webových stránkach, službách, aplikáciách a správach spoločnosti a ktoré zvyčajne fungujú v spojení s cookies. Všetky tieto technológie sa v týchto zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie označujú ako súbory cookie.

(3) Spoločnosť používa dva typy súborov cookie: nevyhnutné a funkčné. Vo svojom výslovnom súhlase s používaním súborov cookie podľa čl. 6, ods. 6 tej Politiky dôvernosti, a to v elektronickej podobe zaškrtnutím v lište nižšie na domovskej stránke webových stránok Spoločnosti alebo zo sekcie „Nastavenia cookies“. Poskytnutie alebo odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na použitie potrebných cookies, pretože bez nich webová stránka spoločnosti nemôže fungovať.

(4) Na spracúvanie údajov podľa ods. 1 prostredníctvom súborov cookie a reklamných bannerov, ktoré musí používateľ poskytnúť

Čl. 17. Na základe výslovného súhlasu používateľa v elektronickej podobe, vyplnením údajov pre debetnú alebo kreditnú kartu pre platby a stlačením tlačidla „Zaplatiť a uložiť kartu“ pri výbere spôsobu platby za objednávku, údaje pre platobné karty sú anonymizované vo forme tokenu, ktorý sa aktivuje automaticky, ak si prajete platiť rovnakými platobnými prostriedkami za ďalšie nákupy, aby bolo možné splniť zmluvu na diaľku, ako aj pre pohodlie používateľa. Pri vyplňovaní údajov o vašej karte a stlačení tlačidla „Zaplatiť a uložiť kartu“ bude celá suma údajov o karte používateľa uložená a spracovaná licencovaným operátorom bankových a finančných služieb mimo spoločnosti, ktorý je zároveň skutočným správcom prijatých údajov ku karte používateľa. Používateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov z jeho karty kontaktovaním operátora a požadovaním o vymazanie podľa jeho pravidiel, ktoré sú dostupné na jeho oficiálnych webových stránkach, alebo požiadať o vymazanie údajov o karte z jeho profilu Remix v sekcii "Nastavenia". Všetky informácie o pravidlách a spôsobe spracovania osobných údajov používateľov sú k dispozícii na www.payu.pl. „Remix Global AD uchováva iba pseudonymné údaje o karte používateľa, ktoré nemôžu viesť k jeho identifikácii alebo k porušeniu jeho práv podľa ORD.“

Čl.18. Potrebné cookies zaisťujú činnosť stránok tým, že zaisťujú možnosť prístupu k profilu príslušného spotrebiteľa a spracovanie objednávok takto:

Rad. číslo Názov cookies Dodávateľ Typ Lehota uloženia Miesto uloženia
1 debug remixshop.com HTML trvalá Bulharsko
2 io remixshop.com HTTP do uplynutia doby Bulharsko
3 History.store remixshop.com HTTP do uplynutia doby Bulharsko
4 RX_SESS remixshop.com HTTP do uplynutia doby Bulharsko
5 __tld__ remixshop.com HTTP do uplynutia doby Bulharsko
6 _hjIncludedInSample remixshop.com HTTP trvalá Bulharsko
7 em_cdn_uid remixshop.com HTTP 1 rok Bulharsko
8 em_p_uid remixshop.com HTTP 1 rok Bulharsko
9 rx_cpl remixshop.com HTTP 9 rokov Bulharsko
10 rx_fp remixshop.com HTTP 9 rokov Bulharsko
11 rx_sfp remixshop.com HTPP 9 rokov Bulharsko
12 _sp_id remixshop.com HTPP 2 roky Bulharsko
13 _sp_ses remixshop.com HTPP 30 min Bulharsko
14 sp remixshop.com HTPP 1 rok Bulharsko

 

Čl. 19. (1) Funkčné súbory cookie zhromažďujú informácie o preferenciách, záujmoch a správaní používateľov stránky. To umožňuje Spoločnosti prispôsobiť ponúkaný obsah a rýchlo identifikovať a eliminovať rôzne problémy. Prostredníctvom týchto súborov cookie spoločnosť získava informácie o tom, ako urobiť stránku používateľmi pohodlnejšou a spríjemniť im pobyt na stránke. Funkčné cookies sú dva hlavné typy - analytické a reklamné.

(2) Analytické súbory cookie zhromažďujú štatistické informácie o prevádzke na stránke, ako napríklad počet návštev, popularita stránok, zdroje návštevnosti, čas pobytu a opustenie stránky, spôsob, akým používatelia získavajú prenos, aby sme mohli hodnotiť a zlepšovať výkonnosť našej stránky. Údaje zhromaždené súbormi cookie sú úplne anonymizované a nemožno ich použiť na identifikáciu používateľov. Spoločnosť zhromažďuje informácie prostredníctvom analytických cookies, aby zlepšila užívateľskú skúsenosť so stránkou. Analytické cookies používané spoločnosťou - jej a partnermi tretích strán - sú nasledujúce:

Názov súboru cookie

Dodávateľ

Typ

Lehota uloženia

Miesto uloženia

 

_ga

google-analytics.com

HTTP

2 roky

Bulharsko

2

_gat

google-analytics.com

HTTP

Do uplynutia doby návštevy (1 minuta)

Bulharsko

3

_gid

google-analytics.com

HTTP

Do uplynutia doby návštevy (1 minuta)

Bulharsko

4

collect

google-analytics.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy 

5

_clck

www.microsoft.com

HTTP

13 mesiacov

6

_clsk

www.microsoft.com

HTTP

13 mesiacov

7

CLID

www.microsoft.com

HTTP

13 mesiacov

8

ANONCHK

www.microsoft.com

HTTP

13 mesiacov

9

MR

www.microsoft.com

HTTP

13 mesiacov

10

MUID

www.microsoft.com

HTTP

13 mesiacov

11

SM

www.microsoft.com

HTTP

13 mesiacov

12

__zlcmid

www.useinsider.com

HTTPS

3 mesiace

Írsko

13

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Írsko

14

ins-test-cookie

www.useinsider.com

HTTPS

Do uplynutia doby návštevy

Írsko

15

insdrPushCookieStatus

www.useinsider.com

HTTPS

1 deň

Írsko

16

native-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Írsko

17

push-request-sent

www.useinsider.com

HTTPS

60 dní

Írsko

18

migratedSDK

www.useinsider.com

HTTPS

60 dní

Írsko

19

isVAPID

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Írsko

20

INSOPTOUT

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Írsko

21

customDataSet

www.useinsider.com

HTTPS

30 dní

Írsko

22

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Írsko

23

first-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 rok

Írsko

24

ins-gaSSId

www.useinsider.com

HTTPS

30 minút

Írsko

25

insdrSubsId

www.useinsider.com

HTTPS

60 dní

Írsko

26

insdrSubsIdCreateDate

www.useinsider.com

HTTPS

60 dní

Írsko

27

campaignId-countdownId-until

www.useinsider.com

HTTPS

1 hodinu

Írsko

28

insdrDH

www.useinsider.com

HTTPS

60 dní

Írsko

29

insdrAuth

www.useinsider.com

HTTPS

60 dní

Írsko

30

insdrPayloadComplete

www.useinsider.com

HTTPS

60 dní 

Írsko

31

ins-c

www.useinsider.com

HTTPS

N/A

Írsko

 

(3) Reklamné súbory cookie sú vytvárané spoločnosťami, s ktorými Spoločnosť pracuje na zvýšení efektívnosti svojich reklamných kampaní. Prostredníctvom nich spoločnosť získava informácie o záujmoch spotrebiteľov s cieľom zobrazovať užívateľsky prívetivé reklamy. Reklamné súbory cookie tejto stránky sú nasledujúce:

Rad. číslo

Názov cookies

Dodávateľ

Typ

Lehota uloženia

Miesto uloženia

1

ads/conversion/#

google.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy

2

fr

facebook.com

HTTP

3 mesiace

Holandsko

3

Impression.php

facebook.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy

Holandsko

4

mid

instagram.com

HTTP

20 rokov

Holandsko

5

rur

instagram.com

HTTP

Do uplynutia doby návštevy

Holandsko

6

tr

facebook.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy

Holandsko

7

impression.php

facebook.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy

Holandsko

8

wd

facebook.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy

Holandsko

9

dpr

facebook.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy

Holandsko

10

sb

facebook.com

Pixel

2 roky

Holandsko

11

datr

facebook.com

Pixel

2 roky

Holandsko

12

reg_fb_ref

facebook.com

Pixel

nepretržitá

Holandsko

13

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy

14

ads/user-lists/#

google.com

Pixel

Do uplynutia doby návštevy

15

csrftoken

instragram.com

HTTP

1 rok

Holandsko

16

CAMPAIGN_LEAD

remixshop.com

HTTP

90 dní

Bulharsko

17

gp_s

glami.bg

Pixel

30 dní

Česká republika

18

gp_e

glami.bg

Pixel

30 dní

Bulharsko

19

glm_usr

glami.bg

Pixel

1 rok

Bulharsko

20

glm_usr_tmp

glami.bg

Pixel

1 rok

Bulharsko

21

u

creativecdn.com

HTTP

1 rok

Holandsko, USA

22

ts

creativecdn.com

HTTP

1 rok

Holandsko, USA

23

wph a

wp.pl

Pixel

2 roky

Poľsko

24

wph s

wp.pl

Pixel

30 dní

Poľsko

25

wph st

wp.pl

Pixel

24 hodín

Poľsko

26

atid2

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

27

ath2

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

28

atu

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

29

ats

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

30

att

domodi.pl

HTTP

30 dní

Poľsko

31

side

seznam.cz

Pixel

30 dní

Česká republika

32

Click-[advertiser ID]   

seznam.cz

Pixel

30 dní

Česká republika

33

redirect-668

www.shopalike.hu

HTTP

60 dní

Nemecko

34

redirect-1071

www.shopalike.pl

HTTP

60 dní

Nemecko

35

__CK__WG__

remixshop.com

Pixel

1 rok

Bulharsko

36

_pinterest_sess

Pinterest

Pixel

1 rok

37

_pinterest_ct_ua

Pinterest

Pixel

1 rok

38

_auth

Pinterest

Pixel

1 rok

39 _pin_unauth

Pinterest

Pixel 1 rok

 

Čl. 20. Používanie webových stránok a ich súborov cookie je dynamický proces, ktorý sa snaží dohnať a uspokojiť spotrebiteľské správanie na internete. Preto môže Spoločnosť v rôznych časoch (kampane, akciové obdobia atď.) používať tieto webové stránky a ich súbory cookie:

 • Snowplow Analytics – služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Snowplow Analytics Ltd, so sídlom na adrese: Floor 6, 17 Bevis Marks, London, EC3A 7LN, United Kingdom, ktorá používa súbory cookie uložené v počítači alebo v mobilnom zariadení  (Android Advertising Identifier or Advertising Identifier for iOS) používateľa na umožnenie analýzy používania stránky používateľmi. Informácie o používaní tejto stránky, získané prostredníctvom súborov cookie, sú prenášané službou Snowplow Analytics na servery, ktoré vlastní Spoločnosť so sídlom v Európskej únii. Údaje, ktoré sa dostanú do služby Snowplow Analytics, sú pseudonymizované na elektronickej platforme spoločnosti podľa čl. 12, ods. 1 tejto Politiky. Na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Snowplow Analytics , Spoločnosť využíva túto službu na vyhodnocovanie používania stránky, na zostavovanie webových aktivít a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi stránky súvisiacich s používaním stránky  a s používaním internetu k stránke spoločnosti. Ten spracováva údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy EÚ o ochrane osobných údajov a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov so štandardnými zmluvnými doložkami.
 • Split io. – služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Split Software, Inc., so sídlom: 10 California Street, Redwood City, CA 94063, ktorá používa súbory cookie uložené v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa (Android Advertising Identifier or Advertising Identifier for iOS) na umožnenie analýzy používania stránky používateľmi. Informácie o používaní tejto stránky získané prostredníctvom súborov cookie prenáša spoločnosť Split io. na serveroch vlastnených Spoločnosťou umiestnených v Spojených štátoch Amerických. Údaje, ktoré sa dostanú do Split io. sú pseudonymizované na elektronickej platforme spoločnosti podľa čl. 12, ods. 1 tejto Politiky. Spoločnosť na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Split io. využíva túto službu na vyhodnocovanie používania stránky, na zostavovanie webových aktivít a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi stránky súvisiacich s používaním stránky a s používaním internetu k stránke spoločnosti. Ten spracúva údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy EÚ o ochrane osobných údajov a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov so štandardnými zmluvnými doložkami.
 • Google Analytics - webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Írsko, ktorá používa cookies uložené v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa (Android Advertising Identifier or Advertising Identifier for iOS) na umožnenie analýzy používania stránky používateľmi.. Na základe svojho zmluvného vzťahu so spoločnosťou Google Ireland Limited. Spoločnosť ho poveruje, aby tieto informácie použil na vyhodnotenie používania stránky, na zostavenie webových aktivít a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi stránky, ktoré súvisia s používaním stránky a používaním internetu na stránku spoločnosti. Google Ireland Limited. nebude spájať IP adresu odoslanú prehliadačom používateľa prostredníctvom služby Google Analytics s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google Ireland Limited. Spoločnosť Google LLC spracúva údaje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov EÚ o ochrane údajov a na základe štandardných zmluvných doložiek. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Google zaobchádza s údajmi, keď používate našu stránku alebo aplikáciu, nájdete na tomto odkaze: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/.
 • Google AdWords– služba pre remarketing a nasmerovanie správania, ktorú poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Prostredníctvom tejto služby sa reklamná činnosť www.remixshop.comspája s reklamnou sieťou AdWords prostredníctvom cookies. Informácie o používaní tejto stránky, nadobudnuté prostredníctvom cookies, sa prenášajú a ukladajú v Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (spracovateľ údajov) na servery, nachádzajúce sa v EÚ. Google LLC spracúva údaje za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a na základe štandardných zmluvných doložiek.
 • Facebook a Instagram – táto príloha používa Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete facebook.com a instagram.com, ktorú udržuje Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“). Plugins sa môžu rozpoznať podľa loga Facebook-u (biele „f“ na modrom pozadí alebo hore zdvihnutý palec) alebo bývajú označené „Facebook Social Plugin“.

Keď spotrebiteľ vojde na danú webovú stránku, jeho browser urobí hneď priame spojenie so serverami Facebook-u. Obsah tohto Plugin-u bude prenesený priamo z Facebook-u na browser spotrebiteľa, ktorý ho spojí s internetovou stránkou.

Spojením s týmito Plugins Facebook dostáva informáciu, že príslušná stránka Spoločnosti alebo platforma bola navštívená. Ak spotrebiteľ vošiel do svojho profilu vo Facebook-u, Facebook môže pripočítať túto návštevu k jeho profilu. Ak spotrebiteľ kontaktuje s týmito Plugins (napr. natisne tlačítko „páči sa mi“ alebo napíše komentár), príslušná informácia bude hneď prenesená z jeho browsera na Facebook a tam bude zapamätaná. Ak spotrebiteľ nie je registgrovaný na Facebook-u, Facebook má tiež možnosť zistiť jeho IP adresu a zapamätať ju.

Tieto Plugins na Facebook-u môžu operátori webových stránok pripojiť k vlastným internetovým stránkam alebo platformám. Jedným kliknutím na tieto Plugins spotrebitelia, ktorí sú registrovaní vo Facebook-u, môžu automaticky nechať oznam na svojom Facebook profile, že informácia z odkazu operátora stránok sa im páči. Plugin spojený s Facebook-om „si komunikuje“ stále s Facebook-om a pri návšteve internetovej stránky posiela údaje Facebook-u – dokonca aj keď spotrebiteľ neklikol na Plugins.

Prostredníctvom tzv. iFrame-spojenia browser aktivuje okrem naštartovanej stránky ešte jednu ďalšiu menšiu „stránku v stránke“, ktorá obsahuje príslušný Plugin. V prípade, že Plugin patrí Facebook-u, toto iFrame-spojenie alebo východzí text vychádza úplne z Facebook-u a nemôže byť kontrolovaný alebo spracovaný Spoločnosťou.

Ak spotrebiteľ nevstúpil do Facebook-u alebo vôbec tam nie je registrovaný, tiež sa mu vkladá cookie, ktoré sa nedá rozpoznať, a je platné dva roky.

Ak sa browser neskôr znovu spojí so serverom sociálnej siete, cookie se prenesie a môže dopomôcť k vytvoreniu profilu. Spotrebitelia, ktorí sa potom registrujú, tiež sa môžu napojiť na informáciu, obsahujúcu sa v cookie.

Ak spotrebiteľ vstúpil na Facebook, prenáša sa informácia o stránke, aj o cookie – pri tom je možné, aby táto informácia  o identifikácii pobytu bola priradená k príslušnému účtu.   Čo sa týka informácie o právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, spotrebiteľ sa musí obrátiť na Facebook Inc. alebo sa riadiť návodom na ochranu osobných údajov na Facebook-u na tejto adrese: https://www.facebook.com/policy.php.

Prostredníctvom Add-ons môže spotrebiteľ blokovať Facxebook-Social-Plugins na svojom browseri, keď použije napríklad „Facebook Blocker“. Facebook Inc. spracúva údaje za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a na základe štandardných zmluvných doložiek.

 • RTB House – služba na retargetovanie, na analýzu návštevnosti webových stránok Spoločnosti a tzv. technológií opätovného oslovenia. Táto služba je ponúkaná na trhoch Spoločnosti v Bulharsku, Rumunsku a Grécku spoločnosťou RTB House SA with business seat in Warsaw, Poland (postcode: 00-819) at Złota 61/101 (spracovateľ). Táto technika umožňuje používateľom internetu, ktorí už prejavili záujem o obchod Spoločnosti a jeho výrobky, aby dostali vhodnú reklamu aj na webových stránkach partnerov Spoločnosti. Použitie tohto spôsobu reklamy sa uskutočňuje na základe technológie cookies a analýzy predošlého spôsobu použitia. Táto forma reklamy je úplne pseudonymizovaná a nespracúva údaje, ktoré by umožnili identifikáciu fyzickej osoby. Pri použití stránok Spoločnosti sú rozložené anonymné cookies v browseroch spotrebiteľov alebo RTB House môže poslať svoje vlastné cookies do súboru cookie používateľa. Údaje používateľov sa tiež ukladajú do súborov cookie po ukončení relácie browseru, aby sa mohli načítať pri nasledujúcej návšteve webových stránok. Hlavné skupiny údajov, ktoré spoločnosť RTB House spracúva pre spoločnosť Remix ako inzerent, sú prehliadanie webových stránok alebo aplikácií, prihlasovacie informácie na webových stránkach alebo v aplikáciách, kde sa používateľovi môže zobraziť reklama, údaje o zobrazeniach reklamy a reakciách používateľov na ne. RTB House spracúva údaje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a na základe štandardných zmluvných doložiek.

 • Criteo – služba na retargetovanie, na analýzu návštevnosti webových stránok Spoločnosti a tzv. technológií opätovného oslovenia. Táto služba je ponúkaná na trhoch Spoločnosti v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a Slovensku spoločnosťou Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France (spracovateľ). Táto technika umožňuje používateľom internetu, ktorí už prejavili záujem o obchod Spoločnosti a jeho výrobky, aby dostali vhodnú reklamu aj na webových stránkach partnerov Spoločnosti. Použitie tohto spôsobu reklamy sa uskutočňuje na základe technológie cookies a analýzy predošlého spôsobu použitia. Táto forma reklamy je úplne pseudonymizovaná a nespracúva údaje, ktoré by umožnili identifikáciu fyzickej osoby. Pri použití stránok Spoločnosti sú rozložené anonymné cookies v browseroch spotrebiteľov alebo Criteo môže posielať svoje vlastné cookies do súboru cookies spotrebiteľov. Údaje spotrebiteľov sa okrem toho ukladajú v cookies po ukončení časového úseku aktivácie browseru, takže môžu byž znovu vyvolané pri následujúcich návštevách webových stránok.
  Google LLC spracúva údaje za dodržovania požiadavkov platného zákonodarstva v EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a na základe štandardných zmluvných doložiek.
 • Glami– vyhľadávač pre módne produkty, ktorý spája spotrebiteľa s internetovými obchodmi poskytovaním informácií a smerovaním k tovaru, ktorý ponúkajú, riadená obchodnou spoločnosťou Inspigroup s.r.o. so sídlom a adresou vedenia v Ulez 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika, nar. Č.: 24263532. Glami zbiera a spracováva informácie o produktoch prezeraných a objednaných prostredníctvom vyhľadávača cez Glami piXel a súvisiace s ním súbory cookie s cieľom personalizáciu Glami pre spotrebiteľov a získanie hľadaného tovaru. Prostredníctvom Glami piXel a súvisiacich súbory cookie zhromažďujú údaje o produktoch monitorovaných používateľom podľa ich URL; URL, ktorá priviedla používateľa na príslušnú stránku; názov príslušnej stránky; rozdelená obrazovka na užívateľskej obrazovke; údaje a obsah predmetnej stránky (napr. názov a identifikátor výrobkov uvedených na stránke); identifikátor a cenu výrobkov umiestnených do spotrebného koša; celkovú cenu a ID objednávky. Užívateľské údaje sa po ukončení relácie prehliadača ukladajú do súborov cookie, aby mohli byť predvolaný opäť pri svojich ďalších návštevách webových stránok.Všetky opísané údaje, ktoré je možné zbierať a spracovávať pomocou GlamiPiXel a ukladať pre účely uvedené v čl. 17 pre príslušný „cookies“ termín, je potrebné mať na vedomí, že v prípade nákupu uskutočneného spotrebiteľom sa údaje preňho uložia na neurčitú dobu. Všetky údaje zozbierané a spracované prostredníctvom GlamiPixel a prostredníctvom sprievodných súborov cookie sú anonymné údaje a nemôžu viesť k identifikácii používateľa. Inspigroup s.r.o. spracováva údaje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov EÚ.
 • Yandex.Metrica- webová analytická služba, ďalej len Yandex, ponúkané spoločnosťou Yandex Oy Limited Company s adresou vo Fínsku, konkrétne: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Fínsko, ktorá monitoruje a hlási prevádzkк webových stránok. Yandex.Metrica používa anonymné identifikátory prehliadača, ktoré sú uložené v cookies alebo podobných technológiách. Zozbierané údaje sú anonymné a nemôžu viesť k identifikácii používateľa. Pomáhajú Spoločnosti zvyšovať efektivitu jej webových stránok. Informácie sú uložené na serveroch Yandex v členských štátoch Európskej únie alebo iných krajinách, ktoré podpísali Dohodu o Európskom hospodárskom priestore. Yandex spracúva údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v EÚ, a ak je to vhodné, na základe štandardných zmluvných doložiek. Úplné informácie o Yandex.Metrica a otázky týkajúce sa osobných údajov nájdete na www.yandex.com
 • Domodi- platforma, ktorá spája spotrebiteľa s internetovými obchodmi, poskytuje informácie a smeruje nimi ponúkaný tovar a je spravovaná spoločnosťou Domodi Sp. z o. o., so sídlom a adresou vedenia: Wrocław, ul. Jaworska 13, 53-612, súčasť skupiny Wirtualna Polska Holding S. A., s adresou: ul. Żwirki i Wigury 16. Platforma poskytuje spojenie medzi užívateľmi a stránky spoločnosti pre poľský trh. Spoločnosť Domodi používa súbory cookie na svojich webových stránkach k optimalizáciu služieb, ktoré poskytuje svojim užívateľom, na sledovanie ich správanie na platforme a k ich prepojenie so stránkami obchodov, ktorých položky si prezerajú. Informácie o cookies používaných na webovej stránke Domodi nájdete na www.domodi.pl. Pixel, WP pixel, je nainštalovaný na webovej stránke spoločnosti pre Poľsko, ktoré sa načítajú, keď sa užívateľ dostane na stránke spoločnosti prostredníctvom Domodi. WP Pixel sa používa na zhromažďovanie údajov o interakciu užívateľa s navštíveným webom, najmä údajov o správaní, ako URL navštívenej internetovej adresy, návšteva konkrétne stránky, ako aj ďalšie parametre, ako je identifikačné číslo produktu, kategória produktu, názov produktu, typ zariadenia, typ prehliadača, presný čas návštevy stránky, čas strávený na stránke a geografické dáta - krajina, mesto, zemepisná dĺžka a šírka. Implementácia WP Pixel je úplne anonymizované. Spoločnosť Domodi zhromažďuje a spracováva informácie o produktoch prehliadaných a objednaných prostredníctvom vyhľadávača prostredníctvom WP Pixel a súvisiacich cookies, aby prispôsobila Domodi pre spotrebiteľov a zaslala im požadovaný tovar. Všetky dáta zhromaždené a spracované prostredníctvom WP Pixel a sprievodných cookies sú anonymné dáta a nemôžu viesť k identifikácii používateľa. Údaje sú uložené v Poľsku v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov EÚ
 • Shopalike- platforma pre objavovanie módnych produktov, ktorá spája spotrebiteľa s internetovými obchodmi poskytovaním informácií a smerovaním na nimi ponúkaný tovar, spravovaná spoločnosťou Visual Meta GmbH, so sídlom a adresou Zimmerstraße 50, c / o Schützenstraße 15 -17, 10117 Berlín, Nemecko. Shopalike zhromažďuje a spracováva informácie o online obchodu, ku ktorému sa užívateľ dostal prostredníctvom vyhľadávača, a tiež o produktoch, ktoré si prezeral a objednával prostredníctvom cookies. Keď používateľ navštívi portál, uloží sa do jeho zariadenia cookie relácie. Platforma uchováva informácie o dátume a čase návštevy a tiež pseudonymné IP adresu používateľa. Po kliknutí na produkt ponúkaný spoločnosťou Remix je používateľ presmerovaný na maďarskú alebo poľskú stránku spoločnosti Remix. Relevantné informácie o kliknutie užívateľa sa zaznamenávajú na server Visual Meta GmbH, vrátane IP adresy používateľa, ktorá je pseudonymná. Pri nákupe na poľskej alebo maďarskej stránke Remix, keď spotrebiteľ dosiahne položky zakúpených prostredníctvom Shopalike, obdrží Visual Meta GmbH informácie o položkách zakúpených užívateľom, ich samostatnú a celkovú čistú cenu, čísla produktov príslušných produktov a menu, v ktorom spotrebiteľ zaplatil. Všetky popísané údaje, ktoré možno zhromažďovať a spracovávať prostredníctvom systému Shopalike, sa ukladajú pre údaje uvedené v čl. 18 pre príslušný termín cookies. Všetky dáta zhromaždené a spracované popísanými cookies a ich prostredníctvom sú anonymné dáta a nemôžu viesť k identifikácii používateľa. Spoločnosť Visual Meta GmbH spracováva dáta v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov EÚ.
 • Clarity – služba webovej analýzy, ďalej len Clarity, ponúkaná spoločnosťou Microsoft s adresou v Spojených štátoch amerických, konkrétne: Building 92, Redmond, Washington, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Clarity používa anonymné identifikátory prehliadača, ktoré sú uložené v súboroch cookie alebo podobných technológiách. Zhromaždené údaje sú anonymné a nemôžu viesť k identifikácii užívateľa. Pomáhajú spoločnosti zlepšiť výkonnosť jej webovej stránky. Informácie sú uložené na serveroch spoločnosti Microsoft v členských štátoch Európskej únie alebo iných krajinách, ktoré podpísali dohodu o Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť Microsoft spracúva údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy EÚ a tam, kde je to vhodné, na základe štandardných zmluvných doložiek. Úplné informácie o Clarity a problémoch s ochranou osobných údajov nájdete na www.microsoft.com.
 • Seznam- vyhľadávač, prostredníctvom ktorého môžu spotrebitelia kontaktovať Spoločnosť, ktorú spravuje spoločnosť Seznam.cz, a.s., so sídlom a adresou vedenia: Praha, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, registrovaná pod č. 26168685. Platforma prepája užívateľa a webovú stránku Spoločnosti pre trh v Českej republike. Pri nakupovaní na českej stránke Spoločnosti Seznam zhromažďuje a spracováva informácie o produktoch prehliadaných a objednaných prostredníctvom vyhľadávača prostredníctvom pixelu nainštalovaného na českej stránke Spoločnosti a súvisiacich súborov cookie nainštalovaných na webovej stránke Spoločnosti za účelom prispôsobenia Seznamu pre užívateľov a dostať im požadovaný tovar. Všetky dáta zhromaždené a spracované pixelov Seznamu a sprievodných cookies sú anonymnými dátami a nemôžu viesť k identifikácii používateľa. Seznam.cz, a.s., spracováva údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy EÚ. Nainštalované cookies sú aktívne až 30 dní a maximálna doba ukladanie dát zo Seznamu je až 540 dní. Dáta sú uložené v Českej republike. Všetky informácie o cookies, s ktorými Seznam pracuje, sú k dispozícii na www.seznam.cz.
 •  Insider - služba webovej analýzy, ktorú ponúka Sosyo Plus Bilgi Bil. Techn. Dan. Hiz. Tic. A.Yu. ktorého sídlo sa nachádza na adrese Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. Nie: 3 D: 1 Kağıthane / İSTANBUL, Turecko, sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Insider používa anonymné identifikátory prehliadača, ktoré sú uložené po dobu od 30 minút do 1 roka, v súboroch https cookies native-permission-impression, push-request-sent, migratedSDK, isVapid, Insoptout, customDataSet, ins-storage-version, first-permission-impression, ins-gaSSId, insdrSubsId, insdrSubsIdCreateDate, campaignId-countdownId-until, insdrDH, insdrAuth, insdrPayloadComplete, ins-c alebo podobné technológie. Zhromaždené údaje sú anonymné a nemôžu viesť k identifikácii používateľa. Pomáhajú Spoločnosti zvyšovať efektivitu jej webových stránok. Informácie sú uložené na serveroch Insider v USA. Insider spracúva údaje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov v EÚ na základe štandardných zmluvných doložiek. Úplné informácie o problémoch zasvätených osôb a osobných údajov nájdete na www.useinsider.com.
 • Pinterest - táto aplikácia využíva Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete https://www.pinterest.com/, ktorú spravuje Pinterest Inc. na 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA ("Pinterest"). Plugins sú označené logom Pinterestu (biele "P" na červenom pozadí) alebo sú označené ako "Pinterest Social Plugin".

  Keď používateľ vstúpi na webovú stránku, jeho prehliadač okamžite vytvorí priame spojenie so servermi Pinterestu. Obsah tohto Plugin-u bude prenášaný priamo z Pinterest-u do prehliadača používateľa, ktorý ho prepojí s webovou stránkou.

  Pripojením k týmto Plugins dostane Pinterest informácie o tom, že príslušná stránka alebo platforma spoločnosti bola navštívená.

  Ak sa prehliadač neskôr znova pripojí k serveru sociálnej siete, „cookie“ sa prenesie a môže pomôcť vytvoriť profil. Pre používateľov, ktorí sa následne zaregistrujú, je možné aj prepojenie s informáciami obsiahnutými v súbore „cookie“.

  Ak je používateľ prihlásený do aktuálnej relácie Facebooku, prenesú sa informácie o stránke aj o súbore cookie – a tieto identifikačné údaje relácie možno pripísať príslušnému účtu.

III. ODDIEL PREDÁVAJÚCI

Čl.21. V oddieli Predávajúci SFP sa spracúvajú údaje fyzických osôb, ktoré ponúkajú Spoločnosti na predaj svoje vlastné výrobky. Ich údaje sa spracúvajú na základe právnych predpisov, plniac povinnosti Spoločnosti, ktoré vyplývajú zo Zákona o účtovníctve, Zákona o záväzkoch a zmluvách, Zákona o dani z príjmov fyzických osôb, Zákona o dani z príjmov právnických osôb.

Čl.22. (1) V oddieli Predávajúci sa spracúvajú tieto kategórie údajov:

1.meno a priezvisko;
2.rodné číslo osôb z Bulharskej republiky a dátum narodenia osôb z Nemecka, Rakúska, Poľska a Rumunska;
3.e-mail;
4. poštová adresa;
5.pohlavie;
6.telefón.

(2) Údaje podľa ods.1 sa spracúvajú za účelom dosiahnutia cieľov plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Predávajúcim, povinností pre Spoločnosť stanovených v bulharskom Zákone o záväzkoch a zmluvách, Zákone o účtovníctve, Zákone o dani z príjmov fyzických osôb, Zákone záväzkoch a zmluvách a v európskych normatívnych aktoch.

Čl.23. (1) Osobné údaje v oddieli Predávajúci sa spracúvajú na elektronickom nosiči.

(2) Osobné údaje podľa čl.23 Politiky vkladajú samotní predávajúci do špeciálne vypracovaného softwaru na webových stránkach Spoločnosti a tieto údaje sa ukladajú v elektronickej forme do serveru, nachádzajúceho sa v Bulharskej republike, ktorý Spoločnosť prenajala na 10 rokov, rátajúc od 1. januára roku, ktorý následuje po roku vzniku príslušného právneho vzťahu, na základe čl.12, odst.1., b.2. bulharského Zákona o účtovníctve.


Čl.24. (1) Správca poveruje spracovanie osobných údajov podľa čl.23., odst.1., tejto Politiky v oddieli Predávajúci osobám v pracovno-právnom vzťahu. Práva a povinnosti osôb, ktoré spracúvajú údaje, sú uvedené v príslušnej charakteristike pracovnej pozície.

((2) Na účely zasielania tovaru od predávajúceho ku Spoločnosti Správca poskytne v minimálnom množstve osobné údaje podľa čl. 23, ods. 1, b.1, 4 a 6 na základe zmluvy o kuriérskej službe licencovaným operátorom kuriérskych a poštových služieb s sídlami v EÚ.

(3) Na účely skladovania tovaru, zasielaného predajcami v Nemecku a Rakúsku a na základe uzatvorenej zmluvy s predmetom skladovania tovaru, správca prideľuje spracovanie osobných údajov podľa čl. 23, ods. 1, b. 1, 4 a 6 svojmu spracovateľovi - Spoločnosť so sídlom v Rakúsku.

(4)  Príjemcom údajov z podregistra „Predávajúci“ je Národný daňový úrad. Okrem toho v zmysle Smernice Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, je Spoločnosť za určitých podmienok povinná oznamovať informácie o Predajcoch, ktorí majú tridsať alebo viac tržieb (predaj minimálne tridsiatich položiek) alebo pri ktorých celková výška vyplatenej alebo pripísanej predajnej odmeny presiahne 2 000 eur (dvetisíc eur) za kalendárny rok. Spoločnosť preto môže od týchto Predajcov požadovať, aby poskytli určité množstvo údajov.

(5)  Príjemcom údajov z oddielu Predávaúci je Národná príjmová agentúra.

(6) Prístup k osobným údajom osoby z oddielu Predávajúci má právny poradca alebo advokát v súvislosti s ochranou práv Spoločnosti v spore medzi stranami a/alebo v prípade potreby konzultácie.

(7) Prístup k osobným údajom osoby z oddielu Predávajúci sa umožňuje tretím osobám na nariadenie súdu a/alebo na základe konkrétneho predpisu. 

 1. REGISTER AUDIONAHRÁVKY

Čl. 25. (1) Táto časť sa zaoberá otázkami, týkajúcimi sa typu údajov spracovávaných v registri “Audionahrávky telefonických hovorov”, spracovateľov týchto údajov, príjemcov údajov, spôsobu a lehoty ich uloženia.

((2) V registri “Audionahrávky telefonických hovorov” sa spracúvajú osobné údaje, ktoré by sa mohli zbierať prostredníctvom nahraných telefonických hovorov medzi zamestnancami Správcu a fyzickými osobami, ako aj osobami zastupujúcimi spotrebiteľov v zmysle SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83 / EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

(3) Osobné údaje sa spracúvajú v registri "Audionahrávky telefonických hovorov" na tieto účely:

 1. plnenie záväzkov Spoločnosti vyplývajúcich z právneho úkonu, a to bulharské: Zákon o účtovníctve, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o dani z príjmov právnických osôb, ktoré sú dostupné na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1.
 2. plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy na diaľku uzatvorenej so spotrebiteľom;
 3. na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, ak takéto záujmy nie sú prevýšené záujmami a základnými právami dotknutej osoby.

(4) Audionahrávky, vykonávané Spoločnosťou, podliehajú posúdeniu vplyvu na ochranu údajov, pripravené podľa čl. 35, odst. 1 zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Čl. 26. (1) V registri "Audionahrávky telefonických hovorov" sa spracúvajú tieto kategórie osobných údajov:

 1. audionahrávka mena a priezviska;
 2. audionahrávka e-mailu;
 3. audionahrávka adresy;
 4. audionahrávka telefónu.

((2) Údaje podľa odst. 1 sa spracúvajú na základe plnenia zmluvy na diaľku, uzatvorenej medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom na základe splnenia zákonných povinností podľa bulharských zákonov: Zákona o záväzkoch a zmluvách, Zákona o účtovníctve, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré sú dostupné na tejto internetovej stránke: https://www.minfin.bg/en/998?p=1. a / alebo výkonu oprávneného záujmu Spoločnosti.

Čl. 27. Osobné údaje v registri "Audionahrávky telefonických hovorov" sa zaznamenávajú na elektronických nosičoch, vytvorením súboru so zvúkovým záznamom.

Čl. 28. (1) Na účely poskytovania služieb virtuálnej telefónie alebo „cloudovej telefónie“ (Cloud based VoIP telephony) a zaznamenávania všetkých telefónnych rozhovorov a správ vymieňaných medzi Spoločnosťou a používateľmi a na základe zmluvného právneho vzťahu. medzi Spoločnosťou a licencovaným poskytovateľom citovaných služieb, môže Správca zverejniť minimálne množstvo osobných údajov podľa čl. 27, ods. 1, tejto Politiky poskytovateľovi virtuálnej alebo „cloudovej“ telefónie (Cloud based VoIP telephony).

(2) Údaje podľa čl. 24, odst. 1 sa uchovávajú v elektronickej forme na serveroch nachádzajúcich sa v Spolkovej republike Nemecko a podliehajú požiadavkám platných právnych predpisov EÚ a EHP o ochrane osobných údajov. Termín uchovávania údajov spracovateľom podľa odst. 1 je 6 (šesť) mesiacov.

Čl. 29. (1) Správca poveruje spracúvanie osobných údajov podľa čl. 24, ods. 1, zo súčasnej politiky v registri "Audionahrávky telefonických hovorov" vlastným zamestnancom.

(2) Prístup k osobným údajom osoby z registra „Audionahrávky telefonických hovorov“ sa udeľuje tretím osobám na základe rozhodnutia príslušného európskeho orgánu činného v trestnom konaní, súdu a / alebo na základe konkretného normatívneho aktu.

V. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV A PORIADOK K ICH PLNENIU

Čl.30. Subjekty osobných údajov majú tieto práva, vzťahujúce sa na ich osobné údaje:

- právo na informáciu;
- právo na korekciu;
- právo na prenos údajov;
- právo zmazania (právo byť zabudnutý);
- právo obmedziť spracovanie;
- právo na namietanie voči spracovaniu osobných údajov;
- právo subjektu, aby nebol objektom rozhodnutia, zakladajúceho sa jedine na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania.

Čl.31. (1) V súvislosti s právom podľa čl. 31, b. 1 vyššie, každá jednotlivá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo obdržať informácie o správcovi osobných údajov, tak ako i o spracovaní jeho osobných údajov. Sú to tieto informácie:

1.údaje identifikujúce správcu, taktiež jeho kontaktné údaje, vrátane kontaktných údajov osoby, poverenej ochranou údajov;
2.účel a právny základ spracovania;
3.príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, pokiaľ takí sú;
4.zámer správcu predať osobné údaje tretej strane (keď je to aktuálne);
5.doba uloženia osobných údajov;
6.existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (ak existuje);
7.informácia o všetkých právach subjektu a spôsoboch ich uplatňovania;
8.právo na sťažnosť dozorcovskému orgánu.

(2)  Informácie podľa odst.1. sa neposkytujú v prípade, že subjekt údajov už s nimi disponuje.

(3) V prípade podania žiadosti subjektom údajov o informácie podľa odst.1. Spoločnosť spolu s osobou zodpovedajúcou za ochranu údajov podľa čl. 23 Politiky vykoná príslušnú kontrolu a poskytne odpoveď s požadovanou informáciou do 14 (štrnástich) dní, ale najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa obdržania žiadosti. Ak je to nutné, táto lehota môže byť predĺžená ešte o dva mesiace, keď sa vezme na zreteľ zložitosť a počet žiadostí od určitej osoby. Spoločnosť informuje žiadateľa o každom takom predĺžení lehoty do jednoho mesiaca od obdržania žiadosti s tým, že uvádza aj príčiny zdržania. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu osoby (celé meno a rodné číslo pre bulharského občana a pre všetkých ostatných občanov členských štátov EÚ – celé meno a dátum narodenia), opísanie žiadosti, žiadanú formu poskytnutia prístupu k osobným údajom, podpis, dátum, e-mail, adresu pre korešpondenciu a plnú moc s notársky overeným podpisom, ak žiadosť podáva splnomocnená osoba. Spoločnosť nie je povinná odpovedať na žiadosť v prípade, že nie je v stave identifikovať subjekt údajov. Žiadosť bude zaznamenaná do samostatného registra spoločnosti a môže byť predložená jedným z nasledujúcich spôsobov: a) elektronickou cestou na e-mail privacy@remixshop.com, b) osobne v kancelárii Spoločnosti, ktorá sa nachádza v Sofii, MČ Lozenec, štvrť Chladilnika, trieda Nikola Vapcarov 53 B, budova Mandarin, posch.3., kancelária 10, alebo c) poštou na adresu riadenia Spoločnosti:Sofia, PSČ 1407, Bul. Čierny vrch 51, Budova 1, poschodie 6, Bulharsko.

(4) Potvrdenie v jednej kópii dostáva subjekt údajov zadarmo. Za ďalšie opisy, požiadané subjektom údajov alebo prílišné požiadavky subjektu, zvlášť kvôli ich opakovaniu, môže Spoločnosť žiadať rozumný poplatok vo výške administratívnych výdajov.

 (5) Pri poskytovaní opisu osobných údajov Spoločnosť nemôže odhaliť tieto kategórie údajov:

1.osobné údaje tretích osôb, iba ak tieto osoby dali k tomu výslovný súhlas;
2.údaje, ktoré predstavujú obchodné tajomstvo, intelektuálny majetok alebo dôvernú informáciu;
3.iné informácie, ktoré sú chránené v súlade s platným zákonodarstvom;

(6) Či je žiadosť závažná alebo prehnaná posudzuje Spoločnosť zvlášť pre každý prípad;

(7) V prípade odmietnutia prístupu k osobným údajom Spoločnosť zdôvodňuje svoje odmietnutie a informuje subjekt údajov o jeho práve podať sťažnosť dozorcovskému orgánu.  

Čl.32. (1) Subjekty údajov môžu požiadať o svoje osobné údaje, spracúvané Spoločnosťou, aby boli korigované v prípade ich nepresnosti alebo neúplnosti.

(2) V prípade schválenia žiadosti o korekciu osobných údajov Spoločnosť oznamuje príjemcom údajov, ktorým tieto údaje boli odhalené.

((3) Právo podľa odst.1. sa uskutočňuje podaním žiadosti podľa pokynov čl.32, odst.3. Politiky.

Čl.33. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo požiadať o výmaz svojich údajov, tzv. „právo byť zabudnutý“, ak existuje jedna z týchto podmienok:

1.osobné údaje osoby už nie sú potrebné pre účel, kvôli ktorému boli zozbierané alebo spracované iným spôsobom;
2.subjekt údajov sťahuje svoj súhlas, na ktorom sa zakladá spracovanie údajov a nie je inej právnej príčiny k spracovaniu;
3.subjekt údajov namieta proti spracovaniu a nie sú právne príčiny k spracovaniu, ktoré by mali prednosť;
4.osobné údaje sa boli spracované nezákonne;
5.osobné údaje musia byť vymazané za účelom dodržania právnej povinnosti voči právu EÚ alebo právu členského štátu, ktoré platí pre správcu;
6.osobné údaje boli zozbierané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti deťom a súhlas je daný nositeľom rodičovskej zodpovednosti za dieťa.

(2) Právo podľa odst.1. sa uskutočňuje podaním žiadosti podľa pokynov čl.32, odst.3.

Čl.34. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov správcom, ale za tým účelom musí vyhovieť konkrétnym podmienkam, medzi ktorými je:

1.subjekt údajov namieta voči presnosti osobných údajov;
2.spracovanie je nezákonné, ale subjekt údajov sinepraje výmaz svojich osobných údajov, ale namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;
3.správca už nepotrebuje osobné údaje k spracovaniu, ale subjekt údajov ich vyžaduje kvôli ustanoveniu, plneniu alebo obhajobe právnych požiadavkov;
4.subjekt údajov vzniesol námietku voči spracovaniu v očakávaní kontroly, či zákonné dôvody správcu majú prednosť pred záujmami subjektu údajov.

(2) V prípadoch podľa odst.1., b.1. obmedzenie spracovania je na dobu, ktorá dovoľuje správcovi skontrolovať presnosť osobných údajov.

(3) Právo podľa odst.1. sa uskutočňuje podaním žiadosti podľa pokynov čl.32, odst.3.


Čl. 35. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo obdržať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol správcovi v štruktúrovanej, široko použiteľnej a prispôsobenej k strojovému čítaniu forme, a má právo na prenos alebo vyžiadanie prenosu tieto údaje na iného správcu bez prekážok zo strany správcu, ktorému tieto osobné údaje poskytol, keď spracovanie sa zakladá na súhlase alebo zmluvnej povinnosti a uskutočňuje sa automatizovaným spôsobom.

(2) Právo podľa odst.1. sa uskutočňuje podaním žiadosti podľa pokynov čl.32, odst.3.

Čl. 36. (1) Subjekt údajov má právo namietať voči spracovaniu jeho osobných údajov Spoločnosťou ak sa údaje spracúvajú na základe niektorej z následujúcich skutočností:

1.spracovanie je potrebné pre splnenie úlohy verejného záujmu alebo pre plnenie oficiálnych práv, ktoré sú poskytnuté správcovi;
2.spracovanie je potrebné pre účely súvisiace s legitimnými záujmami Spoločnosti alebo tretej sgtrany;
3.spracovanie údajov zahrnuje profilovanie.

(2) Správca zastavuje spracovanie osobných údajov, okrem prípadu, že dokáže, že existujú presvedčivé zákonné príčiny ďalšieho spracovania, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami subjektu údajov, alebo pred ustanovením, plnením alebo obhajobou právnych námietok.

Čl. 37. (1) Každá fyzická osoba, subjekt osobných údajov, má právo byť informovaná, a Spoločnosť je povinná ju informovať, v prípade porušenia bezpečnosti jej osobných údajov a v prípade pravdepodobnosti, že týmto porušením vznikne vysoké riziko zachovania práv a slobôd subjektu údajov.

(2) Informácia podľa odst.1. sa musí vykonať bez zbytočného zdržania po jej odhalení a musí obsahovať opis podstaty porušenia bezpečnosti osobných údajov, pričom sa uvádza spôsob porušenia, jeho následky a Spoločnosťou podniknuté opatrenia k náprave porušenia a zníženia prípadných nepriaznivých následkov.

Čl. 38. V prípade porušenia Vašich práv alebo platných zákonov o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo príslušnému orgánu pre ochranu údajov (Data Protection Authority) vo vašej krajine. Viac informácií nájdete na stránke ÚOOÚ: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Verzia 4 od novembra 2023.

Môžete spravovať svoje nastavenia súborov cookie tu.

Urobte miesto na jeseň!
Uvoľnite miesto vo Vašom šatníku,tým že pošlite nám odevy a doplnky, ktoré sa Vám nepáčia!
Predajte Remixu
×