DORUČENIE ZADARMO
pre objednávky s produktom v hodnote nad 50,00 €
17354 produktov pridaných dnes.   Zobraziť
NAJLEPŠIE HODNOTENIE na

PODMIENKY SLUŽBY “CLEAN OUT”,

KTORÚ POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ REMIX GLOBAL EAD

(platia od 28/03/2024)

 1. Definícia

Všetky termíny a ich odvodeniny použité v týchto Podmienkach pre službu "Clean Out"  poskytované spoločnosťou Remix budú používané a vykladané v súlade s definíciami v tejto časti. Všetky termíny, ktoré nie sú výslovne definované v týchto podmienkach pre službu "Clean Out", budú mať význam uvedený vo Podmienky používania zo www.remixshop.com.

PREDÁVAJÚCI bude znamenať súkromnú osobu, ktorá od REMIX-u požiadala o SLUŽBU "Clean Out".

ZMLUVA O SLUŽBE bude znamenať zmluvu uzavretú na diaľku o službe "Clean Out", ktorá je v celom rozsahu uvedená v týchto Podmienkach služby "Clean Out";

TOVAR (a/alebo jednotlivá položka) bude znamenať vlastné oblečenie, obuv a/alebo doplnky patriace PREDÁVAJÚCEMU

DOBA PREDAJA bude znamenať obdobie 90 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Tovaru na internetových stránkach Remixu, počas ktorého (obdobia) môže byť Tovar zakúpený koncovým kupujúcim. 

ZAPLATENIE je odmena, ktorú Predávajúci dostane za predaj Položky v rámci služby "Clean Out". 

CLEAN OUT KIT - štítok a/alebo obalová sada a štítok, vygenerovaný na účte Predávajúceho, ktoré budú sprevádzať obal, v ktorom bude Tovar odoslaný spoločnosti Remix.

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. "Clean Out" (alebo Služba) je služba, u ktorej Predávajúci poverí a spoločnosť Remix súhlasí - za odplatu a na základe svojich štandardov kvality - aby skontrolovala, vyhodnotila a zverejnila na svojich internetových stránkach Tovar patriaci Predávajúcemu, ako aj predávať tento Tovar koncovým kupujúcim v jeho mene alebo za určitých podmienok Tovar zakúpiť. 
 3. Pre akékoľvek záležitosti, ktoré nie sú konkrétne upravené týmito Podmienkami pre záležitosti služby “Clean Out”, platia Podmienky používania zo www.remixshop.com. Odoslaním produktov prostredníctvom služby "Clean Out" Predávajúci taktiež súhlasí a prijíma Podmienky používania zo www.remixshop.com. Podmienky používania zo www.remixshop.com, zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie budú začlenené do týchto podmienok pre službu "Clean Out" prostredníctvom odkazu.
 4. Tieto podmienky služby "Clean Out", rovnako ako všetky začlenené referenčné dokumenty, ako je uvedené vyššie, tvoria Zmluvu o poskytovaní služieb uzavretú medzi predávajúcim a spoločnosťou Remix. Keďže je každá Položka hodnotená samostatne, bude sa mať za to, že pre každú jednotlivú Položku bola uzavretá samostatná zmluva o poskytovaní služieb.  
 5. Aby mohol Predávajúci používať službu "Clean Out", musí mať registrovaný účet na internetových stránkach Remixu. 
 6. Pred objednaním služby "Clean Out" musí Predávajúci:
 • Skontrolovať svoje údaje a v prípade potreby ich upraviť. Predávajúci má možnosť kedykoľvek opraviť chyby v údajoch;
 • Skontrolovať Podmienky pre službu "Clean Out";
 • Dať výslovný súhlas s predbežným plnením zmluvy o poskytovaní služby pred uplynutím lehoty pre právo na odstúpenie od zmluvy a vziať na vedomie, že ak je Služba plne vykonaná počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci už nemôže od zmluvy odstúpiť;
 • Prečítať si Zásady používania osobných údajov a súborov cookie.

III. Ako funguje služba "Clean Out"?

 1. Predávajúci si môže objednať Clean Out Kit v sekcii pre službu "Clean Out" alebo si objednať u Remix obal "Clean Out" pri dokončovaní nákupnej objednávky na na internetových stránkach prostredníctvom príslušnej funkcie Stránky. Príslušná verzia Podmienok pre Službu nadobudne platnosť od dátumu odoslania príslušnej sady Clean Out Kit do Remixu.
 2. Predávajúci musí v príslušnom obale, na ktorom je umiestnený štítok pre Clean Out Kit, odoslať Tovar do Remixu kuriérom, ktorého si Remix zvolí a na náklady Remixu. V prípade, že Predávajúci neodošle Tovar spoločnosti Remix, zmluva nevstúpi do platnosti a všetky práva a povinnosti Zmluvných strán budú považované za neplatné a nevymáhateľné a preto Strany nebudú dlhovať žiadne platby alebo pokuty/penále.
 3. Zmluva o poskytovaní služieb bude považovaná za vstúpila do platnosti a spracovanie sa začína v čase, keď spoločnosť Remix dostane Tovar.
 4. Akonáhle bude zásielka Predávajúceho spracovaná, Predávajúci dostane e-mailové oznámenie. Predávajúci potom môže:

- skontrolovať Tovar, ktorý je schválený na predaj, na základe Schvaľovacích podmienok a do 48 hodín skontrolovať a zmeniť katalógovú cenu navrhnutú spoločnosťou Remix pre Tovar schválený na predaj. V prípade, že Predávajúci nezmení cenu, bude navrhovaná cena zverejnená ako katalógová cena príslušnej Položky. Tým, že nezmení katalógovú cenu, postúpi Predávajúci spoločnosti Remix ďalšie úpravy cien a spoločnosť Remix bude môcť zmeniť cenu Položky podľa vlastného uváženia. Predávajúci môže toto postúpenie odvolať kedykoľvek počas Termínu nákupu, ako je popísané v bode 6 nižšie.

- Predávajúci môže do piatich dní od oznámenia požiadať o vrátenie Tovaru neschváleného na predaj proti zaplateniu 7 €. Čiastka musí byť uhradená vopred elektronicky. Všetok neschválený Tovar, u ktorého nebola požiadaná možnosť vrátenia, nakupuje spoločnosť Remix ihneď po uplynutí päťdňovej lehoty za cenu 0.01 € za kilogram. Spoločnosť Remix a Predávajúci súhlasia s tým, že čiastky tu uvedené sú oprávnené a primerané s ohľadom na stav neschváleného Tovaru a skutočnosť, že taký Tovar v žiadnom prípade nezodpovedá schváleným Zásadám schvaľovania Remixu a Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti. 

 1. Pokiaľ nebol Tovar pridaný do nákupného košíka konečného kupujúceho, je možné predajnú cenu Tovaru meniť v celom Termíne pre zakúpenie zásielky, pokiaľ predajná cena nepresiahne výšku katalógovej ceny, za ktorú bola príslušná Položka zverejnená na Stránkach a nie je nižšia ako minimálna predajná cena pre konkrétny Tovar, ako je uvedená v príslušnej funkcionalite v účte Predávajúceho. Predávajúci sa môže rozhodnúť buď zmeniť predajnú cenu sám, alebo poveriť spoločnosť Remix, aby upravila predajnú cenu podľa svojho uváženia.
 2. V prípade, že Predávajúci poverí kontrolu nad cenou spoločnosti Remix, môže spoločnosť Remix zmeniť ceny Tovaru, vrátane inzerovať a zahrnúť Tovar do všetkých typov zľavových kampaní na základe odborného úsudku spoločnosti Remix pre riadenie predaja. 
 3. Pokiaľ Predávajúci túto možnosť odvolá, spoločnosť Remix sa zdrží zaradenia Tovaru do akýchkoľvek zľavových akcií. Všetky aktualizácie cien zo strany Predávajúceho vykonané do 21:00 hodín budú zverejnené v príslušný deň a všetky aktualizácie cien zo strany Predávajúceho vykonané po 21:00 hodine budú zverejnené nasledujúci deň.
 4. Akákoľvek zmena ceny môže ovplyvniť výšku čiastky na zaplatenie, ktorú Predávajúci dostane. 90-denný Termín nákupu zásielky začína bežať okamihom zverejnenia Tovaru na Stránkach. Za Tovar predaný v Termíne nákupu zásielky obdrží Predávajúci platbu. Termín nákupu zásielky bude pokračovať po zvyšok 90-dennej lehoty, akonáhle bude tovar po vrátení koncovým kupujúcim znovu zaradený do 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Kedykoľvek počas Termínu nákupu zásielky a pokiaľ nebol Tovar pridaný do nákupného košíka koncového kupujúceho alebo predaný koncovému kupujúcemu, môže Predávajúci požiadať o spätné prevzatie Tovaru zverejneného na predaj za 1.99 € za položku a 7 € za každú jednotlivú zásielku vráteného Tovaru. Remix a Predávajúci sa dohodli, že táto čiastka zohľadňuje náklady na poskytnutie Služby a dopravu vzniknuté do okamihu jej vrátenia.
 6. V prípade, že Tovar nie je predaný v Termíne nákupu zásielky a Predávajúci nepožiadal o vrátenie Tovaru, Remix po uplynutí Termínu nákupu zásielky kúpi Tovar za cenu 0.01 € za jeden kus. Spoločnosť Remix a Predávajúci súhlasí s tým, že táto čiastka je oprávnená a primeraná a nebudú mať voči sebe žiadne nároky ohľadom ceny za tento predaj. Predávajúci s týmto prevodom vlastníckeho práva výslovne súhlasí.

 IV.Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku

1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spoločnosťou Remix. Pre uplatnenie tohto práva nemusí Predávajúci uvádzať dôvod. 

2. Predávajúci by sa mal pred uplynutím 14-dňovej lehoty prihlásiť k svojmu účtu na internetových stránkach Remixu v sekcii "Clean Out", podsekcii "Moje predaje" a elektronicky požiadať o vrátenie každého tovaru zo sady Clean Out Kit. Elektronická žiadosť v osobnom účte Predávajúceho má účinky štandardného formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

3. Predávajúci môže tiež vyhotoviť žiadosť o odstúpenie v papierovej podobe. Predávajúci môže použiť štandardný vzor na odstúpenie od zmluvy uvedený tu alebo jednoznačné vyhlásenie, ktoré bude zaslané e-mailom na nasledujúcu adresu: sk@remixshop.com.

 4. Žiadosť o vrátenie Tovar podaná podľa vyššie uvedeného textu bude spoločnosťou Remix spracovaná do 14 dní.

5. Možnosť elektronickej žiadosti o odstúpenie bude užívateľom k dispozícii po spracovaní ich sady Clean Out Kit. V prípade skorších žiadostí sa užívatelia budú môcť obrátiť na Centrum zákazníckych služieb. Akékoľvek otázky ohľadom tohto práva na odstúpenie od zmluvy môžete smerovať na sk@remixshop.com alebo na tel. +421 2 3332 9977.

V. Podmienky schválenia

1. Spoločnosť Remix schvaľuje iba Tovar, ktorý spĺňa prísne normy kvality.

Tovar nebude schválený na predaj, pokiaľ bude splnená niektorá z nasledujúcich podmienok: 

Stopy použitia: 

Diera – Položka s poškodenou alebo roztrhnutou látkou.

Farebné tieňovanie - viditeľné známky sfarbenia.

Otvorené švy - otvorené, chýbajúce alebo poškodené švy.

Opotrebenie - natiahnutá, stenčená alebo zrazená látka nosením alebo praním.

Nevyčistené produkty

Dodatočné úpravy

Stopy úpravy - upravená položka po kúpe.

Viditeľná vada - chýbajúce alebo poškodené detaily. 

Iné: 

Replika/Imitácia - Položka, ktorá napodobňuje značku.

Produkt mimo trend - nekompatibilný so súčasnými trendmi.

Neprijateľná kategória - položky z kategórie, ktorú aktuálne neprijímame.

 1. Odoslaním Tovaru Predávajúci prehlasuje, že:

1) Predávajúci je zákonným vlastníkom Tovaru; 

2) Predávajúci nadobudol vlastnícke právo k Tovaru zákonným spôsobom; 

3) Predávajúci doviezol Tovar do Európskej únie legálnym spôsobom (ak je to relevantné); 

4) Tovar je autentický a originálny. 

V prípade, že sa zistí, že Predávajúci odoslal do Remixu akýkoľvek Tovar, ktorý nezodpovedá tomu, čo je vyhlásené vo vyššie uvedených riadkoch, bude Predávajúci povinný odškodniť Remix za všetky škody vzniknuté v dôsledku porušenia alebo súvisiace s porušením.

VI. Platby

 1. Akonáhle bol tovar predaný a lehota na vrátenie pre koncového kupujúceho vypršala, Predávajúci dostane svoju Platbu vo Virtuálnej peňaženke svojho účtu do 1 dňa. Potom môže Predávajúci požiadať o prevod Platby na svoj bankový účet.
 2. Platba je založená na predajnej cene príslušného Tovaru vynásobená príslušným percentom platby za túto cenu. Predajná cena tovaru sa môže líšiť v súlade s podmienkami popísanými vo vyššie uvedenej časti III tohto dokumentu. Príslušné percento platby je percento platby platné v deň odoslania príslušnej sady Clean Out Kit do Remixu.

Percento platby sa vypočíta na základe nasledujúcej stupnice: 

< 8 €

10%

8 - 14.99 €

25%

15 - 19.99 €

40%

20 - 29.99 €

45%

30 - 49.99 €

50%

> 49.99 €

55%

 1. Zostávajúca časť predajnej ceny bude tvoriť platbu pre spoločnosť Remix za plnenie Zmluvy o poskytovaní služieb. 
 2. Vzhľadom k tomu, že služby Remixu sú ponúkané v mnohých krajinách v Európe, ktoré môžu mať svoju vlastnú menu, je bežnou praxou, že tovar Predávajúceho z jednej krajiny zakúpi koncový kupujúci v inej krajine. V týchto prípadoch bude nutné previesť Čiastku platby na menu krajiny, v ktorej prebehla registrácia účtu Predávajúceho na Stránkach. Remix pokryje akýkoľvek rozdiel z takéhoto prevodu meny, takže Predajca dostane Platbu vo výške vypočítanej podľa popisu v tejto časti. Remix vykonáva všetky Platby iba v mene krajiny, v ktorej bol zaregistrovaný účet Predávajúceho.

VII. Repliky značiek. Ukradnutý tovar

 1. V prípade, že je Remix adresátom akýchkoľvek nárokov alebo žiadostí o informácie alebo priamych nárokov týkajúcich sa pravosti, odcudzeného tovaru alebo tovaru, ktorý inak porušuje platné zákony, bude Remix plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a vlastníkmi práv príslušných značiek.  
 2. Predávajúci zodpovedá za pravosť Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj. Pokiaľ spoločnosť Remix nemôže overiť pravosť Položky alebo Tovar inak nespĺňa štandardy pravosti, spoločnosť Remix si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť ich schválenie. 
 3. Predávajúci sa bude považovať za informovaného, že akákoľvek položka označená spoločnosťou Remix ako falšovaná nebude schválená na predaj. 

VIII. Vlastníctvo predaných Položiek. Prevod vlastníctva. Zodpovednosť 

 1. Predávajúci je vlastníkom Tovaru zverejneného na predaj a naďalej ho vlastní, kým nebude predaný konečnému kupujúcemu alebo získaný spoločnosťou Remix v súlade s týmito Podmienkami. Akýkoľvek Tovar bude považovaný za predaný koncovému kupujúcemu, ak ho zakúpi taký koncový kupujúci, a nebude vrátený spoločnosti Remix v rámci lehoty na vrátenie. Vlastníctvo k Tovaru bude prevedené na Remix, ak bude Tovar vrátený koncovým kupujúcim potom, čo Remix zaplatil Platbu Predávajúcemu. 
 2. Spoločnosť Remix nepreberá zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo odcudzenie Tovaru, či už čiastočne alebo ako celok, v dôsledku okolností mimo zodpovednosti spoločnosti Remix, vrátane akýchkoľvek činov alebo opomenutí kuriérskej spoločnosti. V prípade akejkoľvek z týchto škôd môže spoločnosť Remix kompenzovať čiastkou 2.50 €, maximálne však 25 € pre zásielku. Predávajúci musí požiadať Remix o takú kompenzáciu do 7 dní od oznámenia utrpenej škody. V prípade čiastočnej straty, odcudzenia alebo poškodenia bude kompenzácia vyplatená do 14 dní od žiadosti Predávajúceho.  

IX. Právne informácie a kontaktné informácie

 1. Povinnosti daňového výkazníctva

Podľa platnej daňovej legislatívy je za určitých podmienok spoločnosť Remix subjektom, ktorý je povinný hlásiť informácie o Predávajúcich. Preto v týchto prípadoch bude spoločnosť Remix vyžadovať, aby títo Predávajúci poskytli údaje pre účely daňového priznania. Neposkytnutie týchto údajov bude mať za následok, že spoločnosť Remix odmietne spracovať akýkoľvek Tovar obdržaný od takého Predávajúceho alebo iné kroky vyžadované zákonom.

 

 1. Zmeny Podmienok pre službu "Clean Out"

Tieto Podmienky budú platiť po dobu neurčitú až do ich odvolania alebo zmeny, s výnimkou prípadov stanovených zákonom. Spoločnosť Remix si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, upravovať a dopĺňať tieto Podmienky. Podmienky pre službu "Clean Out", ktoré sú platné v deň odoslania Sady Clean Out Kit, sa budú vzťahovať na Zmluvu o poskytovaní služby pre túto Sadu Clean Out Kit. Zavedenie zmien Podmienok sa nedotýka prebiehajúcich zmlúv, ktoré boli uzavreté pred zavedením týchto zmien. 

 1. Elektronický formulár

Prijatím týchto Podmienok pre službu "Clean Out" Predávajúci a spoločnosť Remix súhlasia s tým, že všetky vyhlásenia súvisiace so službou "Clean Out" sa budú robiť v elektronickej podobe prostredníctvom svojich činov v rozhraní internetových stránok Remixu. Akékoľvek dohody a vyhlásenia medzi Remixom a Predávajúcim o službe "Clean Out" budú uzavreté v elektronickej podobe a budú považované za podpísané Predávajúcim prostredníctvom jeho elektronického vyhlásenia. 

 1. Osobné údaje

Spoločnosť Remix spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov). Podrobné informácie o osobných údajoch spracovávaných spoločnosťou Remix, podmienkach, za ktorých sú údaje fyzických osôb spracovávané a ako môžu tieto osoby uplatňovať svoje práva, sú dostupné v oficiálnych Zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie - https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=CP.  

 1. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok služby "Clean Out" ("Vypratanie"), môžete kontaktovať spoločnosť Remix na adrese sk@remixshop.com alebo poštou na adrese: bul. Cherni Vrah 51, Building 1, fl. 6, 1407 Sofia (kancelária Remixu).